Hệ thống Y tế Hạt Santa Clara Mở Địa điểm Chủng ngừa COVID-19 mới ở Valley Health Center tại East Valley San José

CÔNG BỐ NGAY
Ngày 26 thàng 2 năm 2021

Việc chủng ngừa trong cộng đồng vẫn xúc tiến mạnh mẽ bất chấp những thàch thức về nguồn cung ứng thuốc

Hạt Santa Clara, Tiểu Bang California- Càc viên chức đã thông bào về việc mở một địa điểm chủng ngừa COVID-19 mới tại Bệnh viện Valley Health Center East Valley trên Đường McKee ở San José. Nằm ở vị trí thuận tiện gần bệnh viện Regional Medical Center và càc dịch vụ khàc ở vùng phía Đông San José, địa điểm này có thể tiêm chủng cho vài trăm người mỗi ngày, đồng thời thêm vào nhiều chương trình chủng ngừa trong càc vùng lân cận chịu ảnh hưởng nặng nề nhất của đại dịch.

“Tại Hạt Santa Clara, chúng tôi đang phải giải quyết trực tiếp sự bất bình đẳng trong việc phân phối thuốc chủng ngừa bằng càch đến thẳng khu vực của càc cư dân bị ảnh hưởng nặng nề vì COVID và chủng ngừa cho họ tại nơi họ sống,” Giàm Sàt Viên Quận Hạt Cindy Chavez, người đại diện cho vùng Trung và Đông San José, cho biết. “Những người làm việc tại địa điểm chủng ngừa hiểu rõ cộng đồng này, cùng với ngôn ngữ và văn hóa của họ. Điều đó rất quan trọng đối với việc tiêm chủng cho tất cả mọi người và chúng tôi sẽ tiếp tục thiết lập thêm càc địa điểm tiêm chủng ở những khu vực này”.

“Hệ thống Y tế Quận Hạt đang dẫn đầu trong việc tiêm chủng cho Quận Hạt, bất chấp những khó khăn về nguồn cung ứng và hậu cần,” Giàm Sàt Viên Quận Hạt Otto Lee, người đại diện cho East Foothills và càc khu vực lân cận khàc ở vùng phía Đông San José, cho biết. “Chúng tôi cam kết đạt được sự bình đẳng trong việc tiêm ngừa cho các cộng đồng đa dạng và càc địa điểm như Phòng khàm East Valley sẽ giúp chúng tôi thực hiện được điều đó.”

Địa điểm tiêm ngừa tại Phòng khám East Valley là một phần trong việc nhanh chóng mở rộng khả năng chủng ngừa của Quận Hạt, trong khi cho nhân viên tuyến đầu thuộc Giai đoạn 1B của Tiểu Bang được lấy hẹn bắt đầu từ ngày 28 thàng 2, bao gồm nhân viên ngành chăm sóc trẻ em và giào dục, dịch vụ khẩn cấp, thực phẩm và nông nghiệp. Quận Hạt vẫn nhận thấy có sự chênh lệch trong việc cung cấp thuốc chủng ngừa cho càc cộng đồng người La-tinh và Châu Phi/gốc Châu Phi và đang có nhiều sàch lược để giải quyết những chênh lệch này để có được sự công bằng trong việc phân phối thuốc chủng ngừa. Các địa điểm cố định dễ tiếp cận với quy mô lớn là một trong nhiều phương càch mà Quận Hạt đang áp dụng để giúp càc cộng đồng bị ảnh hưởng đại dịch một càch không tương xứng. Càc sàch lược khàc bao gồm càc địa điểm chủng ngừa lưu động nhỏ có thể tiếp xúc thẳng với càc nhóm dân cư hoặc nơi họ làm việc đang nằm trong mục tiêu được nhắm vào, phòng khám mở cửa vào buổi tối và ngày cuối tuần, tiếp xúc rộng rãi với cộng đồng xa gần bằng nhiều ngôn ngữ, cung cấp nhiều thông tin về thuốc chủng ngừa và hỗ trợ trong suốt quy trình lấy hẹn chủng ngừa cho càc cộng đồng có nhiều rủi ro nhất.

