HỦY BỎ LỆNH Y TẾ BAN HÀNH NGÀY 2 THÁNG TÁM 2021 YÊU CẦU TẤT CẢ MỌI NGƯỜI PHẢI MANG KHĂN CHE MẶT BÊN TRONG NHÀ

Hướng dẫn này không còn hiệu lực và chỉ dành cho mục đích lịch sử.

NGÀY BAN HÀNH LỆNH: 28 Tháng Hai, 2022

THEO THẨM QUYỀN CỦA BỘ LUẬT Y TẾ VÀ AN TOÀN CỦA TIỂU BANG CALIFORNIA PHẦN 101040, 101085, 120175, VÀ SẮC LỆNH CỦA HẠT SANTA CLARA PHẦN A18-28 ĐẾN A18-30, VIÊN CHỨC SỞ Y TẾ HẠT SANTA CLARA (“VIÊN CHỨC Y TẾ”) BAN HÀNH LỆNH NHƯ SAU:

  1. Hủy Bỏ Lệnh. Lệnh của Viên Chức Y Tế ban hành ngày 2 Tháng Tám, 2021 Yêu Cầu Tất Cả Mọi Người Phải Mang Khăn Che Mặt Bên Trong Nhà (“Lệnh Mang Khăn Che Mặt Ngày 2 tháng 8, 2021”) nay tuyên bố sẽ được hủy bỏ, có hiệu lực vào lúc 12:01 sáng ngày 2 tháng 3, 2022. Nói rõ ràng hơn, các Lệnh Y Tế khác có liên quan đến COVID-19 hiện đang còn hiệu lực sẽ không bị hủy bỏ hoặc thay đổi theo Lệnh này.
  1. Khuyến Khích Mạnh Mẽ Việc Tiếp Tục Mang Khăn Che Mặt Bên Trong Nhà. Mặc dù Lệnh Mang Khăn Che Mặt Ngày 2 tháng 8, 2021 đã được hủy bỏ, Viên chức Y tế vẫn khuyến khích mạnh mẽ tất cả mọi người tiếp tục mang khăn che mặt khi ở bên trong nhà, theo như các yêu cầu và đề nghị của Lệnh Mang Khăn Che Mặt Ngày 2 tháng 8, 2021. Viên chức Y tế cũng khuyến khích thêm tất cả doanh nghiệp và các cơ quan chính phủ cũng tiếp tục yêu cầu mang khăn che mặt bên trong nhà.
  1. Trách nhiệm phải Tuân theo các Lệnh và Quy định của Tiểu bang.  Nói rõ ràng hơn, mọi người và mọi tổ chức đều phải tuân theo các Lệnh của Viên Chức Y Tế Tiểu Bang, các hướng dẫn bắt buộc do Bộ Y tế Công Cộng của Tiểu Bang California ban hành, các Lệnh bắt buộc của Thống đốc hoặc các cơ quan Tiểu Bang (như Cal/OSHA), hoặc các điều khoản bắt buộc khác theo luật Tiểu Bang.
  1. Tiêm Ngừa là Cách Tốt Nhất Để Giảm Thiểu Rủi Ro. Tiêm ngừa và tiêm thêm liều hỗ trợ ngừa COVID-19 là cách tốt nhất để bảo vệ người đã tiêm ngừa không bị nhiễm bệnh, nhập viện, hoặc tử vong vì COVID-19, cũng như ngăn chặn thiệt hại cho người khác bằng cách giảm rủi ro lây truyền COVID-19. Vì thế, tất cả những người đã hội đủ điều kiện hãy đi tiêm ngừa và tiêm liều hỗ trợ COVID-19 càng sớm càng tốt.
  1. Ngày có Hiệu lực. Lệnh này có hiệu lực lúc 12:01 sáng ngày 2 tháng Ba, 2022.
  1. Bản sao. Các bản sao của Lệnh này sẽ nhanh chóng được: (1) in sẵn tại Trung Tâm Hành Chánh Quận Hạt tại 70 W. Hedding Street, San Jose, California; (2) đăng lên trang mạng COVID-19 (covid19.sccgov.org) của Sở Y tế Công Cộng Quận Hạt; và (3) cung cấp cho cư dân nào trong cộng đồng có yêu cầu nhận được một bản sao của Lệnh này.
  1. Khả năng tách rời, Nếu có điều khoản nào của Lệnh này không hợp lệ trong việc áp dụng cho người nào hoặc hoàn cảnh nào, phần còn lại của Lệnh này, bao gồm phần hoặc điều khoản áp dụng cho người hoặc hoàn cảnh kia, sẽ không bị ảnh hưởng và sẽ tiếp tục trong toàn lực và hiệu lực đầy đủ. Để được như vậy, các quy định của lệnh này có thể được tách rời.

 

©2023 County of Santa Clara. All rights reserved.