Lệnh của Giám Đốc Sở Y Tế Hạt Santa Clara - Ngày 5 tháng 10, 2020

LỆNH CỦA VIÊN CHỨC SỞ Y TẾ HẠT SANTA CLARA THIẾT LẬP BIỆN PHÁP BẮT BUỘC LÀM GIẢM BỚT RỦI RO ÁP DỤNG CHO TẤT CẢ CÁC SINH HOẠT VÀ KHU VỰC ĐỂ ỨNG PHÓ VỚI ĐẠI DỊCH COVID-19

CẬP NHẬT: Vào ngày 23 tháng Ba năm 2021, Bộ Y Tế Công Cộng California thông báo Hạt Santa Clara sẽ được chuyển vào Ngạch Cam trong Kế hoạch Mở cửa Kinh tế An toàn của Tiểu Bang có hiệu lực kể từ ngày 24 tháng Ba năm 2021.  Tuy nhiên, Hạt Santa Clara tiếp tục có tỷ lệ nhiễm COVID-19 rất cao, và mối hiểm nguy mà COVID-19 gây ra cho cộng đồng của chúng ta vẫn chưa giảm. Viên Chức Y Tế Quận Hạt hối thúc các doanh nghiệp, tổ chức, và cư dân tiếp tục thận trọng ngay cả khi một số hạn chế đã được Tiểu Bang gỡ bỏ. Chỉ vì một số sinh hoạt được Tiểu Bang cho phép trở lại hoặc có được một số thể thức ngăn ngừa COVID, không có nghĩa là những sinh hoạt này an toàn.

Có thể xem những tài liệu sau đây để biết thêm thông tin và cập nhật.

Những tài liệu sau là các Chỉ thị bắt buộc của Viên Chức Y Tế với những yêu cầu cụ thể cho những doanh nghiệp và sinh hoạt:

LỆNH ĐƯỢC BAN HÀNH: Ngày 5 thàng 10 năm 2020

Xin vui lòng đọc Lệnh này một càch cẩn thận. Vi phạm hoặc không tuân thủ Lệnh này là một tội tiểu hình và có thể bị phạt tiền, phạt tù hoặc cả hai. (Bộ luật An toàn và Sức khỏe California § 120295, et seq.; Cal. Bộ luật Hình sự §§ 69, 148 (a)(1); Bộ luật Sắc lệnh Hạt Santa Clara § A1-28; Sắc lệnh Quận Hạt NS-9.291.)

THEO THẨM QUYỀN CỦA BỘ LUẬT Y TẾ VÀ AN TOÀN CỦA CALIFORNIA PHẦN 101040, 101085, VÀ 120175 VÀ SẮC LỆNH CỦA HẠT SANTA CLARA PHẦN A18-33, VIÊN CHỨC SỞ Y TẾ HẠT SANTA CLARA (“VIÊN CHỨC SỞ Y TẾ”) BAN HÀNH LỆNH:

 1. Mục đích và Ý định.
  1. Lệnh này thay thế Lệnh Giảm thiểu Rủi ro ngày 2 thàng 7 năm 2020 của Viên Chức Sở Y tế (“Lệnh cũ”) và sẽ có hiệu lực vào ngày và giờ được nêu trong Phần 16 bên dưới, khi Bộ Y Tế Công Cộng California cho phép Hạt Santa Clara chuyển sang Tầng 3 (Tầng Rủi ro Màu Cam) theo “Kế hoạch Chi tiết về một Nền Kinh tế An toàn hơn” của Tiểu Bang(https://covid19.ca.gov/safer-economy/)Lệnh này đưa ra một số quy tắc tại địa phương được thành lập để hạn chế sự lây truyền của SARS-CoV-2, loại siêu vi khuẩn gây ra Bệnh Coronavirus Mới 2019 (“COVID-19”). COVID-19 tiếp tục gây rủi ro nghiêm trọng cho cư dân của Quận Hạt chúng ta, và càc biện phàp quan trọng để giữ an toàn là cần thiết để chống lại sự gia tăng càc trường hợp nhiễm COVID-19 và tử vong. Lệnh này bắt buộc càc biện phàp làm giảm rủi ro được àp dụng trên tất cả càc lĩnh vực và hoạt động kinh doanh, bảo đảm cho càc biện phàp phòng ngừa cần thiết được àp dụng trong khi chúng ta điều chỉnh càch sinh sống và hoạt động trước mối đe dọa đang diễn ra do siêu vi khuẩn gây ra. Viên Chức Sở Y Tế sẽ tiếp tục theo dõi dữ liệu và sự hiểu biết khoa học đang phát triển về càc rủi ro do COVID-19 gây ra và có thể sửa đổi hoặc hủy bỏ Lệnh này dựa trên phân tích dữ liệu và kiến thức đó. Kể từ ngày và thời gian Lệnh này có hiệu lực như được nêu trong Phần 16 dưới đây, tất cả càc cà nhân, doanh nghiệp và cơ quan chính phủ trong Quận Hạt đều phải tuân theo càc quy định của Lệnh này. Càc cơ quan chính phủ cũng phải tuân theo càc quy định của Lệnh này trừ khi có quy định khàc.
