Ang Departamento ng Pampublikong Pangkalusugan ng County ng Santa Clara at Opisina ng Edukasyon ng Santa Clara County ay Naglunsad ng mga Klinika ng Pagbabakuna na Nakabase sa Paaralan para sa mga Batang nasa Edad na 5 hanggang 11

PARA SA AGARANG PAGPAPALABAS
Nobyembre 4, 2021

 

Ang Katherine R. Smith Elementary School ang magiging una sa dose-dosenang lokasyon ng pagbabakuna sa paaralan sa maraming matinding naapektuhan na mga kapitbahayan


SANTA CLARA COUNTY, CA. – Ang Departamento ng Pampublikong Pangkalusugan ng County ng Santa Clara, sa pakikipagtulungan sa Opisina ng Edukasyon ng Santa Clara County, ay nagbukas ng una sa dose-dosenang klinika ng pagbabakuna sa COVID-19 sa mga kampus ng paaralan, na mag-uumpisa sa lokasyon ng mga kapitbahayan na matinding naapektuhan ng virus. Isa sa mga unang lokasyon ng paaralan na mag-uumpisa ng pagbibigay ng pagbabakuna sa COVID-19 para sa mga kabataang nasa edad na 5-11 ay ang Katherine R. Smith Elementary School sa San José sa Nobyembre 4. Ang Centers for Disease Control ay nag-apruba ng Pfizer na pagbabakuna sa COVID-19 para sa mga kabataang nasa edad na 5-11 noong Nobyembre 2.

Simula ngayong linggo, ang Public Health Department’s Mobile Vaccination Unit ay maghohost ng mga klinika sa pagbabakuna na nakatuon sa pag-abot sa mga batang nasa edad na 5-11 sa mga kampus ng paaralan at lokasyon sa komunidad. Ang pambuong county na pagsisikap na ito ay nakatuon sa mga paaralan sa komunidad na may mataas na antas ng pagkalat ng COVID-19 sa antas ng pagbabakuna sa komunidad. Ang mga lokasyon ng paaralan ay pinili sa pamamagitan ng paggamit ng Census Track data upang matukoy ang mga kapitbahayan na kung saan ang mga bilang ng pagbabakuna ay tradisyonal na sumunod sa ibang lugar. Tatlong linggo pagkatapos ng inisyal na pagbabakuna sa klinika sa kampus, ang Mobile Vaccination Teams ay babalik upang magbigay ng pangalawang dosis. Bago ang mga klinika, ang mga magulang ay makakatanggap ng mga pakete ng impormasyon tungkol sa kung ano ang aasahan at kinakailangan na form para sa pagbabakuna. Ang mga magulang o ligal na kinatawan ay dapat magbigay ng pagpayag para sa pagbabakuna ng kanilang anak.

Simula noong May 2021 kung saan ang mga bakuna ay available para sa mga nasa edad na 12+, ang County ay nagpatakbo ng mga klinika ng pagbabakuna sa 82 na mga kampus ng paaralan, na mayroong dosenang higit pa sa kalendaryo sa mga paparating na linggo. Ang mga nakabase sa paaralan na klinika na ito ay partikular na inaalok para sa mga estudyante at pamilya ng napiling paaralan. Ang County ay maghohost ng mga “magnet” na lokasyon ng pagbabakuna na sinadya para sa pagsisilbi ng lahat ng mga bata at pamilya sa nakapaligid na komunidad.

“Ang mga klinika ng pagbabakuna na ito na nakabase sa paaralan ay direktang magdadala ng mga bakuna sa COVID-19 sa mga komunidad ng paaralan, nagbibigay ng kritikal na layer na proteksyon para sa mga bata at pamilya,” sabi ni Dr. Sara Cody, Direktor ng Public Health Department at Health Officer ng County ng Santa Clara. “Alam namin na ang mga bakuna sa COVID ay ligtas at epektibo para sa kabataang nasa edad na 5 at pataas, at ninanais naming gawing madali ito hangga’t maaari para mabakunahan ang mga bata. Ang mga klinikang ito ay nagbibigay ng mas mabuting accessibility para sa maraming mga nagtatrabahong magulang at tagapag-alaga at tinatanggal nito ang pangangailangan para sa kanila na hindi pumasok sa trabaho.”

“Ang mga nabakunahang estudyante ay makakalahok sa mas maraming aktibidad at kaganapan,” sabi ni Dr. Mary Ann Dewan, Superintendente ng mga Paaralan sa Santa Clara County. “Ang pagpapabakuna ay nakakatulong sa pagpapanatili ng mga estudyante sa personal na pag-aaral, nakakabawas ng panganib na sila ay dapat manatili sa bahay na malayo sa paaralan pagkatapos ng pagkakalantad sa taong may COVID-19.”

Ang mga magulang na interesado sa pagpapabakuna ng kanilang anak ay makakakuha ng mga bakuna sa mga opisina ng kanilang doctor, parmasya, klinika ng komunidad o sa mga lokasyon ng pagbabakuna ng County. Ang impormasyon ng pagbabakuna, mga appointment at drop-in na lokasyon ay matatagpuan sa www.sccfreevax.org.

###

Sundan ang aming Twitter para sa mga update: @HealthySCC
Website ng County ng Santa Clara: http://www.sccgov.org/coronavirus
Public Health Facebook: https://www.facebook.com/sccpublichealth  

Category

News Releases (Tagalog)

Topic

©2021 County of Santa Clara. All rights reserved.