Alamin Kung Ano ang Dapat Gawin

Huling pag-update ng nilalaman:  11/10/2020

Kung Sa Tingin na may Sakit Kayo 

Mangyaring bisitahin ang sccstayhome.org para sa impormasyon kung ano ang gagawin kung sa tingin mo na ikaw ay may sakit.

Bumalik sa Itaas ▲

Mga Tao na Kailangan ng Karagdagang Pag-iingat

Alam natin ngayon na ang ilang mga tao ay nasa mas mataas na panganib para sa malubhang sakit na COVID-19 kaysa sa iba. Sa partikular, mas matatanda at mga tao na may kalakip na mga kondisyon sa kalusugan ay mas malamang na magkakaroon ng mas malubhang sintomas at mangangailangan ng mas masinsinang pangangalagang medikal.

Batay sa nalalaman natin ngayon, ang mga nasa mataas na panganib para sa malubhang sakit mula sa COVID-19 ay:

 • Mga taong may edad na 50 taong gulang at higit pa
 • Mga taong nakatira sa isang nursing home o pangmatagalang pasilidad ng pangangalaga
 • Mga taong lahat ng edad na pinagbabatayan ng mga kondisyong medikal, lalo na kung hindi kontrolado ng maayos, kabilang ang:
  • Talamak na sakit sa baga o katamtaman hanggang sa malubhang hika
  • Malubhang kondisyon sa puso
  • Na-kompromisong imyunidad
   • Maraming mga kondisyon ang maaaring magkakakompromiso ng imyunidad ng isang tao, kabilang ang paggamot sa kanser, paninigarilyo, utak ng buto o paglipat ng organo, kakulangan sa resistensya, hindi kinokontrol ng HIV o AIDS, at matagal na paggamit ng corticosteroids at iba pang mga gamot na nagpapahina sa imyunidad
  • Malubhang labis na katabaan (indeks ng laki ng katawan [BMI] ng 40 o higit pa)
  • Diyabetis
  • Talamak na sakit sa bato na sumasailalim ng dialysis
  • Sakit sa atay
  • Mga taong buntis

ahigpit na hinihimok ng Departamento ng Pampublikong Kalusugan ng County na ang mga taong mas mataas na panganib ng malubhang sakit ay manatili sa bahay.

Bilang karagdagan, sundin ang pangkalahatang patnubay na ito:

 • Madalas na hugasan ang inyong mga kamay ng sabon at tubig, umubo sa isang tisyu o siko, at iwasang hawakan ang inyong mga mata, ilong, o bibig.
 • Lumayo sa mga taong may sakit
 • Linisin ang madalas na hinawakan na mga ibabaw at bagay (tulad ng mga hawakan ng pintuan at switch ng ilaw). Epektibo ang mga regular na paglilinis ng sambahayan.
 • Magpahinga ng lubusan, uminom ng maraming likido, kumain ng malusog na pagkain, at bawasan ang stress upang mapanatili ang inyong kaligtasan sa sakit.
 • Sundin ang mga rekomendasyon ng CDC para sa paggamit ng personal na kagamitan sa proteksiyon (PPE).
 • Kahit na may sakit, huwag bumisita sa mga ospital, mga pasilidad na pangmatagalang pangangalaga, o mga tahanan ng pag-aalaga, o iba pang mga lugar na may madaling masakit na populasyon. Kung kailangan bumisita sa mga pasilidad na ito, limitahan ang inyong oras doon at magpalayo ng 6 na piye mula sa lahat ng mga pasyente at empleyado ng pasilidad sa lahat ng oras.
 • Huwag pumunta sa silid-emerhensiya maliban kung kinakailangan. Ang mga silid-emerhensiya ay kailangang makapaglingkod sa mga pinaka kritikal na pangangailangan. Kung mayroon kayong mga sintomas tulad ng ubo, lagnat, o iba pang mga problema sa paghinga, kontakin muna ang inyong regular na doktor para sa mga tagubilin.
 • Kung may sakit kayo, manatili sa bahay at malayo sa iba sa inyong sambahayan hanggang sa antas na magagawa.

