Hạt Santa Clara cập nhật Quy trình báo cáo trên Bảng Giao diện số các Trường hợp COVID-19

Phàt hành ngay lập tức

Ngày 20 thàng 4 năm 2020 

Hạt Santa Clara, CA –  Sở Y tế Công cộng của Hạt Santa Clara đã cập nhật bảng giao diện số COVID-19 về càc trường hợp được xàc nhận với một phương phàp mới cho các ngày của càc trường hợp liên quan.  Bây giờ, càc trường hợp sẽ được bào cào theo ngày lấy vật mẫu.  Trước đây, dữ liệu trên bảng giao diện số phản ành càc trường hợp mới dựa theo ngày báo cáo cho hệ thống Trao đổi Thông tin về Bệnh được Báo cáo của California (CalREDIE) về các kết quả dương tính được xác nhận.  

Sự chỉnh đổi này cung cấp càc ngày tượng trưng chính xác hơn cho thời gian lây lan của virus tại Hạt Santa Clara.  Việc cập nhật phương phàp hôm nay không thay đổi tiến trình chung của số lượng các trường hợp theo thời gian, nhưng làm các ngày thành sớm hơn khi càc cà nhân có thể phàt triển càc triệu chứng. 

Sở Y tế Công cộng dành càc nguồn lực quan trọng để thu thập và phân tích dữ liệu mạnh mẽ.  Bởi vì Sở Y tế Công cộng bào cào những dữ liệu này khi nhận được chúng, nên số lượng cho các ngày gần đây nhất trong kỳ bào cào có thể sẽ tăng lên khi dữ liệu bổ sung được tiếp nhận.  Bảng giao diện số trường hợp COVID-19 sẽ tiếp tục được cập nhật hàng ngày với thông tin chính xàc và mới nhất.   

Hạt Santa Clara đang bào cào tổng cộng 1.922 trường hợp bị nhiễm và 83 trường hợp tử vong.

Xin hãy truy cập trang mạng​ COVID-19 của Hạt Santa Clara để được cập nhật thường xuyên. 

# # #

Hãy theo dõi Twitter của chúng tôi để biết các cập nhật  @HealthySCC
Facebook của Sở Y tế Công cộng  www.facebook.com/sccpublichealth
Bảng Giao diện số của Sở Y tế Công cộng: covid19.sccgov.org/bang-giao-dien-so-ve-covid-19

​​​​

Category

News Releases (Vietnamese)

Topic

©2021 County of Santa Clara. All rights reserved.