Pinalawak ang mga Kautusan na Rehiyonal na Manatili-sa-Bahay at Pinaluwag ang Ilang mga Tuntunin

​​​

Para sa Agarang Paglabas

Abril 29, 2020

Ang mga Opisyal sa Kalusugan ay nagbabala na ang pagbabawas ng mga paghihigpit nang masyadong mabilis ay maaaring humantong sa isang malaking muling pagkabuhay ng COVID-19

Ang pitong Opisyal ng Pampublikong Kalusugan sa Bay Area na nag-utos ng pagpanatili sa bahay noong kalagitnaan ng Marso ay magpapalawak ng kautusan hanggang sa Mayo 31 habang tinatanggal ang ilang mga paghihigpit at pinapalakas ang mga pamamaraan upang mapigil ang COVID-19. Ang interbensyon sa pagpadistansya sa ibang tao ay pinabagal ang pagtaas ng mga bagong kaso at pinigilan ang inaasahang pagbulusok sa medikal. Habang tinatanggal ang ilang mga paghihigpit, ito ay kritikal upang matiyak na ang pagtaas ng mga kaso ay maaaring sapat na mapigilan para  maprotektahan ang kalusugan at kaligtasan ng ating komunidad.

Ang lahat ng mga aktibidad sa konstruksyon, ang ilang mga negosyong nagpapatakbo lalo na sa labas, at ilang mga panlabas na aktibidad ay pinahihintulutan nang magpatuloy na may mga tiyak na kondisyon.

Ang mga bagong kautusang ito ng Opisyal ng Kalusugan, na magkakabisa Mayo 4, ay sumasaklaw sa lahat ng naninirahan o nagtatrabaho sa mga county ng Alameda, Contra Costa, Marin, San Francisco, San Mateo, at Santa Clara pati na rin ang Lungsod ng Berkeley, isang independyenteng hurisdiksyon sa pampublikong kalusugan. Mula noong Abril 28, 2020, mayroong 7,273 na nakumpirma na mga kaso (mula sa 258 na nakumpirma na mga kaso noong Marso 15, 2020) at 266 na pagkamatay (mula sa 4 na pagkamatay noong Marso 15, 2020) sa pitong hurisdiksyon ng Bay Area na magkakasamang naglalabas ng Kautusan na ito.

Ang susunod na yugto na ito ay nagpapakita ng pagsulong ng rehiyon, salamat sa kolektibong aksyon na ginawa ng mga residente ng Bay Area mula pa noong kalagitnaan ng Marso bilang tugon sa mga kautusan na manatili-sa-bahay ng Opisyal ng Kalusugan. Ang mga aksyong ito ay nagligtas ng mga buhay at natigil ang maraming pag-ospital dahil sa virus ng COVID-19, na mabilis na kumakalat at nagdudulot ng matinding sakit sa maraming tao.  Wala pang mabisang gamot o lunas para sa sakit.

Itong pasimula, pagsukat sa pagluluwag ng ilang mga paghihigpit ay dinisenyo upang itakda ang yugto para sa isang unti-unting pagpapatuloy ng aktibidad at maiwasan ang mabilis na eksponensyal na paglaki ng mga kaso na maaaring masobrahan ang mga ospital para sa isang partikular na hurisdiksyon o sa buong rehiyon.

"Ang epektong ito ng virus ay mahirap para sa marami sa atin, ngunit tayo ay nasa landas para sa patuloy na pagsulong, na pinapayagan ngayon na bumalik ang ilang mga hindi gaanong mapanganib na aktibidad," sabi ni Dr. Lisa B. Hernandez, Opisyal ng Kalusugan para sa Lungsod ng Berkeley. "Nasa ating mga komunidad pa rin ang virus na ito. Kailangan na lahat tayo ay magpanatili-sa-bahay tanging may kaunting mga pagbubukod - at magsuot ng isang panakip sa mukha kapag lumabas."

"Pinapayagan tayo ng bagong kautusan na maingat na subaybayan ang ating pagsulong habang itinatayo ang mahahalagang imprastraktura sa kalusugan ng publiko - tulad ng contact tracing at kapasidad ng pagsusuri - na susuportahan ang ating unti-unting pagbubukas at gawing posible ang pagbuti," sabi ni Dr. Tomàs Aragon, Opisyal ng Kalusugan para sa Lungsod at County ng San Francisco.

