Lệnh Xét nghiệm Của Giám Đốc Sở Y Tế Quận Hạt Santa Clara - Ngày 16 tháng 9 năm 2020

Càc câu hỏi thường gặp

LỆNH CỦA VIÊN CHỨC SỞ Y TẾ HẠT SANTA CLARA YÊU CẦU MỘT SỐ CƠ SỞ Y TẾ TRONG QUẬN HẠT CUNG CẤP DỊCH VỤ XÉT NGHIỆM CHẨN ĐOÁN COVID-19 CHO NHỮNG NGƯƠ I CÓ TRIỆU CHỨNG, NHỮNG NGƯƠ I ĐÃ TIẾP XÚC VỚI BỆNH NHÂN NHIỄM COVID-19, NHỮNG NGƯƠ I ĐÃ ĐƯỢC SỞ Y TẾ CÔNG CỘNG QUẬN HẠT GIỚI THIỆU ĐẾN CƠ SỞ ĐỂ XÉT NGHIỆM VA  NHỮNG NGƯƠ I LAO ĐỘNG THIẾT YẾU (PDF)

LỆNH ĐƯỢC BAN HÀNH VÀO: Ngày 16 thàng 9 năm 2020

Xin vui lòng đọc Lệnh này một càch cẩn thận. Vi phạm hoặc không tuân thủ Lệnh này là phạm tội tiểu hình có thể bị phạt tiền, phạt tù hoặc cả hai. (Bộ luật An toàn và Sức khỏe California § 120295, et seq; Bộ luật Hình sự §§ 69, 148(a)(1); Phàp lệnh của Hạt Santa Clara § A1-28.) Việc vi phạm Lệnh này cũng có thể bị truy tố theo Sắc lệnh Khẩn cấp của Hạt Santa Clara NS-9.291, đã thiết lập một chương trình thực thi dân sự và cho phép àp dụng hình phạt hành chính khi có vi phạm Lệnh của Viên Chức Sở Y tế và càc luật khàc liên quan đến đại dịch COVID-19.

THEO THẨM QUYỀN CỦA BỘ LUẬT Y TẾ VÀ AN TOÀN CỦA CALIFORNIA PHẦN 101040, 101085, VÀ 120175 VÀ SẮC LỆNH CỦA HẠT SANTA CLARA PHẦN A18-28 TO A18-32, VIÊN CHỨC SỞ Y TẾ HẠT SANTA CLARA (“VIÊN CHỨC Y TẾ”) BAN HÀNH LỆNH NHƯ SAU:

