COVID-19 và Trường học/Giữ trẻ

Cập nhật nội dung lần cuối: ngày 18 tháng 1 năm 2023

Kể từ Ngày 1 Tháng 1 Năm 2023, chủ sở làm trong các môi trường không thuộc về chăm sóc sức khỏe không còn bắt buộc phải báo cáo các đợt bùng phát COVID-19 cho Sở Y tế Công cộng.

Để biết thêm thông tin về các yêu cầu liên quan đến COVID-19 dành cho các doanh nghiệp và chủ sở làm trong các môi trường không phải chăm sóc sức khỏe, hãy tham khảo Các Tài nguyên và Hướng dẫn về COVID-19 của Cal/OSHA.

Thông Tin về Thuốc Tiêm Ngừa COVID-19
 
Để biết thông tin mới nhất về địa điểm tiêm ngừa cho trẻ em tuổi từ 6 tháng trở lên có thể tiêm ngừa hoặc làm thế nào để lấy hẹn, vui lòng vào trang mạng sccfreevax.org. Đây là nguồn tài liệu chính thức của Quận Hạt về các thông tin liên quan đến thuốc tiêm ngừa và được cập nhật thường xuyên.
 
Có thể tìm thông tin về Kế hoạch Ưu tiên và Hướng dẫn tiêm ngừa COVID-19 của Tiểu Bang California ở đây.

Cổng thông tin Ngành Giáo dục để Theo dõi các Đợt bùng phát

Cổng thông tin Ngành Giáo Dục dành cho các Mối Quan Tâm về COVID-19

Tài liệu dành cho Người đại diện COVID-19

Các Chương trình Giáo dục bao gồm Nhà trẻ, Trường Mầm non, Trường từ Mẫu giáo chuyển tiếp - lớp 12, Trường Đại học và Các Chương trình Phục vụ Trẻ em và Thanh thiếu niên khác

Chào mừng các đối tác trong các chương trình giáo dục. Sở Giáo Dục và Sở Y Tế Công Cộng của Quận Hạt đang tiếp tục làm việc với các trường học và các chương trình của ngành giữ trẻ để duy trì một môi trường học đường lành mạnh và an toàn cho việc giảng dạy trực tiếp, cho ngành giữ trẻ, và các chương trình.

 

Sơ Đồ Cây Quyết Định về COVID-19 dành cho lớp TK-12 và Ngành Giữ Trẻ (Cập nhật ngày 15 tháng 11 năm 2022 - | Tiếng Anh | Tiếng Tây Ban Nha | Tiếng Việt |)

COVID-19 decision tree in Vietnamese

   Tham khảo các nguồn hỗ trợ về COVID-19 dành cho Người Chăm sóc Trẻ và Các Chương trình của Ngành Giữ Trẻ:

   Vietnamese Decision Tree

   Một đợt bùng phát COVID-19 là khi có ít nhất 3 trường hợp nghi ngờ, có thể, hoặc được xác nhận nhiễm COVID-19 đã được báo cáo trong vòng 14 ngày bao gồm những người có liên quan đến bệnh dịch tại địa điểm, và chưa được xác định là có tiếp xúc gần với nhau trong cuộc điều tra của bất cứ trường hợp nhiễm khác.

    

   Báo cáo cho Văn Phòng Cấp Giấy Phép trong Khu Vực

   Báo cáo các trường hợp nhiễm đơn lẻ, có tiếp xúc, và các đợt bùng phát đến Văn phòng Cấp Giấy phép trong Khu vực.

   • Hãy tìm Văn phòng Cấp Giấy phép trong Khu vực nào mà quý vị được yêu cầu phải báo cáo. Tùy vào mã số bưu điện của quý vị, quý vị sẽ phải báo cáo đến văn phòng trong khu vực ở San Jose hoặc
   • Thông báo đến Văn Phòng Cấp Giấy Phép trong Khu Vực ngay lập tức của trường hợp nhiễm hoặc có tiếp xúc bằng email hoặc điện thoại trong giờ làm việc thông thường.

