Tiêm Ngừa COVID-19 Được Mở Rộng Bao Gồm Thêm Thanh Thiếu Niên Từ 12 Đến 15 Tuổi Trong Hạt Santa Clara

CÔNG BỐ NGAY 

Cư dân từ 12 tuổi trở lên có thể lấy hẹn hoặc tìm các địa điểm tiêm ngừa không cần hẹn trước tại sccfreevax.org

Hạt Santa Clara, Tiểu Bang CA – Giới chức Quận Hạt thông báo kể từ hôm nay, các thanh thiếu niên từ 12 – 15 tuổi sẽ được tiêm ngừa, điều này có hiệu lực ngay lập tức. Hiện nay quý vị có thể lấy hẹn qua trang mạng của Quận Hạt tại sccfreevax.org, và trang này cũng có thông tin về nhiều địa điểm tiêm ngừa trên khắp Quận Hạt.  Quận Hạt  mở rộng điều kiện tiêm ngừa sau khi cơ quan CDC chuẩn thuận đề nghị của Ủy Ban Cố Vấn Tiêm Chủng (ACIP) xác nhận sự an toàn và hiệu quả của thuốc ngừa Pfizer vaccine đối với thanh thiếu niên từ 12 đến 15 tuổi.

Mọi địa điểm tiêm ngừa thuộc Hệ Thống Y Tế Quận Hạt và địa điểm lưu động trong cộng đồng nói chung sẽ có thể tiêm ngừa cho nhóm tuổi vừa được chuẩn thuận này. “Đây là một tin thật tuyệt vời,” bác sĩ Sara Cody, Viên Chức và là Giám Đốc Sở Y Tế Hạt Santa Clara nói. “Thuốc ngừa fizer an toàn và hiệu quả, và tôi rất vui mừng được thấy nhiều người hơn trong giới trẻ được tiêm ngừa để bảo vệ chính bản thân và cộng đồng của họ và được sinh hoạt trở lại nhiều hơn một cách an toàn.”

Thanh thiếu niên từ 12 đến 17 tuổi cần có bản đồng ý cho phép tiêm ngừa được cha mẹ hoặc người giám hộ hợp pháp ký tên. Tại các địa điểm do Quận Hạt điều hành, quý vị có thể lấy mẫu này qua mạng. “Hệ thống y tế của chúng tôi sẵn sàng chào đón các thanh thiếu niên vừa hội đủ điều kiện đến tiêm ngừa,” bác sĩ Jennifer Tong, Phó Giám Đốc Trung Tâm Y Tế Santa Clara Valley Medical Center tuyên bố. “Dù quý vị cư ngụ ở đâu trong Quận Hạt đi nữa thì chúng tôi cũng có một địa điểm tiêm ngừa gần đó, và chúng tôi cũng mở thêm giờ vào buổi tối và cuối tuần.”

Quận Hạt tiếp tục mở rộng nỗ lực để tiêm ngừa một cách đồng đều cho các cộng đồng bị ảnh hưởng COVID-19 nặng nề nhất. Quận Hạt hiện đang cộng tác với các trường học và các tổ chức trong cộng đồng khác thiết lập các địa điểm tiêm ngừa không cần hẹn trước trong các cộng đồng với tỷ lệ nhiễm COVID-19 có chênh lệnh cao, và Quận Hạt sẽ tiếp tục nỗ lực mở rộng điều kiện tiêm ngừa. Để biết thêm thông tin mới nhất về việc tiêm ngừa COVID-19 trong Hạt Santa Clara, hãy vào trang sccfreevax.org.

 # # # 

Hãy theo dõi trang Twitter của chúng tôi để có thêm tin tức mới: @HealthySCC
Trang mạng Hạt Santa Clara: http://www.sccgov.org/coronavirus
Trang Facebook Sở Y Tế Công Cộng: https://www.facebook.com/sccpublichealth

Category

News Releases (Vietnamese)

Topic

©2022 County of Santa Clara. All rights reserved.