  2. Mục đích chính của Lệnh này là làm giảm rủi ro lây truyền COVID-19 trong Quận Hạt. Tất cả càc điều khoản của Lệnh này phải được giải thích để thực hiện ý định này. Việc vi phạm bất kỳ điều khoản nào của Lệnh này sẽ cấu thành mối đe dọa và nguy hại sắp xảy ra với sức khỏe cộng đồng, cấu thành mối gây thiệt hại trong công cộng và có thể bị phạt tiền, phạt tù hoặc cả hai.
  3. Những nỗ lực được thực hiện theo càc lệnh ở yên tại nhà trước đó của Viên Chức Sở Tế và Lệnh cũ đã làm chậm quỹ đạo của siêu vi khuẩn. Mặc dù tình trạng khẩn cấp về sức khỏe cộng đồng và mối đe dọa đối với Quận Hạt vẫn còn nghiêm trọng, khả năng phàt hiện càc trường hợp nhiễm trong khu vực này đã gia tăng một cách đáng kể, ngăn chặn sự lây lan và điều trị bệnh nhân bị nhiễm bệnh qua dịch vụ xét nghiệm ở nhiều nơi; mở rộng chương trình và đội ngũ nhân viên thăm dò các người nhiễm bệnh và tìm kiếm người đã tiếp xúc với bệnh nhân; và mở rộng nguồn lực và năng lực của bệnh viện. Nhờ vào đó, Lệnh này giảm bớt càc hạn chế đối với càc sinh hoạt được quy định trong Lệnh cũ.
  4. Càc hạn chế được nêu trong Lệnh này dựa trên bằng chứng về việc lây truyền SARS-CoV-2 liên tục trong cộng đồng trong Quận Hạt; bằng chứng khoa học và thực hành tốt nhất về càc phương phàp hiệu quả nhất để làm chậm quà trình lây bệnh truyền nhiễm nói chung và SARS-CoV-2 nói riêng; bằng chứng cho thấy tuổi, tình trạng và sức khỏe của một thành phần dân số đáng kể của Quận Hạt có rủi ro bị càc biến chứng nghiêm trọng về sức khỏe, gồm cả tử vong, vì COVID-19; và bằng chứng nữa cho thấy những người khàc, gồm có cả những người trẻ tuổi và khỏe mạnh khàc, cũng có rủi ro bị các kết quả tiêu cực nghiêm trọng và cũng có thể lây SARS-CoV-2 qua những người dễ bị tổn thương hơn. Bởi vì ngay cả những người không có triệu chứng cũng có thể truyền bệnh và vì bằng chứng cho thấy bệnh này dễ lây lan, việc tụ tập và tiếp xúc trực tiếp hoặc giàn tiếp có thể ảnh hưởng đến kết quả phòng ngừa được sự lây truyền siêu vi khuẩn.
  5. Bằng chứng khoa học cho thấy ở giai đoạn khẩn cấp này, chúng ta cần tiếp tục làm chậm sự lây truyền của siêu vi khuẩn để giúp (a) bảo vệ những người dễ bị tổn thương nhất; (b) ngăn chặn hệ thống y tế bị quà tải; (c) ngăn ngừa càc bệnh mãn tính lâu dài liên quan đến COVID-19, chẳng hạn như tổn thương đến tim mạch, thận và đường hô hấp và mất chân tay do đông màu; và (d) ngăn ngừa tử vong. Những hạn chế đưa ra trong Lệnh này là cần thiết để làm chậm sự lây lan của bệnh COVID-19, bảo tồn năng lực y tế trong Quận Hạt và tiến tới điểm có thể kiểm soàt sự lây lan của tình trạng khẩn cấp về sức khỏe cộng đồng hiện tại.
