Sa Kumakalat na mga Respiratory Virus, Inirerekomenda ng 12 mga Opisyal ng Pangkalusugan ng Bay Area ang mga Pagkilos Upang Manatiling Malusog ngayong Kapaskuhan

Ngayong kapaskuhan, isa pang pagdagsa ng mga impeksyon sa COVID, kasama ng mataas na antas ng influenza (trangkaso) at respiratory syncytial virus (RSV), ang nagpapahirap sa mga healthcare systems at nakakaapekto sa mga pamilya.

Ang magandang balita ay may mga madaling aksyon na magagawa ng lahat para manatiling malusog ngayong panahon. Inirerekomenda ng labindalawang opisyal ng pangkalusugan ng Bay Area ang mga sumusunod na hakbang:

Kumuha ng Bakuna Laban sa Trangkaso at COVID.

 • Ang na-update na Omicron COVID booster, na kilala rin bilang bivalent booster, ay tumututok sa variant ng Omicron, pati na rin ang orihinal na 2020 virus. Ang mga Omicron booster ay available para sa edad na anim na buwan at pataas. Ang mga pinahusay na bakunang ito ay ang pinakamahusay na proteksyon laban sa malalang sintomas ng COVID at hospitalisasyon.
 • Sa umpisa ng pandemya, ang mga antas ng pagbabakuna sa COVID sa Bay Area ay mataas, na pinoprotektahan ang ilang komunidad mula sa pinakamasamang resulta. Ang proteksyon sa bakunang ito ay bumaba sa paglipas ng panahon, ngunit ang isang Omicron COVID booster ay maaaring muling buuin ito. Sa karamihan ng bahagi ng Bay Area, wala pang kalahati ng mga kwalipikadong tao ang nakatanggap ng na-update na Omicron COVID booster.
 • Mas maraming tao sa Bay Area ang nagkakatrangkaso sa taong ito kaysa sa naunang panahon ng pandemya. Ang trangkaso ay hindi katulad ng karaniwang sipon at maaaring humantong sa biglaan, malubhang sakit sa napakabata, mga nakatatanda, at sa mga nasa ilalim ng mga kondisyong medikal.
 • Ngayon na ang oras para magpabakuna sa trangkaso. Maaaring bigyan ka ng iyong doktor ng flu shot at ang Omicron COVID booster sa parehong pagbisita. Ang mga bakuna ng COVID ay libre at ang iba pang inirerekomendang pagbabakuna ay malawak na magagamit sa mura o walang bayad.
 • Walang bakuna para sa RSV, ngunit ang mga simpleng hakbang tulad ng regular na paghuhugas ng kamay at pagtatakip sa ubo ay makakatulong.

Manatili sa Tahanan kung Ikaw ay may Sakit.

 • Anuman ang virus na mayroon ka, kung ikaw ay may sakit, ang pinakamahusay na paraan upang maiwasan ang pagkalat nito sa iba ay manatili sa bahay hanggang sa ikaw ay gumaling. Kung sa tingin mo ay maaaring ito ay COVID, magpasuri.
 • Ang mga taong nangangailangan ng agaran o emerhensiyang pangangalagang medikal, kabilang ang pagsusuri o paggamot para sa trangkaso o COVID, ay dapat humingi nito.Magsuot ng Maskara sa Loob ng Pampublikong Lugar.
 • Maaaring maiwasan ng mga maskara ang paghahatid ng COVID, trangkaso, RSV, at iba pang mga respiratory virus nang sabay-sabay.•Ang pagsusuot ng de-kalidad na maskara, gaya ng KN94, KN95 o N95, ay makakapigil sa iyong magkasakit at mawalan ng buhay, trabaho, paaralan, at mga holiday party. Ang pagmamaskara ay mahigpit na inirerekomenda sa loob ng mga pampublikong lugar upang maiwasan ang pagkalat ng mga virus at mabawasan ang panganib ng sakit.
 • Pinapababa din ng mga maskara ang posibilidad na maipasa mo ang impeksiyon kung ikaw ay may sakit na, kahit na ang iyong mga sintomas ay banayad. Nakakatulong ito na protektahan ang mga tao sa iyong paligid, lalo na ang mga nasa mas mataas na panganib ng malubhang karamdaman.
 • Pahusayin ang bentilasyon sa loob sa pamamagitan ng pag-on sa mga HVAC system, pag-filter ng hangin gamit ang isang portable HEPA filter, pagtutok ng mga fan sa mga bukas na bintana, o pagbubukas ng mga pinto at bintana kapag posible. Ang lahat ng ito ay makakatulong sa mga virus mula sa pagkalat sa loob.

Magpasuri Bago ang Isang Panloob na Pagtitipon o kung Ikaw ay May Sakit.

 • Bawasan ang pagkakataong mahawaan ng COVID ang ibang tao sa pamamagitan ng pag-alam kung mayroon kang virus bago makipagtipon sa iba. Tandaan, ang mga sintomas ng COVID ay maaaring banayad o wala. Siguraduhing mag-stock ng mga home test kits.

Magpagamot, kung Kinakailangan.

 • Available ang mga libreng paggamot kung nagpositibo ka para sa COVID. Pinipigilan ng libreng gamot ang hospitalisasyon at available ito sa karamihan ng mga nasa hustong gulang at ilang kabataan na may kahit banayad na sintomas.
 • Kausapin ang iyong doktor tungkol sa mga opsyon sa paggamot o bisitahin ang covid19.ca.gov/treatment o humanap ng lokasyon ng paggamot sa pagsusuri na malapit sa iyo: aspr.hhs.gov/TestToTreat. Pinakamahusay na gagana ang mga paggamot kung umpisahan kaagad pagkatapos magsimula ang mga sintomas, at sa loob ng 5 araw na nagsimula ang mga sintomas.

Hinihikayat ng mga Opisyal ng Pangkalusugan mula sa mga county ng Alameda, Contra Costa, Marin, Monterey, Napa, Santa Clara, Santa Cruz, San Francisco, San Mateo, Solano, Sonoma, at lungsod ng Berkeley ang publiko na gawin ang mga madaling hakbang na ito upang protektahan ang kanilang sarili at ang iba mula sa nawawalang mga sandali ng bakasyon at upang mapagaan ang pasanin sa mga lokal na sistema ng pangkalusugan. Sa buong Bay Area, ang mga respiratory virus ay nakakaapekto sa mga pinaka-mahina, kabilang ang mga maliliit na bata, ang immunocompromised, mga taong nakatira sa masikip na pabahay o congregate na mga pasilidad ng tirahan, at mga nakatatanda, lalo na sa mga skilled nursing facility.

# # #

Category

News Releases (Tagalog)

Topic

©2024 County of Santa Clara. All rights reserved.