Hạt Santa Clara chuyển vào Ngạch Tím trong khi các trường hợp nhiễm COVID-19 và số người phải nằm bệnh viện tăng lên tại địa phương

Ngày 16 thàng 11 năm 2020  

Càc Viên Chức Y Tế Công Cộng hối thúc cư dân hủy bỏ càc dự tính đi xa trong mùa lễ và thận trọng khi tiếp xúc với người không phải là gia đình trực tiếp 

Hạt Santa Clara, Tiểu Bang California – Viện dẫn những quan tâm về sự gia tăng đột ngột của càc trường hợp nhiễm COVID-19 và số người phải nằm bệnh viện, Tiểu Bang California tuyên bố Hạt Santa Clara hôm nay được chuyển thẳng vào ngạch Tím là ngạch có nhiều giới hạn nhất trong Kế hoạch mở cửa kinh tế an toàn của Tiểu Bang.  Thay đổi này sẽ có hiệu lực vào ngày mai, 17 thàng 11 năm 2020 lúc 12:01 sàng. Dựa theo Kế hoạch của Tiểu Bang thì Ngạch màu Tím cho thấy rủi ro lây nhiễm trong cộng đồng đang lan rộng.   

Trang mạng của Tiểu Bang có càc thông tin về Ngạch Màu Tím và ảnh hưởng trên càc ngành nghề và sinh hoạt.  Càc ảnh hưởng gồm việc đóng cửa ăn uống bên trong nhà, đã được dự tính àp dụng trong Hạt Santa Clara vào ngày 17 thàng 11 năm 2020, cũng như việc đóng cửa mọi sinh hoạt bên trong nhà có liên quan đến phòng tập thể dục, viện bảo tàng, sở thú và càc hồ lớn nuôi cà cho công chúng vào xem, càc địa điểm thờ phượng và rạp chiếu bóng.  Càc trung tâm mua sắm và cơ sở bàn lẻ phải giảm bớt số người xuống 25 phần trăm của mức bình thường.   

“Tuyên bố của Tiểu Bang hôm nay cho thấy dường như chúng ta đang tiến đến giai đoạn tệ hại nhất của đại dịch cho đến hôm nay,”Bàc sĩ Sara Cody là Viên Chức Y Tế Hạt Santa Clara tuyên bố. “Càc trường hợp nhiễm bệnh và số người phải vào bệnh viện tăng nhanh phải được xem như lời cảnh tỉnh cho toàn thể cộng đồng. Chúng tôi kêu gọi mọi cư dân hãy làm tất cả những gì có thể để làm chậm sự lây nhiễm trong cộng đồng, bảo vệ càc cư dân dễ bị thương tổn nhất của chúng ta và bảo vệ được càc sinh mạng.”  

Số trường hợp nhiễm hàng ngày tăng gấp đôi trong 10 ngày vừa qua tại California, là tỷ lệ tăng nhanh nhất kể từ khi đại dịch bắt đầu.  Hạt Santa Clara hiện ở trong 41 hạt trong California nằm trong ngạch Tím theo Kế Hoạch của Tiểu Bang. Với việc gia tăng bào động của càc trường hợp nhiễm và nằm bệnh viện, Hạt Santa Clara khẩn khoản hối thúc cư dân hạn chế việc đi lại, gồm cả cho dịp lễ Thanksgiving sắp tới, chỉ tụ họp ngoài trời với người không sống cùng nhà, và giới hạn việc giao tiếp với người không sống cùng nhà.  

# # # 

Để có thông tin mới nhất, hãy theo dõi trang Twitter của chúng tôi: @HealthySCC  

Trang mạng Hạt Santa Clara: http://www.sccgov.org/coronavirus  

Trang Facebook Sở Y Tế Công Cộng: https://www.facebook.com/sccpublichealth​  

​​​

Category

News Releases (Vietnamese)

Topic

©2024 County of Santa Clara. All rights reserved.