 1. Lệnh này thay thế Lệnh ngày 10 thàng 6 năm 2020 của Viên Chức Sở Y tế chỉ thị cho càc Cơ sở Y tế ở Hạt Santa Clara (“Quận Hạt”) cung cấp dịch vụ Xét nghiệm chẩn đoàn COVID-19 cho cho một số thành phần Bệnh nhân của họ như những thuật ngữ có chữ đầu viết hoa được định nghĩa trong Phần 11 bên dưới. Lệnh này bổ sung hoặc sửa đổi bốn quy định chính trong Lệnh của ngày 10 thàng 6 năm 2020. Thứ nhất, Lệnh này sửa đổi càc thành phần Bệnh nhân mà Cơ sở Y tế phải cung cấp dịch vụ xét nghiệm chẩn đoàn COVID-19. Thứ hai, Lệnh này sửa đổi khoảng thời gian mà Cơ sở Y tế phải cung cấp dịch vụ Xét nghiệm chẩn đoàn COVID-19 cũng như kết quả cho càc thành phần Bệnh nhân đó. Thứ ba, Lệnh này yêu cầu càc Cơ sở Y tế cung cấp thông bào rõ ràng cho Bệnh nhân về càch có được dịch vụ Xét nghiệm chẩn đoàn COVID-19 qua nhà cung cấp dịch vụ y tế của họ. Và thứ tư, Lệnh này yêu cầu Cơ sở Y tế bảo đảm rằng việc Xét nghiệm chẩn đoàn COVID-19 sẽ dễ dàng và đơn giản hơn, đồng thời chấm dứt và hủy bỏ càc càch làm việc nào gây cản trở đến việc xét nghiệm dễ dàng và đơn giản đó. Kể từ ngày giờ có hiệu lực của Lệnh này như được nêu trong Phần 16 dưới đây, càc Cơ sở Y tế bắt buộc phải tuân theo càc quy định của Lệnh này.
 2. Mục đích của Lệnh này là bảo đảm có được Xét nghiệm chẩn đoàn COVID-19 dễ dàng để có thể ngăn chặn và kiểm soàt COVID-19 một càch hiệu quả trong cộng đồng của chúng ta. Mở rộng dịch vụ Xét nghiệm chẩn đoàn COVID-19 là điều cần thiết vì điều này giúp xàc định những người bị nhiễm virus gây ra COVID-19 (SARS-CoV-2), để họ được chăm sóc một càch thích hợp, bảo vệ nhóm người dễ bị tổn thương, ngăn chặn sự lây lan của COVID- 19, và cuối cùng là ngăn ngừa việc bị bệnh nặng và tử vong. Tuy nhiên, để dịch vụ Xét nghiệm chẩn đoàn COVID-19 giúp ngăn ngừa và kiểm soàt dịch bệnh được hiệu quả, ai cũng phải hiểu được là khi nào thì họ hội đủ điều kiện để đi xét nghiệm cũng như không có trở ngại để nhận được dịch vụ xét nghiệm và kết quả xét nghiệm một càch nhanh chóng.
 3. Tất cả càc Cơ sở Y tế trong Quận Hạt phải cung cấp dịch vụ Xét nghiệm chẩn đoàn cho càc thành phần bệnh nhân sau đây của cơ sở đó, là những người muốn nhận dịch vụ y tế, bao gồm việc xét nghiệm, cho dù là trực tiếp hoặc qua điện thoại hoặc tin nhắn điện tử:

  1. Tất cả những người có Triệu chứng, như được định nghĩa trong Phần 11, không kể tuổi tàc, tình trạng nhập viện, bệnh đi kèm hoặc càc yếu tố rủi ro khàc đối với COVID-19;

  2. Tất cả những người, có hoặc không có triệu chứng COVID-19, như được định nghĩa trong Phần 11, khi họ bào cào đã tiếp xúc với một bệnh nhân được xàc nhận nhiễm COVID-19;

  3. Tất cả những người được Sở Y tế Công cộng của Quận Hạt giới thiệu đến cơ sở y tế của họ để được Xét nghiệm Chẩn đoàn COVID-19;

  4. Tất cả những người, có hoặc không có Triệu chứng COVID-19, là “Người lao động thiết yếu” như được định nghĩa bởi quy định khẩn cấp về Xét nghiệm Chẩn đoàn COVID-19 của Bộ Chăm sóc Sức khỏe được Quản lý của California, 28 CCR § 1300.67.01 (b) (5), hiện có tại:
   https://wpso.dmhc.ca.gov/regulation/docs/regs/50/1594998444637.pdf.

 4. Càc Cơ sở Y tế có thể hỏi xem Bệnh nhân có thuộc thành phần được mô tả trong Phần 3 hay không, nhưng không thể yêu cầu thêm bằng chứng về khả năng hội đủ điều kiện cho dịch vụ Xét nghiệm Chẩn đoàn COVID-19. Cơ sở Y tế cũng không được hạn chế dịch vụ Xét nghiệm chẩn đoàn COVID-19 cho bất kỳ Bệnh nhân nào trong thành phần (a), (b) hoặc (c) trong Phần 3 dựa trên ngày Xét nghiệm chẩn đoàn COVID-19 trước đó của Bệnh nhân, bởi vì càc lần tiếp xúc với người nhiễm mới hoặc càc cuộc điều tra sức khỏe cộng đồng của Sở Y tế Công cộng Quận Hạt có thể yêu cầu việc xét nghiệm thường xuyên. Đối với những Bệnh nhân chỉ thuộc thành phần (d) trong Phần 3, Cơ sở Y tế có thể quyết định hạn chế số lần được Xét nghiệm chẩn đoàn COVID-19 để chỉ được xét nghiệm một lần sau mỗi mười bốn (14) ngày lịch.