Alam namin na ang pagkalat ng COVID-19 ay mapanganib na partikular sa mga nakakaranas ng kawalan ng tirahan. Ang mga indibidwal na walang permanenteng tahanan ay hindi lamang nakaharap ng mas mahirap na kondisyon sa pag-iwas ng sakit, ngunit kanilang kalusugan ay lalo pang masama kaysa sa iba pang mga residente. Ang County ng Santa Clara ay nagtatrabaho nang husto kasama sa mga kasosyo upang matugunan ang mga pangangailangan ng mga indibidwal na walang tirahan, at maaaring basahin ang tungkol sa aming tugon sa pahinang ito.

Bumalik sa Itaas ▲

Mga Tao na Naninirahan at Nagtatrabaho sa Mga Komunidad na Mga Multi-Unit na Pabahay

Ano ang Dapat Gawin ng Property Manager?

Hikayatin ang mga Residente at Kawani na Gawin ang Pagpadistansya sa Ibang Tao.

 • Suportahan ang kawani sa paggawa ng pagpadistansya sa ibang tao at pagsunod sa kautusan na Manatili sa Bahay. Payagan ang telecommuting at hikayatin ang paggamit ng flexible leave time hangga't maaari.
 • Ikansela ang lahat ng mga pagpupulong, pagtitipon, at iba pang mga paggamit ng mga karaniwang lugar, kabilang ang mga silid ng komunidad, fitness room, languyan, lugar ng alagang hayop/parke ng aso, lab ng kompyuter, at mga magkasamang silid ng imbakan.
 • Mag-post sa mga lugar ng kawani, karaniwang mga espasyo, at mga lugar ng pagpasok ng impormasyon tungkol sa mga ginagawa upang maiwasan ang pagkalat ng COVID-19. 
 • Magbahagi ng impormasyon tungkol sa COVID-19 sa mga residente sa maraming wika. Maghanap ng magagamit na mga palatandaan at mapagkukunan sa website ng CDC.

Pamahalaan ang mga Bisita

 • Limitahan ang mga bisita sa mga mahahalagang bisita lamang. Ang mga mahahalagang bisita ay kasama ang mga manggagawa sa pangangalaga sa bahay at iba pa na nagbibigay ng mahahalagang serbisyo, tulad ng health care at pagpapanatili sa emerhensiya.
 • Hikayatin ang mga residente na kumonekta sa pamilya at mga kaibigan sa pamamagitan ng telepono at/o online, at ipagpaliban ang lahat ng hindi kinakailangang pagbisita.
 • Kung maaari, limitahan ang pag-pasok ng mga bisita sa isang punto ng pagpasok sa gusali na madaling masubaybayan ng kawani.
 • Mag-post ng mga palatandaan sa mga pasukan na nagtuturo sa mga mahahalagang bisita na pigilin ang pagpasok kung sila ay may sakit o kung mayroon silang malapit na pakikipag-ugnay sa isang tao na pinaghihinalaang o nakumpirma na mayroong COVID-19.
 • Mag-post ng mga palatandaan na nagtuturo sa mga bisita na limitahan ang kanilang paggalaw sa gusali at huwag gumamit ng mga karaniwang lugar.

Pagsubaybay ng Kalusugan ng Kawani

 • Isubaybay ang kawani nang personal o sa telepono para sa mga sintomas ng virus sa pagsisimula ng araw-araw. Ang sinumang may lagnat, ubo, igsi ng paghinga, pananakit ng kalamnan o katawan, sakit ng ulo, pagsusuka, pagtatae, pagkalito, o iba pang mga sintomas na nauugnay sa COVID-19 ay hindi dapat pumasok sa trabaho.
 • Tumawag sa telepono ng 2-1-1 at mag-teksto sa 211211 para sa mga serbisyo ng COVID-19/bagong coronavirus, magagamit 24-oras sa isang araw, 7-araw sa isang linggo, sa 150 na wika.

Kung mayroong isang pinaghihinalaang o nakumpirma na kaso ng COVID-19 sa gusali, huwag magbahagi ng personal na impormasyon ng kalusugan. Ang pagkakakilanlan ng isang pinaghihinalaang o nakumpirma na kaso ay protektadong impormasyong pangkalusugan at maaaring hindi isiwalat ng kawani. Hindi kinakailangan na alerto ang mga residente tungkol sa mga posibleng kaso. Para sa impormasyon tungkol sa ano ang gagawin sa sitwasyon kung ang isang empleyado ay sumubok na positibo para sa COVID-19, mangyaring sumangguni sa Departamento ng Pampublikong Kalusugan ng County ng Santa Clara Patnubay para sa Mga Negosyo at Lugar ng Trabaho.

