Programang Pangsuporta sa Pagbubukod at Pagkuwarantina

Sino ang Tatawagan at Ano ang Aasahan

Tumawag sa IQ Support Hotline sa  408-808-7770
Available ang Hotline 7 araw/linggo, 8 am – 6:00 pm.
Tatawagan kayo sa loob ng 24 na oras.

Mag-iwan ng isang mensahe sa pinakakomportableng wika na sinasalita ninyo.

Suportahan ang Pananatiling Ligtas Habang Nagbubukod at Nagkukuwarantina

Kung nasuri kayong positibo sa COVID-19 o nalantad sa COVID-19, makakatulong kami sa inyo at sa inyong pamilya na manatiling ligtas at mabawasan at matanggal ang pagkalat ng COVID-19. Sa pakikipagpartner sa ilang mga lokal na lungsod, ang Programang Pangsuporta sa Pagbubukod at Pagkuwarantina ng Santa Clara County ay nagbibigay ng isang beses na tulong habang kayo ay nagbubukod at nagkukuwarantina:

 • Mga pagkakalagay sa motel (kung hindi kayo makapagbukod o makapagkuwarantina mula sa iba); at
 • Paghahatid ng mga grocery, mga supply sa bahay at ng sanggol (upang maaari kayong manatili sa bahay habang nagbubukod o nagkukuwarantina); at
 • Tulong pinansyal o sa pag-upa para sa mga kwalipikadong residente ng Santa Clara County.

 

Mga Mapagkukunan

Kung kayo ay nasuring positibo sa COVID-19 o nalantad sa COVID-19 sa pakikipagsalamuha nang malapitan, makakatulong kami sa inyo at sa inyong pamilya na manatiling ligtas! Upang maging kwalipikado, ang kita ng sambahayan ay dapat na mas mababa sa 80% ng Area Median Income.  (Halimbawa, ang isang pamilya na may 4 na miyembro na may taunang kita na $117,750 ay kwalipikado.)

Makakatulong kami sa:

 • Emergency na Tulong sa pag-upa at/o pinansyal
  • Tulong pinansyal: isang beses na pagbabayad ng hanggang sa $2,500 para sa kwalipikadong pamilya o $2,000 para sa kwalipikadong indibidwal.
  • Tulong sa pag-upa: isang beses na pagbabayad ng hanggang $5,000 para sa isang buwan na renta at mga utility.
 • Paghahatid ng Grocery
  Isang beses na paghahatid ng mga grocery at/o mga supply ng paglilinis sa isang tirahan
 • Isang silid sa motel na may malinis na mga kumot at serbisyo sa paglalaba
  Ang motel na may mga pangsuportang serbisyo para sa mga kaso at nakipagsalamuha na hindi ligtas na makapagbukod o makapagkuwarantina sa bahay o ang mga walang bahay. Sa hotel na ito, nag-aalok ang County ng mga limitadong serbisyo sa pamamahala ng kaso, tatlong pagkain bawat araw at mga serbisyong paglalaba.
 • Iba pang mga mapagkukunan ng komunidad

Sino ang Makakatanggap ng Tulong?

Kayo ay maaaring kwalipikado para makatanggap ng tulong kung natutugunan ninyo ang mga sumusunod na kinakailangan:

 • Nasuring positibo sa COVID-19 o nalantad sa pakikipagsalamuha nang malapitan sa taong nakumpirmang may COVID-19 sa loob ng 90 na araw ng inyong kahilingan para sa IQ Support Program Assistance;
 • Para maging kwalipikado, ang kita ng sambahayan ay dapat mababa kaysa sa 80% ng Area Median Income. Halimbawa, isang pamilya na may 4 na miyembro na may taunang kita na $117,750 ay kwalipikado.
 • Makakapagpakita ng kawalan ng kita na nauugnay sa positibong resulta ng pagsusuri sa COVID-19 o pagkakalantad sa nakasalamuha nang malapitan; at
 • Kasalukuyang nakatira sa unincorporated Santa Clara County o sa mga nakikilahok na lungsod kasama ang katunayan ng address sa isang ID o bill (Tingnan ang tsart sa ibaba).
   

