Tinatanggal ang Mayo 18 na Kautusan sa Pangkalusugan ng County Dahil sa mga Bagong Regulasyon sa Lugar ng Trabaho sa COVID-19 ng Cal/OSHA at ang Laganap na Pagbabakuna

PARA SA AGARANG PAGPAPALABAS 
Hunyo 21, 2021  

Santa Clara County, CA – Dahil sa bagong ipinapatupad na mga regulasyon sa lugar ng trabaho, nag-anunsyo ang California Department of Industrial Relations, Division of Occupational Safety and Health (kilala bilang Cal/OSHA), Dr. Sara Cody, Health Officer at Director of Public Health para sa County ng Santa Clara, ng pagtanggal ng May 18, 2021 na Lokal na Kautusan sa Pangkalusugan. Ang bagong mga regulasyon sa lugar ng trabaho ng Cal/OSHA ay hindi nangangailangan sa mga manggagawa na “ganap na nabakunahan” na magsuot ng mga panakip sa mukha, kasama sa iba pang mga pagbabago na nagpapakita ng pagiging epektibo at ibinibigay na kaligtasan ng pagbabakuna. 

“Ang ebidensya ay mas lalong malinaw na ang ganap na pagpapabakuna ay ang pinakamahusay na bagay na maaari ninyong magawa para manatiling ligtas ang inyong sarili, inyong pamilya, at ang ating komunidad sa COVID-19,” sabi ni Dr. Sara Cody. “Ang mga bakuna ay mabisa, kahit sa paglaban ng mga variant, ngunit mahalaga na kumuha ng inyong pangalawang dosis kung kayo ay kumukuha ng dalawang-dosis na bakuna dahil ang pangalawang dosis ay gumagawa ng tunay na kaibahan. Kung kayo ay napabilang sa 70% na nasa edad na 12 at pataas sa Santa Clara County na ganap na nabakunahan, sa pangkalahatan, kayo ay hindi kailangang magsuot ng panakip sa mukha.” 

Sa ilalim ng bagong mga regulasyon ng Cal/OSHA, ang isang empleyado ay itinuturing na “ganap na nabakunahan” kung ang employer ay may dokumentasyon na nagpapakita na ang empleyado ay nakakumpleto ng kanilang serye ng pagbabakuna ng hindi bababa sa nakaraang 14 na araw (hal., 14 na araw pagkatapos ng pangalawang dosis ng bakuna ng Pfizer o Moderna). 

Ang Mayo 18 na Lokal na Kautusan sa Pangkalusugan ay nangangailangan sa lahat ng mga negosyo at entidad ng gobyerno sa Santa Clara County na tukuyin ang katayuan ng pagbabakuna ng kanilang mga tauhan, gaya ng sa pamamagitan ng simpleng pag-amin nito. Ito ay hindi nangangailangan ng pag-uulat ng impormasyon na iyon sa County, at ito ay nagbibigay-daan sa mga indibidwal na “tumanggi na sabihin” ang kanilang katayuan, bagaman sila ay ituturing na hindi nabakunahan. Ang Cal/OSHA ay nagpaliwanag sa Mga FAQ na ang pag-amin sa sarili gaya ng pinahintulutan sa ilalim ng Mayo 18 na Lokal na Kautusan sa Pangkalusugan ay sapat na dokumentasyon upang ipatupad ang mga bagong regulasyon nito. 

Sa ilalim ng kautusan ngayon, ang Mayo 18, 2021 na Lokal na Kautusan sa Pangkalusugan ay kinansela, maliban sa mga negosyo at entidad ng gobyerno na hindi pa nakakumpleto ng dalawang round ng pagtiyak ng katayuan ng pagbabakuna ng kanilang mga tauhan—ang unang round ng lahat ng tauhan at pangalawang round para sa mga hindi nagpahiwatig na sila ay ganap na nabakunahan. Para sa mga entidad na iyon, kapag ang pangalawang round ay nakumpleto, ang Mayo 18 na Kautusan ay hindi na rin nalalapat sa kanila. Lahat ng entidad ay dapat magpanatili ng kanilang mga rekord ng pagsunod para sa tagal ng panahon ng mga regulasyon ng Cal/OSHA. Kabilang sa kautusan ngayon ang mga rekomendasyon na ipagpatuloy ang pagpapanatili na ligtas ang komunidad sa COVID-19; (1) magpabakuna; (2) ipagpatuloy ang pagbigay-diin sa mga panlabas na aktibidad; (3) iwasan ang pagbiyahe kung kayo ay hindi pa ganap na nabakunahan; at (4) ipagpatuloy ang regular na pagpapasuri sa COVID-19 kung kayo ay hindi pa ganap na nabakunahan at, hindi alintana ang katayuan ng pagbabakuna, magpasuri kaagad kung kayo ay may mga sintomas ng COVID-19. 

“Kami ay nagagalak na ang aktibong pagsisikap ng pagtiyak ng pagbabakuna ng County ay nagbibigay-daan ngayon sa mga employer sa ating komunidad na ligal na magpatupad ng mga bagong regulasyon ng Cal/OSHA,” sabi ni James R. Williams, County Counsel para sa County ng Santa Clara. “Dahil sa anunsyo ngayon, kapag natapos ng entidad ang pangalawang pagtiyak ng katayuan ng pagbabakuna nito, lahat ay dapat magpatuloy sa pagsunod sa mga panuntunan ng Estado, ngunit walang mas malawak na mga lokal na kautusan sa pangkalusugan na epektibo sa Santa Clara County.” 

Sa ilalim ng mga panuntunan ng Estado, ang mga panakip sa mukha ay kailangan pa rin—hindi alintana ang katayuan ng pagbabakuna—sa mga lugar ng healthcare; sa mga paaralan, childcare, at mga lugar ng kabataan; sa mga public transit, sa mga kulungan at correctional facility; at sa mga homeless at emergency shelter. 

Ang Santa Clara County ay mayroong pinakamataas na bilang ng pagbabakuna sa bansa sa mga malalaking county, at isa sa mga may pinakamataas na bilang ng pagbabakuna sa lahat ng county, ayon sa data ng CDC. Mula Hunyo 20, 2021, 80% ng mga residente na may edad na 12 at pataas ay nakatanggap ng kanilang unang dosis, at mahigit sa 71% ng mga residente na may  edad na 12 at pataas ay ganap na nabakunahan. 

# # #

Sundan ang aming Twitter para sa mga update: @HealthySCC
Website ng County ng Santa Clara: http://www.sccgov.org/coronavirus
Facebook ng Public Health: https://www.facebook.com/sccpublichealth

Category

News Releases (Tagalog)

Topic

©2021 County of Santa Clara. All rights reserved.