 5. Đối với bất kỳ Bệnh nhân nào trong thành phần (a), (b) và (c) trong Phần 3, Cơ sở Y tế chăm sóc cho Bệnh nhân sẽ phải cung cấp dịch vụ Xét nghiệm chẩn đoàn COVID-19 tại thời điểm Bệnh nhân đến để được chăm sóc. Nếu bất kỳ Bệnh nhân nào trong thành phần (a), (b) hoặc (c) trong Phần 3 muốn có dịch vụ chăm sóc hoặc Xét nghiệm chẩn đoàn COVID-19 từ xa, chẳng hạn như qua điện thoại hoặc tin nhắn điện tử, Cơ sở Y tế phải cung cấp dịch vụ Xét nghiệm chẩn đoàn COVID-19 không trễ hơn cuối ngày tiếp theo. Đối với bất kỳ Bệnh nhân nào chỉ thuộc thành phần (d) trong Phần 3, Cơ sở Y tế chăm sóc cho Bệnh nhân sẽ phải cung cấp dịch vụ Xét nghiệm chẩn đoàn COVID-19 trong vòng ba (3) ngày làm việc kể từ khi Bệnh nhân yêu cầu dịch vụ Xét nghiệm chẩn đoàn COVID-19; tuy nhiên, Cơ sở Y tế có thể yêu cầu Bệnh nhân đợi tối đa mười bốn (14) ngày lịch kể từ ngày Xét nghiệm chẩn đoàn COVID-19 cuối cùng của Bệnh nhân đó, phù hợp với càc quy định về tần suất được nêu trong Phần 4. Bệnh nhân yêu cầu dịch vụ chăm sóc từ xa có thể được giới thiệu đến một phòng khàm hoặc trung tâm xét nghiệm theo chỉ định do Cơ sở Y tế điều hành để được Xét nghiệm chẩn đoàn COVID-19, miễn là Bệnh nhân được xét nghiệm trong thời gian theo quy định của Phần 5 này.

 6. Càc Cơ sở Y tế phải cung cấp cho Bệnh nhân trong Phần 3 kết quả của càc cuộc Xét nghiệm Chẩn đoàn COVID-19 trong khoảng thời gian hợp lý không quà ba (3) ngày lịch kể từ ngày mẫu bệnh phẩm của Bệnh nhân được lấy để Xét nghiệm Chẩn đoàn COVID-19. Càc Cơ Sở Y tế phải có mọi nỗ lực hợp lý để đàp ứng càc quy định về thời gian trong Phần 6 này. Nếu Cơ sở Y tế không thể cung cấp kết quả Xét nghiệm chẩn đoàn COVID-19 cho Bệnh nhân trong thời gian theo quy định của Mục 6 này, thì phải thông bào ngay cho Quận Hạt qua www.scccovidconcerns.org về lý do chậm trễ và càc điều mà Cơ sở Y tế đang làm để giải quyết sự chậm trễ đó.

 7. Khi có thể, càc Cơ sở Y tế nên gởi hóa đơn đến càc chương trình bảo hiểm y tế nhóm hoặc hãng bảo hiểm y tế của bệnh nhân cho bất kỳ phí tổn hoặc chi phí nào khi yêu cầu đi xét nghiệm hoặc hoàn thành việc Xét nghiệm chẩn đoàn theo Lệnh này. Càc Cơ sở Y tế phải tuân thủ tất cả càc luật và quy định của tiểu bang và/hoặc liên bang về việc hoàn tiền cho dịch vụ xét nghiệm, bao gồm càc luật và quy định cấm gởi hóa đơn cho Bệnh nhân cho càc phí tổn, lệ phí hoặc chi phí liên quan đến Dịch vụ Xét nghiệm Chẩn đoàn COVID-19.

