Quá Trình Phục Hồi

Hãy tìm hiểu thêm về nhiều dịch vụ và nguồn hỗ trợ khác nhau của Quận Hạt dành cho cư dân trong cộng đồng, nhân viên và các doanh nghiệp khi chúng ta đang dần chuyển đổi cách ứng phó khẩn cấp với COVID-19. Trang mạng này dành cho những ai đang tìm sự hỗ trợ trong quá trình phục hồi từ những ảnh hưởng của đại dịch COVID-19, và sẽ được cập nhật khi có cơ hội. Vui lòng trở lại thường xuyên để tìm biết những thông tin mới trong lúc Hạt Santa Clara đang tiến bước qua khỏi đại dịch này.

Bảng Số liệu Theo dõi Chi phí

Bảng Số liệu Theo dõi Chi phí này ghi lại các phí tổn Hạt Santa Clara phải gánh chịu do đại dịch COVID-19.  Đó là một bản kế toán công khai và minh bạch về các khoản chi tiêu của Quận Hạt dành cho dịch COVID-19.

Bốn bảng số liệu được trình bày như sau:

  • Chi phí theo Ngày
  • Chi phí theo Cơ sở/Cơ Quan của Quận Hạt
  • Chi phí theo Nhà cung cấp
  • Chi phí theo Phân loại danh mục

Lưu ý về các dữ liệu:

Hai bảng số liệu đầu tiên cho thấy chi phí của các cơ sở trong Quận Hạt và các phân loại chi phí được biết qua “Điều 1” và “Điều 2”.  Điều 1 trình bày lương bổng và phúc lợi chi trả cho các nhân viên của Quận Hạt đã dành thời gian cho những hoạt động liên quan đến COVID-19, bao gồm cả những người làm việc tạm thời và làm thêm giờ.  Điều 2 cho thấy chi phí từ các dịch vụ, hàng hóa, người làm việc theo hợp đồng, trang thiết bị, và những thứ khác có liên quan đến các chương trình và hoạt động cho COVID-19.  Bảng số liệu về Chi phí theo Nhà cung cấp chỉ liệt kê các chi phí cho Dịch vụ và hàng hóa của “Điều 2”. Bảng số liệu về Chi phí theo Phân loại danh mục cho thấy phân loại của chi phí theo các danh mục và danh mục phụ về COVID-19.

Các thông tin được nhập thêm vào bảng số liệu ngay khi nhận được và được mô tả như sau:

  • Chi phí lương bổng sẽ được nhập vào mỗi 2 tuần, sau khi Quận Hạt gửi ra phiếu lương hai tuần một lần.
  • Chi phí Điều 2 dành cho bệnh viện và các phòng khám trong Quận Hạt sẽ được cập nhật mỗi tuần với một ngoại lệ là chi phí cho hiệu thuốc tây và thuốc men sẽ được cập nhật mỗi tháng.
  • Chi phí Điều 2 dành cho những nơi khác trong Quận Hạt sẽ được cập nhật mỗi ngày.

Lưu ý rằng có thể có sự chậm trễ đáng kể giữa thời gian đặt hàng và khi thông tin được nhập vào hệ thống kế toán của Quận Hạt.  Ngày giờ ghi trên bảng số liệu sẽ là ngày thông tin được nhập vào hệ thống kế toán của Quận hạt chứ không phải ngày hàng được đặt mua hoặc được nhận.

Bảng Số liệu Theo dõi Doanh thu

Bảng số liệu theo dõi doanh thu phát thảo cho thấy các khoản tiền trợ cấp Hạt Santa Clara nhận được từ Tiểu Bang và Liên Bang để ứng phó với đại dịch COVID-19 và cho quá trình phục hồi kinh tế.  Đó là một bản kế toán công khai và minh bạch về các khoản doanh thu và bổng lộc của Quận Hạt từ nhiều nguồn tài trợ khác nhau cho dịch COVID-19.  Bảng số liệu doanh thu không thể trùng khớp trực tiếp với bảng số liệu chi phí COVID-19 do các yêu cầu hội đủ điều kiện và thời gian. 

Hai bảng số liệu được trình bày như sau:

  • Doanh thu cho COVID-19 theo Nhóm Nguồn Tài Trợ
  • Doanh thu cho COVID-19 theo Cơ sở của Quận Hạt

Ngoài các bảng số liệu trên đây, các dữ liệu chi tiết và thông tin về các nguồn trợ cấp được liệt kê trong các dữ liệu và chú thích của bảng số liệu.  

©2023 County of Santa Clara. All rights reserved.