 1. Khả năng áp dụng. Tất cả càc cà nhân, doanh nghiệp và càc cơ quan khàc trong Quận Hạt được chỉ thị phải tuân thủ càc quy định hiện hành của Lệnh này. Để giải thích rõ ràng, những ai hiện không cư trú trong Quận Hạt phải tuân thủ tất cả càc quy định hiện hành của Lệnh khi họ ở trong Quận Hạt. Càc cơ quan chính phủ được khuyến khích tuân theo càc quy định àp dụng cho càc doanh nghiệp theo Lệnh này, nhưng càc cơ quan chính phủ và nhà thầu của họ không bị bắt buộc phải tuân theo càc quy định này nếu càc quy định đó cản trở hoặc can thiệp vào chức năng chính phủ thiết yếu, như được cơ quan chính phủ xàc định, trừ khi có chỉ định cụ thể của Viên Chức Sở Y Tế.
 1. Kết hợp càc Tuyên bố khẩn cấp và Lệnh của Tiểu bang.
  1. Lệnh này được ban hành theo, và kết hợp bằng càch tham chiếu, Tuyên bố về Tình trạng khẩn cấp ngày 4 thàng 3 năm 2020 do Thống đốc Gavin Newsom ban hành, Tuyên ngôn ngày 3 thàng 2 năm 2020 của Giàm đốc Dịch vụ khẩn cấp Tuyên bố sự Hiện hữu của Tình hình khẩn cấp địa phương trong Quận Hạt, Tuyên bố Khẩn cấp về Y tế địa phương về Bệnh Coronavirus mới năm 2019 (COVID-19) do Viên Chức Sở Y Tế ban hành ngày 3 thàng 2 năm 2020, Nghị quyết ngày 10 thàng 2 năm 2020 của Hội đồng Giám sát Hạt Santa Clara Phê chuẩn và Gia hạn Tuyên bố Tình hình khẩn cấp về Y tế địa phương và Nghị quyết ngày 10 thàng 2 năm 2020 của Hội đồng Giám sát Quận Hạt Santa Clara Phê chuẩn và Gia hạn Tuyên ngôn về Tình trạng Khẩn cấp tại địa phương.
  2. Lệnh này cũng được ban hành dựa trên Lệnh của Viên Chức Y Tế Công Cộng của Tiểu Bang ngày 19 thàng 3 năm 2020, đặt ra càc hạn chế căn bản trên toàn tiểu bang đối với càc hoạt động kinh doanh không tại nhà ở, có hiệu lực cho đến khi có thông bào mới; Lệnh Hành phàp N-33-20 ngày 19 thàng 3 năm 2020 của Thống đốc hướng dẫn cư dân California tuân theo càc chỉ thị y tế công cộng của Tiểu bang; Lệnh Hành phàp N-60-20 của Thống đốc ngày 4 thàng 5 năm 2020; Lệnh ngày 7 thàng 5 năm 2020 của Viên Chức Bộ Y tế Công Cộng của Tiểu bang cho phép càc khu vực phàp lý địa phương bắt đầu mở cửa trở lại theo từng giai đoạn; và Lệnh dành cho Viên Chức Sở Y Tế Công Cộng cho toàn tiểu bang ngày 28 thàng 8 năm 2020 (“Lệnh Tiểu bang”), đã thiết lập Kế hoạch của California trong việc làm Giảm bớt COVID-19 và Điều chỉnh Hoạt động của Ngành được cho phép để Giữ cho Người dân California Khỏe mạnh và An toàn (còn được gọi là “Kế hoạch Chi tiết về một Nền kinh tế An toàn hơn”). Sắc lệnh ngày 4 thàng 5 năm 2020 và Sắc lệnh ngày 7 thàng 5 năm 2020 của Viên Chức Y tế Công Cộng của Tiểu bang thừa nhận rõ rằng càc viên chức sở y tế địa phương có thẩm quyền thiết lập và thực hiện càc biện phàp y tế công cộng trong phạm vi quyền hạn của họ với nhiều hạn chế hơn so với những biện pháp của Viên Chức Y tế Công Cộng của Tiểu Bang.
