Mga Madalas na Katanungan Tungkol sa Kautusan ng Opisyal ng Pangkalusugan na Nangangailangan ng Pagsusuri ng mga Malalaking Sistema ng Healthcare

Ano ang kahulugan ng kautusang ito para sa mga ospital at kanilang mga klinika?

Nangangahulugan ito na kapag ang isa sa kanilang mga pasyente ay may mga sintomas ng COVID-19, nalantad sa isang taong may COVID-19, isinangguni sa kanila ng Departamento ng Pampublikong Pangkalusugan ng County para sa isang pagsusuri, o isang mahalagang manggagawa na tinukoy ng Mga Regulasyon ng California, ang ospital o klinika ay kinakailangan magbigay sa pasyente ng isang pagsusuri para sa COVID-19.

Sino ang kinakailangang suriin ng mga ospital at klinika?

  1. Lahat ng kanilang mga pasyente na may mga sintomas ng COVID-19;
  2. Lahat ng kanilang mga pasyente na nalantad sa isang taong nasuring positibo sa COVID-19;
  3. Lahat ng kanilang mga pasyente na sinangguni ng Departamento ng Pampublikong Pangkalusugan ng County sa pagsusuri para sa COVID-19; at
  4. Mga mahalagang manggagawa tulad ng tinukoy ng Mga emergency na regulasyon ng Dyagnostikong Pagsusuri para sa COVID-19 ng Department of Managed Health Care ng California, 28 C.C.R. § 1300.67.01 (b) (5). Kasama dito ang mga taong maaaring may mas malaking panganib ng pagkakalantad sa COVID-19, tulad ng: mga manggagawa sa healthcare; mga tagapagbigay ng pangangalaga sa mga matatanda o sa may kapansanan; mga taong nagtatrabaho sa mga shelters, kulungan, o iba pang mga lokasyon na may malaking residensyal na populasyon; mga first responder; mga manggagawa sa grocery at sa serbisyo ng pagkain; mga manggagawa sa agrikultura at supply ng pagkain; mga manggagawa sa pampublikong sasakyan; childcare, paaralan, at mga guro at kawani ng mas mataas na edukasyon; at lahat ng iba pa na kasama sa regulasyon.

Anong patnubay sa pagpapasuri ang ibinibigay para sa mga indibidwal na ganap na nabakunahan?

Ang mga indibidwal na ganap na nabakunahan na nakakaranas ng mga sintomas ng COVID-19 ay dapat pa ring sumunod sa pamantayang patnubay ng county para sa pagpapasuri at pagkuwarantina. Dapat silang magpasuri at magkuwarantina kaagad kung nakakaranas ng mga sintomas ng COVID-19. Kung ang indibidwal ay may tuloy-tuloy na pagkakalantad sa kaso at hindi makapaghiwalay ng kanilang sarili sa kaso sa panahon ng pagbubukod ng kaso, sundin ang patnubay sa pagpapasuri sa itaas at kumuha ng karagdagang pagsusuri sa ika-5 araw pagkatapos makumpleto ng kaso ang kanilang panahon ng pagbubukod (tatlong kabuuang pagsusuri).

Kung nasuri silang positibo sa COVID-19, dapat nilang sundin ang pamantayang gabay ng county para sa pagbubukod (magbukod ng 10 araw mula nang unang lumitaw ang mga sintomas, at 24 na oras na walang lagnat at pagbuti ng iba pang mga sintomas).

Ang mga indibidwal na hindi ganap na nabakunahan ay dapat magpatuloy na sumunod sa kasalukuyang patnubay sa pagpapasuri at pagkuwarantina ng County pagkatapos ng pagkakalantad sa isang taong nasuring may COVID-19. Kahit na ang kaso ng COVID-19 ay ganap na nabakunahan, ang kanilang mga nakasalamuha nang malapitan ay dapat pa ring sumunod sa mga pamantayang patnubay sa pagpapasuri at pagkuwarantina.

Para sa mga manggagawa sa healthcare na ganap na nabakunahan, mangyaring tingnan ang Pamamahala sa Mga Pagkakalantad sa Mga Manggagawa sa Healthcare para sa partikular na patnubay sa lugar ng trabaho na batay sa kanilang katayuan sa pagbabakuna.