Sa ilalim ng mga bagong kautusan, ang lahat ng mga proyekto sa konstruksyon ay pinahihintulutan na magpatuloy hangga't ang proyekto ay sumusunod sa mga protocol ng kaligtasan na kasama sa kautusan.  Ang lahat ng mga transaksyon sa real estate ay maaari na ring makapagpatuloy, ngunit may patuloy na paghihigpit sa mga open house at mga limitasyon sa mga personal na pagtingin.  Ang sinumang empleyado na pinapayagan na bumalik sa trabaho sa isang pasilidad ay maaari ring ma-access ang mga programa sa pangangalaga ng bata na maaaring magpatakbo.

Ang ilang mga panlabas na negosyo ay maaari ring magsimula muli sa pagpapatakbo, at ang mga tao ay maaaring bumisita sa mga negosyong iyon upang magsagawa ng trabaho o makakuha ng mga kalakal, serbisyo, o gamit.  Kasama dito ang mga pakyawan at tingian na mga alagaan ng halaman, landscaper, hardinero, at iba pang mga negosyo na pangunahing nagbibigay ng mga serbisyo sa labas tulad ng nakasaad sa kautusan.  Ang mga panlabas na negosyo na hindi kasama ay ang mga restawran, cafe o bar, kahit na mayroon silang mga upuan sa labas.

Ang iba pang mga aktibidad na maaaring ipagpatuloy sa ilalim ng bagong kautusan ay kasama ang mga naglilipat ng tirahan at ang paggamit ng ilang ibinahaging mga pasilidad ng panlabas na libangan na dati nang ipinag-utos na magsarado, tulad ng mga skate park, ngunit hindi ang iba na may kasamang ibinahaging kagamitan o pisikal na pakikipag-ugnay.

Itong mga kautusan ay karaniwang naaayon sa kautusan ng estado na manatili sa bahay.  Sa anumang bagay kung saan maaaring magkakaiba ang mga kautusan na lokal at ng estado, naaangkop ang mas mahigpit na kautusan.

Ang mga tagapagpahiwatig na makakatulong na masuri ang pagsulong sa pagpigil ng COVID-19

Ang mga Opisyal ng Kalusugan ay magpapalabas din ng mga tagapagpahiwatig na gagamitin upang masukat ang pagsulong sa pagpigil ng virus at titiyakin na mayroon tayong mga imprastraktura upang maprotektahan ang komunidad laban sa COVID-19.  Ang mga tagapagpahiwatig na ito ay magiging kritikal sa mga pagpapasya sa mga darating na linggo at buwan tungkol sa kung kailan at paano luluwagan ang mga paghihigpit ng pagpanatili-sa-bahay.

Kasama sa mga tagapagpahiwatig:

  • Kung ang kabuuang bilang ng mga kaso sa komunidad ay patag o bumababa;
  • Kung ang bilang ng mga naospital na pasyente na may COVID-19 ay patag o bumababa;
  • Kung mayroong sapat na supply ng mga personal na kagamitan ng proteksyon para sa lahat ng mga manggagawa sa health care;
  • Kung natutugunan natin ang pangangailangan para sa pagsusuri, lalo na para sa mga taong madaling magkasakit na populasyon o sa mga lugar o trabaho na mataas na panganib; at
  • Kung mayroon man tayong kakayahang mag-imbestiga sa lahat ng mga kaso ng COVID-19 at masubaybayan ang lahat ng kanilang mga contact, ibukod ang mga positibo sa pagsusuri at pag-kuwarentina ng mga taong maaaring nahawaan.

"Wala pang nangyayaring pandemya na may ganitong kalaki," sabi ni Dr. Sara Cody, Opisyal ng Kalusugan ng Santa Clara County. "Patuloy tayong sumusulong bilang isang rehiyon, ngunit dapat nating bawasan ang mga paghihigpit sa aktibidad nang unti-unti o mailalagay natin sa panganib ang mga buhay ng maraming mga miyembro ng komunidad."

Sundin ang aming Twitter para sa mga update:  @HealthySCC
Facebook ng Pampublikong Kalusugan:  www.facebook.com/sccpublichealth
Website ng County ng Santa Clara: www.sccgov.org/coronavirus
Mag-link sa Bagong Kautusan: covid19.sccgov.org/kautusan-ng-opisyal-ng-kalusugan-ng-county-ng-santa-clara-04-29-2020

Category

News Releases (Tagalog)

Topic

©2024 County of Santa Clara. All rights reserved.