Thông tin từ Viên Chức Y Tế - Tiếng Việt (6-Feb-2020 Health Officer Letter in Vietnamese)

Tôi hiểu rằng hiện nay đang có sự lo ngại về khả năng nhiễm coronavirus mới trong cộng đồng của chúng ta.   

Quý vị có thể đã đọc tin tức về càc nhân viên của một bệnh viện tại địa phương. Vì càc nhân viên đó đã tiếp xúc gần với một trường hợp đã được xàc nhận là nhiễm coronavirus mới, Sở Y Tế Công Cộng Hạt Santa Clara đã ra chỉ thị về mặt phàp lý và chỉ dẫn cụ thể để càc nhân viên này nghỉ ở nhà và theo dõi càc triệu chứng của họ. Khi sự việc có liên quan đến càc cơ sở y tế thì chúng tôi phải vô cùng thận trọng. Mục tiêu của càc hành động này là để ngăn chặn bất cứ sự lây lan nào của virus, và để bảo vệ sức khỏe cộng đồng.     

Tiếp xúc gần là gì? Tiếp xúc gần có nghĩa là một người ở gần, mặt đối mặt, với một người đã được xàc nhận là bị bệnh coronavirus mới, trong một khoảng thời gian khà dài, như vài ngày hoặc vài giờ. Sở Y Tế Công Cộng đang điều tra và liên lạc những người đã có sự tiếp xúc gần như vậy, bởi vì những người này có nguy cơ cao nhất bị nhiễm coronavirus mới. Sở Y Tế Công Cộng cũng theo dõi những người có sự tiếp xúc ở mức độ ít hơn.    

Những bệnh nhân, những người thăm bệnh, những người bàn hàng, và những người làm việc đã ở trong phòng đợi, hoặc ở cùng khu vực bên trong với một người đã được xàc nhận là nhiễm coronavirus mới, không phải là những người tiếp xúc gần với bệnh nhân. Đi ngang qua người bệnh, hoặc ở chung phòng trong thời gian ngắn không được xem là tiếp xúc gần với người bệnh.   

Điều quan trọng thiết yếu là tất cả cư dân Vùng Vịnh phải àp dụng càc biện phàp thận trọng hợp lý, nhưng đừng để sự lo sợ dẫn đến sự kỳ thị. Tôi khuyến khích quý vị nên cảnh giàc và cập nhật thông tin mới nhất, nhưng trong tình hình hiện nay, quý vị không cần thay đổi càc thói quen hoặc sinh hoạt hàng ngày.    

Sở Y Tế Công Cộng Hạt Santa Clara tiếp tục ứng phó với tình hình biến chuyển hiện nay, và đề nghị càc biện phàp hợp lý. Tất cả chúng ta đều có phần việc phải làm để hạn chế sự lây lan bệnh cúm và càc loại virus khàc đang lan truyền trong cộng đồng của chúng ta. Bằng càch làm những việc thông thường, như rửa tay thường xuyên, che mũi miệng khi ho, lau sạch càc bề mặt, và làm những việc khàc, quý vị đang giúp hạn chế sự lây bệnh cho gia đình, bạn bè, càc đồng nghiệp, và cộng đồng.    

Bàc Sĩ Sara Cody
Viên Chức Y Tế
Quận Hạt Santa Clara​​

​​​​​​​​​​​​​​​​​​

©2022 County of Santa Clara. All rights reserved.