    Tham khảo các nguồn hỗ trợ Hướng dẫn về COVID-19 hiện dành cho lớp TK-12 sau đây:

    COVID-19 decision tree in Vietnamese

    Mỗi trường/học khu có một người Đại diện về vấn đề COVID-19, được chỉ định làm công việc liên lạc giữa trường học và Sở Y Tế Công Cộng. Hãy vào trang Tài liệu dành cho Người đại diện COVID-19 để có đầy đủ các nguồn thông tin mà người Đại diện cần để hỗ trợ việc ứng phó với COVID-19 trong trường học.

    Trang dành cho Tất cả Phụ huynh về Chính sách An toàn Trường học của Tiểu Bang California  bao gồm các nguồn hỗ trợ về xét nghiệm, tiêm ngừa và mang khẩu trang một cách an toàn, và thông tin về Hội Chứng Viêm Đa Hệ Thống ở Trẻ em (MIS-C).

    Làm sao để ứng phó với một Trường Hợp Nhiễm hoặc một Đợt Bùng Phát

    Khi bất cứ trường hợp nhiễm, người có tiếp xúc gần, hoặc đợt bùng phát nào đã được xác nhận, hãy tham khảo những điều sau đây:

    Vietnamese Decision Tree

    Các Yêu cầu Báo cáo về COVID-19 trong trường học từ lớp TK-12

    Trường học sẽ lập tức thông báo đến Sở Y Tế Công Cộng khi có ít nhất 5% số người trong trường của họ —bao gồm học sinh và nhân viên—đã báo cáo các trường hợp nghi ngờ hoặc đã được xác nhận nhiễm COVID-19 vượt quá chu kỳ 14 ngày.

    Một khi các trường học xác định rằng 5% số học sinh của trường có các trường hợp nghi ngờ hoặc đã được xác nhận lây nhiễm COVID-19 mới trong vòng 14 ngày, họ cần phải:

    • Báo cáo các trường hợp đã được xác nhận lây nhiễm qua Cổng Thông Tin Ngành Giáo Dục để Theo Dõi Các Đợt Bùng Phát SPOT 
    • Báo cáo các trường hợp có nghi ngờ lây nhiễm qua Mẫu Microsoft  

    Các trường học cần phải báo cáo với Sở Y Tế Công Cộng một lần nữa nếu số phần trăm vượt quá 10%, 15%, 20% và bất kỳ các trường hợp mới nhân gấp 5 HOẶC số phần trăm giảm dưới 5% rồi lại tăng đến 5% lần nữa.

    Các trường học được khuyến khích sử dụng Lịch Báo Cáo dành cho Người Đại Diện để kiểm soát số phần trăm các trường hợp nghi ngờ hoặc đã được xác nhận lây nhiễm COVID-19 mới trong số các học sinh tại trường trong vòng 14 ngày.

    • Hãy xem 5 phút hướng dẫn về cách sử dụng Lịch Báo Cáo dành cho Người Đại Diện.

     

    Cách Báo cáo các Trường hợp nhiễm

    Nếu quý vị KHÔNG có tài khoản SPOT liên kết đến khu vực mà quý vị báo cáo, hãy nộp đơn ghi danh tài khoản SPOT mới để báo cáo thông tin về trường hợp nhiễm. 

    Nếu quý vị đã có tài khoản SPOT liên kết đến khu vực mà quý vị báo cáo, quý vị có thể báo cáo thông tin về trường hợp nhiễm bằng cách truy cập vào Cổng thông tin Ngành Giáo dục để theo dõi các đợt bùng phát SPOT và báo cáo trực tiếp các trường hợp nhiễm đến Tài khoản của Khu vực.  Vui lòng bấm vào “Người Sử dụng đã có tài khoản” (Existing Users) để đăng nhập vào và được điều hướng đến phần “Báo cáo Trường hợp nhiễm và Người Có Tiếp xúc gần” của SPOT để nộp thông tin về trường hợp nhiễm mới dành cho khu vực phù hợp từ danh sách đọc dọc xuống.

    Sẽ chưa hoàn toàn đạt được các yêu cầu báo cáo cho Quận Hạt cho đến khi quý vị nộp thông tin của trường hợp nhiễm cho tất cả những người có xét nghiệm dương tính liên quan đến đợt bùng phát.