Kung nakilala ang pagkakakilanlan ng isang kaso, hindi dapat pumasok ang mga bisita at kawani sa tirahan ng tao na may COVID-19.

Ano ang Dapat Gawin ng Maintenance Staff?

Maglinis at Magdisimpekta na Madalas

 • Linisin at disimpektahin lahat ng mga ibabaw sa mga karaniwang lugar nang maraming beses bawat araw. Kasama dito ang mga doorknob, pindutan ng elevator, switch ng ilaw, mga rehas, at iba pang mga ibabaw na hinahawakan ng maraming tao.
 • Bisitahin ang webpage ng Sentro para sa Pagkontrol sa Sakit (CDC) para sa karagdagang impormasyon sa mga pamamaraan at produkto ng paglilinis.
 • Tiyaking mayroong magagamit na mga basurahan para sa mga ginamit na tisyu at mga tuwalya na papel.

Magtrabaho ng Ligtas sa Mga Tirahan

 • Limitahan ang trabaho na ginagawa sa bawat tirahan hangga't maaari. Ang mga kawani na kailangang pumasok sa tirahan ng residente ay dapat sundin ang mga pangunahing prinsipyo sa kalinisan kabilang ang:
  • Hugasan ang mga kamay o gumamit ng disimpektante (hindi bababa sa 60% na nilalaman ng alkohol) bago pumasok. Magsuot ng malinis na guwantes kung maaari.
  • Panatilihin ang hindi bababa sa 6 na piye ng distansya mula sa mga residente.
  • Disimpektahin ang lahat ng mga ibabaw ng trabaho bago umalis sa tirahan.
  • Magsuot ng panakip sa mukha.

Ano ang Dapat Gawin ng mga Residente?

Gawin ang Pagpadistansya sa Ibang Tao

 • Manatili sa bahay sa inyong tirahan at iwasan ang lahat ng hindi kinakailangang kontak sa iba. Sa partikular, maiwasan ang pakikipag-ugnay sa mga taong may sakit, at manatili sa bahay at malayo sa iba kapag may sakit kayo.
 • Limitahan ang mga biyahe para sa groserya, gasolina, at iba pang mga mahahalagang gamit.
 • Kung kailangan kayong umalis ng tirahan, palaging manatiling hindi bababa sa 6 na piye ang layo sa iba at magsuot ng panakip sa mukha.
 • Suportahan at respetuhin ang mga pagpapasya tungkol sa limitadong paggamit o pansamantalang pagsasara ng mga karaniwang lugar sa inyong gusali.
 • Isaalang-alang ang mga malikhaing paraan upang kumonekta sa iba mula sa malayo. Gumamit ng telepono, mga tawag sa kumperensya, at online na kumperensya ng video para sa trabaho, mga pulong, at makipag-ugnay sa mga kaibigan at pamilya.

Gumawa ng Magandang Kalinisan sa Paghinga

 • Hugasan ang inyong mga kamay nang madalas gamit ang sabon at tubig nang hindi bababa sa 20 segundo. Kung hindi magagamit ang mga pasilidad sa paghuhugas ng kamay, gumamit ng disimpektante ng kamay ng hindi bababa sa 60% na nilalaman ng alkohol.
 • Iwasang hawakan ang inyong mga mata, ilong o bibig ng di-nahugasang kamay.
 • Takpan ang inyong bibig/ilong ng isang tisyu o manggas kapag umuubo o pagbahin, pagkatapos itapon ang nagamit na tisyu.
 • Iwasan ang pagbabahagi sa ibang tao ang mga personal na item tulad ng baso ng pag-inom, kagamitan ng pagkain, at mga tuwalya.

Linisin na Madalas ang mga Madalas na Hinahawakan na Ibabaw sa Inyong Sambahayan

 • Disimpektahin at linisin na madalas ang mga madalas na hinahawakan na ibabaw kasama ang mga telepono, keyboard, countertop sa kusina, kubeta, gripo, at mga doorknob. 