Ganap na nabakunahang mga inpatient at residente sa mga lugar ng healthcare ay dapat magpatuloy sa pagsunod sa Patnubay sa Pagkuwarantina ng CDPH para sa mga lugar ng healthcare kasunod ng pagkakalantad sa isang taong pinaghihinalaan o nakumpirmang may COVID-19; ang mga outpatient ay dapat alagaan gamit ng naaangkop na Mga Pag-iingat na Batay sa Pagkakahawa. 

Ano ang ibig sabihin ng "pagkakalantad" sa isang taong nasuring positibo para sa COVID-19?

Ang isang tao ay “nalantad” sa isang taong nasuring positibo sa COVID-19 kung sila ay nasa loob ng 6 na talampakan ng nahawaang tao ng hindi bababa sa 15 minuto sa anumang oras na magsisimula 2 araw bago ang nahawaang tao ay nagkaroon ng mga sintomas o nasuring positibo. Kabilang sa mga taong nalantad ay ang mga taon may 15 minuto na tuluy-tuloy na nakipagsalamuha sa nahawaang tao, pati na rin ang mga taong paulit-ulit na nakipaghalubilo ng maikling panahon sa nahawaang tao. Bilang karagdagan, habang ang mga panakip sa mukha ay nakakabawas ng posibilidad ng pagkalat ng COVID-19, sila ay hindi nakakaapekto sa pagtukoy kung ang isang tao ay nalantad sa isang taong nasuring positibo sa COVID-19.

Paano dapat kumpirmahin ng mga ospital at klinika na ang isang indibidwal ay ay kwalipikado para sa Dyagnostikong Pagsusuri para sa COVID-19?

Ang mga ospital at klinika ay dapat umasa sa impormasyong ibinigay ng pasyente. Halimbawa, ang isang Healthcare Facility ay makapagtanong sa pasyente kung sila ay nakipagsalamuha nang malapitan sa isang taong may COVID-19 ng 15 minuto o mahigit pa. Ang isang Healthcare Facility ay hindi maaaring, gayunpaman, mangailangan ng katibayan o patunay na lampas sa kung ano ang naiulat sa kanila ng pasyente. Halimbawa, ang isang Healthcare Facility ay hindi maaaring mangailangan sa pasyente na magbigay ng dokumentasyon na nagpapakita na siya ay isang mahalagang manggagawa.

Maaari ba akong pumunta sa emergency room para sa isang pagsusuri para sa COVID-19?

Walang dapat pumunta sa emergency room maliban kung nangangailangan sila ng pangangalagang pang-emergency. Walang dapat pumunta sa emergency room para makakuha lamang ng pagsusuri para sa COVID-19. Kung nakakaranas kayo ng mga sintomas ng COVID-19, dapat kayong makipag-ugnayan sa inyong doktor upang magpagamot at makakuha ng pagsusuri sa COVID-19. At kung nakakaranas kayo ng isang medikal na emergency, dapat kayong magpagamot sa emergency room.

Maaari ba akong makakuha ng pagsusuri sa isang pasilidad ng Kaiser kung hindi ako miyembro ng Kaiser?

Ang kautusan na ito ay hindi nangangailangan sa Kaiser na magbigay ng pagsusuri sa mga hindi miyembro ng Kaiser sa kanilang mga klinika. Gayunpaman, kakailanganin ang Kaiser na magbigay ng pagsusuri para sa COVID-19 sa sinumang tumatanggap ng pangangalaga sa kanilang mga pasilidad (kabilang ang mga acute care clinic o mga emergency room) na mayroong mga sintomas ng COVID-19, nalantad sa isang taong mayroong COVID-19, o sa isang mahalagang manggagawa.

Pumupunta ako sa Palo Alto Medical Foundation para sa serbisyong pangangalaga. Maaari ba akong mgpasuri kung ako ay isang mahalagang manggagawa?