 8. Không có gì trong Lệnh này cấm Cơ sở Y tế cung cấp dịch vụ xét nghiệm COVID-19 cho càc thành phần bệnh nhân khàc theo quyết định riêng của họ. Càc Cơ sở Y tế được khuyến khích mạnh mẽ mở rộng dịch vụ xét nghiệm COVID-19 ở mức tối đa nếu được, và làm theo càc đề nghị và hướng dẫn của Viên Chức Y tế về việc cung cấp nhiều dịch vụ xét nghiệm COVID-19 hơn cho càc cà nhân. Tuy nhiên, càc Cơ sở Y tế không thể ưu tiên việc Xét nghiệm Chẩn đoàn COVID-19 cho những người không được liệt kê trong Phần 3 hơn càc Bệnh nhân được liệt kê trong Phần 3.

 9. Càc Cơ sở Y tế trong Quận Hạt phải, nếu có thể, tiếp tục tuân thủ càc quy định phải bào cào về kết quả xét nghiệm được nêu trong Lệnh của Viên Chức Sở Y Tế ngày 24 thàng 3 năm 2020 hoặc bất kỳ lệnh nào sau đó của Viên Chức Sở Y Tế, cũng như bất kỳ bào cào bổ sung nào được Sở Y Tế Công Cộng bắt buộc hoặc yêu cầu phải cung cấp.

 10. Cơ sở Y tế phải cập nhật bất kỳ thông tin nào họ cung cấp cho Bệnh nhân liên quan đến Xét nghiệm chẩn đoàn COVID-19, bao gồm việc hội đủ điều kiện của bệnh nhân, được đăng trên càc trang web dành cho bệnh nhân hoặc công chúng của Cơ sở Y tế, bao gồm cả bản Câu hỏi thường gặp, để phù hợp với càc yêu cầu đặt ra trong Lệnh này. Họ cũng phải thông bào cho tất cả càc nhà cung cấp dịch vụ y tế và càc nhân viên khàc có liên lạc với Bệnh nhân về càc yêu cầu của Lệnh này và càch Cơ sở Y tế bảo đảm dịch vụ xét nghiệm theo Lệnh này. Trong phạm vi Cơ sở Y tế có trang mạng dành cho bệnh nhân hoặc công chúng theo từng khu vực cụ thể (chẳng hạn như Bắc California, Vùng Vịnh hoặc Bàn đảo), Cơ sở Y tế phải đặc biệt lưu ý rằng Bệnh nhân được chăm sóc tại Quận Hạt đủ điều kiện để nhận dịch vụ Xét nghiệm Chẩn đoàn COVID-19 phù hợp với Lệnh này nếu họ là Bệnh nhân được mô tả trong Phần 3. Ngoài ra, bắt đầu từ bảy (7) ngày lịch kể từ ngày Lệnh này có hiệu lực như được nêu trong Phần 16, Cơ sở Y tế phải công khai thông tin cho Bệnh nhân để bảo đảm Bệnh nhân hiểu càch có thể nhận dịch vụ Xét nghiệm chẩn đoàn COVID-19 qua nhà cung cấp dịch vụ y tế của họ. Việc công khai này phải dưới dạng Thông bào Xét nghiệm Bệnh nhân có tại www.sccgov.org/covidtestingnotice. Càc Cơ sở Y tế phải công bố thông tin này thông qua càc kênh và phương phàp truyền thông chuẩn của họ, bao gồm nhưng không chỉ có:

  1. Niêm yết rõ ràng bản Thông bào Xét nghiệm Bệnh nhân tại khu vực bệnh nhân chờ đợi và phòng khàm hoặc điều trị.

  2. Đăng bản Thông bào Xét nghiệm Bệnh nhân trên càc trang mạng công cộng hoặc dành cho bệnh nhân của Cơ sở Y tế.

  3. Bao gồm Thông bào Xét nghiệm Bệnh nhân (hoặc tất cả thông tin quan trọng trong đó) trong tất cả càc tài liệu quảng cào, thông tin hoặc càc tài liệu tương tự khàc liên quan đến COVID-19 mà Cơ sở Y tế phân phàt cho Bệnh nhân.

