Nagpalabas ang Mga Opisyal ng Pangkalusugan sa Bay Area ng mga Pamantayan para sa Pagtanggal ng mga Kinakailangan sa COVID-19 sa Pagsuot ng Maskara sa Panloob na Lugar

PARA SA AGARANG PAGPAPALABAS

Oktubre 7, 2021

SANTA CLARA COUNTY, Calif. - Dahil ang mga pagpapasya upang mabakunahan at magsuot ng mga panakip sa mukha sa loob ay binababa ang bilang ng mga kaso at pagpapaospital sa COVID-19, ang mga Opisyal ng Pangkalusugan para sa walong hurisdiksyon ng Bay Area na nangangailangan ng mga panakip sa mukha sa karamihan sa mga panloob na pampublikong espasyo ngayon ay umabot sa pinagkasunduan sa mga pamantayan upang matanggal ang mga kautusan ng pangkalusugan at payagan ang mga organisasyon na itakda ang mga kinakailangang iyon ng malaya.

Ang mga opisyal ng pangkalusugan na ito ay patuloy na nagtutulungan sa buong Bay Area upang maprotektahan ang kalusugan ng publiko gamit ang isang pare-parehong diskarte sa rehiyon, at upang magplano para sa susunod na yugto ng pagtugon sa COVID-19 dahil bumababa na itong alon ng pandemya.

Tatanggalin ng mga county ng Alameda, Contra Costa, Marin, Napa, San Mateo, Santa Clara, Sonoma at ang Lungsod ng Berkeley ang kinakailangan na magsuot ng maskara sa panloob na lugar sa mga pampublikong espasyo na hindi napapailalim sa mga panuntunan ng estado at pederal sa pagsuot ng maskara kung nangyayari ang lahat ng mga sumusunod:

  • Naabot ng hurisdiksyon ang katamtamang (dilaw) antas ng pagkakalat ng COVID-19, tulad ng tinukoy ng Centers for Disease Control & Prevention (CDC), at mananatili doon nang hindi bababa sa tatlong linggo; AT
  • Ang mga pagpapaospital sa COVID-19 sa hurisdiksyon ay mababa at matatag, sa palagay ng opisyal ng pangkalusugan; AT
  • 80% ng kabuuang populasyon ng hurisdiksyon ay ganap na nabakunahan ng dalawang dosis ng Pfizer o Moderna o isang dosis ng Johnson & Johnson (hindi isinasaalang-alang ang mga dosis ng booster)
    O
    Walong linggo ang lumipas mula nang ang isang bakuna sa COVID-19 ay pinahintulutan para sa pang-emerhensyang paggamit ng mga awtoridad ng pederal at estado para sa mga may edad ng 5 hanggang 11 na taong gulang

Karamihan sa mga departamento ng pangkalusugan sa Bay Area ay nagpalabas ng mga kinakailangan sa pagsuot ng maskara para sa kani-kanilang mga hurisdiksyon noong Agosto 3, kasunod ng isang pagtaas ng mga kaso noong tag-init , pag-papaospital at pagkamatay.

Ngunit sa panrehiyong data na ipinapakita na ang pagtaas ay bumababa na, at ang Bay Area ay isa sa mga pinaka nabakunahang rehiyon sa bansa, sumasang-ayon ang mga opisyal ng pangkalusugan na oras na upang magplano para sa isang transisyon.

Ang pagtanggal ng isang lokal na kautusan ng pagsuot ng maskara sa panloob na lugar ay hindi pipigilan ang mga negosyo, nonprofit, simbahan o iba pa na may mga pampublikong panloob na espasyo mula sa pagpapataw ng kanilang sariling mga kinakailangan. Dahil ang COVID-19 ay madaling kumalat sa pamamagitan ng mga patak sa hangin, ang mga panakip sa mukha ay mananatiling lubos na malakas sa pag-iwas sa pagkalat nito. 

Tatanggalin ng bawat hurisdiksyon ang kautusan nila kapag natutugunan ang mga pamantayan sa kani-kanilang county o lungsod. Ang mga pamantayan ay binuo upang makatulong sa pagtukoy ng pinakaligtas na oras upang matanggal ang mga kautusan ng pagsuot ng maskara sa panloob na lugar, batay sa pinagkasunduang rehiyonal na pang-agham at medikal. Ang mga pamantayan ay nagbibigay din ng kaligtasan para sa mga bata sa paaralan, edad 5-11, na nangangailangan ng karagdagang proteksyon ng mga maskara sa komunidad upang mapanatili ang mababang bilang ng kaso upang manatili sila sa paaralan hanggang sa sila ay mabakunahan.

"Ang pagsuot ng maskara sa paloob na lugar ay nakatulong upang mabawasan ang bilang ng kaso, pag-ospital at pagkamatay sa COVID-19, kaya hindi namin nais na tanggalin ang mahalagang layer ng pag-iwas sa COVID na ito," sabi ni Dr. Sara Cody, Opisyal ng Pangkalusugan at Direktor ng Pampublikong Pangkalusugan para sa County ng Santa Clara. "Ang mga panrehiyong sukatang ito ay makakatulong na mapanatiling ligtas ang ating komunidad, at matiyak na ang ating bilang ng mga kaso ay mababa at matatag, ang ating mga ospital ay nasa mabuting kalagayan, at matatag ang bilang ng pagbabakuna."

Importante pa rin ito para sa mga hindi pa nabakunahan o kwalipikado para sa booster na gumawa ng isang appointment ng pagbabakuna sa kanilang healthcare provider o sa pamamagitan ng www.sccfreevax.org.

Ang Patnubay ng pangkalusugan sa California para sa paggamit ng mga panakip sa mukha ay maaaring manatiling may bisa pagkatapos na matanggal ang mga lokal na kinakailangan sa pagsuot ng mga maskara, nangangahulugan ito na ang mga taong hindi pa ganap na nabakunahan para sa COVID-19 ay dapat na patuloy na magsuot ng mga maskara sa mga negosyo at panloob na pampublikong espasyo.

Kinakailangan din ng estado ang mga panakip sa mukha para sa lahat, hindi alintana ang katayuan sa pagbabakuna, sa mga pasilidad ng healthcare, pampublikong sasakyan at mga pasilidad ng pangangalagang pang-adulto at mga matatanda. Ang mga patnubay ng pagsuot ng maskara ng California sa mga paaralang K-12 ay hindi rin maaapektuhan ng mga pagbabago sa mga lokal na kautusan ng pangkalusugan.

Nakatakdang isaalang-alang ng isang komite sa pagpapayo ng FDA ang isang aplikasyon mula sa Pfizer-BioNTech upang bigyan ng pang-emerhensiyang paggamit ng bakunang COVID-19 para sa mga may edad ng 5 hanggang 11 sa Oktubre 26.

# # #

Sundan ang aming Twitter para sa mga update: @HealthySCC
Website ng County ng Santa Clara: http://www.sccgov.org/coronavirus
Public Health Facebook: https://www.facebook.com/sccpublichealth

Category

News Releases (Tagalog)

Topic

©2023 County of Santa Clara. All rights reserved.