Ang mga Kautusan ng Kalusugan sa Bay Area ay Nananatili na May Bisa

Para sa Agarang Paglabas

Mayo 7, 2020

Ang mga pagbabago sa kasalukuyang lokal na mga kautusan ng kalusugan - tulad ng pagpapahintulot sa mga di-mahahalagang negosyo na mag-alok ng curbside pickup – ay susuriin sa antas ng lokal at rehiyonal

Ang mga lokal na hurisdiksyon ay patuloy sa pag-aasikaso ng mga planong responsable na pagbubukas muli na magpapanatili ng pagsulong sa paglaban sa coronavirus

Pinupuri ng mga Opisyal ng Kalusugan sa Bay Area ang mga residente at negosyo na nakagawa ng napakalaking sakripisyo upang patagin ang kurba at protektahan ang kalusugan ng komunidad sa ating rehiyon. Kailangan nating magpatuloy na magtrabaho  nang sama-sama upang hindi masayang ang mga sakripisyo. Ito ay kritikal upang mapanatili ang ating pakinabang.

Pinahahalagahan ng mga county ng Bay Area ang pamumuno at pagsuporta ng Gobernador sa panahon ng pandemya ng coronavirus. Ngayon, naglabas siya ng patnubay na tumutukoy sa mga inaasahan ng estado para sa mga di-mahahalagang negosyo na magsisimulang magbukas muli sa limitadong kapasidad. Maingat naming pag-aaralan ito.

Ito ay mahalaga na ang ating mga lokal na komunidad ay nauunawaan na ang mga Panrehiyong Kautusan ng Kalusugan na naganap noong Mayo 4 ay may bisa pa rin. Itong mga kautusan - sa mga county ng Alameda, Contra Costa, Marin, San Francisco, San Mateo at Santa Clara at Lungsod ng Berkeley - ay nagpaluwag ng mga paghihigpit sa konstruksyon pati na rin ang mga panlabas na aktibidad at negosyo. Ang mga kautusan sa Bay Area ay kasalukuyang hindi pinapayagan ang curbside pickup mula sa hindi mahahalaga, hindi panlabas na mga negosyo, at hindi ito  pinahihintulutan simula sa Biyernes, Mayo 8.

Ang mga opisyal ng kalusugan ay patuloy na nagtatrabaho sa pakikipagtulungan sa mga lokal na inihalal na opisyal, mga pinuno ng komunidad at negosyo upang makahanap ng mga paraan upang magbukas muli ang mas maraming mga negosyo at aktibidad nang ligtas, habang pinapanatili ang pagsulong na nakamit natin na mabawasan ang pagkalat ng coronavirus. Pinahahalagahan natin na kinikilala ng Gobernador na ang mga komunidad ng California ay naapektuhan sa ibang paraan ng coronavirus at maaaring gumawa ng mga desisyon sa lokal na antas. Sa ating kasalukuyang kapaligiran, kung ang kautusan ng county ay naiiba sa kautusan ng estado, ang mas mahigpit na kautusan ay ang mangingibabaw.

Patuloy naming pag-aaralan ang mga pamantayan na nagpapakita sa atin kung paano naaapektuhan ng coronavirus ang ating mga komunidad at baguhin ang mga kautusan ng kalusugan kung kinakailangan sa pinakamahusay na interes ng kalusugan ng komunidad. Ibinabahagi namin ang madaliang muling pagbubukas at maibalik sa dati ang ating mga ekonomiya at ating mga normal na gawain, at ang pantay na kahalagahan ng paggawa nito sa isang paraan na ligtas, responsable at hindi nagiging sanhi ng isang malaking pagtaas sa malalang sakit at kamatayan, o ang masobrahan ang ating mga sistema ng delivery ng healthcare.

Ang pandemya ng coronavirus ay lubos pa ring nangyayari. Ang ating mga komunidad aykakaharapin ito sa matagal na panahong darating. Inaasahan naming magpapatuloy pa ang mga paglaganap, lalo na sa mga mahina na populasyon.  Iyan ang dahilan kung bakit nagtatayo kami ng mga matatag na sistema upang maprotektahan ang ating mga komunidad sa hinaharap. Patuloy naming babantayan ang mga pamantayan tungkol sa sapat na pagsusuri, pagsubaybay ng kontak at personal na kagamitan sa proteksyon. Susubaybayan namin ang mga bagong kaso, ang mga naospital at ang kapasidad ng sistema ng health care upang pangasiwaan ang pagdami ng mga pasyente. Patuloy kaming makikipagtulungan sa aming mga pinuno ng komunidad at negosyo upang maisagawa ang maingat, nasusukat na pagsulong na magbibigay-daan sa atin upang mapanatili ang ating mga pakinabang habang sumusulong tayo sa karagdagang pagbubukas at mas mabuting panahon sa hinaharap.

Subaybayan ang aming Twitter para sa mga update:  @HealthySCC​
Facebook ng Pampublikong Kalusugan:  www.facebook.com/sccpublichealth​
Website ng Pampublikong Kalusugan: https://covid19.sccgov.org/home-tagalog
Data Dashboard ng Pampublikong Kalusugan:  https://covid19.sccgov.org/dashboards-tagalog

 

Category

News Releases (Tagalog)

Topic

©2021 County of Santa Clara. All rights reserved.