Tiêm Ngừa COVID-19: Có Các Địa Điểm Không Cần Hẹn Trước Trên Toàn Hạt Santa Clara

CÔNG BỐ NGAY

Vài Địa Điểm Lớn Sẽ Chấm Dứt Hoạt Động; Còn Rất Nhiều Phòng Khám Lưu Động Và Các Địa Điểm Khác Trong Cộng Đồng

Hạt Santa Clara, Tiểu Bang California – Các phòng khám lưu động, miễn phí để tiêm ngừa COVID-19 vẫn còn trong khắp Hạt Santa Clara để tạo cơ hội tiêm ngừa trong tuần này, từ Gilroy đến Mountain View.  Quận Hạt kêu gọi tất cả những ai từ 12 tuổi trở lên vẫn chưa được tiêm ngừa đầy đủ nên đi tiêm ngừa để giúp bảo vệ cộng đồng chống lại loại siêu vi khuẩn này. 

Vì tỷ lệ tiêm ngừa trong cộng đồng tăng nhiều, và tỷ lệ người bị nhiễm COVID-19 thấp, vài địa điểm tiêm ngừa lớn sẽ đóng cửa.  Địa điểm tiêm ngừa hàng loạt tại Trung Tâm Dịch Vụ Quận Hạt trên đường Berger Drive đã đóng cửa vào thứ Sáu, ngày 11 tháng 6, và Quận Hạt cùng Đội 49ers vừa ra thông báo hôm nay cho biết Sân Vận Động Levi sẽ chấm dứt các hoạt động tiêm ngừa vào ngày 24 tháng 6.  Địa điểm tiêm ngừa tại Trường Trung Học Gilroy sẽ đóng cửa vào ngày 8 tháng 7, và Trung Tâm Cộng Đồng Mountain View cũng sẽ đóng cửa vào một ngày chưa được xác định trong tương lai.  Cả hai địa điểm tiêm ngừa lớn tại Nhà Thờ Emmanuel Baptist Church và Khu Vực Hội Chợ Hạt Santa Clara ở San Jose vẫn tiếp tục tiêm ngừa và xét nghiệm COVID-19.

Bác Sĩ Marty Fenstersheib, Viên Chức thuộc Văn Phòng Xét Nghiệm và Tiêm Ngừa COVID-19 của Hạt Santa Clara, tuyên bố: “Các loại thuốc tiêm ngừa COVID-19 hiện có tại Hoa Kỳ đã được chứng minh là hoàn toàn an toàn và rất hữu hiệu để chống lại COVID-19.  Quận Hạt đã cố gắng có được lượng thuốc tiêm COVID-19 nhiều để sẵn sàng và dễ dàng phục vụ cho tất cả những ai từ 12 tuổi trở lên.  Chúng tôi vui mừng khi thấy gần 80% những người hội đủ điều kiện đã được tiêm liều thuốc đầu tiên và hy vọng những người chưa tiêm ngừa sẽ tận dụng những phòng khám miễn phí đang có mặt trên khắp quận hạt.”

Hơn 79% cư dân Hạt Santa Clara từ 12 tuổi trở lên đã được tiêm ít nhất một liều thuốc ngừa COVID-19 và gần 70% đã được tiêm ngừa đầy đủ.  Hạt Santa Clara đã là một trong các Quận Hạt có tỷ lệ tiêm ngừa cao nhất trên toàn quốc, nhưng các viên chức vẫn hy vọng nhiều người hơn nữa được tiêm ngừa để bảo vệ cộng đồng hơn khi Tiểu Bang mở cửa.

Các địa điểm tiêm ngừa trên khắp Quận Hạt sẽ tiếp tục nhận tiêm ngừa không cần hẹn trước và các cuộc hẹn cùng ngày cũng sẽ có khắp nơi trong quận hạt.  Hãy vào trang mạng sccfreevax.org để biết thêm các thông tin mới nhất và cập nhật.


# # #

Hãy theo dõi trang Twitter của chúng tôi để có thông tin mới nhất: @HealthySCC
Trang mạng của Hạt Santa Clara: http://www.sccgov.org/coronavirus
Trang Facebook của Sở Y tế Công cộng: https://www.facebook.com/sccpublichealth 

Category

News Releases (Vietnamese)

Topic

©2022 County of Santa Clara. All rights reserved.