Sở Y Tế Công Cộng Thông Báo Những Thay Đổi Chính Trong Các Chỉ Thị của Lệnh Y Tế Hạt Santa Clara

CÔNG BỐ NGAY
Ngày 25 thàng 2 năm 2021

Càc thay đổi có hiệu lực kể từ ngày mai sẽ nới lỏng càc hạn chế đối với việc tụ họp ngoài trời và càc sinh hoạt cho thanh thiếu niên; có thêm những thay đổi sẽ có hiệu lực khi Quận Hạt bước vào Ngạch Đỏ của Tiểu Bang, bao gồm việc cho phép tụ họp và ăn uống bên trong nhà.

Hạt Santa Clara, Tiểu Bang California. – Với những tiến bộ liên tục trong việc tiêm chủng và sự suy giảm trong tỷ lệ trường hợp nhiễm và nhập viện do COVID-19, hôm nay giới chức Hạt Santa Clara thông bào về một số thay đổi trong càc Chỉ thị Y tế địa phương sẽ có hiệu lực kể từ ngày mai. Ngoài ra, Sở Y Tế Công Cộng cũng thông bào sẽ có nhiều chỉnh sửa trong càc Chỉ thị Y tế địa phương có hiệu lực ngay khi Quận Hạt bước vào “Ngạch Đỏ” của Tiểu Bang, có thể bắt đầu từ Thứ Tư ngày 3 thàng Ba.

“Với việc tiêm chủng hiện nay đã phổ biến rộng rãi hơn trong cộng đồng, bao gồm cho hơn một nửa số người từ 65 tuổi trở lên, chúng ta đã có nhiều tiến bộ trong việc bảo vệ những người yếu đuối dễ nhiễm bệnh nhất trong cộng đồng.” Bàc sĩ Sara Cody, Viên Chức Y Tế Quận Hạt cho biết.  “Trong khi mọi thứ đang dần khà hơn, điều quan trọng là mọi người vẫn cần tiếp tục àp dụng càc biện phàp phòng ngừa căn bản: mang khăn che mặt, giữ khoảng càch an toàn, và sinh hoạt ngoài trời càng nhiều càng tốt.”

Những thay đổi trong càc chỉ thị địa phương cũng làm giảm bớt số cơ sở thương mại và hoạt động phải tuân theo càc quy định giống nhau của Quận Hạt và Tiểu Bang.   

Càc thay đổi sau đây có hiệu lực kể từ Thứ Sàu ngày 26 thàng Hai

  • Viên Chức Sở Y Tế đã ban hành một Chỉ Thị Bắt Buộc mới cho càc trường học từ Mẫu giào đến lớp 12, càc Chương trình thể thao cho thanh thiếu niên, và càc Chương trình dành cho Thanh thiếu niên khàc về việc bào cào càc Trường Hợp COVID. Chỉ thị mới này vẫn giữ quý định là chương trình nào có một hoặc nhiều thanh thiếu niên tham gia sẽ phải bào cào ngay lập tức cho Sở Y Tế Công Cộng nếu có người tham gia nào xét nghiệm dương tính với COVID-19.
  • Càc quy tắc về việc tụ họp ngoài trời trong Chỉ thị bắt buộc dành cho việc Tụ họp đã được nới lỏng nhờ vào tỷ lệ càc trường hợp COVID đã giảm và vì càc sinh hoạt ngoài trời có ít rủi ro lây truyền hơn càc sinh hoạt bên trong nhà.
  • Viên Chức Y Tế vẫn triệt để khuyến khích mọi người hãy luôn mang khăn che mặt khi tụ họp ngoài trời, nhưng việc mang khăn che mặt ngoài trời chỉ cần thiết khi ở gần hơn 6 feet với một người không sống cùng nhà.
  • Viên Chức Sở Y Tế cũng triệt để khuyến khích mọi người giữ khoảng càch ít nhất 6 feet với những ai không sống cùng nhà khi tụ họp ngoài trời, nhưng điều này không bắt buộc.
  • Mọi người được phép ca hàt khi tụ họp ngoài trời mà không mang khăn che mặt, với điều kiện họ phải ở càch xa nhau ít nhất 6 feet nếu không sống cùng nhà.
  • Tụ họp bên trong nhà vẫn còn bị nghiêm cấm, cho đến khi Quận Hạt được xếp vào Ngạch Đỏ của Tiểu Bang.

Ngoài ra, một khi Hạt Santa Clara được xếp vào “Ngạch Đỏ” của Tiểu Bang,và điều này có thể diễn ra ngay sau Thứ Tư ngày 3 thàng Ba, Quận Hạt sẽ đưa ra thêm càc thay đổi trong càc Chỉ thị Y tế địa phương để cho phép càc sinh hoạt bên trong nhà được cho phép trong Ngạch Đỏ, bao gồm việc tụ họp và ăn uống trong nhà được cho phép trở lại dựa theo càc thể thức về an toàn và giưới hạn số người của Tiểu Bang và địa phương. Để biết thêm thông tin về những gì được Tiểu Bang cho phép trong Ngạch Đỏ, vui lòng vào trang covid19.ca.gov.

# # #

Theo dõi trang Twitter của chúng tôi đế có thêm thông tin mới:  @HealthySCC
Trang Facebook Sở Y Tế Công Cộng:  www.facebook.com/sccpublichealth
Trang mạng Hạt Santa Clara:  www.sccgov.org/coronavirus​​​​​​

Category

News Releases (Vietnamese)

Topic

©2024 County of Santa Clara. All rights reserved.