Oo, kung ikaw ay isang mahalagang manggagawa na tinukoy ng emergency na regulasyon ng Dyagnostikong Pagsusuri para sa COVID-19 ng Department of Managed Health Care ng California, 28 C.C.R. § 1300.67.01(b)(5) (halimbawa, mga first responder, manggagawa sa grocery store, klerk ng botika, atbp.), at pasyente kayo ng Palo Alto Medical Foundation ("PAMF"), kinakailangan ang PAMF na magbigay sa iyo ng pagsusuri para sa COVID-19 kung kayo ay humiling nito.

Pumupunta ako sa isang klinika ng Stanford para sa serbisyong pangangalaga. Susuriin ba ako kung wala akong mga sintomas ngunit nagtatrabaho bilang isang klerk ng grocery store?

Oo. Dahil itinuturing kayo na isang mahalagang manggagawa sa ilalim ng emergency na regulasyon ng Dyagnostikong Pagsusuri para sa COVID-19 ng Department of Managed Health Care ng California, 28 C.C.R. § 1300.67.01(b)(5), kinakailangan ang Stanford na magbigay sa iyo ng pagsusuri para sa COVID-19 kung kayo ay humiling nito.

Paano ako makahanap ng isang lokasyon ng pagpapasuri kung wala akong healthcare provider?

Maraming lugar sa County kung saan ang mga tao na walang insurance ay maaaring makakuha ng libreng pagsusuri para sa COVID-19. Ang impormasyon ng mga lokasyon ng pagsusuri na ito ay makikita sa www.sccfreetest.org.

Nagkakaroon ako ng mga sintomas ng COVID-19. Saan ako dapat pumunta?

Makipag-ugnayan sa inyong primary care provider upang magpa-iskedyul para sa pagsusuri at kumuha ng mga direksyon kung ano ang gagawin. Kung kailangan niyo ng pangangalagang pang-emergency, pumunta sa pinakamalapit na emergency room ng ospital.

Kailangan pa ba akong gumawa ng isang appointment upang magpasuri?

Makipag-ugnayan sa inyong primary care provider upang magpa-iskedyul para sa pagsusuri. Sa pangkalahatan, kayo ay hindi dapat kinakailangan na mag-iskedyul ng isang appointment sa inyong doktor bago magpasuri para sa COVID-19 kung wala kayong mga sintomas ng COVID-19.

Gaano ako katagal maghintay para magpasuri?

Kung kayo ay mayroong mga sintomas ng COVID-19, nalantad sa isang taong nasuring positibo para sa COVID-19, o sinangguni ng Departamento ng Pangkalusugan ng County sa inyong healthcare provider sa pagsusuri para sa COVID-19, dapat kayong mabigyan ng pagsusuri sa oras na kayo ay pumunta para sa isang serbisyong pangangalaga kung gagawin niyo ito nang personal o hindi lalampas sa pagtatapos ng susunod na araw ng kalendaryo kung kayo ay humingi ng pangangalaga na di-personal (hal., sa pamamagitan ng isang call center o patient portal). Kung kayo ay isang mahalagang manggagawa, dapat mabigyan kayo ng inyong healthcare provider ng pagsusuri para sa COVID-19 sa loob ng 3 araw ng negosyo mula sa araw ng kayo ay humiling.

Gaano kadalas ba ako maaaring magpasuri?

Ang mga healthcare provider ay dapat magbigay ng pagsusuri para sa COVID-19 sa sinumang pasyente na may mga sintomas ng COVID-19, na nalantad sa isang taong nasuring positibo sa COVID-19, o na sinangguni ng Departamento ng Pampublikong Pangkalusugan ng County sa kanilang healthcare provider para sa pagsusuri para sa COVID-19 nang walang kinalaman kung kailan huling nagpasuri ang pasyente. Ang pagsusuri sa COVID-19 ay, sa pangkalahatan, hindi inirerekomenda para sa mga taong ganap na nabakunahan na walang mga sintomas maliban kung sila ay natukoy bilang nakipagsalamuha nang malapitan sa isang nakumpirmang kaso ng COVID-19. Ang mga taong nakakaranas ng mga sintomas ng COVID-19 ay dapat magpasuri anuman ang katayuan ng imigrasyon.