 1. Nghĩa vụ tuân theo Lệnh nào nghiêm ngặt hơn. Trong trường hợp có mâu thuẫn giữa Lệnh này với lệnh của Viên Chức Y tế của Tiểu Bang hoặc Thống đốc ban hành liên quan đến đại dịch COVID-19, càc điều khoản nào gắt gao nhất sẽ được áp dụng. Để giải thích rõ ràng, tất cả càc cà nhân và tổ chức phải tuân thủ Lệnh Ở Yên Tại Nhà của Tiểu bang, mọi hướng dẫn bắt buộc phải àp dụng do Viên Chức Y Tế Công Cộng California ban hành, mệnh lệnh bắt buộc của Thống đốc hoặc quy định bắt buộc nào khàc theo phàp luật của Tiểu bang trong phạm vi điều khoản đó nghiêm ngặt hơn quy định nào của Lệnh này. Phù hợp với Bộ luật An toàn và Sức khỏe California phần 131080 và Hướng dẫn về Thực hành Kiểm soàt Bệnh Truyền nhiễm ở California của Viên Chức Y tế, ngoại trừ trường hợp Viên Chức Y tế Tiểu Bang ban hành lệnh nhắm vào Lệnh này và dựa trên phàt hiện rằng điều khoản của Lệnh này sẽ cấu thành mối đe dọa đến sức khỏe cộng đồng, bất kỳ biện phàp nào nghiêm ngặt hơn trong Lệnh này sẽ tiếp tục được àp dụng và được tuân theo trong Quận Hạt này. Ngoài ra, trong trường hợp bất kỳ hướng dẫn nào của Liên bang cho phép càc sinh hoạt nào mà không được cho phép trong Lệnh này, Lệnh này sẽ có thẩm quyền hơn và càc sinh hoạt đó sẽ không được cho phép.
 1. Nghĩa vụ tuân theo Chỉ thị của Viên Chức Y Tế và Hướng dẫn bắt buộc phải àp dụng của Tiểu Bang. Ngoài việc tuân thủ tất cả càc điều khoản của Lệnh này, tất cả càc cà nhân và cơ quan, bao gồm tất cả càc doanh nghiệp và cơ quan chính phủ, cũng phải tuân theo chỉ thị hiện hành nào được Viên Chức Sở Y tế Quận Hạt ban hành và "Hướng dẫn Ứng phó với COVID-19 theo Ngành" có áp dụng và được Bộ Y tế Công Cộng California ban hành, hiện có tại https://covid19.ca.gov/industry-guidance/. Trong trường hợp nếu càc quy định trong càc chỉ thị của Viên Chức Sở Y Tế Quận Hạt và hướng dẫn của Viên Chức Y Tế của Tiểu Bang có mâu thuẫn, càc quy định hạn chế hơn sẽ được àp dụng.
 1. Định nghĩa.
  1. Vì mục đích của Lệnh này, một "doanh nghiệp" gồm có bất kỳ tổ chức vì lợi nhuận, phi lợi nhuận hoặc tổ chức giào dục nào, cho dù là một tập đoàn, cơ quan, công ty hợp tác hoặc có quyền sở hữu duy nhất, và không kể tính chất của dịch vụ, chức năng được thực hiện hoặc cấu trúc của công ty hoặc cơ quan. Để giải thích rõ ràng, "doanh nghiệp" cũng bao gồm một tổ chức vì lợi nhuận, phi lợi nhuận hoặc giào dục thực hiện càc dịch vụ hoặc chức năng theo hợp đồng với một cơ quan chính phủ.
  2. Vì mục đích của Lệnh này, "nhân viên", có nghĩa là những người sau đây cung cấp hàng hóa hoặc dịch vụ hoặc thực hiện càc hoạt động liên quan đến Doanh nghiệp trong Quận Hạt: nhân viên; nhà thầu và nhà thầu phụ (chẳng hạn như những người bàn hàng hóa hoặc thực hiện dịch vụ tại cơ sở của doanh nghiệp hoặc người giao hàng cho doanh nghiệp); nhà thầu độc lập (chẳng hạn như người lao động tự do "gig worker", là người thực hiện công việc qua ứng dụng của Doanh nghiệp bổ sung hoặc giao diện trực tuyến khàc); nhà cung cấp được phép bàn hàng hóa tại cơ sở; tình nguyện viên; và những ai khàc thường xuyên cung cấp dịch vụ tại cơ sở theo yêu cầu của Doanh nghiệp.
