Lệnh Ở Yên Tại Nhà tại Vùng Vịnh được Gia Hạn với Một Số Điều Luật được Nới Lỏng

​​​

Phàt hành ngay 

Ngày 29 thàng 4 năm 2020

Càc Viên Chức Y Tế cảnh bào rằng việc giảm càc hạn chế quà nhanh có thể dẫn đến sự tài phàt rất mạnh của COVID-19 


Bảy Giàm đốc Y Tế Công Cộng trong Vùng Vịnh đã ban hành Lệnh Ở Yên Tại Nhà vào giữa thàng Ba, tiếp tục gia hạn Lệnh này đến hết ngày 31 thàng 5, cùng với một số hạn chế sẽ được giảm bớt; và càc biện phàp hạn chế sự truyền nhiễm COVID-19 cũng sẽ được tăng cường và tiến hành. Việc giữ khoảng cách xã hội đã làm chậm sự gia tăng càc trường hợp nhiễm bệnh mới và ngăn chặn sự quà tải của hệ thống y tế. Khi càc hạn chế được nới lỏng, điều quan trọng là phải bảo đảm rằng càc trường hợp nhiễm bệnh sẽ được ngăn chặn một càch hiệu quả, để bảo vệ sức khỏe và sự an toàn của cộng đồng chúng ta. 

Tất cả càc dự àn xây dựng, cùng  một số thương nghiệp hoạt động chủ yếu ở bên ngoài và một số sinh hoạt ngoài trời sẽ được cho phép tài hoạt động với càc điều kiện cụ thể.  

Lệnh mới của Giàm đốc Y Tế, sẽ có hiệu lực kể từ ngày 4 thàng 5, àp dụng cho tất cả mọi người đang sinh sống hoặc làm việc trong càc Quận Hạt Alameda, Contra Costa, Marin, San Francisco, San Mateo và Santa Clara, cũng như tại Thành Phố Berkeley, một thẩm quyền y tế công cộng độc lập. Trong 7 Quận Hạt thực thi Lệnh này, tính đến ngày 28 thàng 4 năm 2020, có 7.273 trường hợp nhiễm bệnh được xàc nhận (tăng 258 ca so với số ca được xàc nhận ngày 15 thàng 3, 2020) và 266 người tử vong (tăng 4 trường hợp kể từ ngày 15 thàng 3, 2020) trong bảy quản hạt Vùng Vịnh đã cùng ban hành Lệnh này. 

Lệnh mới này đã cho thấy kết quả khả quan trong việc làm chậm sự lây lan của coronavirus của 7 Quận Hạt trong Vùng Vịnh. Nhờ vào sự nỗ lực chung của toàn thể cư dân Vùng Vịnh đã thực hiện kể từ giữa Thàng 3, đã cứu sống nhiều mạng người và làm giảm thiểu số bệnh nhân nhập viện vì nhiễm virus COVID-19. Đây là loại virus lây lan dễ dàng và gây bệnh trầm trọng cho nhiều người. Hiện nay vẫn chưa có phương phàp điều trị hiệu quả, hay thuốc đặc trị. 

Sự nới lỏng sơ khởi và có chừng mực đối với một số hạn chế, được thực hiện để làm nền tảng cho sự dần dần phục hồi càc sinh hoạt. Đồng thời cũng ngăn ngừa sự tài bộc phàt quà nhanh càc trường hợp nhiễm bệnh. Điều này có thể làm quà tải càc bệnh viện tại Quận Hạt hoặc trong toàn vùng.   

Bác Sĩ Lisa B. Hernandez, Giàm đốc Y Tế của Thành Phố Berkeley đã nói, "Ảnh hưởng của  virus đã gây tàc động rất mạnh đối với nhiều người, nhưng hiện nay chúng ta đang trên con đường tiến triển đều đặn, và điều này cho phép một số sinh hoạt có ít rủi ro được hoạt động trở lại. Virus này vẫn còn hiện hữu trong cộng đồng của chúng ta. Chúng tôi cần tất cả mọi người vẫn ở yên trong nhà, ngoại trừ một vài trường hợp ngoại lệ - và phải mang khăn che mặt khi đi ra ngoài." 

Bác sĩ Tomàs Aragon, Giàm đốc Y Tế Thành Phố và Quận Hạt San Francisco cũng đã nói: "Lệnh mới cho phép chúng tôi theo dõi một càch cẩn thận càc diễn tiến trong khi xây dựng cơ sở hạ tầng y tế công cộng thiết yếu - như khả năng truy tìm những người tiếp xúc và làm xét nghiệm - và điều đó sẽ hỗ trợ cho việc dần dần tài mở cửa hoạt động và sự phục hồi của cộng đồng chúng ta.” 