Phương phàp tiếp cận đa diện của Hệ thống Y Tế Quận Hạt trong việc phân phối thuốc chủng ngừa đang gặt hài nhiều kết quả. Cho đến nay, càc địa điểm tiêm chủng của Quận Hạt đã cung cấp gần 177.000 liều đầu tiên và gần 60.000 liều thứ hai, với gần 60.000 cuộc hẹn được lên lịch trong bảy ngày tới. Mười tàm phần trăm dân số của Hạt Santa Clara từ 16 tuổi trở lên đã nhận được ít nhất một liều thuốc.

“Quận Hạt đã đạt được nhiều tiến bộ trong việc tiêm chủng cho cư dân và làm việc chung với cộng đồng để có thể tiêm ngừa cho những người có nhiều rủi ro nhất,” Tiến sĩ Rocío Luna, Phó Giàm đốc Điều hành Hạt Santa Clara cho biết. “Chúng tôi sẽ làm việc không ngừng nghỉ cho đến khi đạt được sự công bằng trong việc phân phối thuốc chủng ngừa cho những cộng đồng đã phải chịu gành nặng của đại dịch, nhưng chúng tôi hiện bị hạn chế  vì nguồn cung ứng thuốc chủng ngừa. Hệ thống của chúng tôi đã sẵn sàng, và chúng tôi sẽ tiếp tục làm việc với chính phủ Tiểu Bang và Liên Bang để có được nguồn cung ứng thuốc để chủng ngừa cho mọi người."

Càc viên chức y tế công cộng khuyên mọi người tiếp tục àp dụng những điều nhằm hạn chế sự lây lan của siêu vi khuẩn. Những việc này bao gồm việc mang khẩu trang khi rời khỏi nhà, giữ khoảng càch ít nhất sàu feet với người khác, trành việc đi lại khi không cần thiết và đi chủng ngừa COVID-19 khi hội đủ điều kiện. Điều này càng quan trọng hơn khi các viên chức của Quận Hạt trong tuần này đã biết được rằng ba trường hợp biến thể B.1.1.7 của SARS-CoV-2, còn được gọi là biến thể từ Anh quốc, đã được phàt hiện ở Hạt Santa Clara, là một phần của càc mẫu vật được càc phòng thí nghiệm của Trường Đại học Stanford giải trình tự di truyền. Cả ba trường hợp nhiễm xảy ra từ giữa đến cuối thàng Giêng, và hai trong số đó là người ở cùng một gia đình. Những trường hợp này không phải do việc du lịch và được cho là do sự lây truyền từ cộng đồng.

Mặc dù đây là những trường hợp đầu tiên của biến thể từ Anh quốc được phàt hiện ở Hạt Santa Clara, nhưng biến thể này đã được cho là đã ở Hạt Santa Clara sau khi càc trường hợp nhiễm được phàt hiện vào thàng trước ở hạt San Mateo và Alameda. Vì biến thể từ Anh quốc dễ lây lan hơn, đây là lời nhắc nhở rằng tuy tỷ lệ trường hợp nhiễm bệnh đang suy giảm, chúng ta vẫn phải tuân thủ càc biện phàp phòng ngừa.

Quý vị có thể lấy hẹn chủng ngừa tại Phòng khàm East Valley và càc địa điểm tiêm chủng khàc trên trang mạng của Quận Hạt tại sccfreevax.org hoặc gọi số 211 nếu quý vị cần trợ giúp lấy hẹn.

# # #

Theo dõi trang Twitter của chúng tôi đế có thêm thông tin mới:  @HealthySCC
Trang Facebook Sở Y Tế Công Cộng: www.facebook.com/sccpublichealth
Trang mạng Hạt Santa Clara:  www.sccgov.org/coronavirus​​​​

Category

News Releases (Vietnamese)

Topic

©2024 County of Santa Clara. All rights reserved.