     

    Các nguồn Tài nguyên để Báo cáo cho SPOT

     

    Cổng thông tin Ngành Giáo dục theo dõi đợt bùng phát (SPOT)

    LƯU Ý: Mỗi câu hỏi sẽ có ghi chú trong dấu ngoặc đơn để biết câu hỏi đó áp dụng cho các trường học lớp TK-12, các chương trình của ngành giữ trẻ, hoặc cả hai.

     còn bắt buộc mang khẩu trang không? (Lớp TK-12; Chương trình Chăm sóc Trẻ)

     Các trường học và các chương trình dành cho ngành giữ trẻ có thể chọn bắt buộc việc mang khẩu trang khi ở bên trong nhà và/hoặc ở ngoài trời.  

     Viên Chức Y Tế Hạt Santa Clara và Bộ Y Tế Công Cộng Tiểu Bang California khuyến khích mạnh mẽ mọi người nên mang khẩu trang khi ở bên trong các khu vực công cộng.

     LƯU ÝMặc dù Tiểu Bang California không còn yêu cầu việc mang khẩu trang trong trường học hoặc các cơ sở giữ trẻ, khẩu trang vẫn được yêu cầu mang, và cung cấp, trong một số trường hợp nhất định theo Hướng dẫn Về việc mang Khẩu Trang của Tiểu Bang California, một Lệnh Y Tế của Quận Hạt Yêu Cầu Việc Mang Khẩu Trang Ở Môi Trường Có Rủi Ro Cao, và Các Quy Định Khẩn Cấp Tạm Thời của Cal/OSHA. 

     Máy lọc không khí di động có giúp làm giảm rủi ro lây truyền COVID-19 không? (Lớp TK-12; Chương trình Chăm sóc Trẻ)

     Máy lọc không khí di động có thể cho thêm mức bảo vệ, ngăn sự tiếp xúc với COVID-19, tùy thuộc vào các loại máy lọc được sử dụng (loại máy  lọc với hiệu suất cao) và tỷ lệ sạch của không khí phát ra (CADR). Có thể cần đặt nhiều máy lọc cho mỗi lớp học. Để biết thêm thông tin, hãy xem các đề nghị COVID-19 và Cải Thiện Chất Lượng Không Khí Bên Trong Trường Học của CDPH.

     Nhân viên bảo quản cơ sở cũng có thể xem tài liệu các xem xét về kỹ thuật dành cho hệ thống lọc và thông thoáng của CDPH.

      

     Tại mức độ AQI nào mà các hoạt động lâu hơn và thụ động (như buổi giảng dạy kéo dài) nên di chuyển vào bên trong nhà? (Lớp TK-12; Chương trình Chăm sóc Trẻ)

     Cơ Quan Kiểm Soát và Phòng Chống Dịch Bệnh (CDC) và Cơ Quan Bảo Vệ Môi Trường (EPA) đề nghị rằng những người nhạy cảm bất thường nên giảm bớt vận động nặng và kéo dài khi chỉ số Chất Lượng Không Khí (AQI) ở giữa 51-100 và tất cả trẻ em và thanh thiếu niên nên giảm bớt kéo dài các hoạt động và vận động nặng khi AQI trên 100.  Tuy nhiên, không có các hướng dẫn cụ thể dành cho ngạch AQI về các hoạt động di chuyển thụ động (như giảng dạy giáo dục ngoài trời) ở bên trong nhà.

     Chúng tôi đề nghị các hoạt động lâu hơn và thụ động (ví dụ như giảng dạy giáo dục ngoài trời kéo dài) nên ở bên trong nhà khi AQI là 101 hoặc cao hơn.  Các cửa sổ và cửa ra vào nên đóng lại khi AQI là 101 hoặc cao hơn.

      

     Tại mức độ AQI nào mà chu kỳ ngắn hạn cho các hoạt động ngoài trời nên di chuyển vào bên trong nhà?(Lớp TK-12; Chương trình Chăm sóc Trẻ)

     Theo cơ quan CDC và EPA đề nghị rằng những người nhạy cảm bất thường nên giảm bớt hoạt động gắng hết sức và kéo dài khi chỉ số Chất Lượng Không Khí (AQI) ở giữa 51-100 và tất cả trẻ em và thanh thiếu niên nên giảm bớt hoạt động gắng hết sức và kéo dài khi AQI trên 100.  
     Chúng tôi đề nghị hủy bỏ, lấy hẹn lại, hoặc chuyển vào bên trong nhà tất cả các hoạt động (năng động và thụ động, bất kể thời gian là bao lâu) khi AQI là 151 hoặc cao hơn.  Các cửa sổ và cửa ra vào nên đóng lại khi AQI là 101 hoặc cao hơn.

