Mga Madalas na Katanungan Tungkol sa Kautusan ng Opisyal ng Pangkalusugan na Nangangailangan ng Pagsusuri ng mga Malalaking Sistema ng Healthcare

Ano ang kahulugan ng kautusang ito para sa mga ospital at kanilang mga klinika?

Nangangahulugan ito na kapag ang isa sa kanilang mga pasyente ay may mga sintomas ng COVID-19, nalantad sa isang taong may COVID-19, isinangguni sa kanila ng Departamento ng Pampublikong Pangkalusugan ng County para sa isang pagsusuri, o isang mahalagang manggagawa na tinukoy ng Mga Regulasyon ng California, ang ospital o klinika ay kinakailangan magbigay sa pasyente nang isang pagsusuri para sa COVID-19.

Sino ang kinakailangang suriin ng mga ospital at klinika?

  1. Lahat ng kanilang mga pasyente na may mga sintomas ng COVID-19;
  2. Lahat ng kanilang mga pasyente na nalantad sa isang taong nasuring positibo sa COVID-19;
  3. Lahat ng kanilang mga pasyente na sinangguni ng Departamento ng Pampublikong Pangkalusugan ng County sa pagsusuri para sa COVID-19; at
  4. Mga mahalagang manggagawa tulad ng tinukoy ngMga emergency na regulasyon ng Dyagnostikong Pagsusuri para sa COVID-19 ng Department of Managed Health Care ng California), 28 C.C.R. § 1300.67.01 (b) (5). Kasama dito ang mga taong maaaring may mas malaking panganib ng pagkakalantad sa COVID-19, tulad ng: mga manggagawa sa healthcare; mga tagapagbigay ng pangangalaga sa mga matatanda o sa may kapansanan; mga taong nagtatrabaho sa mga shelters, kulungan, o iba pang mga lokasyon na may malaking residensyal na populasyon; mga first responder; mga manggagawa sa grocery at sa serbisyo ng pagkain; mga manggagawa sa agrikultura at supply ng pagkain; mga manggagawa sa pampublikong sasakyan; childcare, paaralan, at mga guro at kawani ng mas mataas na edukasyon; at lahat ng iba pa na kasama sa regulasyon.

Anong patnubay sa pagpapasuri ang ibinibigay para sa mga indibidwal na ganap na nabakunahan?

Ang mga indibidwal na ganap na nabakunahan na nakakaranas ng mga sintomas ng COVID-19 ay dapat pa ring sumunod sa pamantayang patnubay ng county para sa pagpapasuri at pagkuwarantina. Dapat silang magpasuri at magkuwarantina kaagad kung nakakaranas ng mga sintomas ng COVID-19. Kung nasuri silang positibo sa COVID-19, dapat nilang sundin ang pamantayang gabay ng county para sa pagbubukod (magbukod ng 10 araw mula nang unang lumitaw ang mga sintomas, at 24 na oras na walang lagnat at pagbuti ng iba pang mga sintomas).

Ang mga indibidwal na hindi ganap na nabakunahan ay dapat magpatuloy na sumunod sa kasalukuyang patnubay sa pagpapasuri at pagkuwarantina ng County pagkatapos ng pagkakalantad sa isang taong nasuring may COVID-19. Kahit na ang kaso ng COVID-19 ay ganap na nabakunahan, ang kanilang mga nakasalamuha nang malapitan ay dapat pa ring sumunod sa mga pamantayang patnubay sa pagpapasuri at pagkuwarantina.

Para sa mga manggagawa sa healthcare na ganap na nabakunahan, mangyaring tingnan ang Pamamahala sa Mga Pagkakalantad sa Mga Manggagawa sa Healthcare para sa partikular na patnubay sa lugar ng trabaho na batay sa kanilang katayuan sa pagbabakuna.

Ganap na nabakunahang mga inpatient at residente sa mga lugar ng healthcare ay dapat magpatuloy sa pagsunod sa Patnubay sa Pagkuwarantina ng CDPH para sa mga lugar ng healthcare kasunod ng pagkakalantad sa isang taong pinaghihinalaan o nakumpirmang may COVID-19; ang mga outpatient ay dapat alagaan gamit ng naaangkop na Mga Pag-iingat na Batay sa Pagkakahawa.

