Ang Kautusan sa Pangkalusugan ay Nangangailangan ng Pinakabagong Pagbabakuna para sa Lahat ng Manggagawa sa mga Partikular na Lokasyon na may Mas Mataas na Panganib sa Santa Clara County

PARA SA AGARANG PAGPAPALABAS
Disyembre 28, 2021


Pinagtibay ng Lokal na Kautusan ang mga kinakailangan sa pagbabakuna ng Opisyal ng Pangkalusugan ng Estado dahil sa mabilis na pagdami ng mga kaso dahil sa Omicron variant. Ang mangailangan ng booster ay makakatulong sa pagprotekta ng mga pasyente at manggagawa sa mga lokasyon na may mas mataas na panganib gaya ng mga healthcare facility, kulungan, shelter, at mga long-term care facility.

 

SANTA CLARA COUNTY, CALIF. – Ang Opisyal ng Pangkalusugan ng County ng Santa Clara ay nagpalabas ng kautusan sa pangkalusugan na nangangailangan ng pinakabagong pagbabakuna sa COVID-19 ng mga manggagawa na nasa ilang lokasyon na may mas mataas na panganib dahil sa mabilis na pagdami ng mga kaso dahil sa Omicron variant. Ang bagong kautusan ay nagpapatibay sa mga kamakailang pagbabago sa mga kinakailangan sa pagbabakuna ng Opisyal ng Pangkalusugan ng Estado sa pamamagitan ng mahigpit na pagpapatupad ng pinakabagong pagbabakuna ng mga manggagawa sa ilang mga lokasyon ng healthcare at long-term care. Sa ilalim ng bagong lokal na kautusan sa pangkalusugan, sa Enero 24, 2022, ang mga manggagawa ay dapat may pinakabagong pagbabakuna (hal.  parehong ganap na nabakunahan at nakakuha ng booster laban sa COVID-19 kung kwalipikado para sa booster) sa mga lokasyong ito na may mas mataas na panganib:

  • mga skilled nursing facility, long-term care facility, adult day care facility, at mga memory care facility;
  • mga healthcare delivery facility (gaya ng mga ospital, klinika, medical office, dialysis center) kung saan ibinibigay ang pangangalaga sa pasyente, pati na rin ang mga medical first responder;
  • mga kulungan at iba pang mga correctional facility; at
  • mga congregate shelter.

 

Pinahuhusay ng lokal na kautusan ang proteksyon na inaalok ng mga kautusan sa pangkalusugan ng Estado sa pamamagitan ng pagdagdag ng mga karagdagang antas ng seguridad para sa mga taong nasa mga lokasyon na may mas mataas na panganib sa buong county, kabilang ang mangailangan ng pinakabagong pagbabakuna para sa lahat ng medical first responder, kawani sa kulungan, at mga manggagawa sa shelter, at ang mangailangan sa mga hindi nabakunahan at hindi nakakuha ng booster na kawani na nagtatrabaho sa mga lokasyon ng healthcare, kulungan, long-term care, o shelter na ilipat sa mga lokasyon na may mas mababang panganib o kung hindi man ay pinagbawalan sa pagtatrabaho sa mga lokasyon na may mas mataas na panganib. Ang kautusan ay nangangailangan din sa mga manggagawa sa mga lokasyon na ito na magkaroon ng pinakabagong pagbabakuna sa ika-24 ng Enero sa halip sa ika-1 ng Pebrero na deadline ng Estado dahil sa kung gaano kabilis na pinapakilos ng Omicron variant ang pagkalat ng COVID-19, at ang laganap na availability ng mga appointment ng pagbabakuna sa ating komunidad.

“Wala pang dalawang linggo ang nakalipas, sinabi namin na ang Omicron variant ay magdadala ng delubyo ng mga bagong kaso ng COVID-19 sa Santa Clara County.   Sa kasamaang palad, ang delubyo ay narito na ngayon,” sabi Dr. Sara Cody, Health Officer at Direktor ng Public Health para sa County ng Santa Clara. “Hinihikayat namin ang lahat sa ating komunidad na magpa-booster sa lalong madaling panahon na sila ay kwalipikado at lubos na maging maingat dahil ang Omicron variant ay lubos na nakakahawa. Ito ay lalong mahalaga sa mga manggagawa na nagbibigay ng healthcare at nakikipaghalubilo sa mga mahihinang populasyon na mabakunahan at makakuha ng booster para mas lalong maprotektahan ang kanilang sarili at ang mga taong kanilang inaalagaan.”

