Paglipat ng Santa Clara County sa Purple na Antas ng Estado dahil sa Lokal na Pagtaas ng mga Kaso ng COVID-19 at mga Na-oospital

Nobyembre 16, 2020  

Ang mga opisyal ng pampublikong pangkalusugan ay naghihikayat sa mga residente na kanselahin ang mga planong pagbyahe sa holiday at gawin ang pag-iingat sa pakikipaghalubilo sa ibang tao na nasa labas ng kanilang pangunahing sambahayan. 

Santa Clara County, CA – Dahil sa mga inaalala hinggil sa biglaang pagtaas ng mga kaso ng COVID-19 at mga na-oospital, ang Estado ng California ay nag-anunsyo ngayon na ang Santa Clara County ay direktang lilipat sa pinakamahigpit na Purple na Antas ng Plano para sa Mas Ligtas na Ekonomiya. Ang pagbabagong ito ay magkakabisa bukas, Nobyembre 17, 2020, sa 12:01 a.m. Sa ilalim ng Plano ng Estado, ang Purple na Antas ay nagpapahiwatig na laganap ang panganib ng pagkalat sa komunidad ng county. 

Ang website ng Estado​ ay nagsasama ng impormasyon hinggil sa Purple na Antas at ang epekto nito sa mga negosyo at aktibidad. Ang mga epekto ay kinabibilangan ng pagsasara ng panloob na kainan, na naplano na dati sa Santa Clara County para sa Nobyyembre 17, 2020, pati na rin ang pagsasara ng lahat ng mga panloob na aktibidad na nauugnay sa mga gym, museo, zoo at aquarium, lugar ng pagsamba, at mga sinehan. Mga shopping mall at lahat ng mga establisimyentong retail ay dapat magbawas ng kapasidad na may pinakamataas na bilang sa 25 na porsyento na kapasidad. 

“Ang anunsyo ngayon mula sa Estado ay nagpapakita na tayo ay patungo sa pinakamalubhang yugto ng pandemya hanggang sa ngayon” sabi ni Opisyal ng Pangkalusugan ng County Dr. Sara Cody. “Ang mabilis na pagtaas ng mga kaso at mga na-oospital ay magsisilbing babala para sa ating buong komunidad. Hinihingi naming sa bawat residente na gawin ang lahat ng kanilang makakaya upang mapabagal ang pagkalat sa ating komunidad, maprotektahan ang mga mahihinang residente, at makaligtas ng mga buhay.” 

Ang pang-araw-araw na mga kaso ay nagdoble sa huling sampung araw sa Estado ng California, ito ay ang pinakamabilis na pagtaas sa California simula ng pagsimula ng pandemya. Ang Santa Clara County ay napabilang sa 41 na mga county sa California na ngayon ay nasa Purple na Antas ng Plano ng Estado. Dahil sa nakakabahalang pagtaas ng mga kaso at na-oospital, ang County ng Santa Clara ay naghihikayat sa mga residente na umiwas sa lahat ng pagbibyahe, kabilang ang paparating na Thanksgiving holiday, na magtipon lamang sa labas kasama ang mga taong nasa labas ng kanilang sambahayan, at limitahan ang pakikipaghalubilo sa mga taong nasa labas ng kanilang pangunahing sambahayan.  

# # # 

Sundan ang aming Twitter para sa mga update: @HealthySCC  

Website ng County ng Santa Clara: http://www.sccgov.org/coronavirus  

Facebook ng Public Health: https://www.facebook.com/sccpublichealth ​ 

​​​​

Category

News Releases (Tagalog)

Topic

©2024 County of Santa Clara. All rights reserved.