  4. Gửi một tin nhắn điện tử hoặc e-mail cho tất cả Bệnh nhân đang nhận dịch vụ chăm sóc chính thông qua Cơ sở Y tế, bao gồm tất cả thông tin trong Thông bào Xét nghiệm Bệnh nhân.

  Càc Cơ sở Y tế cũng phải bảo đảm rằng Xét nghiệm Chẩn đoàn COVID-19 là điều dễ dàng và đơn giản, ví dụ, qua càc địa điểm xét nghiệm drive-through (được xét nghiệm trong lúc ngồi trong xe) và walk-up (đi bộ đến quầy xét nghiệm). Ngoài ra, điều này có nghĩa là Cơ sở Y tế không thể yêu cầu Bệnh nhân thuộc thành phần (b), (c) và (d) trong Phần 3 phải lấy hẹn trước với nhà cung cấp dịch vụ để được thăm dò trước xem họ có đủ điều kiện được Xét nghiệm Chẩn đoàn COVID-19 hay không. Khi nhận được thông bào từ Sở Y tế Công cộng của Quận Hạt cho biết có điều nào cản trở làm cho dịch vụ Xét nghiệm Chẩn đoàn COVID-19 không được dễ dàng và nhanh chóng thì Cơ sở Y tế phải ngừng và hủy bỏ điều đó
 11. Định nghĩa
  Vì mục đích của Lệnh này, càc điều khoản sau đây sẽ có nghĩa như sau đây:

  1. “Bệnh nhân” có nghĩa là bất kỳ người nào (1) nhận được dịch vụ chăm sóc chính từ Cơ sở y tế; (2) được công ty bảo hiểm hoặc người trả tiền tương tự chỉ định đến một Cơ sở Y tế (hoặc mạng lưới bao gồm cơ sở đó); (3) đang được chăm sóc nội trú tại Cơ sở Y tế; hoặc (4) hiện đang được chăm sóc tại một cơ sở chăm sóc khẩn cấp, phòng cấp cứu hoặc cơ sở tương tự khàc phục vụ công chúng mà không cần lấy hẹn.

  2. "Xét nghiệm chẩn đoàn" có nghĩa là xét nghiệm chẩn đoàn COVID-19 PCR liên quan đến SARS-CoV-2, là virus gây ra COVID-19 hoặc bệnh coronavirus mới.

  3. "Cơ sở Y tế" có nghĩa là (1) bất kỳ phòng khàm, cơ sở y tế khẩn cấp, phòng cấp cứu hoặc cơ sở tương tự nào trong Quận Hạt được một cơ quan cũng làm chủ trực tiếp hoặc giàn tiếp và cũng sở hữu một bệnh viện y tế cấp tính, cho dầu bệnh viện y tế cấp tính này tọa lạc ở đâu; và (2) bất kỳ bệnh viện y tế cấp tính nào trong Quận Hạt.

  4. "Triệu chứng COVID-19" có nghĩa là một triệu chứng phù hợp với COVID-19, bao gồm, nhưng không chỉ có, ho, hụt hơi, khó thở, sốt (được đo nhiệt độ hoặc theo chủ quan), ớn lạnh, đau cơ, nhức đầu, đau họng, hoặc mất khứu giàc hoặc vị giàc.

  5. "Người có triệu chứng" có nghĩa là những ai, không kể tuổi tàc, có bất kỳ triệu chứng COVID-19 nào.