      

     Tại mức độ AQI nào thì trường học nên xem xét việc đóng cửa và chuyển sang giảng dạy từ xa?(Lớp TK-12; Chương trình Chăm sóc Trẻ)

     Mức độ giới hạn về chất lượng không khí chưa được thành lập để cho tan trường hoặc đóng cửa trường học.  Chưa có chứng cớ rõ ràng cho thấy khi không khí kém chất lượng thì trẻ em ở nhà được an toàn hơn là ở trường học.  Phụ huynh của các học sinh ở ngoài trời lâu hơn để đến và về từ trường học, nơi mà họ có thể có tiếp xúc nhiều hơn, nên xem xét tìm phương cách thay thế trong giao thông hoặc giữ con em của họ tại nhà ngay cả nếu trường học vẫn còn mở cửa.    

     Có hai biện pháp quan trọng để làm giảm rủi ro lây lan bệnh COVID-19 trong trường học là thực hiện giảng dạy giáo dục ngoài trời và mở các cửa ra vào và cửa sổ khi ở bên trong nhà.  Nếu học sinh buộc phải ở bên trong nhà với các cửa sổ và cửa ra vào đóng lại do chất lượng không khí kém, một biện pháp khác để làm giảm rủi ro lây lan của COVID-19 trở nên gia tăng quan trọng bao gồm lọc không khí và thông thoáng về cơ khí, máy lọc không khí di động, và mang khẩu trang.

      

     các đề nghị nào để làm giảm thiểu việc phơi nhiễm khi ở gần không khí kém chất lượng vào thời gian đưa và đón con trẻ (ví dụ như khám sức khỏe trước khi đến trường) không? (Lớp TK-12; Chương trình Chăm sóc Trẻ)

     Khi AQI là 101 hoặc cao hơn, việc khám sức khỏe (nếu khám tại trường) cho học sinh và nhân viên nên được thực hiện khi họ đến lớp học/ tòa nhà hơn là để họ chờ đợi ở ngoài trời để được khám.  Trường học cũng có thể xem xét việc khám sức khỏe có nên được thực hiện trước khi học sinh và nhân viên đến trường.

      

     Tôi có thể tìm hiểu thêm về Chỉ số Chất lượng Không khí ở đâu?(Lớp TK-12; Chương trình Chăm sóc Trẻ)

      

     Sở làm và nhân viên cần biết gì về cô lập COVID-19? (Lớp TK-12; Chương trình Chăm sóc Trẻ)

     Nhân viên trong trường học hoặc các chương trình dành cho trẻ em và thanh thiếu niên nên tuân theo các hướng dẫn về cô lập và cách ly trong Hướng dẫn về COVID-19 dành cho Công chúng của CDPH.

      

     phải là học sinh/thanh thiếu niên vẫn cần phải cách ly nếu họ đã có tiếp xúc gần với người bị nhiễm COVID-19 không? (Lớp TK-12; Chương trình Chăm sóc Trẻ)

     Học sinh đã có tiếp xúc gần nên tuân theo Hướng dẫn về COVID-19 dành cho Công chúng của CDPH và có thể tiếp tục đến trường học và tham dự các hoạt động ngoại khóa trừ khi họ có triệu chứng hoặc xét nghiệm dương tính COVID-19. Học sinh nên lấy xét nghiệm từ 3-5 ngày sau lần tiếp xúc cuối cùng và hãy mang một khẩu trang vừa khít xung quanh những người khác trong 10 ngày.

     Nếu con của tôi bị xổ mũi nhưng không có những triệu chứng COVID-19 khác, cháu có cần nghỉ học ở nhà hay không? (Lớp TK-12)

     Nếu có thể xét nghiệm được, khuyến khích hãy lấy xét nghiệm khi bắt đầu bị xổ mũi.

     Thông thường trẻ em bị xổ mũi không phải là triệu chứng duy nhất của COVID-19, và không cho trẻ đến trường chỉ vì bị xổ mũi sẽ làm trẻ nghỉ học không cần thiết. Nếu trẻ em bị xổ mũi nhưng không có những triệu chứng COVID-19 khác, trẻ vẫn nên được đi học miễn là trẻ không có những triệu chứng COVID-19 khác.