Aling mga Lungsod ang Sumasali sa Programang IQ?

Isang silid sa hotel/motel na may malinis na mga kumot at serbisyong paglalaba

Emergency na Tulong sa pag-upa at/o pinansyal

Mga grocery

All County residents who are unhoused or unable to isolate or quarantine at home.

Unincorporated Santa Clara County
Los Altos
Los Altos Hills
Milpitas
Morgan Hill
San Jose
Saratoga

Unincorporated Santa Clara County
Los Altos
Los Altos Hills
Milpitas
Morgan Hill
San Jose
Saratoga

Community Outreach na mga Mapagkukunan 

flyer-iq-eligibility-checklist
flyer-iq-support-program
flyer-iq-support-program-participating-cities
 • Mga Nakikilahok na mga Lungsod at mga Serbisyo ng IQ Support Program (PDF)
  Inglies​ |

Mga Madalas na Katanungan 

  Ang pinagsamang antas ng kita ng sambahayan ay dapat na mas mababa sa 80% ng Area Median Income (AMI) para sa Santa Clara County.

  Upang matukoy ang inyong kwalipikasyon, repasuhin ang tsart.

  Magbibigay ng tulong ang IQ Support Program sa mga kwalipikadong indibidwal anuman ang katayuan sa imigrasyon.

  Ang lahat ng mga kwalipikadong aplikante ay dapat magpakita na sila ay nawalan ng kita dahil sa pagiging positibo sa COVID o nalantad sa isang nakipagsalamuha nang malapitan. Ang nawalan ng trabaho dahil ang mga hindi mahahalagang negosyo ay nagsara dahil sa pandemya ay hindi nagkakwalipika sa isang indibidwal para sa tulong sa IQ Support Program.

  Ang inaasahang oras ng pagtugon para matawagan mula sa isang a County IQ Coordinator ay isang araw. Ang mga IQ Coordinator ay tumatawag sa mga tao ng tatlong beses bago isasara ang kahilingan sa aplikasyon kung walang sasagot.

  Pagkatapos makumpleto ang intake process at ang lahat ng mga kinakailangang dokumento ay naisumite, ang mga kahilingan ay pinoproseso sa loob ng ilang araw. Ang mga tseke ay pinapadala sa koreo sa mga kwalipikadong kliyente; mangyaring maghintay ng hanggang sa 10 na araw para sa pagpapadala ng koreo.

  Ang mga order ay ginagawa sa loob ng 24 na oras ng kahilingan para sa mga kwalipikadong indibidwal. Ang mga grocery ay ibibigay lamang ng isang beses bawat address ng tirahan.

  Kung independiyenteng hinahawakan ng mga magkakahiwalay na pamilya ang kanilang sariling pananalapi, sa gayon bawat sa kanila ay maaaring kwalipikado bilang mga magkakahiwalay na sambahayan. Bawat pamilya ay dapat mag-apply at tumugon sa lahat ng mga kinakailangang kwalipikasyon para makatanggap ng tulong pinansyal.

  Ang mga aplikante ay dapat mayroong positibong resulta ng pagsusuri sa COVID at may nakumpirmang pagkakalantad sa nakasalamuha nang malapitan sa loob ng 90 na araw ng kahilingan ng aplikasyon para sa tulong pinansyal.

  Para maumpisahan ang proseso, ang lahat ng mga aplikante ay dapat magbigay ng isang ID at katunayan ng address sa isang nakikilahok na lungsod o unincorporated Santa Clara County. Ang iba pang mga dokumento ay maaaring kailanganin batay sa uri ng hiniling na serbisyo, kabilang ang pagsesertipika ng sarili ng kawalan ng kita (ang form ay binibigay ng IQ Support Program).

  Media

  PSA: Pagbubukod kumpara sa Pagkuwarantina

  Pagbubukod kumpara sa Pagkuwarantina

  ©2022 County of Santa Clara. All rights reserved.