Pahayag ng County ng Santa Clara Hinggil sa Pasya ng Korte na Nagpapahintulot na Matuloy ang Civil Enforcement Action Laban sa Calvary Chapel San Jose

PARA SA AGARANG PAGPAPALABAS
Pebrero 25, 2022

SANTA CLARA COUNTY, CALIF. – Noong Pebrero 22, ang Kataas-taasang Korte ng Santa Clara County ay nagpalabas ng pagpapasya na nagpapahintulot sa County na magpatuloy sa kanilang demanda na lumikom ng mahigit sa $2.8 na milyong hindi nabayarang multang ipinataw laban sa Calvary Chapel San Jose at sa kanilang senior pastor, na si Mike McClure, para sa kanilang pagsuway sa mga kautusan sa pampublikong pangkalusugan ng Estado at ng County.  Ang mga kautusan sa pampublikong pangkalusugan na ito ay ipinatupad upang pigilin ang pagkalat ng COVID-19, na hanggang sa ngayon ay nakasawi ng halos 900,000 katao sa Estados Unidos, kabilang dito ang mahigit sa 2,000 sa Santa Clara County. Tinanggihan ng Korte ang pagsisikap ng Calvary at ni McClure na pigilin ang demanda ng County.

“Kami ay nagagalak na ang Korte ay pumayag na magpatuloy ang mga demanda laban sa Calvary at kay Pastor McClure,” sabi ni James R. Williams, Tagapayo ng County, na naghain ng demanda kasama rito ang Abugado ng Distrito na si Jeff Rosen.  “Ang pandemyang COVID-19 ay naging matindi at mananatiling isang matinding hamon para sa ating komunidad, at mahalaga na ang lahat ay gagawa ng kanilang bahagi upang sumunod sa mga kautusan sa pampublikong pangkalusugan at panatilihing ligtas ang bawat isa. Ang Calvary at ang kanilang pamumuno ay natatanging mapanghamon sa kanilang pagtanggi na gawin ang kanilang bahagi, at ang demanda na ito ay may layuning panagutin sila para sa kabiguan na iyon. Kami ay nagpapatuloy na mananatiling nagpapasalamat para sa pamumuno ng karamihan sa mga malalaking institusyon na panrelihiyon at mga negosyo sa ating komunidad na inuuna ang kaligtasan ng ating komunidad at sumunod sa lahat ng makabuluhang kautusan sa pampublikong pangkalusugan.”

Noong Marso 2020, ang County at Estado ay tumugon sa krisis ng COVID-19 sa pamamagitan ng pagpalabas ng unang serye ng mga kautusan sa pampublikong pangkalusugan na alinsunod sa mga pamamaraan sa pampublikong pangkalusugan na pagpapagaan ng panganib upang mapigilan ang pagkalat at impeksiyon. Simula noong Agosto 2020, pagkatapos magpalabas ng babala, ang County ay nagsimulang magpataw at magmulta sa Calvary at kay McClure para sa kanilang sunod-sunod at kapansin-pansing mga paglabag sa mga kautusan na iyon—kabilang ang kanilang pagtanggi na mangailangan sa kanilang mga empleyado o kongregasyon na magsuot ng mga panakip sa mukha, na magsumite sa County ng COVID-19 na protokol sa kaligtasan, at ipagbawal ang pagkanta sa loob, na nagpapabilis ng pagkalat ng mga virus sa hangin. Sa kabila ng mga administratibong pagmumulta at ang katotohanan na ang Kataas-taasang Korte ng Santa Clara County ay dalawang beses pinatawan ang Calvary at si McClure sa pagsuway sa korte sa hindi pagsunod sa mga kautusan ng korte tungkol sa mga pamamaran sa pampublikong pangkalusugan, ang Calvary at si McClure ay nanatiling hindi mapigilan sa pamamagitan ng mga pagsisikap ng pagpapatupad ng County, at naging katangi-tangi sa mga lumabag sa kautusan sa pampublikong pangkalusugan, nagkaroon ng milyong dolyar na multa sa mga paglabag na naglagay sa panganib sa kanilang mga miyembro, miyembro ng pamilya at kaibigan, at sa komunidad sa kabuuan.

# # #

Sundan ang aming Twitter para sa mga update: @HealthySCC
Website ng County ng Santa Clara: http://www.sccgov.org/coronavirus
Public Health Facebook:https://www.facebook.com/sccpublichealth   

Category

News Releases (Tagalog)

Topic

©2022 County of Santa Clara. All rights reserved.