Ang mga Opisyal ng Pangkalusugan sa Bay Area ay Naghihikayat ng Agarang Pagbabakuna at Nagpalabas ng mga Kautusan na Nangangailangan ng Paggamit ng mga Panakip sa Mukha sa Panloob na Lugar upang Pigilan ang Pagkalat ng COVID-19

PARA SA AGARANG PAGPAPALABAS

Aug. 2, 2021

Ang mga Kautusan sa Pagmamaskara sa Loob sa mga county ng Alameda, Contra Costa, Marin, San Francisco, San Mateo, Santa Clara, Sonoma, at Lungsod ng Berkeley ay Magkakabisa sa Martes

SANTA CLARA COUNTY, CA – Ang pagbabakuna ay patuloy na nagpoprotekta laban sa malubhang sakit ng COVID-19, ngunit sa pagkakahawa ngayon ng COVID-19 Delta variant sa maliit na porsyento ng nabakunahang tao pati na rin sa maraming hindi pa nabakunahang tao, walong opisyal ng pangkalusugan sa Bay Area ay nagpalabas ng mga Kautusan sa Pangkalusugan na nangangailangan ng mga maskara sa loob ng mga pampublikong lugar. Ang mga Kautusan ay nangangailangan sa lahat ng indibidwal, anuman ang katayuan ng pagbabakuna, na magsuot ng mga panakip sa mukha kapag nasa loob ng mga pampublikong lugar, na may limitadong pagbubukod, simula 12:01 a.m. sa Martes, ika-tatlo ng Agosto.

Ang mga bakuna ay nananatiling pinaka makapangyarihang kasangkapan laban sa COVID-19, kabilang ang Delta variant. Gayunpaman, ang Delta variant ay humahawa sa maliit na porsyento ng nabakunahang tao — na nananatili pa ring malakas na protektado laban sa malubhang sakit, pagpapaospital, at pagkamatay. Sa mga pagkakataong iyon ng pagkakahawa sa mga nabakunahang tao, ang panakip sa mukha ay pumipigil ng lalong pagkalat nito. Ang mga opisyal ng pangkalusugan sa Bay Area ay naghihikayat sa lahat ng hindi pa nabakunahang residente na nasa edad 12 at pataas na magpabakuna sa lalong madaling panahon.

“Ang mga panakip sa mukha ay isa sa ating pinaka epektibong kasangkapan sa pandemyang ito. Ang pagdaragdag ng ating paggamit ng mga maskara ay ang pinakamadali at pinakamahusay na paraan upang protektahan ang kalusugan ng ating komunidad mula sa Delta variant habang pinapayagan pa rin ang maraming tao sa paggawa ng mga aktibidad na kanilang gustong gawin,” sabi ni Dr. George Han, Deputy Health Officer para sa County ng Santa Clara. “Ang mga bakuna ay nagpatunay na sila ay epektibong pumipigil sa malubhang sakit at pagkamatay, at sila ay patuloy na gumagawa nito. Gayunpaman, dahil ang Delta variant ay nakakabahalang madaling maikalat, kabilang ng mga taong nabakunahan, tayo ay nangangailangan ng karagdagang proteksiyon ng mga maskara sa ating pamumuhay hanggang ang lahat ay makapagpabakuna, lalo na ang mga bata.”

Layunin ng mga Kautusan sa Pangkalusugan na ito ang pagbabawas ng pagkalat ng COVID-19 sa komunidad at pagprotekta sa lahat. Ang mga opisyal ng pangkalusugan ay lubos na nag-aalala sa malaking antas ng pagkalat sa komunidad na matatagpuan ngayon sa buong Bay Area, lalo na sa mga hindi nabakunahang tao. Bahagi nito ay dahil sa laganap na pagkalat ng COVID-19 Delta variant, na mas lalong nakakahawa kaysa sa nakaraang uri ng mga variant ng virus. Ang kamakailang impormasyon mula sa Centers for Disease Control and Prevention ay nagpapahiwatig din na kahit sa ilang pagkakataon na ang mga ganap na nabakunahang indibidwal ay makapagpakalat ng Delta variant sa iba, at sa gayon ang paggamit ng mga panakip sa mukha sa loob ay nagbibigay ng mahalagang karagdagang layer ng proteksiyon.

Ang mga bagong Kautusan sa Pangkalusugan ay nangangailangan ng pagsusuot ng maskara na may wastong kasya sa loob ng mga pampublikong lugar. Ang mga panloob na lugar, nasa publiko man o pribado, ay may mas mataas na panganib ng pagkalat ng COVID-19, lalo na kapag kasama niyo ang mga taong hindi nakatira sa inyo. Ang mga opisyal ng pangkalusugan ay nagrerekomenda rin sa lahat ng employer na gawing available ang mga panakip sa mukha sa mga indibidwal na pumapasok sa kanilang mga negosyo, at ang mga negosyo ay kinakailangan na magpatupad ng kautusan sa pagtatakip ng mukha sa loob.

Ang ngayong Kautusan sa Pangkalusugan ay alinsunod sa patnubay mula sa Centers for Disease Control and Prevention at Departamento ng Pampublikong Pangkalusugan ng California, na nagrerekomenda sa mga ganap na nabakunahang indibidwal na magsuot ng mga maskara habang nasa loob ng pampublikong lugar. Ang mga Opisyal ng Pangkalusugan sa Bay Area ay magpapatuloy sa pagsubaybay ng data, kabilang ang pagtaas ng pagbabakuna sa buong rehiyon, upang matukoy kung kailan maaaring baguhin o tanggalin ang mga Kautusan.

Karagdagang impormasyon sa kautusan sa pangkalusugan ng County ay makikita sa pahina ng COVID-19.

Simula Hulyo 30, 2021, 84% ng mga residente na nasa edad 12 at pataas ay nakatanggap ng kanilang unang dosis, at 78% ng mga redidente na nasa edad 12 at pataas ay ganap na nabakunahan. Ang pinakabagong impormasyon tungkol sa mga bakuna at appointment ay available sa website ng bakuna ng County sa sccfreevax.org.

# # #

Media Contact:

Media Relations – (408) 808-7863
[email protected]
Emergency Operations Center County of Santa Clara

Category

News Releases (Tagalog)

Topic

©2024 County of Santa Clara. All rights reserved.