Ano ang ibig sabihin ng "pagkakalantad" sa isang taong nasuring positibo para sa COVID-19?

Nalantad kayo sa isang taong nasuring positibo sa COVID-19 kung kayo ay nasa loob ng anim (6) na talampakan na layo sa indibidwal na iyon sa loob ng labinlimang (15) minuto.

Paano dapat kumpirmahin ng mga ospital at klinika na ang isang indibidwal ay nalantad sa isang taong nasuring positibo para sa COVID-19 o isang mahalagang manggagawa?

Ang mga ospital at klinika ay dapat umasa sa impormasyong ibinigay ng pasyente at hindi dapat mangailangan ng pagpapatunay na ang isang indibidwal ay nalantad sa isang kumpirmadong kaso ng COVID-19 o isang mahalagang manggagawa.

Maaari ba akong pumunta sa emergency room para sa isang pagsusuri para sa COVID-19?

Walang dapat pumunta sa emergency room maliban kung nangangailangan sila ng pangangalagang pang-emergency. Walang dapat pumunta sa emergency room para makakuha lamang ng pagsusuri para sa COVID-19. Kung nakakaranas kayo ng mga sintomas ng COVID-19, dapat kayong makipag-ugnay sa inyong doktor upang magpagamot at makakuha ng pagsusuri sa COVID-19. At kung nakakaranas kayo ng isang medikal na emergency, dapat kayong magpagamot sa emergency room.

Maaari ba akong makakuha ng pagsusuri sa isang pasilidad ng Kaiser kung hindi ako miyembro ng Kaiser?

Ang kautusan na ito ay hindi nangangailangan sa Kaiser na magbigay ng pagsusuri sa mga hindi miyembro ng Kaiser sa kanilang mga klinika. Gayunpaman, kakailanganin ang Kaiser na magbigay ng pagsusuri para sa COVID-19 sa sinumang tumatanggap ng pangangalaga sa kanilang mga pasilidad (kabilang ang mga acute care clinic o mga emergency room) na mayroong mga sintomas ng COVID-19, nalantad sa isang taong mayroong COVID-19, o sa isang mahalagang manggagawa.

Pumupunta ako sa Palo Alto Medical Foundation para sa serbisyong pangangalaga. Maaari ba akong mgpasuri kung ako ay isang mahalagang manggagawa?

Oo, kung ikaw ay isang mahalagang manggagawa na tinukoy ng emergency na regulasyon ng Dyagnostikong Pagsusuri para sa COVID-19 ng Department of Managed Health Care ng California, 28 C.C.R. § 1300.67.01(b)(5) (halimbawa, mga first responder, manggagawa sa grocery store, klerk ng botika, atbp.), at pasyente kayo ng Palo Alto Medical Foundation ("PAMF"), kinakailangan ang PAMF na magbigay sa iyo ng pagsusuri para sa COVID-19 kung kayo ay humiling nito.

Pumupunta ako sa isang klinika ng Stanford para sa serbisyong pangangalaga. Susuriin ba ako kung wala akong mga sintomas ngunit nagtatrabaho bilang isang klerk ng grocery store?

Oo. Dahil itinuturing kayo na isang mahalagang manggagawa sa ilalim ng emergency na regulasyon ng Dyagnostikong Pagsusuri para sa COVID-19 ng Department of Managed Health Care ng California, 28 C.C.R. § 1300.67.01(b)(5), kinakailangan ang Stanford na magbigay sa iyo ng pagsusuri para sa COVID-19 kung kayo ay humiling nito.

Paano ako makahanap ng isang lokasyon ng pagsusuri kung wala akong healthcare provider?

Maraming lugar sa County kung saan ang mga tao na walang insurance ay maaaring makakuha ng libreng pagsusuri para sa COVID-19. Ang impormasyon ng mga lokasyon ng pagsusuri na ito ay makikita sa www.sccfreetest.org.

Nagkakaroon ako ng mga sintomas ng COVID-19. Saan ako dapat pumunta?

