Alamin Kung Ano ang Dapat Gawin

Huling update ng nilalaman:  7/20/2021

Kung Sa Tingin Ninyo na may Sakit Kayo

Mangyaring sumangguni sa sccstayhome.org para sa impormasyon kung ano ang dapat gawin kung sa palagay ninyo na may sakit kayo.

Bumalik sa Itaas ▲

Mga Taong Kinakailangan ng Karagdagang Pag-iingat

Ang pinakamahalagang pag-iingat sa kaligtasan na maaaring gawin ng sinuman laban sa COVID-19 ay ang ganap na magpabakuna. Hinihimok ng opisyal ng Pangkalusugan ng County ang lahat na ganap na magpabakuna sa lalong madaling panahon, at para sa mga taong hindi pa nabakunahan na magpatuloy na gumawa ng naaangkop na mga pamamaraan sa kaligtasan.

Sa mga taong hindi pa nabakunahan, ang ilang mga tao ay nasa mas mataas na panganib para sa malubhang sakit ng COVID-19 kaysa sa iba. Sa partikular, ang mga matatandang hindi pa nabakunahan at ang mga taong hindi pa nabakunahan na may mga malubhang kondisyon sa kalusugan ay mas malamang na magkakaroon ng mas malubhang sintomas at mangangailangan ng mas masinsinang pangangalagang medikal.

Batay sa nalalaman natin ngayon, ang mga sumusunod na mga taong hindi pa nabakunahan ay may mas mataas na panganib sa matinding karamdaman mula sa COVID-19:

 • Mga taong hindi pa nabakunahan na may edad na 50 taong gulang at mas matanda
 • Mga taong hindi pa nabakunahan na nakatira sa isang nursing home o pasilidad ng long-term care
 • Mga taong hindi pa nabakunahan na nasa lahat ng edad na may malubhang medikal na kondisyon , lalo na kung hindi maayos na nakokontrol, kabilang ang:
  • Talamak na sakit sa baga o katamtaman hanggang sa malubhang hika
  • Malubhang kondisyon sa puso
  • Nakompromisong imyunidad
   • Maraming kondisyon ang maaaring magkokompromiso ng imyunidad ng isang tao, kabilang ang paggamot sa kanser, paninigarilyo, bone marrow o organ transplantation, kakulangan sa imyunidad, hindi nakokontrol na HIV o AIDS, at matagal na paggamit ng corticosteroids at iba pang mga gamot na nagpapahina sa imyunidad
  • Malubhang labis na katabaan (indeks ng laki ng katawan [BMI] na 40 o higit pa)
  • Diyabetis
  • Talamak na sakit sa bato na sumasailalim sa dialysis
  • Sakit sa atay
 • Mga taong buntis na hindi pa nabakunahan.


Mahigpit na hinihimok ng Departamento ng Pampublikong Pangkalusugan ng County ang mga taong hindi pa nabakunahan na may mas mataas na panganib ng malubhang karamdaman na manatili sa bahay hanggang sa ganap silang mabakunahan, na dapat nilang gawin sa lalong madaling panahon.


Bilang karagdagan, sundin ang pangkalahatang patnubay na ito:

 • Madalas na hugasan ang inyong mga kamay ng sabon at tubig, umubo sa isang tisyu o sa inyong siko, at iwasang hawakan ang inyong mga mata, ilong, o bibig.
 • Lumayo sa mga taong may sakit.
 • Magpahinga nang lubusan, uminom ng maraming likido, kumain ng malusog na pagkain, at bawasan ang stress upang mapanatiling malakas ang inyong kaligtasan sa sakit.
 • Sundin ang mga rekomendasyon ng CDC para sa paggamit ng personal na kagamitang pangproteksiyon (PPE).
 • Kung hindi pa kayong ganap na nabakunahan, iwasan ang mga hindi-mahalagang pagbisita sa mga ospital, mga pasilidad ng long term care, o mga nursing home, o iba pang mga lokasyon na may mga madaling magkasakit na populasyon. Kung dapat kayong bumisita sa isa sa mga pasilidad na ito, limitahan ang inyong oras doon, magsuot ng panakip sa mukha, at panatilihin ang layo na 6 na talampakan mula sa lahat ng mga pasyente at empleyado ng pasilidad sa lahat ng oras.


Alam namin na ang pagkalat ng COVID-19 ay lalong mapanganib  sa mga nakakaranas ng kawalan ng tirahan. Ang mga indibidwal na walang permanenteng tahanan ay hindi lamang humaharap sa mas mahirap na paggawa ng mga aksyon sa pag-iwas ng sakit, ngunit sila ay madalas nasa hindi malusog na kalusugan kaysa sa iba pang mga residente. Ang County ng Santa Clara ay nakikipagtulungan nang husto kasama ang mga partner nito upang matugunan ang mga pangangailangan ng mga indibidwal na walang tirahan, at maaari ninyong basahin ang tungkol sa aming tugon sa pahinang ito.

Bumalik sa Itaas ▲

Paano Gawin

Mga Panakip sa Mukha

Sa pagtaas ng mga kaso ng COVID-19 sa lokal at pagdami ng pagkalat ng madaling kumakalat na Delta variant, ang County ay nagrerekomenda na ang lahat, anuman ang katayuan sa pagbabakuna, na magsuot ng mga maskara sa loob sa mga pampublikong lugar upang tiyakin ang madaling pagpapatunay na ang lahat na hindi pa nabakunahang tao ay nakamaskara sa mga naturang lugar at bilang isang karagdagang paraan sa pag-iingat para sa lahat.