Gumawa ng isang Plano

 • I-plano kung paano matutugunan ang inyong mahahalagang pangangailangan kung kayo ay nagkasakit.
 • Magplano kung paano maaaring makatulong sa iba sa inyong gusali kung sila ay nagkasakit. Halimbawa, maaari kayong mag-alok na mag-iwan ng pagkain at iba pang mga item sa labas ng pintuan ng kapitbahay o subaybayin sila nang pang-araw-araw na tawag sa telepono.
 • Panatilihin ang supply ng mga hindi masisira na pagkain, mga gamit sa bahay, mga gamit ng paglilinis, at mga gamot upang maaaring mabawasan ang inyong mga paglalakbay sa groserya, parmasya, at iba pang mga lokasyon.

Bumalik sa Itaas ▲

Paano-gawin

Mga Panakip sa Mukha: Isang Pangkalahatang-ideya

Dapat kayong magsuot ng panakip sa mukha tuwing kinakailangan ng mga panuntunan sa panakip sa mukha ng Estado. Kabilang dito ang:

 • Tuwing kayo ay nasa, o pumipila upang pumasok, sa anumang panloob na negosyo o iba pang pampublikong espasyo.
 • Tuwing naghihintay o sumasakay sa pampublikong pagbibiyahe.
 • Halos lahat ng oras na ikaw ay nasa inyong lugar ng trabaho, kabilang kapag dumadaan sa mga karaniwang lugar tulad ng mga pasilyo, hagdanan, at elevator.
 • Tuwing ikaw ay nasa labas ng mga pampublikong espasyo at hindi makapagpanatili nang 6-na talampakan na pagdistansya mula sa mga tao na nasa labas ng inyong sambahayan.

Bilang karagdagan, kahit na ang isang panakip sa mukha ay hindi kinakailangan sa ilalim ng patnubay at kautusan ng Estado o ng lokal, ikaw ay mariing hinihikayat ng Opisyal ng Pangkalusugan na magsuot ng panakip sa mukha (1) tuwing ikaw ay nasa panloob na espasyo na hindi ang inyong sariling tirahan, at (2) tuwing kayo ay nasa labas at maaaring mapalapit sa loob nang anim na talampakan ng sinumang nasa labas ng inyong sariling sambahayan.

Sa pangkalahatan, dapat kayong maging handa na magsuot ng panakip sa mukha sa anumang oras na ikaw ay nasa labas ng inyong sariling tahanan.

Ang mga negosyo ay dapat magpaskil ng mga palatandaan na nagsasaad na kinakailangan ang panakip sa mukha kapag ikaw ay nasa kanilang mga pasilidad. Kailangan din nilang mangailangan sa kanilang mga empleyado na magsuot ng mga panakip sa mukha habang nagtatrabaho.

Sino ang Binubukod mula sa Pagsusuot ng Panakip sa Mukha

Ang mga sumusunod na tao ay hindi kailangang magsuot ng mga panakip sa mukha:

 • Mga batang wala pang 2 na taong gulang.
 • Ang mga taong may kondisyong medikal na maging mapanganib ang pagsuot ng panakip sa mukha.*
 • Ang mga taong hindi nakakasuot o nakakatanggal nang panakip sa mukha nang walang tulong.
 • Ang mga taong may kapansanan sa pandinig o mga taong nakikipag-usap sa ibang tao na may kapansanan sa pandinig, kung saan ang kakayahang makita ang bibig ay mahalaga para sa komunikasyon.
 • Ang mga manggagawa na dapat magtanggal ng kanilang panakip sa mukha upang sumunod sa mga panuntunan ng lokal, estado, o ng pederal na may kaugnayan sa kaligtasan sa trabaho.
 • Ang mga tao na dapat magtanggal ng panakip sa kanilang mukha upang matugunan ang isang pangunahing pangangailangan ng biyolohiya, tulad ng pagkain o pag-inom.
 • Ang mga taong aktibong gumagawa ng ehersisyo sa labas at nagpapanatili ng hindi bababa sa 6 na talampakang pagdistansya mula sa iba na hindi sa kanilang sambahayan.
 • Tulad ng natukoy sa mga direktibang partikular sa industriya at partikular sa aktibidad ng County.