Makipag-ugnay sa inyong primary care provider upang magpa-iskedyul para sa pagsusuri at kumuha ng mga direksiyon kung ano ang gagawin. Kung kailangan niyo ng pangangalagang pang-emergency, pumunta sa pinakamalapit na emergency room ng ospital.

Kailangan pa ba akong gumawa ng isang appointment upang magpasuri?

Makipag-ugnay sa inyong primary care provider upang magpa-iskedyul para sa pagsusuri. Sa kabuuan, kayo ay hindi dapat kinakailangan na mag-iskedyul ng isang appointment sa inyong doktor bago magpasuri para sa COVID-19 kung wala kayong mga sintomas ng COVID-19.

Gaano ako katagal maghintay para magpasuri?

Kung kayo ay mayroong mga sintomas ng COVID-19, nalantad sa isang taong nasuring positibo para sa COVID-19, o sinangguni ng Departamento ng Pangkalusugan ng County sa inyong healthcare provider sa pagsusuri para sa COVID-19, dapat kayong mabigyan ng pagsusuri sa oras na ikaw ay pumunta para sa isang serbisyong pangangalaga kung gagawin niyo ito nang personal o hindi lalampas sa pagtatapos ng susunod na araw ng kalendaryo kung kayo ay humingi ng pangangalaga na di-personal (hal., sa pamamagitan ng isang call center o patient portal). Kung kayo ay isang mahalagang manggagawa, dapat mabigyan ka ng inyong healthcare provider ng pagsusuri para sa COVID-19 sa loob ng 3 araw ng negosyo mula sa araw ng kayo ay humiling.

Gaano kadalas ba ako maaaring magpasuri?

Ang mga healthcare provider ay dapat magbigay ng pagsusuri para sa COVID-19 sa sinumang pasyente na may mga sintomas ng COVID-19, na nalantad sa isang taong nasuring positibo sa COVID-19, o naisangguni ng Departamento ng Pampublikong Pangkalusugan ng County sa kanilang healthcare provider sa pagsusuri para sa COVID-19 nang walang kinalaman kung kailan huling nagpasuri ang pasyente. Gayunpaman, ang mga healthcare provider ay maaaring magtanong sa mga mahalagang manggagawa na mga pasyente na hindi nabibilang sa iba pang mga kategoriya ng pagiging kwalipikado para sa pagsusuri na maghintay hanggang sa 14 na araw ng kalendaryo mula sa kanilang huling pagsusuri para sa COVID-19.

Tandaan: Kinakailangan ngayon ng Mayo 18, 2021 na Kautusan ng Pampublikong Pangkalusugan ang mga negosyo at paaralan na magsagawa ng lingguhang PCR testing para sa COVID-19, o pang araw-araw na pagsusuring antigen na may COVID PCR na kumpirmasyon ng anumang positibo, para sa mga empleyado at boluntaryong hindi pa nabakunahan.

Gaano katagal ako maghintay para makuha ang mga resulta ng aking pagsusuri?

Kinakailangan ang mga healthcare provider na magbigay ng mga resulta ng anumang mga pagsusuri para sa COVID-19 sa loob ng 3 araw ng kalendaryo mula sa araw kung kailan nila binigay ang pagsusuri. Kung hindi matugunan ng mga healthcare provider ang kinakailangang oras na ito, dapat silang magbigay ng abiso sa County na nagpapaliwanag ng pagkaantala at kung ano ang ginagawa nila upang malutas ito.

Magbibigay ba ang lahat ng mga ospital ng pagsusuri para sa COVID-19?

Oo. Kinakailangan ng Kautusan na ang mga ospital at kanilang mga klinika na magbigay ng pagsusuri para sa COVID-19 sa sinumang pasyente na mayroong mga sintomas ng COVID-19, na nalantad sa isang taong nasuring positibo sa COVID-19, na nasangguni ng Departamento ng Pampublikong Pangkalusugan ng County sa pagsusuri para sa COVID-19, o na isang mahalagang manggagawa. Gayunpaman, dapat walang pupunta sa ospital para magpasuri para sa COVID-19 maliban kung kailangan nila ng pangangalagang pang-emergency.