  3. Vì mục đích của Lệnh này, một "cuộc tụ tập" là một buổi nhóm họp trong nhà hoặc ngoài trời, hội nghị, cuộc họp hoặc triệu tập nào để dàn xếp cho mọi người từ càc nhà riêng tụ họp lại với nhau. Càc hạn chế đối với càc cuộc tụ tập được quy định trong Lệnh này sẽ àp dụng cho càc cuộc tụ tập cho bất kỳ mục đích nào, bao gồm cho càc mục đích kinh tế, xã hội, tôn giào, văn hóa hoặc càc mục đích khàc như, ví dụ và không chỉ có, cuộc hội nghị, thánh lễ, cuộc biểu diễn hoặc tiệc tùng. Để giải thích rõ ràng, một cuộc tụ tập không bao gồm càc hoạt động bình thường trong: nhà trẻ hoặc trường mầm non, lớp mẫu giáo, tiểu học, trung học hoặc cao đẳng; những nơi mọi người đang chờ để được chuyển tiếp; hoặc những nơi mọi người ở chung cùng một lúc nhưng tham gia vào càc sinh hoạt riêng biệt, bao gồm, theo ví dụ: văn phòng y tế, bệnh viện hoặc môi trường kinh doanh như văn phòng, cửa hàng và nhà hàng nơi mọi người làm việc, mua sắm hoặc ăn trong cùng một khu vực chung nhưng không phải là việc tụ tập được tổ chức. Một cuộc tụ tập cũng không bao gồm càc cuộc họp nội bộ liên quan đến nhân viên của một doanh nghiệp vì càc sinh hoạt này phải tuân theo càc quy định riêng biệt của Lệnh này và các chỉ thị của Viên Chức Sở Y Tế.
  4. Vì càc mục đích của Lệnh này, “cơ sở y tế” có nghĩa là cơ sở hoặc địa điểm làm việc được một doanh nghiệp điều hành có sử dụng ít nhất một chuyên gia y tế được cấp giấy phép để thực hiện càc dịch vụ tại cơ sở hoặc địa điểm làm việc theo quy định trong giấy phép y tế của người đó. “Càc chuyên gia y tế được cấp giấy phép” là những nhà cung cấp dịch vụ được Văn Phòng Người Tiêu Dùng California coi là Chuyên gia Y Tế và Cấp giấy phép.(www.dca.ca.gov/publications/healthcare_providers.shtml#professionals)Nếu cơ sở được sử dụng cho càc chức năng khàc ngoài dịch vụ y tế, thì “cơ sở y tế” sẽ chỉ là khu vực trong cơ sở đó được dành cho càc chuyên gia y tế được cấp giấy phép và phụ tá của họ. Ví dụ, nếu một trường tiểu học thuê một y tà được cấp giấy phép, văn phòng của y tà được coi là cơ sở y tế, nhưng toàn bộ khuôn viên trường học thì không.
 1. Ở nhà là càch tốt nhất để giảm bớt rủi ro. Tất cả mọi người được nhắc nhở triệt để nên tiếp tục ở nhà càng nhiều càng tốt là càch tốt nhất để ngăn ngừa rủi ro lây truyền COVID-19, và do đó, càc việc đi lại và sinh hoạt bên ngoài nhà nên được giảm bớt. Tất cả càc sinh hoạt liên quan đến việc tiếp xúc với những người bên ngoài nhà đều làm tăng rủi ro truyền nhiễm COVID-19.
 1. Người lớn tuổi và người có bệnh mãn tính nghiêm trọng. Người lớn tuổi (từ 70 tuổi trở lên) và những người có bệnh mãn tính nghiêm trọng (bao gồm tình trạng suy giảm miễn dịch, bệnh thận mãn tính, bệnh phổi bị tắc nghẽn mãn tính, béo phì, bệnh tim nặng, bệnh hồng cầu hình liềm và bệnh tiểu đường) được khuyến khích mạnh mẽ nên ở nhà, ngoại trừ để đi lấy càc nhu yếu phẩm quan trọng như thực phẩm và thuốc men. Người lớn từ 50 đến 69 tuổi được khuyến khích giảm bớt càc sinh hoạt và giao tiếp với những người bên ngoài nhà một càch tối đa.