Hindi niyo kailangan ng sulat ng doktor upang makapasok sa isang negosyo nang walang panakip sa mukha kung mayroon kayong kondisyong medikal o kapansanan na pumipigil sa inyo na magsuot ng isa. Ngunit dahil ang mga negosyo ay kinakailangan ihinto ang mga hindi-binubukod na tao na pumasok sa kanilang mga pasilidad nang walang panakip sa mukha, dapat kayong maging handa upang sabihin sa negosyo na kayo ay binubukod kapag pinigilan kayo.

Ang Tungkulin ng mga Panakip sa Mukha

Ang pagsusuot ng panakip sa mukha ay nakakatulong sa pagpapabagal ng pagkalat ng bagong coronavirus (COVID-19) sa ating komunidad at sa pagbawas ng bilang ng mga taong nahawaan.

Alam namin na ang mga tao ay maaaring mahawaan ng COVID-19 ngunit walang mga sintomas. Ang pagsusuot ng panakip sa mukha ay makakatulong sa pagbawas ng pagkakataon sa mga taong hindi alam na mayroon silang sakit na magkalat ng impeksyon sa iba. Kung lahat ay nagsusuot ng panakip sa mukha sa publiko, maaari nating mabawasan ang pagkalat ng impeksyon.

Ang pagtatakip ng inyong mukha ay hindi kapalit sa pagbabawas ng inyong pisikal na pakikipaghalubilo sa mga tao mula sa ibang mga sambahayan. Ang pagpapanatili sa bahay ay ang pinakamahusay pa rin na paraan upang mapabagal ang pagkalat ng virus sa ating komunidad at makapagligtas ng buhay.

Mangyaring tandaan din na ang pagsusuot ng panakip sa mukha ay dapat na sinasama sa pagpapanatili ng pagdistansya sa ibang tao, madalas na paghuhugas ng inyong mga kamay, at pag-iwas sa lahat ng pakikipagsalamuha sa iba kapag kayo ay may sakit. Ang pagsusuot ng panakip sa mukha ay hindi nangangahulugan na ang mga tao ay maaaring makipagsalamuha ng mas malapit sa isa't isa; habang nakakatulong ang mga panakip sa mukha na mabawasan ang pagkalat ng virus, hindi nila ito ganap na napipigilan.


Kailan Hindi Kinakailangan ang Panakip sa Mukha

Ikaw ay hindi kinakailangang magsuot ng panakip sa mukha kapag:

 • Nasa bahay (bagaman dapat kayong magsuot ng isa sa mga karaniwang lugar ng inyong apartment o condo complex, tulad sa silid ng paglalaba, elevator, lobby, at lugar ng hulugan ng sulat).
 • Kapag nag-iisa sa loob ng sasakyan o kasama ang mga miyembro ng inyong sambahayan.
 • Sa labas kung magagawa niyong mapanatili ang anim na talampakang distansya mula sa sinumang nasa labas ng inyong sambahayan. Gayunpaman, dapat kayong magdala ng isang panakip sa mukha upang mai-suot mo muli sa lalong madaling panahon na kailangan ito.

Impormasyon tungkol sa Panakip sa Mukha para sa mga Negosyo at Transportasyon

 • Ang lahat ng mga negosyo sa County ay kinakailangan na magsigurado na ang kanilang mga empleyado ay nagsusuot ng panakip sa mukha kapag sila ay nasa trabaho sa halos lahat ng mga sitwasyon. Ito ay upang maiwasan ang pagkalat ng mga maliliit na mga patak ng paghinga at aerosol sa mga lugar na mayroong ibang tao na maaaring malantad sa isang pagkakataon.
 • Ang mga negosyo ay dapat magpaalam sa mga customer tungkol sa pangangailangan na magsuot ng panakip sa mukha sa kanilang mga pasilidad, kabilang ang pagpaskil ng kinakailangang Impormasyon para sa Bisita sa Protokol ng Pagdistansya sa Ibang Tao at mga palatandaan na COVID-19 Prepared (parehong mai-print dito pagkatapos makumpleto at maisumite ng negosyo ang kaniyang Binagong Protokol ng Pagdistansya sa Ibang Tao sa County) ng County sa bawat pasukan sa tindahan o pasilidad.
 • Lahat ng mga manggagawa na nagpapatakbo ng pampublikong transportasyon o iba pang uri ng pinagsasaluhang transportasyon ay kinakailangan na magsuot ng panakip sa mukha kapag nasa trabaho sa halos lahat ng mga sitwasyon.

