Programang Mobile na Pagbabakuna


Tungkol sa Programang Mobile na Pagbabakuna

Humiling ng isang pop-up na klinika sa pagbabakuna sa COVID-19 sa inyong lokasyon!

Mobile vaccination clinic van

Nag-aalok ang Departamento ng Pampublikong Pangkalusugan ng County ng mga pop-up na klinika sa pagbabakuna sa COVID-19 sa iba't ibang mga lokasyon sa komunidad sa pamamagitan ng programang mobile na pagbabakuna nito.

Nakikipagpartner ang Departamento ng Pampublikong Pangkalusugan sa mga organisasyon at mga partner sa komunidad, kabilang ang mga paaralan, negosyo, simbahan, mga residential complex, at iba pang mga lokasyon sa komunidad upang mag-host ng mga klinika sa pagbabakuna.

Mas inuuna ng Programang Mobile na Pagbabakuna ang ilang mga lokasyon, tulad ng:

 • Mga paaralan (elementarya, middle, high school at mas mataas na edukasyon) upang maabot ang mga estudyante na kwalipikadong mabakunahan at kanilang mga pamilya
 • Mga komunidad sa loob ng Santa Clara County na may mababang bilang ng nabakunahan
 • Mga lugar ng trabaho o industriya na may mga manggagawa na may mababang sahod
 • Mga lugar ng trabaho na naapektuhan ng pagsiklab ng COVID-19 noong nakaraan

 

Mangyaring tingnan ang Flyer ng Programang Mobile na Pagbabakuna para sa karagdagang impormasyon.

Tandaan: Kung nakakontrata na ang inyong organisasyon sa isang parmasya para sa onsite na pagbabakuna, maaaring hindi kayo kwalipikado para sa programang ito.


Paano Humiling ng Mga Serbisyong Mobile na Pagbabakuna

Magsumite ng isang kahilingan dito upang simulan ang proseso. Mangyaring basahin ang mga kinakailangan sa seksyon na pinamagatang 'Mga Logistik at Mga Kinakailangan para sa Pagpapatakbo’ sa ibaba.

Mag-apply para sa Programang Mobile na Pagbabakuna

Maaaring, mag-email sa [email protected] para sa karagdagang impormasyon.


Mga Logistik at Mga Kinakailangan para sa Pagpapatakbo

Ang mga lokasyon na humihiling ng mga onsite na mobile na klinika sa pagbabakuna ay kinakailangang magbigay ng mga sumusunod:

 • Promosyon ng klinika sa mga empleyado, kliyente, pamilya, at estudyante
 • Tulong mula sa mga pasilidad at kawaning kapaligiran sa araw ng klinika
 • Espasyo upang ganapin ang klinika at paradahan para sa mga tauhan at kliyente
 • Mga banyo para magamit ng mga tauhan
 • Dumadaloy na tubig para magamit sa panahon ng klinika

Magbibigay ang County ng:

 • Isang pagbisita sa lugar upang matukoy ang lokasyon at daloy ng klinika
 • Mga bakuna at kawani ng klinika upang mabakunahan ang mga empleyado, kliyente, pamilya, at estudyante
 • Ang mga kawani na hindi pang-klinika para sa pagpaparehistro, tulong sa mga form, at pagsubaybay pagkatapos ng pagbabakuna sa iba't ibang mga wika
 • Mga outreach na materyales at palatandaan
 • Pagtanggal ng lahat ng medikal na basura
 • Kagamitan upang patakbuhin ang klinika kabilang ang mga canopy, lamesa at upuan, kung hindi available sa lokasyon
 • Pagsasanay para sa mga miyembro ng organisasyon na tumutulong sa kaganapan, kung kailangan


Mga Madalas na Katanungan (FAQ)

Kailangan bang magbayad ang aking organisasyon para sa klinika?

Hindi. Ang mga klinika ay ibinibigay nang walang bayad sa mga lokasyon bilang bahagi ng aming misyon sa kalusugan ng publiko.

Ano ang mangyayari kapag naisumite ang aking kahilingan?

Kapag naisumite na ang inyong kahilingan, makikipag-ugnayan sa inyo ang isang kinatawan sa loob ng 72 oras upang makalikom ng karagdagang impormasyon at talakayin ang mga susunod na hakbang.

Kailan ko ba maaasahan na mangyari ang mobile na klinika sa pagbabakuna?

Ang oras ng isang mobile na klinika sa pagbabakuna ay natutukoy ayon sa availability ng mga kawani ng programa. Ang isang mobile na klinika sa pagbabakuna ay karaniwang nakaiskedyul ng 1-4 na linggo mula sa petsa ng paghiling.

Sino ang magbibigay ng bakuna?

Ang mga kwalipikadong indibidwal ay mababakunahan ng mga nasanay at lisensyadong medikal na kawani, na maaaring isang nars, Emergency Medical Technician (EMT) o, isang Paramedic mula sa isang nakipagpartner na Departamento ng Bumbero o isang County Emergency Medical Services (EMS) provider. Pagkatapos ng pagbabakuna, maghihintay ang mga kliyente ng 15 hanggang 30 minuto para subaybayan ng aming nasanay na medikal na kawani ang anumang negatibong reaksyon sa bakuna.

Sino ang kwalipikado para mabakunahan?

Sinumang nasa edad na 12* at mas matanda ay maaaring mabakunahan. Hindi kailangan ang health insurance at tinatanggap ang lahat, hindi alintana ang katayuan sa imigrasyon.

*Ang mga batang nasa edad 12-17 ay nangangailangan ng pahintulot mula sa magulang o tagapag-alaga upang mabakunahan na maaaring:

 • Isang napirmahang form ng pahintulot,
 • Isang magulang o tagapag-alaga na kasama nila, o
 • Isang tawag sa telepono sa magulang o tagapag-alaga.

Bisitahin ang sccfreevax.org para sa karagdagang impormasyon tungkol sa kwalipikasyon sa bakuna sa COVID-19 at mga lokasyon ng klinika.

Ano ang Programang Pagbabakuna Sa Bahay?

Ang County ng Santa Clara ay naglunsad ng isang libreng Programang Pagbabakuna sa Bahay para sa mga indibidwal na hindi makakaalis sa kanilang lugar ng tirahan. Ang mga indibidwal ay dapat tumugon sa ilang mga pamantayan upang maging kwalipikado para sa programa.

Kumuha ng karagdagang impormasyon at mag-apply sa Programang Pagbabakuna sa Bahay sa online.

©2021 County of Santa Clara. All rights reserved.