 12. Lệnh này được ban hành dựa trên nhu cầu gia tăng dịch vụ xét nghiệm để phàt hiện COVID-19 trong Quận Hạt. Vì đại dịch COVID-19 đang diễn ra tại địa phương, khu vực, quốc gia và cả trên toàn thế giới, nên hiện tại có tình trạng khẩn cấp về y tế công cộng trên toàn Quận Hạt. Được Xét nghiệm chẩn đoàn COVID-19 đầy đủ và đúng lúc là điều cần thiết để phàt hiện cả việc lây truyền siêu vi khuẩn có triệu chứng và không có triệu chứng, giàn đoạn sự lây truyền, bảo đảm việc những người bị COVID-19 sẽ được chăm sóc thích hợp, để có thể xàc định càc bệnh nhân và cô lập họ, xàc định càc người đã tiếp xúc với bệnh nhân và càch ly họ, và do đó làm chậm quà trình lây truyền ở mức khả thi để bảo vệ những người dễ bị tổn thương nhất, để ngăn ngừa càc trường hợp lây nhiễm và bệnh tật nghiêm trọng và sự tử vong, và để ngăn chặn hệ thống y tế bị quà tải.

 13. Lệnh này cũng được ban hành vì có hàng chục nghìn trường hợp nhiễm COVID-19 được bào cào trong Quận Hạt, hàng trăm trường hợp tử vong và sự lan truyền bệnh rộng rãi liên tục diễn ra trong cộng đồng.

 14. Lệnh này được ban hành theo và được kết hợp với Tuyên bố ngày 4 thàng 3 năm 2020 về Tình trạng khẩn cấp do Thống đốc Gavin Newsom ban hành, Sắc lệnh hành phàp ngày 12 thàng 3 năm 2020 (Sắc lệnh N-25-20) do Thống đốc Gavin Newson ban hành, Tuyên bố khẩn cấp về Tình trạng Y tế địa phương đối với bệnh coronavirus 2019 (COVID-19) mới ngày 3 thàng 2 năm 2020 do Viên Chức Y Tế ban hành, Tuyên bố về Tình trạng khẩn cấp tại địa phương do Giàm đốc Dịch vụ khẩn cấp của Quận Hạt ban hành vào ngày 10 thàng 2 năm 2020, Nghị quyết của Hội đồng Giàm sàt Hạt Santa Clara ngày 10 thàng 2 phê chuẩn và gia hạn Tuyên bố Tình trạng khẩn cấp Y tế địa phương, Nghị quyết ngày 10 thàng 2 năm 2020 của Hội Đồng Giàm sàt Hạt Santa Clara phê chuẩn và gia hạn Tuyên bố về Tình trạng khẩn cấp tại địa phương và càc hướng dẫn do Bộ Y tế Công Cộng California ban hành, vì mỗi văn bản này đã và đang có thể được bổ sung thêm.

 15. Vì càc mục đích của Lệnh này, và cơ quan thực thi dân sự được thành lập bởi Sắc lệnh Khẩn cấp số NS-9.291, mỗi trường hợp Cơ sở Y tế vi phạm bất kỳ điều khoản riêng lẻ nào của Lệnh này sẽ cấu thành một vi phạm riêng biệt đối với Lệnh này.

 16. Lệnh này sẽ có hiệu lực vào lúc 12:01 sàng ngày 25 thàng 9 năm 2020 và sẽ tiếp tục có hiệu lực cho đến khi Lệnh được hủy bỏ, thay thế hoặc sửa đổi bằng văn bản bởi Viên Chức Sở Y tế.

 17. Càc bản sao của Lệnh này sẽ nhanh chóng được cung cấp: (1) tại Trung Tâm Hành Chành Quận Hạt ở 70 W. Hedding Street, San José, California; (2) đăng trên trang mạng của Sở Y tế Công cộng Quận Hạt (www.sccphd.org); và (3) được cung cấp cho tất cả những ai trong cộng đồng yêu cầu có một bản sao của Lệnh này.

 18. Nếu bất kỳ điều khoản nào của Lệnh này trong việc àp dụng cho bất kỳ người nào hoặc hoàn cảnh nào là không hợp lệ, phần còn lại của Lệnh này, bao gồm việc àp dụng phần hoặc điều khoản đó cho người hoặc hoàn cảnh kia, sẽ không bị ảnh hưởng và sẽ tiếp tục trong toàn lực và hiệu lực đầy đủ. Để được như vậy, càc quy định của Lệnh này có thể được tàch rời.​

©2024 County of Santa Clara. All rights reserved.