Ang mga County ng Alameda, Contra Costa, Marin, San Francisco, San Mateo, Santa Clara, Sonoma, at Lungsod ng Berkeley ay Nagrekomenda ng Pagmamaskara sa Panloob na Lugar para sa Lahat bilang Pag-iingat Laban sa Pagdami ng Pagkalat ng COVID-19

PARA SA AGARANG PAGPAPALABAS

Ang Santa Clara County ay nag-ulat ng mga bagong kaso na karaniwang 76 kada araw at ang pang-araw-araw na bilang ng kaso ay 3.9 kada 100,00 sa ngayon at tumataas pa 

Sa pagtaas ng mga kaso ng COVID-19 sa lokal at pagdami ng pagkalat ng madaling kumakalat na Delta variant, ang mga County ng Alameda, Contra Costa, Marin, San Francisco, San Mateo, Santa Clara, Sonoma, at Lungsod ng Berkeley ay nagrekomenda na ang lahat, anuman ang katayuan sa pagbabakuna, na magsuot ng mga maskara sa loob sa mga pampublikong lugar upang tiyakin ang madaling pagpapatunay na ang lahat na hindi pa nabakunahang tao ay nakamaskara sa mga naturang lugar at bilang isang karagdagang paraan sa pag-iingat para sa lahat.

Noong Hunyo, ang mga Delta variant ay nagbubuo ng 43 porsyento ng lahat ng ispesimen na na-sequence sa California. Sinabi ng Centers for Disease Control and Prevention (CDC) na ang mga Delta variant ay responsable ngayon para sa 58 porsyento ng mga bagong impeksiyon sa buong bansa.

Ang mga ganap na nabakunahang tao ay lubos na protektado mula sa mga impeksiyon at malubhang sakit dahil sa mga kilalang variant ng COVID-19 kabilang ang mga Delta variant, at ang pagbabakuna ng maraming tao hangga’t maaari, sa lalong madaling panahon, ay patuloy na ating pinakamahusay na depensa laban sa malubhang impeksiyon ng COVID-19, at ang pinsala na magagawa nito sa ating rehiyon. Ang mga bakuna ay ligtas, epektibo, libre, at available sa sinumang edad 12 at pataas.

Mula sa labis na pag-iingat, ang mga tao ay inirerekomenda na magsuot ng mga maskara sa loob sa mga lugar na gaya ng grocery o mga tindahan ng tingi, sinehan, at mga sentro ng aliwan ng pamilya, kahit na sila ay ganap na nabakunahan bilang isang karagdagang layer na proteksyon para sa mga hindi pa nabakunahang residente. Ang mga negosyo ay hinihimok na magpatibay ng mga pangkalahatang kinakailangan sa pagmamaskara para sa mga customer na pumapasok sa mga panloob na lugar ng kanilang mga negosyo upang makapagbigay ng mas mabuting proteksyon sa kanilang mga empleyado at customer. Ang mga lugar ng trabaho ay dapat sumunod sa mga kinakailangan ng Cal/OSHA at ang mga ganap na nabakunahang empleyado ay hinihikayat na magsuot ng mga maskara sa loob kung ang kanilang employer ay hindi nagkumpirma ng katayuan ng pagbabakuna ng mga nasa paligid nila.

“Ang Delta variant ay mabilis na kumakalat, at ang lahat ay dapat gumawa ng aksyon upang protektahan ang kanilang sarili at ang iba laban sa potensyal na nakamamatay na virus na ito,” sabi ni Alameda County Health Officer Dr. Nicholas Moss. Para mahusay na gumana ang mga maskara, sila ay kailangang ganap na tumatakip sa inyong ilong at bibig at masikip na kasya sa mga gilid ng inyong mukha at palibot ng inyong ilong.

Muling bibisitahin ng mga Opisyal sa Pangkalusugan ng Bay Area ang rekomendasyong ito sa mga paparating na linggo habang patuloy nilang sinusubaybayan ang bilang ng pagkalat, na-oospital, pagkamatay, at pagtaas ng bilang ng pagbabakuna sa buong rehiyon. Ang data ay masusubaybayan dito: https://covid19.sccgov.org/dashboards.

“Pagkatapos ng pagbabakuna, ang pagmamaskara ay ang susunod na pinaka makapangyarihang kagamitan na mayroon tayo upang maprotektahan ang ating sarili at ang bawat isa sa panahon ng pinakabagong pagsiklab ng mga impeksiyon,” sabi ni Dr. Moss. “Ang pagsusuot ng maskara, lalo na sa loob at sa mga matataong panlabas na lugar, ay makakatulong sa atin na pigilan ang mas nakakahawang variant na ito.”

Ang mga tao ay maituturing na ganap na nabakunahan 2 linggo pagkatapos ng kanilang pangalawang dosis ng 2-dosis na serye, gaya ng mga bakuna ng Pfizer o Moderna, o 2 linggo pagkatapos ng isang-dosis na bakuna, gaya ng bakuna ng Johnson & Johnson. Ang mga taong may isang dosis lamang ng bakuna ng Pfizer o Moderna ay hindi ganap na protektado. Ang pagkumpleto ng mga serye ng bakuna ay kinakailangan para makapagbigay ng buong proteksyon.

Bumisita sa www.sccfreevax.org upang matuto kung saan kayo makakahanap ng lokasyon ng pagbabakuna na malapit sa inyo. Kung nakaligtaan ninyo ang inyong pangalawang dosis, mangyaring humanap ng klinika ng pagbabakuna na malapit sa inyo.

###

Sundan ang aming Twitter para sa mga update: @HealthySCC
Website ng County ng Santa Clara: http://www.sccgov.org/coronavirus
Public Health Facebook: https://www.facebook.com/sccpublichealth

Category

News Releases (Tagalog)

Topic

©2023 County of Santa Clara. All rights reserved.