Ang mga healthcare provider ay maaaring, gayunpaman, magtanong sa mga mahalagang manggagawa na mga pasyente na hindi napabilang sa iba pang mga kategorya ng pagiging kwalipikado para sa pagsusuri na maghintay hanggang sa 14 na araw ng kalendaryo mula sa kanilang huling pagsusuri para sa COVID-19.

Kinakailangan ba ang mga healthcare provider na magbigay ng Dyagnostikong Pagsusuri para sa COVID-19 sa kung hindi man sa mga kwalipikadong pasyente na nakatanggap ng positibong Dyagnostikong Pagsusuri para sa COVID-19 sa loob ng 90 na araw?

Oo. Ang Kautusan ay nangangailangan sa mga Healthcare Facility na mag-alok ng Dyagnostikong Pagsusuri para sa COVID-19 sa lahat ng pasyente na kwalipikado sa ilalim ng Kautusan sa mga kinakailangang kadalasan at oras ng Kautusan. Ang mga Healthcare Facility ay maaaring mangailangan sa mga pasyente na mga mahahalagang manggagawa na hindi napabilang sa iba pang mga kategorya ng pagiging kwalipikado para sa pagsusuri na maghintay hanggang sa 14 na araw ng kalendaryo mula sa kanilang huling pagsusuri para sa COVID-19, ngunit ay maaaring kung hindi man maglimita ng pag-access ng pasyente sa pagpapasuri batay sa petsa ng kanilang huling pagsusuri.

Gayunpaman, ang CDC ay nagrerekomenda laban sa muling pagpapasuri sa loob ng 90 na araw ng paunang positibong Dyagnostikong Pagsusuri para sa COVID-19 na walang (mga) bagong sintomas na nauugnay sa COVID-19. Ang CDC ay nagrerekomenda din laban sa muling pagpapasuri hanggang ang pasyente ay nakatanggap ng negatibong pagsusuri sa COVID-19 upang ang pasyente ay tumigil sa pagbubukod at pagkuwarantina. Gaya nito, ang Departamento ng Pampublikong Pangkalusugan ng Santa Clara County ay hindi naghihikayat sa mga employer at paaralan na humiling ng katibayan ng isang negatibong Dyagnostikong Pagsusuri para sa COVID-19 bago payagan ang mga indibidwal na dating nasuring positibo sa virus na bumalik sa trabaho o paaralan pagkatapos ng kanilang naaangkop na panahon ng pagbubukod. Alinsunod dito, ang isang healthcare provider ay maaaring magmungkahi na ang pasyente ay hindi kailangang muling magpasuri sa loob ng 90 na araw ng paunang positibong pagsusuri maliban kung klinikal na ipinahiwatig dahil, halimbawa, ang pasyente ay nakakaranas ng mga bagong sintomas na nauugnay sa COVID-19 o nalantad sa isang nakumpirmang kaso ng COVID-19.

Gaano katagal ako maghintay para makuha ang mga resulta ng aking pagsusuri?

Kinakailangan ang mga healthcare provider na magbigay ng mga resulta ng anumang mga pagsusuri para sa COVID-19 sa loob ng 3 araw ng kalendaryo mula sa petsa kung kailan nila binigay ang pagsusuri. Kung hindi matugunan ng mga healthcare provider ang kinakailangang oras na ito, dapat silang magbigay ng abiso sa County na nagpapaliwanag ng pagkaantala at kung ano ang ginagawa nila upang malutas ito.

Magbibigay ba ang lahat ng mga ospital ng pagsusuri para sa COVID-19?

Oo. Kinakailangan ng Kautusan na ang mga ospital at kanilang mga klinika na magbigay ng pagsusuri para sa COVID-19 sa sinumang pasyente na mayroong mga sintomas ng COVID-19, na nalantad sa isang taong nasuring positibo sa COVID-19, na sinangguni ng Departamento ng Pampublikong Pangkalusugan ng County sa pagsusuri para sa COVID-19, o na isang mahalagang manggagawa. Gayunpaman, dapat walang pupunta sa ospital para magpasuri para sa COVID-19 maliban kung kailangan nila ng pangangalagang pang-emergency.

