Ang COVID-19 Pfizer Booster Shots ay Available na ngayon para sa mga Kwalipikadong Indibidwal sa Santa Clara County

PARA SA AGARANG PAGPAPALABAS
Setyembre 27, 2021

Ang mga booster ay matinding hinihikayat para sa mga nasa 65 taong gulang at pataas, mga residente ng long term care na pasilidad at mga nasa 50 taong gulang at pataas na mayroong napapailalim na medikal na mga kondisyon

SANTA CLARA COUNTY, Calif. – Ang mga COVID-19 Pfizer booster shot ay available na ngayon sa Santa Clara County para sa mga nakatanggap ng inisyal na pagbabakuna sa Pfizer ng hindi bababa sa nakalipas na anim na buwan at kwalipikado ayon sa mga patnubay ng Centers for Disease Control (CDC) at U.S. Food and Drug Administration (FDA).

“Ang County ng Santa Clara ay nagpapatuloy na sundin ang mga patnubay ng CDC, at malinaw na ang mga booster ay mahalagang kasangkapan na magagamit ng mga tao upang maprotektahan ang kanilang mga sarili at kanilang mga minamahal,” sabi ni Dr. Sara Cody, Opisyal ng Pangkalusugan at Direktor ng Pampublikong Pangkalusugan ng County ng Santa Clara. “Ito ay pangalawang hakbang upang mapanatili ang mga magagandang gawain upang tayo ay maprotektahan laban sa COVID-19.”

Ang mga booster ay available sa buong County sa 5 malalaking sukat ng mga lokasyon sa pagbabakuna para sa mga kwalipikadong indibidwal na nakatira, nagtatrabaho o pumapasok sa paaralan ng Santa Clara County. Habang kinakailangan ang mga appointment sa mga lokasyon sa San José, San Martin, at Mountain View, mayroong available na drop-in sa DePaul Health Center sa Morgam Hill. Bilang karagdagan, marami sa mga opisina ng mga doktor at parmasya ay nag-aalok na ngayon ng mga COVID-19 booster.

Ang mga booster shot ay nag-aalok ng karagdagang proteksiyon para sa mga nasa mataas ang panganib ng mga komplikasyon sa COVID-19 dahil sa edad o pre-existing na medikal na mga kondisyon. Ang mga taong nasa edad na 65 taong gulang at pataas, mga residente ng long-term care na mga pasilidad at mga nasa higit sa 50 taong gulang na mayroong napapailalim na mga medikal na kondisyon ay matinding hinihikayat na kumuha ng booster shot. Ang kahulugan ng CDC  ng napapailalim na medikal na kondisyon ay napakalawak; ang isang napakahalagang bahagi ng populasyon ngayon ay kwalipikado para sa isang booster.

“Ito ay importanteng proteksyon, at ang mga tao ay madali ng makakuha ng booster sa ngayon,” sabi ni Dr. Cody. “Inaasam namin na magkakaroon ng pagtaas ng pangangailangan kung ang pagbabakuna sa COVID-19 ay magiging available para sa mga pinakabatang pangkat ng ating populasyon. Ngayon na ang oras upang kumuha ng booster.”

Ayon sa patnubay ng CDC, ang mga nasa edad ng 18-49 na mayroong napapailalim na medikal na kondisyon—pati na rin ang mga nasa panganib ng pagkakalantad sa COVID-19 dahil sa pagtatrabaho o institusyonal na lugar -- ay kwalipikado na rin at maaaring isaalang-alang ang pagkakaroon ng booster.

Kung ikaw ay 18-49 na taong gulang, at nakatanggap ng bakuna sa Pfizer ng nakalipas na hindi bababa sa anim na buwan, tanungin ang inyong sarili:

  • Mayroon ba kayong napapailalim na medikal na kondisyon na malalagay kayo sa matinding panganib ng mga komplikasyon ng COVID-19?
  • Kayo ba ay nagtatabaho sa isang lugar kagaya ng health care  na malalagay kayo sa mas malaking panganib ng pagkakalantad sa COVID-19?
  • Kayo ba ay nakatira sa isang lugar ng pagtitipon na malalagay kayo sa mas malaking panganib ng pagkakalantad sa COVID-19?

Ang mga inisyal na pagbabakuna ay nagbibigay ng malaking proteksiyon at mainam ito na makakapigil sa mga matinding sakit. Ang mga inisyal na pagbabakuna na mga ito ay pinakaunang kasangkapan upang mapigilan ang mga hospitalisasyon at mga pagkamatay sa COVID-19, kaya napakaimportanteng magpabakuna sa lalong madaling panahon kung hindi pa kayo nagpapabakuna.

Ang mga booster ay available sa mga sumusunod na lokasyon ng County. Mag-sign up para sa mga appointment sa sccfreevax.org. Ang mga booster ay available ng drop-in basis sa lokasyon ng Morgan Hill. Makikita ang mga oras ng operasyon sa sccfreevax.org.

  • Mountain View Community Center

          201 S Rengstorff Ave, Mountain View, CA 94040

  • Emmanuel Baptist Church

          467 N White Rd, San Jose, CA 95127

  • DePaul Health Center Vaccination Site

          18550 DePaul Drive, Morgan Hill, CA 95037

  • San Martin Vaccination Site

          90 W. Highland Ave, San Martin, CA 95046

  • Santa Clara County Fairgrounds, Expo Hall

          344 Tully Rd, San Jose, CA 95111
 
Ang awtorisasyon ay nalalapat lamang sa mga bakuna ng Pfizer-BioNTech COVID-19. Ang Moderna at Johnson & Johnson ay kasalukuyang naghahanap ng awtorisasyon ng pang-emerhensiyang paggamit para sa mga booster shot at kung naaprubahan, ang County ay magiging handang mag-alok din ng mga karadagdagang shot na iyon.

Ang mga siyentipiko ng pampublikong pangkalusugan ay magpapatuloy na pag-aralan ang mga benepisyo ng mga booster shot, na maaaring irekomenda para sa mga karagdagang grupo sa hinaharap.

MEDIA AVAILABILITY
KAILAN: 1:30 p.m. Lunes, Sept. 27
SAAN: 70 W. Hedding St., San Jose, likod ng patio.
ANO: Dr. Sara Cody, Opisyal at Direktor ng Pampublikong Pangkalusugan para sa  County ng Santa Clara, ay magiging available upang magsalita sa mga media outlet tungkol sa kahalagahan ng mga COVID-19 booster at ang pagiging available nito sa Santa Clara County.

# # #

Sundan ang aming Twitter para sa mga update: @HealthySCC
Website ng County ng Santa Clara: http://www.sccgov.org/coronavirus
Public Health Facebook: https://www.facebook.com/sccpublichealth 

Category

News Releases (Tagalog)

Topic

©2024 County of Santa Clara. All rights reserved.