Hindi pa nabakunahan ang lahat ng mga miyembro ng ating komunidad, at ang mga panakip sa mukha ay mananatiling isang kritikal na kagamitan sa pagprotekta ng ating komunidad laban sa pagkalat ng COVID-19. Gayunpaman, habang nababakunahan ang mas maraming mga miyembro ng komunidad, inupdate ng mga awtoridad sa pampublikong pangkalusugan ang kanilang patnubay tungkol sa paggamit ng mga panakip sa mukha. Sa Santa Clara County, dapat kayong magsuot ng panakip sa mukha kapag kinakailangan sa ilalim ng mga panuntunan sa mga panakip sa mukha ng County o Estado.  Para sa karagdagang impormasyon tungkol sa mga kinakailangang ito, mangyaring tingnan ang pahina ng “Mga Madalas ng Katanungan sa Kautusan ng Pampublikong Pangkalusugan" ng County.

Bumalik sa Itaas ▲

Kung ako ay may COVID-19, maaari pa ba akong magpasuso sa aking anak?

Ang pagpapasuso ay napag-alaman na may maraming benepisyo sa parehong mga sanggol at mga magulang na nagpapasuso, ngunit dahil sa karamihan ng mga pangyayari ng pagpapasuso ay nangangailangan sa magulang at anak na magkalapit na mas mababa sa 6 na talampakan, kung ang isang magulang ay may COVID-19, mayroong malaking panganib na kumalat ang COVID- 19 mula sa magulang patungo sa sanggol.

Ang desisyon kung magpapasuso ay kumplikado at personal, at mayroong mga pagpipilian upang mabawasan ang panganib ng COVID para sa sanggol habang patuloy na nagsususo:

 • Ang magulang ay maaaring pumili na magpatuloy sa pagpapasuso sa panahon na sila ay nakakahawa ng COVID-19 at mabawasan ang panganib sa sanggol sa pamamagitan ng patuloy na pagsusuot ng panakip sa mukha, madalas na paglinis ng kamay bago at pagkatapos ng pagpapasuso, at bawasan ang kabuuang oras na nasa loob ng 6 na talampakan ng sanggol kung maaari.
 • Ang magulang na nagpapasuso ay maaaring pumili na mag-pump at ibang tao ang magpapainom sa sanggol gamit ang bote na may gatas mula sa suso ng ina sa panahon na inatasan na magbukod ang magulang na positibo sa COVID. Ang kalinisan sa kamay at pagsunod sa mga tagubilin sa paglilinis ng mga parte ng pump, mga bote, at iba pang mga kagamitan sa pagpapainom sa sanggol ay mas lalong makapagpabawas ng panganib.
 • Ang isa pang opsyon ay ang pag-pump upang mapanatili ang daloy ng gatas sa panahon na inatasan ang magulang na positibo sa COVID na magbukod at ibang tao ang magbigay ng pormula na nasa bote sa sanggol ("pump and dump.")
 • Panghuli, ang isang magulang ay maaaring pumili na ihinto ang pagpapasuso sa panahon na sila ay nagbubukod para sa COVID-19 upang mabawasan ang panganib ng pagkalat ng COVID-19, kahit na hindi sila makapagpasuso pagkatapos ng pagbubukod.


Ilang mga karagdagang pagsasaalang-alang para sa pagpapasuso kapag ang magulang ay nasuring may COVID-19:

 • Ang mga sanggol at bata sa pangkalahatan ay nagpakita na may mas malumanay na karamdaman kapag may sakit na COVID-19 at may pinakamababang panganib na mamatay sa anumang pangkat ng edad.
 • WALANG katibayan na ang gatas ng ina mismo ay maaaring magkalat ng COVID-19.
 • Ang mga maskara at panakip sa mukha ay nagpakita na makabuluhang nakakabawas ng mga patak ng paghinga


Makipag-usap sa doktor, nars, o sa isang lactation consultant kung mayroon kayong mga partikular na katanungan tungkol sa inyong mga kalagayan at pagpapasuso sa panahon ng impeksyon ng COVID-19.

Tandaan:  Ang mga buntis na taong walang COVID-19 ay mahigpit na hinihimok na ganap na magpabakuna sa lalong madaling panahon.  Ang CDC at FDA ay hindi pa nakapagtukoy ng anumang mga inaalala sa kaligtasan para sa mga buntis na nabakunahan o para sa kanilang mga sanggol, ngunit ang hindi pa nabakunahan na mga buntis ay partikular na nasa mataas ang panganib para sa matinding sakit sa COVID-19.

Bumalik sa Itaas ▲

Mga Healthcare Provider

Mayroong responsibilidad ang mga provider na mag-report ng mga nakumpirma o pinaghihinalaang kaso ng COVID-19 sa Departamento ng Pampublikong Pangkalusugan. Mangyaring sumangguni sa pahina ng Healthcare Provider para sa mas detalyadong impormasyon at mapagkukunan.

©2021 County of Santa Clara. All rights reserved.