Ipinapahayag ng Departamento ng Pampublikong Pangkalusugan ang Mga Pangunahing Pagbabago sa mga Direktiba ng Kautusan sa Pangkalusugan ng Santa Clara County

PARA SA AGARANG PAGPAPAHAYAG
Pebrero 25, 2021

Ang mga pagbabago na epektibo bukas ay magpapaluluwag ng mga paghihigpit sa mga panlabas na pagtitipon at sa mga aktibidad ng kabataan; ang mga karagdagang pagbabago ay magkakabisa sa pagpasok sa Pulang Antas ng Estado, kabilang ang pagbubukas muli ng mga panloob na pagtitipon at panloob na kainan.

Santa Clara County, Calif. – Sa patuloy na pagsulong sa pagbabakuna at pagbuti ng bilang ng mga kaso at na-oospital sa COVID-19, inihayag ngayon ng Opisyal ng Pangkalusugan ng County ng Santa Clara ang ilang mga pagbabago sa mga lokal na Direktibang Pangkalusugan na magkakabisa bukas. Bilang karagdagan, inihayag din ng Departamento ng Pampublikong Pangkalusugan na magsasagawa sila ng mga malalaking pagbabago sa mga lokal na Direktibang Pangkalusugan na magkakabisa kapag nakapasok ang county sa "Pulang Antas" ng Estado na maaaring mangyari sa Miyerkules, ika-3 ng Marso.

"Sa pag-abot ngayon ng mga pagbabakuna sa mas malawak na komunidad, kasama ang mahigit sa kalahati na may edad na 65 at mas matanda, tayo ay gumagawa ng mahalagang pag-unlad sa pagprotekta ng ating pinakamahina na mga miyembro ng komunidad," sabi ni Dr. Sara Cody, Opisyal ng Pangkalusugan ng County. "Sa pagbuti ng mga bagay, importante pa rin para sa lahat na magpatuloy na gumawa ng mga pangunahing pamamaraan sa pag-iwas: mga panakip sa mukha, pagdistansya sa ibang tao, at paggawa ng pinakamaraming aktibidad sa labas hangga’t maaari."

Ang mga pagbabago sa mga lokal na direktiba ay nagbabawas din ng bilang ng mga negosyo at aktibidad na napapailalim sa mga magkakapatong na kinakailangan mula sa County at Estado.

Ang mga sumusunod na pagbabago ay epektibo sa, Biyernes, ika-26 ng Pebrero:

  • Ang Mahigpit na Ipinapatupad na Direktiba ng County para sa mga Aktibidad ng Atletikong Panlibangan ng Kabataan at Adult ay hindi na magkakabisa. Itong mga aktibidad ay mananatiling napapailalim sa Patnubay ng Estado sa Panlabas at Panloob na Isports na Panlibangan ng Kabataan at Adult at sa naupdate na Mahigpit na Ipinapatupad na Direktiba sa mga Pagtitipon ng County.
  • Nagpalabas ang Opisyal ng Pangkalusugan ng isang bagong Mahigpit na Ipinapatupad na Direktiba para sa Pag-uulat ng Kaso ng Paaralang K-12, Programang Pang-atletiko ng Kabataan, at Iba pang mga Programa ng Kabataan. Pinapanatili ng bagong direktiba na ito ang kinakailangan na ang anumang programa na may isa o mahigit pang mga kalahok na kabataan na mag-ulat kaagad sa Departamento ng Pampublikong Pangkalusugan ng County kung ang sinumang kalahok sa programa ay nasuring positibo sa COVID-19.
  • Pinaluwag ang mga panuntunan para sa mga panlabas na pagtitipon sa Mahigpit na Ipinapatupad na Direktiba sa mga Pagtitipon dahil sa pagbaba ng bilang ng mga kaso at dahil ang mga panlabas na aktibidad ay may mas mababang panganib ng pagkalat kaysa sa mga panloob na aktibidad.
  • Mariing inirerekomenda pa rin ng Opisyal ng Pangkalusugan na ang lahat ay magsuot ng panakip sa mukha sa lahat ng oras sa mga panlabas na pagtitipon, ngunit ang mga panakip sa mukha ay kinakailangan lamang sa labas kung nasa loob ng 6 na talampakan ng isang tao na hindi miyembro ng inyong sambahayan.
  • Mariing inirerekomenda pa rin ng Opisyal ng Pangkalusugan na ang lahat ay magpanatili ng hindi bababa sa 6 na talampakan ang distansya mula sa sinumang hindi miyembro ng kanilang sambahayan sa mga panlabas na pagtitipon, ngunit ito ay hindi kinakailangan.
  • Pinapayagan ang mga tao na kumanta sa mga panlabas na pagtitipon nang walang panakip sa mukha, sa kondisyon na sila ay manatiling hindi bababa sa 6 na talampakan ang layo mula sa lahat na hindi miyembro ng kanilang sambahayan.
  • Ang anumang uri ng mga panloob na pagtitipon ay mananatiling ipinagbabawal, hanggang sa pumasok ang county sa Pulang Antas ng Estado.

Bilang karagdagan, sa oras na inilagay ang Santa Clara County sa "Pulang Antas" ng Estado, na maaaring mangyari sa Miyerkules, ika-3 ng Marso, gagawa pa ang County ng mga karagdagang pagbabago sa mga lokal na Direktiba sa Pangkalusugan nito upang payagan ang mga panloob na aktibidad na pinahihintulutan sa ilalim ng Pulang Antas, kabilang ang mga pagtitipon at panloob na kainan, na makapagpatuloy alinsunod sa mga limitasyon sa kapasidad ng Estado at ng lokal at mga protokol sa kaligtasan. Para sa impormasyon tungkol sa kung ano ang pinapayagan sa Pulang Antas ng Estado, mangyaring bisitahin ang covid19.ca.gov.

# # #

Subaybayan ang aming Twitter para sa mga update:  @HealthySCC
Facebook ng Pampublikong Kalusugan:  www.facebook.com/sccpublichealth
Website ng County ng Santa Clara:  www.sccgov.org/coronavirus

Category

News Releases (Tagalog)

Topic

©2021 County of Santa Clara. All rights reserved.