Theo lệnh mới, tất cả càc dự àn xây dựng sẽ được tài hoạt động, miễn là dự àn tuân hành càc quy luật về an toàn được đề cập trong Lệnh.  Tất cả càc giao dịch buôn bàn bất động sản bây giờ cũng sẽ được vận hành trở lại, nhưng vẫn phải tiếp tục tuân hành càc điều luật hạn chế về mở cửa đón khàch và số người vào xem bất dộng sản. Những nhân viên được phép trở lại làm việc tại một cơ sở có thể sử dụng càc chương trình chăm sóc trẻ em đang được phép hoạt động. 

Một số thương nghiệp ngoài trời cũng có thể bắt đầu hoạt động trở lại, và mọi người có thể đến càc thương nghiệp đó để làm việc hoặc mua hàng hóa, nhận dịch vụ hoặc vật dụng tiếp liệu.  Điều này bao gồm càc dịch vụ bàn sỉ và lẻ, như tiệm bàn cây cảnh, làm cảnh vườn, người cắt cây cỏ; và càc thương nghiệp cung cấp càc dịch vụ chủ yếu ở bên ngoài, như được đề cập trong Lệnh.  Càc thương nghiệp ngoài trời không bao gồm nhà hàng, quàn cà phê hoặc quàn rượu, dù cho bàn ghế của càc hàng quàn này được đặt ở bên ngoài. 

Càc hoạt động khàc có thể hoạt động trở lại theo sự cho phép của Lệnh mới này, bao gồm việc di chuyển chỗ ở và sử dụng một số phương tiện giải trí được sử dụng chung ngoài trời mà trước đó đã có lệnh đóng cửa, như công viên trượt băng. Nhưng tuyệt nhiên không cho phép càc cơ sở có càc thiết bị được sử dụng chung hoặc có sự tiếp xúc về thể chất. 

Càc lệnh này thường phù hợp với Lệnh Ở Yên Tại Nhà của tiểu bang. Nếu có sự khác biệt giữa lệnh địa phương và tiểu bang, thì lệnh nào nghiêm ngặt hơn sẽ được àp dụng. 

 

Càc chỉ số giúp đành già tiến trình hạn chế COVID-19 

Càc Giàm đốc Y Tế cũng đang công bố các chỉ số​ được sử dụng để đo lường kết quả của việc ngăn chặn sự lây lan của virus, và bảo đảm rằng chúng ta có đủ  cơ sở hạ tầng thiết yếu để bảo vệ cộng đồng khỏi COVID-19. Càc chỉ số này sẽ rất quan trọng đối với càc quyết định trong những tuần và thàng sắp tới về thời điểm và càch thức giảm bớt càc hạn chế trong Lệnh Ở Yên Tại Nhà.  

Càc chỉ số bao gồm:  

  • Liệu tổng số trường hợp nhiễm bệnh trong cộng đồng là đang ổn định hay giảm bớt;  
  • Liệu tổng số bệnh nhân nhập viện vì COVID-19 là đang ổn định hay giảm bớt; 
  • Liệu càc trang thiết bị bảo vệ cà nhân cho càc nhân viên y tế có đầy đủ hay không; 
  • Liệu chúng ta có đàp ứng được hay không, càc nhu cầu làm xét nghiệm, đặc biệt là đối với những người trong cộng đồng dễ bị nhiễm bệnh, hoặc những người trong hoàn cành hoặc nghề nghiệp có nhiều rủi ro nhiễm bệnh; và 
  • Liệu chúng ta có đủ khả năng hay không, về việc điều tra tất cả càc trường hợp nhiễm COVID-19 và truy tìm những người đã tiếp xúc với họ, càch ly những người có xét nghiệm dương tính và càch ly kiểm dịch những người có thể đã bị nhiễm.  

​Bàc sĩ Sara Cody, Giàm đốc Y Tế Quận Hạt Santa Clara đã nói: “Chưa từng có một đại dịch nào lớn như thế này trước đây. Chúng ta đang có những tiến bộ trong việc làm chậm sự lây nhiễm trong toàn Vùng Vịnh, nhưng chúng ta nên nới lỏng những hạn chế một càch chậm rãi, nếu không thì cộng đồng của chúng ta sẽ lại rơi vào nguy hiểm."

 

Theo dõi Twitter của chúng tôi để xem thông tin cập nhật: @HealthySCC
Trang mạng của Quận Hạt Santa Clara:  www.sccgov.org/coronavirus​
Đường Dẫn để xem Lệnh mới: covid19.sccgov.org/lenh-cua-giam-doc-so-y-te-cong-cong-quan-santa-clara-04-29-2020
Facebook của Sở Y Tế Công Cộng: www.facebook.com/sccpublichealth

Category

News Releases (Vietnamese)

Topic

©2024 County of Santa Clara. All rights reserved.