      

     Khi nào một học sinh có triệu chứng có thể trở lại trường học? (Lớp TK-12)

     Trước khi trở lại trường học, một học sinh có triệu chứng COVID-19 nên đạt được một trong những điều sau:

     • xét nghiệm âm tính COVID-19: Nếu học sinh có kết quả xét nghiệm là âm tính, học sinh có thể trở lại trường học sau ít nhất là 24 giờ sau khi hết sốt (mà không cần phải dùng đến thuốc hạ sốt) và các triệu chứng khác được cải thiện. Hãy nộp kết quả xét nghiệm âm tính cho nhà trường và không cần phải có giấy bác sĩ.
     • HOẶCmột giấy bác sĩ với chi tiết giải thích khác về các triệu chứng: Một giấy bác sĩ* chỉ được hợp lệ cho việc trở lại trường nếu:
      • Các triệu chứng của học sinh tương tự với các triệu chứng của căn bệnh mãn tính đã có trong hồ sơ bệnh án của họ (ví dụ như hen suyển, dị ứng, hoặc bệnh tiểu đường);
      • HOẶC bác sĩ đã xác định, sau khi đánh giá sức khỏe của bệnh nhân, rằng một chứng bệnh khác đã được chẩn đoán (ví dụ như Viêm họng hạt hoặc bệnh về tay chân và miệng) để giải thích cho các triệu chứng.
     • HOẶC 10 ngày đã qua kể từ khi có triệu chứng, triệu chứng được cải thiện, và học sinh không còn sốt trong 24 giờ mà không cần phải dùng đến thuốc hạ sốt.

     *Để giấy bác sĩ được hợp lệ trong các tình huống trên, bác sĩ phải có văn bản giải thích bao gồm tất cả những điều sau: chứng nhận đã hoàn tất thủ tục khám sức khỏe; có giải thích khác về các triệu chứng; và cho biết rằng không cần xét nghiệm COVID-19.

      

     Khi nào một trường hợp nhiễm hoặc người có tiếp xúc gần có thể trở lại trường hoặc nhà giữ trẻ? (Lớp TK-12; Chương trình Chăm sóc Trẻ)

     Những người có xét nghiệm dương tính, hoặc có tiếp xúc gần COVID-19, có thể trở lại trường học nếu họ đạt được mọi tiêu chuẩn đề ra trong Hướng dẫn về COVID-19 dành cho Công chúng của CDPH.  Những học sinh bị nhiễm và có tiếp xúc gần phải mang khẩu trang vừa khít xung quanh những người khác tổng số là 10 ngày.

     Những người từ chối lấy xét nghiệm và/hoặc khám sức khỏe nên được xem như là một trường hợp nhiễm COVID-19 và có thể trở lại trường học dựa trên tiêu chuẩn cô lập 10 ngày thông thường sau khi triệu chứng bắt đầu và 24 giờ sau khi hết sốt và các triệu chứng khác được cải thiện.

     Khuyến khích sử dụng các bộ xét nghiệm kháng nguyên được phê chuẩn bởi FDA trong việc lấy xét nghiệm để trở lại trường học hoặc các cơ sở chăm sóc trẻ sau khi có tiếp xúc với COVID-19 hoặc trong thời gian cô lập.

     Trẻ em dưới 2 tuổi bị nhiễm COVID-19 cần phải có xét nghiệm âm tính để chấm dứt cô lập sau Ngày 51.

     1 Bộ Y Tế Công Cộng Tiểu Bang California (CDPH) nói rằng xét nghiệm không cần thiết cho trẻ em dưới 2 tuổi để trở lại nhà trẻ sau Ngày 5 kể từ ngày cô lập, nhưng Hạt Santa Clara yêu cầu xét nghiệm cho trẻ dưới 2 tuổi để trở lại trường học kể từ ngày cô lập.  Đây chỉ là một khía cạnh mà hướng dẫn của Hạt Santa Clara khác với Bộ Y Tế Công Cộng Tiểu Bang California (CDPH) Hướng dẫn dành cho Người Chăm sóc Trẻ và Ngành Giữ Trẻ.

