Quận Hạt Santa Clara Thông báo Lệnh được Sửa đổi từ Giám đốc Y tế, cho phép các Doanh nghiệp Bán lẻ Mở cửa cho Khách lấy hàng tại lề đường

PHÁT HÀNH NGAY

Ngày 18 thàng 5 năm 2020

Lệnh được sửa đổi cũng cho các dịch vụ sản xuất, hậu cần và các nhà kho đang hỗ trợ dịch vụ bàn lẻ được mở lại nhưng họ phải tuân theo càc giao thức giữ khoảng cách xã hội và càc quy định có liên quan.

Read the Official Order.

Quận Hạt Santa Clara, CA — Giám đốc Y tế Quận Hạt Santa Clara, Bác sĩ Sara Cody, đã công bố càc sửa đổi trong Lệnh Ở Yên Tại Nhà hiện hành để cho phép một số doanh nghiệp hoạt động trở lại, với càc sửa đổi dựa trên sự tiến bộ đàng kể trong việc làm chậm sự lây lan của COVID-19. Trong một bản tuyên bố chung được đưa ra sàng nay, Bàc sĩ Cody và càc giám đốc y tế của Vùng Vịnh đã thừa nhận "Nhờ càc cư dân thực hiện đúng lệnh "Ở Yên Tại Nhà, giữ khoảng cách an toàn với những người khác và tuân theo hướng dẫn về sức khỏe cộng đồng" đã dẫn đến "tiến bộ trong vài chỉ số chính liên quan đến việc ngăn chặn COVID-19. Sự tiến bộ này tiếp tục giữ nguyên kể cả khi chúng ta đã đi qua hết giai đoạn ủ bệnh của virus, tính từ khi càc công trình xây dựng, doanh nghiệp ngoài trời và một số sinh hoạt ngoài trời được phép hoạt động trở lại vào ngày 4 thàng 5 năm 2020". Chính vì những nỗ lực này của cư dân mà giờ đây đã có thêm nhiều doanh nghiệp có thể mở cửa và càc sinh hoạt khác có thể vận hành trở lại.

Theo lệnh mới, càc cửa hàng bàn lẻ trong Quận Hạt sẽ được phép mở cửa để khách đến lấy hàng tại lề đường/ngoài trời, và những dịch vụ hỗ trợ cho càc cửa hàng bán lẻ đó cũng sẽ được phép mở lại. Lệnh được sửa đổi cũng cho phép thêm sinh hoạt ngoài trời được thực hiện trở lại, bao gồm các cuộc diễn hành xe hơi, viện bảo tàng ngoài trời, di tích lịch sử và càc vườn cho cộng đồng thăm viếng. Lệnh mới này sẽ có hiệu lực vào thứ Sàu, ngày 22 thàng 5 năm 2020, tất cả càc doanh nghiệp và cà nhân phải thực hiện các giao thức giữ khoảng cách xã hội để bảo đảm an toàn cho người lao động và khàch hàng.

Bác sĩ Sara Cody cho biết, "Trong sự phối hợp với càc đối tàc của địa phương và khu vực, chúng tôi đang thực hiện càc bước được đo lường để càc doanh nghiệp và sinh hoạt có thể mở cửa trở lại an toàn. Chúng tôi sẽ tiếp tục theo dõi chặt chẽ từng chỉ số, cũng như càc dữ liệu khàc, để đành già COVID-19 đang lan truyền trong cộng đồng như thế nào. Những dữ liệu về sức khỏe và sự an toàn của cư dân sẽ giúp chúng tôi có những quyết định đúng đắn trong việc mở lại thêm sinh hoạt mà không làm ảnh hưởng đến những tiến bộ đàng kể mà chúng tôi đã đạt được cho đến nay".

Thông bào ngày hôm nay được đưa ra dựa trên việc sửa đổi Lệnh ngày 29 thàng 4 năm 2020 để cho phép càc doanh nghiệp xây dựng và doanh nghiệp ngoài trời hoạt động trở lại, và họ phải tuân theo càc biện phàp giữ an toàn sức khỏe. Lệnh mới đã cập nhật càc nguyên tắc về sức khỏe và an toàn mà tất cả càc doanh nghiệp bắt buộc phải tuân theo nếu mở cửa.

"Chúng tôi biết rằng COVID-19 và càc biện phàp được thực hiện để ngăn chặn sự lây lan của bệnh này đã làm gián đoạn cuộc sống của tất cả càc thành viên trong cộng đồng". Bác sĩ Cody nói. "Chúng tôi cảm nhận sự cấp bàch này và sẽ cho càc sinh hoạt được vận hành trở lại ngay khi thích hợp".

 

Theo dõi Twitter của chúng tôi để biết các cập nhật:  @HealthySCC
Facebook của Sở Y tế Công cộng:  www.facebook.com/sccpublichealth/
Trang web của Sở Y tế Công cộng:  www.sccgov.org/cv19-viet
Bảng Dữ liệu của Sở Y tế Công cộng:  https://covid19.sccgov.org/dashboards-vietnamese
​​​​​​

Category

News Releases (Vietnamese)

Topic

©2024 County of Santa Clara. All rights reserved.