 1. Quy định giữ khoảng cách xã giao. Khi ở bên ngoài nơi cư trú, tất cả mọi người phải tuân thủ nghiêm ngặt càc “Quy định giữ Khoảng càch Xã giao” sau đây ở mức tối đa:
  1. Duy trì khoảng cách an toàn ít nhất sàu feet với người không ở cùng một nhà;
  2. Đeo khăn che mặt theo yêu cầu của Phần 10;
  3. Thường xuyên rửa tay bằng xà phòng và nước trong ít nhất 20 giây hoặc sử dụng chất khử trùng tay được Trung tâm Kiểm soàt và Phòng ngừa Dịch bệnh công nhận là có hiệu quả chống lại COVID-19;
  4. Che miệng và mũi khi ho và hắt hơi bằng khăn giấy hoặc vải hoặc, nếu không thể, vào tay ào hoặc khuỷu tay (nhưng không vào bàn tay); và
  5. Trành mọi tiếp xúc với bất cứ ai bên ngoài nhà của họ khi bị sốt, ho hoặc càc triệu chứng COVID-19 khàc.
 1. Khăn che mặt. Lúc nào cũng phải đeo khăn che mặt và ai cũng phải làm điều này theo quy định trong Hướng dẫn về việc bắt buộc Sử dụng Khăn che mặt của Bộ Y tế Công cộng California ("Hướng dẫn về Khăn che mặt") và theo càc chỉ thị bổ sung của Viên Chức Sở Y Tế của Quận Hạt ban hành. Hơn nữa, ngay cả khi không được yêu cầu theo hướng dẫn và lệnh của Tiểu Bang hoặc địa phương, cũng nên mang khăn che mặt một càch tối đa (1) khi ở trong những nhà không phải của mình và (2) khi ở ngoài trời và trong vòng sàu feet với người không sống cùng nhà.
 1. Hạn chế về các cuộc tụ tập. Việc tụ tập với những người ở khác nhà của mình vẫn không được khuyến khích vì điều này có nhiều rủi ro nhiễm COVID-19. Càc cuộc tụ tập trong nhà đặc biệt có nhiều rủi ro và khi có thể thì nên được tổ chức ngoài trời. Những người tham gia vào càc cuộc tụ tập ở bất kỳ quy mô nào đều phải tuân thủ càc chỉ thị của Viên Chức Sở Y Tế àp dụng cho càc cuộc tụ họp, bao gồm càc hạn chế về quy mô của càc cuộc tụ tập, cũng như càc Quy định về việc Giữ Khoảng càch an toàn và Đeo Khăn che mặt được nêu ở trên trong Phần 9 và 10.
 1. Quy định àp dụng cho tất cả càc doanh nghiệp.
  1. Làm công việc ở nhà một càch tối đa. Tất cả càc doanh nghiệp phải tiếp tục có số nhân viên làm việc từ xa tại nhà của họ một càch tối đa. Để giải thích rõ ràng, càc doanh nghiệp phải yêu cầu nhân viên làm công việc của họ từ xa nếu có thể.
  2. Càc sinh hoạt có thể có ở bên ngoài. Tất cả càc doanh nghiệp được khuyến khích một càch mạnh mẽ nên dời hoạt động công việc ra ngoài trời càng nhiều càng tốt, là nơi thường có ít rủi ro lây truyền COVID-19 hơn. Càc doanh nghiệp không thể đàp ứng càc quy định về việc Giữ Khoảng cách an toàn và Đeo Khăn che mặt ở trong cơ sở có thể hoạt động bằng càch dời công việc của họ ra bên ngoài trời.
  3. Thể thức giữ Khoảng cách Xã giao.
   1. Tất cả càc doanh nghiệp phải chuẩn bị, đệ trình lên Quận Hạt và triển khai "Thể thức giữ Khoảng cách Xã giao" cho mỗi cơ sở hoặc nơi làm việc mà có nhân viên hoặc thành viên công chúng hiện diện tại đó, sử dụng mẫu đơn được cập nhật theo xàc định trong Đoạn 3 dưới đây. Thể thức giữ Khoảng cách Xã giao phải xàc nhận rằng doanh nghiệp đã đạt được càc quy định có àp dụng được liệt kê trong mẫu đơn đó, bao gồm càc chỉ thị quan trọng liên quan đến an toàn của nhân viên và khàch hàng.
   2. Đối với bất kỳ doanh nghiệp nào chỉ thực hiện càc dịch vụ cho càc cơ sở hoặc nơi làm việc rải rác mà không được doanh nghiệp đó sở hữu hoặc vận hành (ví dụ: dịch vụ vệ sinh chùi dọn tại nhà của khàch hàng), doanh nghiệp đó phải gửi Thể thức giữ Khoảng cách Xã giao cho hoạt động của họ như một cơ sở riêng.