      

     Làm thế nào để thông báo cho các gia đình về các trường hợp nhiễm COVID-19 tại trường học hoặc chương trình? (Lớp TK-12; Chương trình Chăm sóc Trẻ)

     CDPH đề nghị rằng các trường học:

     • Thông báo cho những học sinh đã có tiếp xúc với COVID-19 tại trường
     • Thông báo cho toàn thể cộng đồng nhà trường giai đoạn thời gian có lây lan COVID-19 cao trong cộng đồng

     CDPH khuyến khích mạnh mẽ các trường học nên sử dụng (hoặc bắt đầu chuyển sang) mô hình dựa trên các thông báo được nêu trong Phương pháp Truy tìm Học sinh có Tiếp xúc với COVID-19 theo Nhóm trong môi trường trường học từ Mẫu giáo đến lớp 12.  Với phương pháp này, học sinh sẽ nhận được thông báo rằng các em đã có tiếp xúc, cần lấy xét nghiệm từ 3-5 ngày sau đó và vẫn tiếp tục đi học trừ khi có triệu chứng hoặc xét nghiệm dương tính.

     Hãy xem mẫu thư Thông Cáo việc Truy tìm Học sinh có Tiếp xúc với COVID-19 theo Nhóm gửi đến Phụ Huynh/Người Giám Hộ (cập nhật ngày 14 tháng 3, 2022) ở đây: | Tiếng Anh | Tiếng Tây Ban Nha | Tiếng Việt |

      

     Học sinh, thầy cô giáo, và các nhân viên khác trong trường có nên xét nghiệm thường xuyên không? (Lớp TK-12)

     Kế hoạch xét nghiệm COVID-19 trong trường học từ Mẫu giáo – lớp 12 cho niên khóa 2021-2022 của CDPH đã vạch ra các khuyến nghị và hỗ trợ từ Tiểu bang trong việc xét nghiệm cho học sinh, thầy cô giáo, và các nhân viên khác.  Ngoài việc xét nghiệm những người có triệu chứng và có tiếp xúc gần, xét nghiệm sàng lọc có thể giúp ngăn ngừa sự lây lan COVID-19 trong khuôn viên trường học.

     Lưu ý rằng trong Hướng Dẫn của Y Tế Công Cộng về COVID-19 dành cho Trường Học Lớp K-12, niên khóa 2022-2023 của CDPH, xét nghiệm kháng nguyên được khuyến khích dùng như là lựa chọn chính để phát hiện COVID-19 trong trường học, so sánh với xét nghiệm PCR.

     Trường học có được tiết lộ thông tin cá nhân, bao gồm tình trạng sức khỏe, từ hồ sơ giáo dục của học sinh cho Sở Y Tế Công Cộng của Quận Hạt mà không có sự đồng ý của phụ huynh hoặc học sinh không? (Lớp TK-12)

     Đạo luật Quyền riêng tư và Quyền Giáo dục Gia đình (FERPA) là luật Liên Bang bảo vệ quyền cá nhân của hồ sơ giáo dục học sinh, thường bao gồm tất cả các thông tin về học sinh thuộc quyền sở hữu của trường. Nói chung, học khu và các trường công lập (và các trường nhận trợ cấp Liên Bang khác) phải được sự đồng ý của phụ huynh hoặc người giám hộ trước khi tiết lộ thông tin cá nhân từ hồ sơ giáo dục của học sinh. Nhưng trong một số trường hợp ngoại lệ đối với quy tắc đồng ý chung của FERPA cho phép trường học chia sẻ một số hồ sơ và thông tin nhất định mà không cần sự đồng ý trước.

     Bộ Giáo Dục Hoa Kỳ xác nhận rằng các trường học có thể chia sẻ thông tin mà không cần sự đồng ý trước nếu, có liên quan đến trường hợp khẩn cấp như đại dịch COVID-19 hiện tại, việc chia sẻ thông tin với các viên chức y tế công cộng là cần thiết để bảo vệ sức khoẻ hoặc sự an toàn cho học sinh hoặc những người khác.  Điều này có thể bao gồm thông tin như liệu học sinh đã có xét nghiệm dương tính với COVID-19 hay không, người đã có tiếp xúc sống cùng nhà với bệnh nhân và thông tin liên lạc của cha mẹ hoặc người giám hộ của học sinh.

     Hãy xem các Lệnh Y tế Công cộng của Hạt Santa Clara trước đây.

     ©2023 County of Santa Clara. All rights reserved.