Nangangailangan ba ang Kautusan na ito sa mga malalaking sistema ng healthcare na magsuri sa akin para sa mga antibody ng COVID-19?

Hindi. Nangangailangan lamang ang Kautusan na ito ng dyagnostikong pagsusuri para sa COVID-19 upang matukoy kung ang ilang mga kategoriya ng mga pasyente ay kasalukuyang mayroong COVID-19. Hindi ito nalalapat sa pagsusuri ng antibody.

Ano ang dapat kong gawin kung ako ay kwalipikado para sa isang pagsusuri para sa COVID-19 sa ilalim ng Kautusang ito ngunit ang aking healthcare provider ay tumatanggi na magbigay sa akin ng pagsusuri?

Kung naniniwala kayo na ang isang malaking sistema ng healthcare ay hindi sumusunod sa mga tuntunin ng Kautusan, dapat kayo munang magsampa ng isang reklamo o ng isang pag-aalala sa designated management o patient care contact sa inyong healthcare provider. Bilang paalala, nalalapat lamang itong Kautusan sa mga ospital, at mga klinika na nauugnay sa mga sistema ng healthcare na nagmamay-ari din o nagpapatakbo ng isang ospital.

Kung ang inyong healthcare provider ay hindi nagbibigay ng sapat na tugon, mangyaring magsumite ng reklamo sa www.scccovidconcerns.org.

Ako ay isang healthcare provider. Mayroon akong pasyente na may mga sintomas ng COVID-19, ngunit naniniwala ako na ang mga sintomas na iyon ay o maaaring maiugnay sa ibang sakit kaysa sa COVID-19. Kailangan ko bang magbigay sa aking pasyente nang isang Pagsusuring Dyagnostiko para sa COVID-19?  

Oo. Ang Kautusan ay nangangailangan sa mga Pasilidad ng Healthcare na magbigay ng Pagsusuring Dyagnostiko para sa COVID-19 sa lahat ng mga Pasyente na may hindi bababa sa isang sintomas ng COVID-19 na naroroon para sa pangangalaga. Ito ay totoo anuman ang kahilingan ng Pasyente para magpasuri. Kahit na naniniwala ang healthcare provider na ang mga sintomas ay maaaring maiugnay sa isang alternatibong dyagnosis, ang Pasilidad ng Healthcare ay dapat magbigay sa Pasyente nang isang Pagsusuring Dyagnostiko para sa COVID-19 sa loob ng mga kinakailangang oras ng Kautusan.

Ako ay isang healthcare provider na gumagamot sa isang pasyente para sa ibang bagay maliban sa COVID-19. Habang sa panahon ng pagbibigay ng pangangalaga sa pasyente na ito, napag-alaman ko na ang pasyente ay kwalipikado para sa isang Pagsusuring Dyagnostiko para sa COVID-19 sa ilalim ng Kautusan. Kailangan ko bang magbigay sa aking pasyente nang isang Pagsusuring Dyagnostiko para sa COVID-19?  

Ang mga Pasilidad ng Healthcare ay dapat magbigay sa lahat ng mga kwalipikadong Pasyente ng Pagsusuring Dyagnostiko para sa COVID-19 sa loob ng mga kinakailangang oras ng Kautusan kahit na ang Pasyente ay humingi ng pangangalaga para sa isang kadahilanan maliban sa COVID-19. Halimbawa, nalaman nang isang healthcare provider na ang pasyente ay mayroong mga sintomas ng COVID-19 habang siya ay ginagamot para sa isang sirang pulso (wrist). Ang Pasilidad ng Heathcare ay dapat magbigay sa Pasyenteng iyon ng pagsusuri para sa COVID-19 sa oras na iyon. Bilang isa pang halimbawa, nalaman nang isang healthcare provider na ang pasyente ay isang Mahalagang Manggagawa habang siya ay ginagamot para sa isang kondisyon sa balat. Ang Pasilidad ng Healthcare ay dapat magbigay sa Pasyenteng iyon ng pagsusuri para sa COVID-19 sa loob ng tatlong araw ng negosyo kung hiniling ng Pasyente. ​​

©2021 County of Santa Clara. All rights reserved.