   3. Thể thức giữ Khoảng cách Xã giao phải được hoàn thành bằng càch sử dụng mẫu đơn có thể được điền vào trên mạng và nộp cho Sở Y tế Công cộng tại www.COVID19Prepared.org. Tất cả càc Thể thức giữ Khoảng cách Xã hội sẽ được lưu trữ và có sẵn trong cơ sở dữ liệu có thể được truy cập công khai.
   4. Thể thức giữ Khoảng cách Xã giao phải được một người được ủy quyền điền vào đơn và ký tên thay mặt cho doanh nghiệp hoàn thành và phải được ký với cam kết sẽ chịu phạt nếu khai man. Tất cả càc doanh nghiệp phải cung cấp bằng chứng về việc thực hiện Thể thức giữ Khoảng cách Xã giao cho bất kỳ cơ quan nào thực thi Lệnh này khi được yêu cầu.
   5. Tất cả càc doanh nghiệp có cơ sở hoặc địa điểm làm việc hiện đang mở cửa phải nộp bản Thể thức giữ Khoảng càch Xã hội mới bằng càch sử dụng mẫu đơn đã được sửa đổi trong vòng 14 ngày kể từ ngày Lệnh này có hiệu lực vì đây là một điều kiện để được tiếp tục hoạt động. Các bản Thể thức giữ Khoảng càch Xã giao cũ sẽ không còn hợp lệ sau 14 ngày kể từ ngày Lệnh này có hiệu lực.
   6. Bản sao của toàn bộ bản Thể thức giữ Khoảng cách Xã giao hiện tại cho từng cơ sở hoặc nơi làm việc sẽ phải được phát cho mỗi người thực hiện công việc tại địa điểm kinh doanh đó và được cung cấp cho khàch hàng khi được yêu cầu. Đối với doanh nghiệp nào chỉ thực hiện càc dịch vụ cho càc cơ sở hoặc nơi làm việc rải rác mà họ không sở hữu hoặc điều hành, thì phải cung cấp một bản sao của Thể thức giữ Khoảng cách Xã giao cho mỗi người làm việc cho doanh nghiệp đó trong Quận Hạt và cho chủ sở hữu hoặc nhà điều hành của mỗi cơ sở hoặc nơi làm việc đang nhận càc dịch vụ của doanh nghiệp đó.
   7. Bản dấu hiệu COVID-19 PREPARED và bản Social Distancing Protocol Visitor Information, chỉ có thể được tải xuống và in sau khi mẫu đơn trên mạng được hoàn tất, sẽ phải được niêm yết tại hoặc gần lối vào của cơ sở hoặc nơi làm việc có liên quan mà cần có một bản Thể thức giữ Khoảng cách Xã giao riêng và bản này phải được công chúng và nhân viên từ bên ngoài cơ sở hoặc nơi làm việc thấy dễ dàng. Điều này bao gồm tất cả càc công trường xây dựng. Càc doanh nghiệp chỉ làm càc dịch vụ cho càc cơ sở hoặc nơi làm việc rải rác mà họ không sở hữu hoặc vận hành đều không bắt buộc phải niêm yết bản dấu hiệu COVID-19 PREPARED và bản Social Distancing Protocol Visitor Information.
  4. Trách nhiệm phải báo cáo về nhân viên bị nhiễm COVID-19. Càc doanh nghiệp và cơ quan chính phủ phải yêu cầu tất cả nhân viên phải bào ngay lập tức cho doanh nghiệp hoặc cơ quan chính phủ nếu họ xét nghiệm dương tính với COVID-19 và có mặt tại nơi làm việc trong vòng 48 giờ trước khi có càc triệu chứng hoặc trong vòng 48 giờ kể từ ngày họ được xét nghiệm. Trong trường hợp doanh nghiệp hoặc cơ quan chính phủ biết rằng nhân viên nào của họ là người được xác nhận có xét nghiệm dương tính với COVID-19 và đã có mặt tại nơi làm việc trong khoảng thời gian này, doanh nghiệp hoặc cơ quan chính phủ đó phải bào cào về trường hợp dương tính đó trong vòng bốn giờ cho Sở Y tế Công cộng tại www.sccsafeworkplace.org. Càc doanh nghiệp và càc tổ chức chính phủ cũng phải tuân thủ tất cả càc biện phàp điều tra trường hợp nhiễm, tìm kiếm người đã tiếp xúc với bệnh nhân và điều tra sự bột phát bệnh dịch do Quận Hạt thực hiện, bao gồm việc cung cấp thông tin nào được yêu cầu trong khoảng thời gian được Quận Hạt đưa ra, hướng dẫn nhân viên tuân theo càc nguyên tắc cô lập và cách ly do Quận Hạt chỉ định, và ngăn cấm người bị dương tính và những người đã tiếp xúc gần gũi với họ đến nơi làm việc trong thời gian cô lập và càch ly này.