Ang mga manggagawa sa mga negosyo ay dapat magsuot ng mga panakip sa mukha kapag nagsasalita o nagtatanghal sa iba — sa katunayan, ang pagsasalita ay isa sa mga pangunahing panahon na ang mga tao ay kumakalat ng mga patak ng paghinga at aerosol. Ang mga taong nagsasalita o nagtatanghal ay maaaring magtanggal ng kanilang panakip sa mukha kung sila ay nag-iisa sa isang silid (nagsasalita sa iba sa pamamagitan ng telepono o videoconference), kung hindi sila malapit sa sinuman sa kanilang mga katrabaho, o kung kinakailangan para matulungan ang may kapansanan upang maunawaan ng iba ang presentasyon. Kung hindi man, ang mga panakip sa mukha ay dapat manatili kahit na hindi maginhawa ang pagsalita habang suot ito.

Mangyaring tingnan ang mga kinakailangan sa panakip sa mukha ng Estado para sa karagdagang impormasyon.

Bumalik sa Itaas ▲

​​​​​Kung ako ay may COVID-19, maaari pa ba akong magpasuso sa aking anak?

Ang pagpapasuso ay napag-alaman na may maraming benepisyo sa parehong mga sanggol at mga magulang na nagpapasuso, ngunit dahil sa karamihan ng mga pangyayari ng pagpapasuso ay nangangailangan sa magulang at anak na magkalapit na mas mababa sa 6 na talampakan, kung ang isang magulang ay may COVID-19, mayroong malaking panganib na kumalat ang COVID- 19 mula sa magulang patungo sa sanggol.

Ang desisyon kung magpapasuso ay kumplikado at personal, at mayroong mga pagpipilian upang mabawasan ang panganib ng COVID para sa sanggol habang patuloy na nagsususo:

 • Ang magulang ay maaaring pumili na magpatuloy sa pagpapasuso sa panahon na sila ay nakakahawa ng COVID-19 at mabawasan ang panganib sa sanggol sa pamamagitan ng patuloy na pagsusuot ng panakip sa mukha, madalas na paglinis ng kamay bago at pagkatapos ng pagpapasuso, at bawasan ang kabuuang oras na nasa loob ng 6 na talampakan ng sanggol kung maaari.
 • Ang magulang na nagpapasuso ay maaaring pumili na mag-pump at ibang tao ang magpainom sa sanggol gamit ang bote na may gatas mula sa suso ng ina sa panahon na inatasan na magbukod (isolate) ang magulang na positibo sa COVID. Ang kalinisan sa kamay at pagsunod sa mga tagubilin sa paglilinis ng mga parte ng pump, mga bote, at iba pang mga kagamitan sa pagbreastfeed ay mas lalong makapagpabawas ng panganib.
 • Ang isa pang opsyon ay ang pag-pump upang mapanatili ang daloy ng gatas sa panahon na inatasan ang magulang na positibo sa COVID na magbukod at ibang tao ang magbigay ng pormula na nasa bote sa sanggol ("pump and dump.")
 • Panghuli, ang isang magulang ay maaaring pumili na ihinto ang pagpapasuso sa panahon na sila ay nagbubukod para sa COVID-19 upang mabawasan ang panganib ng pagkalat ng COVID-19, kahit na hindi sila makapagpasuso pagkatapos ng pagbubukod.

Ang ilang mga karagdagang pagsasaalang-alang para sa pagpapasuso kapag ang magulang ay nasuri na may COVID-19:

 • Ang mga sanggol at bata sa pangkalahatan ay napag-alaman na may mas malumanay na karamdaman kapag may sakit ng COVID-19 at may pinakamababang panganib na mamatay sa anumang pangkat ng edad.
 • WALANG katibayan na ang gatas ng pagpapasuso mismo ay maaaring maghatid ng COVID-19.
 • Ang mga maskara at panakip sa mukha ay napag-alaman na makabuluhang nakakabawas ng mga patak ng paghinga

Makipag-usap sa doktor, nars, o sa isang lactation consultant kung mayroon kayong mga partikular na katanungan tungkol sa inyong mga kalagayan at pagpapasuso sa panahon ng impeksyon ng COVID-19.

​​​​​Bumalik sa Itaas ▲​​​​

©2021 County of Santa Clara. All rights reserved.