Ang Health System ng County ng Santa Clara ay Nagpalabas ng Libu-libong mga Karagdagang Appointment sa Bakuna sa Maraming Lokasyon

 

PARA SA AGARANG PAGPAPALABAS
Abril 18, 2021

Ang mga Bagong Appointment ay Idinadagdag Araw-Araw; Sinumang may Edad 16 at Mas Matanda Na Nakatira o Nagtatrabaho sa Santa Clara County ay Kwalipikado

Santa Clara County, CA – Ang mga Opisyal ng County ng Santa Clara ay nag-anunsyo ngayon na ang County Health System ay magpapalabas ng libu-libong mga karagdagang appointment sa bakuna sa maraming lokasyon, kabilang ang mga para sa paparating na linggo at Sabado at Linggo. Lahat ng mga indibidwal na may edad 16 at mas matanda na nakatira o nagtatrabaho sa Santa Clara County ay kwalipikado at hinihikayat na mag-sign up para sa appointment sa pagbabakuna sa sccfreevax.org.

Ang mga bagong appointment ay idinadagdag araw-araw batay sa nakahandang supply, at ang County Health System ay nag-iiskedyul ngayon ng mga appointment sa unang dosis hanggang isang linggo nang mas maaga. Kabilang sa mga appointment na ipinalabas ngayon ang 10,000 na appointment para sa susunod na Sabado at Linggo. Ang County Health System ay mayroong maraming lokasyon na madaling matatagpuan sa buong Santa Clara County.

Ang County ay magpapatuloy sa malawak na pagsisikap ng outreach para matiyak na ang mga komunidad na pinaka-naapektuhan ng COVID-19 ay may access sa mga appointment at impormasyon ng bakuna. Kabilang sa outreach ang door-to-door na pagsisikap para magrehistro ng mga pamilya na nasa lubos na naapektuhan na mga kabahayan para sa mga appointment sa bakuna, at ang mga pagbabakuna sa lokasyon para sa mga miyembro ng komunidad na walang tirahan at mga indibidwal na hindi makaalis sa kanilang tirahan. Ang County at mga partner nito ay nagtatrabaho din upang taasan ang panggabi at sa Sabado at Linggo na availability para sa mga appointment at mga drop-in clinic para matiyak ang madaling access para sa buong komunidad.

“Hinihikayat namin ang lahat na kwalipikado na mag-sign up para sa isang appointment ngayon,” sabi ni Dr. Jennifer Tong, Associate Chief Medical Officer ng Santa Clara Valley Medical Center. “Kabilang dito ang mga miyembro ng ating komunidad na nagkaroon ng COVID-19 at gumaling na. Ang mga bakuna ay ang ating pinakamahalaga at pinaka-epektibong kagamitan para protektahan kayo at inyong mga mahal sa buhay, lalo na may mga variant ng virus na kumakalat sa ating komunidad.”

Mahigit sa 57% ng mga taong may edad 16 at mas matanda na nakatira sa Santa Clara County ay nakatanggap ng unang dosis at mahigit sa 31% na ang ganap na nabakunahan. Para sa pinakabagong impormasyon tungkol sa mga bakuna at para mag-iskedyul ng appointment, bisitahin ang vaccine website ng County sa sccfreevax.org.

# # #​​​​​​

Sundan ang aming Twitter para sa updates: @HealthySCC
Facebook ng Pampublikong Pangkalusugan: www.facebook.com/sccpublichealth
Website ng Pampublikong Pangkalusugan: www.sccgov.org/coronavirus

Category

News Releases (Tagalog)

Topic

©2021 County of Santa Clara. All rights reserved.