Bilang karagdagan na mangailangan ng pinakabagong pagbabakuna sa mga lokasyon na may mas mataas na panganib, kabilang sa kautusan sa pangkalusugan ang mga mahahalagang rekomendasyon na naghihikayat sa mga negosyo at indibidwal na gumawa ng mga sumusunod:

  • Ang lahat ay dapat mabakunahan at nakakuha ng booster laban sa COVID-19 sa ngayon kung hindi pa nila nagawa ito.
  • Maliban kung ang lahat ay nagsusuot ng mga maskara sa mukha sa lahat ng oras, ang mga indibidwal ay hindi dapat magtipon sa mga panloob na lugar na may grupo na mahigit sa 10 katao mula sa labas ng kanilang sambahayan.
  • Ang mga employer ay dapat kaagad na magpatupad ng mahigpit na ipinapatupad na mga kinakailangan sa pagbabakuna para sa lahat ng tauhan na mangailangan ng pinakabagong pagbabakuna sa lalong madaling panahon.
  • Dapat ilipat ng mga negosyo at iba pang entidad ang mga operasyon at aktibidad sa labas kung saan posible, kung saan may makabuluhang mababang panganib ng pagkakahawa sa COVID-19. Kung hindi ito posible, dapat i-maximize ang bentilasyon.
  • Ang mga negosyo na nagsisilbi sa publiko, lalo na ang mga aktibidad na nangangailangan sa mga parokyano na magtanggal ng kanilang mga maskara sa mukha para makisali sa negosyo (hal., mga restaurant at bar), ay dapat mangailangan sa kanilang mga parokyano ng pinakabagong pagbabakuna at magpakita ng katibayan ng pinakabagong pagbabakuna bago pumasok.

Lahat ng lampas edad 16 na nakakuha ng kanilang mga Pfizer o Moderna na bakuna na mahigit sa anim na buwan na ang nakaraan o ng kanilang Johnson & Johnson na bakuna na mahigit sa dalawang buwan na ang nakaraan ay kwalipikado para sa isang booster at dapat kumuha nito kaagad.

Bilang karagdagan sa mga pagbabakuna at booster, ang pagmamaskara, pagpapasuri, bentilasyon, at pagdidistansya ay nananatiling pinakamahusay na depensa sa COVID-19.

“Kailangan malaman ng ating komunidad na kung tumawag sila ng ambulansya, pumunta sa ospital, o nasa long-term care facility, na ang lahat ng nagtatrabaho sa mga lokasyong iyon ay ganap na nabakunahan at nakakuha ng booster, lalo na dahil kung gaano kadali at mabilis na kumakalat ang Omicron variant,” sabi ni Dr. Cody. “Kailangan din natin na gumawa ng lahat ng ating makakaya para maprotektahan ang mga manggagawa sa healthcare at iba pa na nasa mga lokasyon na may mas mataas na panganib mula sa impeksyon at malubhang sakit sa lugar ng trabaho. Tutugunan natin ang hamon na ito gaya ng pagtugon natin sa bawat iba pang hamon sa buong pandemya na ito.”

Ang mga appointment para sa mga pagbabakuna at booster ay available sa www.sccfreevax.org. Ang mga pagbabakuna sa buong County ay walang bayad sa publiko, hindi kinakailangan ang insurance, at walang mga kinakailangan sa imigrasyon.

Ang Agosto 2, 2021 na Kautusan sa Pangkalusugan na nangangailangan ng pangkalahatang pagmamaskara sa panloob na lugar anuman ang katayuan sa pagbabakuna ay nananatiling may bisa sa buong Santa Clara County.

Ang detalyadong impormasyon sa bagong Kautusan sa Pangkalusugan, kasama ang FAQs, ay available sa https://covid19.sccgov.org.

 

# # # 
  Sundan ang aming Twitter para sa mga update: @HealthySCC 
Website ng County ng Santa Clara: http://www.sccgov.org/coronavirus 
Public Health Facebook: https://www.facebook.com/sccpublichealth    

 

 

Category

News Releases (Tagalog)

Topic

©2022 County of Santa Clara. All rights reserved.