Nangangailangan ba ang Kautusan na ito sa mga malalaking sistema ng healthcare na magsuri sa akin para sa mga antibody ng COVID-19?

Hindi. Nangangailangan lamang ang Kautusan na ito ng dyagnostikong pagsusuri para sa COVID-19 upang matukoy kung ang ilang mga kategorya ng mga pasyente ay kasalukuyang mayroong COVID-19. Hindi ito nalalapat sa pagsusuri ng antibody.

Ano ang dapat kong gawin kung ako ay kwalipikado para sa isang pagsusuri para sa COVID-19 sa ilalim ng Kautusang ito ngunit ang aking healthcare provider ay tumatanggi na magbigay sa akin ng pagsusuri?

Kung naniniwala kayo na ang isang malaking sistema ng healthcare ay hindi sumusunod sa mga tuntunin ng Kautusan, dapat kayo munang magsampa ng isang reklamo o ng isang inaalala sa designated management o patient care contact sa inyong healthcare provider. Bilang paalala, nalalapat lamang itong Kautusan sa mga ospital, at mga klinika na nauugnay sa mga sistema ng healthcare na nagmamay-ari din o nagpapatakbo ng isang ospital.

Kung ang inyong healthcare provider ay hindi nagbibigay ng sapat na tugon, mangyaring magsumite ng reklamo sa www.scccovidconcerns.org.

Maaari bang mangailangan sa akin ang aking healthcare provider na gumawa ng appointment sa aking doktor bago magbigay sa akin ng Dyagnostikong Pagsusuri para sa COVID-19?

Sa pangkalahatan, hindi. Ang mga Healthcare Facility ay maaaring hindi mangailangan sa mga pasyente na nalantad sa isang kumpirmadong

kaso ng COVID-19, na sinangguni ng Departamento ng Pampublikong Pangkalusugan ng County sa kanilang provider para sa Dyagnostikong Pagsusuri para sa COVID-19, o mga mahahalagang manggagawa, na makipag-ugnayan sa isang healthcare provider upang maka-access ng Dyagnostikong Pagsusuri para sa COVID-19. Bilang karagdagan, ang mga Healthcare Facility ay dapat magbigay sa lahat ng mga kategorya ng mga kwalipikadong pasyente ng Dyagnostikong Pagsusuri para sa COVID-19 sa loob ng kinakailangang oras ng Kautusan.

Gayunpaman, ang mga Healthcare Facility ay maaaring mangailangan sa mga pasyente na may mga sintomas ng COVID-19 na pumunta sa isang healthcare provider (hal., kung saan ang pasyente ay may kakapusan sa paghinga na maaaring mangailangan ng medikal na pagsusuri), ngunit sila ay dapat magbigay sa mga pasyenteng may sintomas ng Dyagnostikong Pagsusuri para sa COVID-19 sa loob ng kinakailangang oras ng Kautusan

Kung ako ay nalantad sa isang kumpirmadong kaso ng COVID-19, kailan dapat magbigay ang aking healthcare provider sa akin ng isang Dyagnostikong Pagsusuri para sa COVID-19?

Kung kayo ay nalantad sa isang kumpirmadong kaso ng COVID-19, ang inyong healthcare provider ay dapat mag-alok ng isang Dyagnostikong Pagsusuri para sa COVID-19 kung kayo ay pumunta para sa isang serbisyong pangangalaga kung personal kayong naghahanap ng pagsusuri o sa katapusan ng susunod na araw ng kalendaryo kung kayo ay naghahanap ng pagsusuri sa pamamagitan ng telepono o elektronikong mensahe.

Ang Departamento ng Pampublikong Pangkalusugan ng Santa Clara County ay nagrerekomenda na magpasuri ayon sa patnubay na ibinigay sa www.SCCStayHome.org. Sa pangkalahatan, lahat ng nakipagsalamuha nang malapitan at mga taong nakakaranas ng mga sintomas ng COVID-19 ay dapat magpasuri kaagad at dapat magpasuri muli sa ika-5 araw pagkatapos ng pagkakalantad. (anuman ang katayuan ng pagbabakuna).

