Ang Covid-19 Booster Shots para sa Lahat ng Bakuna ay Available na Ngayon para mga Kwalipikadong Indibidwal sa Santa Clara County

PARA SA AGARANG PAGPAPALABAS
Oktubre 22, 2021

Mariing hinihikayat ang mga booster para sa mga taong nasa 65 taong gulang at pataas, sa mga residente ng pasilidad ng long term care, at mga taong 50 taong gulang at pataas na matagal nang may medikal na kondisyon. Marami pang iba ang makikinabang din mula sa booster at hinihikayat ang pagkuha nito.

Santa Clara County, Calif – Kasama ang COVID-19 Pfizer booster, ang County ng Santa Clara ay magbibigay ngayon ng mga booster shot sa mga nakatanggap ng Johnson & Johnson o Moderna na bakuna at kwalipikado ayon sa mga alituntunin ng CDC. Ang mga klinika ng County ay tumatanggap ng mga appointment sa www.sccfreevax.org at lahat ng kwalipikado ay hinihikayat na tumanggap ng booster shot.

“Nauunawaan na namin ngayon na ang proteksyon mula sa mga paunang serye ng bakuna ay maaaring bumaba sa paglipas ng panahon, at ang booster shot ay lubhang epektibo sa pagpigil sa malubhang pagkakaospital at pagkamatay,” sabi ni Dr. Sara Cody, Opisyal ng Pangkalusugan at Direktor ng Pampublikong Pangkalusugan ng County ng Santa Clara. “Lalo naming hinihikayat ang lahat na 65 taong gulang at pataas na tumanggap ng booster shot, pati na rin ang sinumang nakatira sa pasilidad ng long term care, at sinumang 50 taong gulang at pataas na matagal nang may medikal na kondisyon.”

Sa mga taong nakatanggap ng kanilang mga paunang serye ng anuman sa tatlong bakuna para sa COVID (Johnson & Johnson, Pfizer at Moderna) ay maaaring kwalipikado ngayon para sa booster. Ang mga booster ay inirerekomenda para sa:

  • Lahat ng 18 na taong gulang at pataas na nakatanggap ng Johnson & Johnson shot na 2 o higit pang buwan na ang nakalipas.
  • Karamihan sa mga taong nakatanggap ng Pfizer o Moderna shot na 6 o higit pang buwan na ang nakalipas.
  • Mga 65+, 18 na taong gulang at pataas na nakatira sa pasilidad ng long term care, o 50+ na matagal nang may medikal na kondisyon, ay mariing hinihikayat na kumuha ng kanilang booster sa lalong madaling panahon.
  • Mga 18 na taong gulang o pataas at matagal nang may medikal na kondisyon, o nagtatrabaho sa lugar na magpapataas ng kanilang panganib sa pagkakalantad, ay maaaring magsaalang-alang sa pagkuha ng booster.

Mula Oktubre 21, nasa 74, 290 lamang na miyembro ng komunidad ng Santa Clara County ang nakatanggap ng kanilang booster shot at 39% lamang ng mga kwalipikadong tao na 65 na taong gulang at pataas ang nakatanggap nito. Ang mga taong nasa mataas na panganib ng pagkakaospital dahil sa edad o matagal nang may medikal na kondisyon ay mariing hinihikayat na kumuha ng booster shot sa lalong madaling panahon. Ang booster shot ay nagbibigay ng dagdag na proteksyon laban sa pagkakaospital at pagkamatay.

Para sa mga kwalipikadong indibidwal na nakatira, nagtatrabaho. o pumapasok sa paaralan sa Santa Clara County, ang mga booster ay available sa limang malalaking lokasyon ng pagbabakuna at sa mga maliliit na lokasyon ng pagbabakuna sa pagbisita sa www.sccfreevax.org, na marami sa mga lokasyon ang tumatanggap ng mga drop-in na pasyente. Dagdag pa dyan, marami sa mga opisina ng mga doktor at mga botika ang nagbibigay ng mga COVID-19 booster. Ang mga pagbabakuna sa buong County ay walang bayad para sa publiko, ang insurance ay hindi kinakailangan, at walang mga kinakailangan sa imigrasyon.

Ang kahulugan ng CDC ng matagal nang may medikal na kondisyon ay napakalawak, at ang malaking bahagi ng populasyon ay kwalipakado para sa booster.

Ang mga pagbabakuna ay ang unang kasangkapan sa pagpigil sa pagkakaospital at pagkamatay sa COVID-19. Mahalaga na mabakunahan sa lalong madaling panahon kung kayo ay hindi pa nakagawa nito at kumuha ng booster kung kwalipikado.

 

# # #

 

Sundan ang aming Twitter para sa mga update: @HealthySCC

Website ng County ng Santa Clara: http://www.sccgov.org/coronavirus

Public Health Facebook: https://www.facebook.com/sccpublichealth

 

Category

News Releases (Tagalog)

Topic

©2021 County of Santa Clara. All rights reserved.