Chương Trình Tiêm Ngừa Tại Nhà

Kể từ Thứ Bảy, ngày 5 tháng 3, 2022, chương trình Tiêm ngừa Tại Nhà không còn nhận thêm yêu cầu để có người đến tận nhà tiêm ngừa cho quý vị. Thứ Sáu ngày 4 tháng 3 sẽ là ngày cuối cùng Hạt Santa Clara nhận đơn mới cho chương trình này.

Chương Trình Tiêm Ngừa Tại Nhà của Hạt Santa Clara sẽ không còn nhận đơn mới để được tiêm ngừa.

Những ai có thể đến địa điểm tiêm ngừa của Quận Hạt xin vui lòng lấy hẹn tại sccfreevax.org.  Quận Hạt có dịch vụ lái xe qua để tiêm ngừa (drive through) khi quý vi yêu cầu (hãy báo cho nhân viên biết khi quý vị đến).  Những ai cần phương tiện giao thông, có thể gọi 408-970-2990 để lấy hẹn với chương trình VTA Paratransit và để được đưa đến và đón về miễn phí từ các địa điểm tiêm ngừa. Tất cả các địa điểm tiêm ngừa của Quận Hạt đều có dịch vụ trợ giúp người khuyết tật, có khó khăn về cảm nhận, hoặc có tình trạng tâm trí bất ổn.

Hãy bấm vào đây để biết thêm thông tin. 

Những người có bảo hiểm sức khỏe có thể liên lạc với hãng bảo hiểm sức khỏe của mình về việc trả lệ phí tiêm ngừa tại nhà, cũng như cung cấp dịch vụ này. 

Những người không có bảo hiểm sức khỏe nên tham khảo với một cố vấn tài chánh để biết có hội đủ điều kiện được giúp đỡ các chi phí y tế và được giới thiệu đến một cơ sở chăm sóc y tế từ nhiều chương trình khác nhau. 

Bao gồm các chương trình sau đây:

  • MediCal
  • Convered California
  • Chương Trình Healthcare Access
  • Chương Trình Primary Care Access

Để biết quý vị có hội đủ điều kiện để được giúp đỡ chi phí chăm sóc y tế hay không, hãy nộp Đơn Xin Giúp Đỡ Tài Chánh Chi Phí Y Tế qua mạng hoặc gọi số 1-866-967-4677.

©2022 County of Santa Clara. All rights reserved.