Lệnh Y Tế Ban Hành Ngày 18 Tháng Năm Của Quận Hạt Được Bãi Bỏ Dựa Vào Quy Định Mới Về COVID-19 Tại Nơi Làm Việc Của Cal/OSHA Và Việc Tiêm Ngừa Rộng Rãi

CÔNG BỐ NGAY 
Ngày 21 tháng 6 năm 2021  

Hạt Santa Clara, Tiểu Bang California – Dựa vào các quy định mới của Bộ An toàn và Sức khỏe  Nghề Nghiệp California (thường được gọi là Cal/OSHA) vừa mới được thông qua, bác sĩ Sara Cody, Viên Chức Y Tế và là Giám Đốc Sở Y Tế Công Cộng Hạt Santa Clara, thông báo hủy bỏ Lệnh Y Tế Địa Phương ban hành ngày 18 tháng 5 năm 2021. Quy định mới của Cal/OSHA không còn đòi hỏi nhân viên đã được “tiêm ngừa đầy đủ” phải mang khăn che mặt, là một trong số các thay đổi khác cho thấy sự hữa hiệu và an toàn của việc tiêm ngừa.    

“Bằng chứng ngày càng rõ ràng cho thấy tiêm ngừa là cách tốt nhất để giữ an toàn cho chính bản thân, gia đình và cộng đồng chống lại COVID-19”, bác sĩ Sara Cody nói. “Tiêm ngừa rất hữu hiệu, chống lại được cả các biến thể, tuy nhiên quý vị cần tiêm luôn liều thứ hai cho các loại thuốc cần 2 liều vì liều thứ 2 này thật sự tạo được sự khác biệt. Nếu chưa tiêm ngừa đầy đủ, quý vị cần tiếp tục mang khăn che mặt khi ở bên trong nhà. Nhưng nếu nằm trong số 70% người từ 12 tuổi trở lên trong hạt Santa Clara đã được tiêm ngừa đầy đủ, thông thường thì quý vị không còn cần phải mang khăn che mặt.” 

Theo quy định mới của Cal/OSHA, một nhân viên được xem như là đã được tiêm ngừa đầy đủ nếu người chủ cơ sở có giấy tờ cho thấy người này đã tiêm ngừa xong loạt thuốc ngừa được ít nhất là 14 ngày (ví dụ 14 ngày sau khi tiêm liều thứ 2 của thuốc Pfizer Hoặc Moderna).   

Lệnh Y Tế Địa Phương ban hành ngày 18 tháng 5 năm 2021 yêu cầu mọi doanh nghiệp và tổ chức công quyền trong Hạt Santa Clara phải xác định tình trạng tiêm ngừa của nhân viên, có thể bằng cách đơn giản tự xác nhận. Lệnh không bắt buộc phải báo cáo thông tin này cho Quận Hạt, và cũng cho phép những người này được “từ chối khai báo” tình trạng tiêm ngừa của mình, tuy là sau đó họ sẽ được xem như là chưa được tiêm ngừa. Cal/OSHA giải thích trong bản Các câu hỏi thường găp là giấy tự xác nhận được Lệnh Y Tế Địa Phương ban hành ngày 18 tháng 5 năm 2021 cho phép, sẽ được xem là bằng chứng đủ cho việc áp dụng quy định mới.  

Theo lệnh ban hành hôm nay, thì Lệnh Y Tế Địa Phương của ngày 18 tháng 5 năm 2021 bi hủy bỏ, ngoại trừ cho các doanh nghiệp hoặc cơ quan công quyền nào chưa xác nhận đủ 2 vòng về tình trạng tiêm ngừa của nhân viên - vòng đầu cho tất cả nhân viên và vòng thứ 2 cho những người không cho biết đã được tiêm ngừa đầy đủ. Đối với các cơ quan này, một khi đã hoàn tất vòng 2, thì cũng không còn cần áp dụng Lệnh Y Tế Địa Phương ban hành ngày 18 tháng 5 năm 2021. Tất cả các tổ chức phải lưu giữ hồ sơ tuân thủ trong suốt thời gian có quy định của Cal/OSHA. Lệnh ban hành hôm nay cũng bao gồm các lời khuyên tiếp tục giữ gìn an toàn cho cộng đồng chống lại COVID-19: (1)hãy đi tiêm ngừa; (2) tiếp tục nhấn mạnh vào các sinh hoạt ngoài trời: (3) tránh đi xa nếu chưa được tiêm ngừa đầy đủ; và (4) tiếp tục xét nghiệm COVID-19 thường xuyên nếu chưa tiêm ngừa đầy đủ và, hãy đi xét nghiệm ngay nếu có các triệu chứng COVID-19 cho dù đã được tiêm ngừa đầy đủ hay chưa. 

“Chúng tôi rất vui mừng vì Quận Hạt đã chủ động trong nỗ lực xác nhận tình trạng tiêm ngừa, điều này hiện đã cho phép chủ nhân các cơ sở trong cộng đồng có thể áp dụng các quy định mới của Cal/OSHA theo như luật pháp yêu cầu,” Luật sư Đại Diện Quận Hạt là James R. William nói. “Theo thông báo hôm nay, một khi các tổ chức đã hoàn tất vòng xác nhận thứ hai về tình trạng tiêm ngừa, thì tất cả nên tiếp tục tuân theo các quy định của Tiểu Bang, nhưng hiện không có lệnh y tế rộng hơn nào có hiệu lực trong Hạt Santa Clara.” 

Quy định của Tiểu Bang vẫn yêu cầu mang khăn che mặt cho mọi tình trạng tiêm ngừa- trong các môi trường y tế; tại trường học; nơi giữ trẻ, và các các môi trường của thanh thiếu niên; trên các chuyến giao thông công cộng; trong các nhà tù và cải huấn; và tại các nơi tạm trú cho người không có nhà hoặc khi có tình trạng khẩn cấp. 

Hạt Santa Clara có tỷ lệ tiêm ngừa cao nhất trong số các quận hạt lớn trên toàn quốc, và cũng có tỷ lệ tiêm ngừa cao nhất đối với tất cả các quận hạt, theo như dữ liệu của cơ quan CDC. Cho đến ngày 20 tháng 6 năm 2021, đã có 80% cư dân từ 12 tuổi trở lên đã được tiêm ngừa một liều, và trên 71% cư dân từ 12 tuổi trở lên đã được tiêm ngừa đầy đủ.   
 


# # #

 Hãy theo dõi trang Twitter của chúng tôi để có thông tin mới nhất: @HealthySCC
Trang mạng của Hạt Santa Clara: http://www.sccgov.org/coronavirus
Trang Facebook của Sở Y tế Công cộng: https://www.facebook.com/sccpublichealth 

Category

News Releases (Vietnamese)

Topic

©2021 County of Santa Clara. All rights reserved.