Ang pagsusuri sa COVID-19 ay, sa pangkalahatan, hindi inirerekomenda para sa mga taong ganap na nabakunahan na walang mga sintomas maliban kung sila ay natukoy bilang nakipagsalamuha nang malapitan sa isang nakumpirmang kaso ng COVID-19. Ang mga taong nakakaranas ng mga sintomas ng COVID-19 ay dapat magpasuri anuman ang katayuan ng pagbabakuna.

Ako ay isang healthcare provider. Mayroon akong pasyente na may mga sintomas ng COVID-19, ngunit naniniwala ako na ang mga sintomas na iyon ay o maaaring maiugnay sa ibang sakit kaysa sa COVID-19. Kailangan ko bang magbigay sa aking pasyente ng isang Dyagnostikong Pagsusuri para sa COVID-19?  

Oo. Ang Kautusan ay nangangailangan sa mga Healthcare Facility na magbigay ng Dyagnostikong Pagsusuri para sa COVID-19 sa lahat ng mga Pasyente na may hindi bababa sa isang sintomas ng COVID-19 na naroroon para sa pangangalaga. Ito ay totoo anuman ang kahilingan ng Pasyente para magpasuri. Kahit na naniniwala ang healthcare provider na ang mga sintomas ay maaaring maiugnay sa isang alternatibong dyagnosis, ang Healthcare Facility ay dapat magbigay sa Pasyente nang isang Dyagnostikong Pagsusuri para sa COVID-19 sa loob ng mga kinakailangang oras ng Kautusan.

Ako ay isang healthcare provider na gumagamot sa isang pasyente para sa ibang bagay maliban sa COVID-19. Habang sa panahon ng pagbibigay ng pangangalaga sa pasyente na ito, napag-alaman ko na ang pasyente ay kwalipikado para sa isang Dyagnostikong Pagsusuri  para sa COVID-19 sa ilalim ng Kautusan. Kailangan ko bang magbigay sa aking pasyente nang isang Dyagnostikong Pagsusuri para sa COVID-19?  

Ang mga Healthcare Facility ay dapat magbigay sa lahat ng mga kwalipikadong Pasyente ng Dyagnostikong Pagsusuri para sa COVID-19 sa loob ng mga kinakailangang oras ng Kautusan kahit na ang Pasyente ay humingi ng pangangalaga para sa isang kadahilanan maliban sa COVID-19. Halimbawa, nalaman ng isang healthcare provider na ang pasyente ay mayroong mga sintomas ng COVID-19 habang siya ay ginagamot para sa isang nabaling pulso (wrist). Ang Healthcare Facility ay dapat magbigay sa Pasyenteng iyon ng pagsusuri para sa COVID-19 sa oras na iyon. Bilang isa pang halimbawa, nalaman nang isang healthcare provider na ang pasyente ay isang Mahalagang Manggagawa habang siya ay ginagamot para sa isang kondisyon sa balat. Ang Healthcare Facility ay dapat magbigay sa Pasyenteng iyon ng pagsusuri para sa COVID-19 sa loob ng tatlong araw ng negosyo kung hiniling ng Pasyente. ​​

Saan kinakailangang magpaskil ang mga Healthcare Facility ng Abiso sa Pagpapasuri ng Pasyente?

Ang Kautusan ay nangangailangan sa mga Healthcare Facility na magpaskil ng Abiso sa Pagpapasuri ng Pasyente na madaling makita “sa mga waiting area ng pasyente at sa mga silid ng exam o paggamot.” Nangangahulugan ito na ang mga ospital at klinika ay dapat magpaskil ng Abiso sa Pagpapasuri ng Pasyente sa lahat ng waiting area ng pasyente at lahat ng silid kung saan ang mga pasyente ay ini-eksamin at sinusuri, kabilang ang mga silid ng exam o paggamot sa anumang outpatient na klinika, urgent care facility, emergency department, o iba pang magkatulad na pasilidad. Hindi kabilang sa “Silid ng Paggamot” ang mga silid ng inpatient ospital.

©2021 County of Santa Clara. All rights reserved.