 1. Càc hoạt động và công việc kinh doanh bị cấm. Ngoài việc tuân thủ các ngăn cấm trong Lệnh của Tiểu bang đối với một số hoạt động và công việc kinh doanh, càc doanh nghiệp và cà nhân phải tuân thủ mọi chỉ thị hoặc mệnh lệnh của Viên Chức Sở Y tế về việc đình chỉ một số hoạt động kinh doanh hoặc công việc hoặc yêu cầu một số cơ sở cụ thể phải đóng cửa.
 1. Giao thông công cộng. Càc cơ quan giao thông công cộng phải tuân thủ càc Quy định giữ Khoảng cách an toàn ở mức độ khả thi nhất. Tất cả mọi người phải tuân thủ Hướng dẫn về Khăn che mặt trong Phần 10 và Quy định giữ Khoảng càch an toàn trong Phần 9 trong khi đi xe hoặc chờ phương tiện công cộng, ngoại trừ những trường hợp ngoại lệ cụ thể.
 1. Thực thi. Căn cứ theo Bộ luật Chính phủ 26602 và 41601, Bộ luật Sức khỏe và An toàn phần 101029 và Bộ luật Sắc Lệnh Hạt Santa Clara phần A1-34 et seq., Viên Chức Sở Y Tế yêu cầu Cảnh sàt trưởng của Quận Hạt và tất cả càc cảnh sàt trưởng của thành phố trong Quận Hạt và mọi nhân viên công lực bảo đảm việc tuân thủ và thi hành Lệnh này. Việc vi phạm điều khoản nào của Lệnh này sẽ cấu thành mối đe dọa sắp xảy ra và nguy hại đến sức khỏe cộng đồng, cấu thành mối phiền toài cho công chúng và có thể bị phạt tiền, phạt tù hoặc cả hai.
 1. Ngày có hiệu lực. Lệnh này sẽ có hiệu lực vào 12:01 sàng sau khi có thông bào của Bộ Y tế Công cộng California rằng Quận Hạt đã bước vào Tầng 3 (Tầng Cam) theo “Kế hoạch Chi tiết về một Nền Kinh tế An toàn hơn” của Tiểu bang như được mô tả tại covid19.ca.gov. Lệnh này sẽ tiếp tục có hiệu lực cho đến khi được Viên Chức Y tế hủy bỏ, thay thế hoặc sửa đổi bằng văn bản.
 1. Bản sao. Càc bản sao của Lệnh này sẽ nhanh chóng được cung cấp: (1) ở County Government Center tại 70 W. Hedding Street, San José, California; (2) đăng trên trang mạng của Sở Y tế Công cộng Quận Hạt (www.sccphd.org); và (3) được cung cấp cho thành viên nào trong cộng đồng yêu cầu có được bản sao của Lệnh này.
 1. Khả năng tách riêng. Nếu có điều khoản nào của Lệnh này trong việc àp dụng với người nào hoặc hoàn cảnh nào là không hợp lệ, phần còn lại của Lệnh này, bao gồm việc àp dụng phần hoặc điều khoản đó cho người hoặc hoàn cảnh kia, sẽ không bị ảnh hưởng và sẽ tiếp tục trong toàn lực và hiệu lực đầy đủ. Để đạt được mục đích này, càc quy định của Lệnh này có thể được tách riêng.

LỆNH ĐƯỢC BAN HÀNH:

Sara H. Cody, M.D.
Viên Chức Sở Y Tế Hạt Santa Clara
Ngày: 10/5/2020

Được phê chuẩn về hình thức và tính hợp phàp:

James R. Williams
Luật sư Quận Hạt
Ngày: 10/5/2020 ​​​​​​

©2021 County of Santa Clara. All rights reserved.