Programang Pagbabakuna sa Bahay

Ang County ng Santa Clara ay naglunsad ng isang libreng Programang Pagbabakuna sa Bahay para sa mga indibidwal na hindi makaalis sa kanilang lugar ng tirahan.

Kung mas patatagalin pa ninyo ang paghihintay upang mabakunahan, mas malaki ang panganib na mahahawaan ng COVID-19, at mahawaan ang isang kaibigan, mahal sa buhay, o katrabaho. Upang mabawasan ang oras ng paghihintay para sa lahat, ang mga indibidwal na nakakaabot sa isang lugar ng pagbabakuna ng county na may tulong ay lubos na hinihimok na gumawa ng appointment sa sccfreevax.org. Nag-aalok ang county ng mga drive-through na serbisyong pagbabakuna sa Emmanuel Baptist Church. Ang mga indibidwal na nangangailangan ng tulong sa transportasyon ay maaaring tumawag sa 408-809-2124 upang mag-iskedyul ng libreng mga pagsakay sa VTA Paratransit papunta at mula sa mga lokasyon ng pagbabakuna. Ang lahat ng mga klinikang pagbabakuna sa county ay nagbibigay ng tulong para sa mga pisikal na kapansanan o mga hamon sa pandama at pag-uugali. Mangyaring tumingin sa ibaba para sa isang buod ng mga available na tulong ayon sa lokasyon.

Lokasyon ng Pagbabakuna  Available na mga Serbisyo
Emmanuel Baptist Church, San Jose
 • Nakareserba na paradahan para sa mga transportasyon ng VTA at may kapansanan
 • Hiwalay na daanan at lugar ng upuan para sa may kapansanan sa isip.
 • Hiwalay na lugar ng pagmamasid para sa mga may kapansanan sa pagkikilos
 • Pribadong lugar na may higaan

San Martin Clinic, sa pagitan ng Morgan Hill at Gilroy

 • Drive-thru na pagbabakuna sa paradahan ng gusali ng Environmental Health
 • Ang mga pasyente na mas gusto na manatili sa kanilang mga sasakyan ay dapat ipagbigay-alam sa bumabati sa lokasyon sa kanilang pagdating.
 • Pag-access sa pagbabakuna na alinsunod sa ADA sa gusali ng County Animal Services sa malapitan, na may madaling drop-off sa harapan
 • Pribadong lugar na may higaan sa loob

Para sa karagdagang detalye, i-download ang Patnubay sa Pag-access sa Klinika ng Pagbabakuna ng May Kapansanan.

Iniimbitahan din ang mga indibidwal na may health insurance na suriin ang kanilang health insurance provider ang saklaw sa pagbabakuna sa bahay, dahil inaalok ng ilan ang serbisyong ito.

Para maging kwalipikado ang isang pasyente upang makatanggap ng pagbabakuna sa bahay sa ilalim ng Programa ng County ng Santa Clara, ang pasyente ay dapat na "limitado sa bahay" (homebound) sa ilalim ng kahulugan na ginamit ng pederal na programang Medicare. Ang isang tao ay itinuturing na "limitado sa bahay" kung ang PAREHONG mga pamantayan sa ibaba ay natutugunan:

 • Sa pangkalahatan, ang pasyente ay hindi maaaring umalis sa kanilang tahanan dahil sa isang kondisyong medikal o kapansanan; AT
 • Kapag umalis siya sa bahay, nangangailangan ito ng isang malaki at mahirap na pagsisikap at tulong.

Ang mga indibidwal o kanilang tagapag-alaga, healthcare provider, miyembro ng pamilya, o kaibigan ay maaaring magsumite ng isang kahilingan dito upang simulan ang proseso.

Mag-apply para sa programang pagbabakuna sa bahay

Para sa mga indibidwal na hindi ma-access ang online form, maaari kayong makipag-ugnay sa 408-970-2818 o mag-email sa [email protected].

Makikipag-ugnay ang isang kinatawan upang makumpleto ang isang intake form at mag-iskedyul ng isang appointment para sa indibidwal at anumang iba pang kwalipikadong miyembro ng sambahayan. Ang mga intake na kinatawan ay available sa Lunes hanggang Biyernes sa parehong Ingles, Espanyol at karagdagang mga wika kung kinakailangan. Ang oras ng appointment ay natukoy  ayon sa availability ng kawani ng programa.

Ang mga kwalipikadong indibidwal ay mababakunahan sa kanilang lugar ng tirahan ng isa sa mga sumusunod: Isang Nars ng Pampublikong Pangkalusugan, Pang-emerhensiyang Medikal na Tekniko, Paramedik mula sa kasosyo ng Departamento ng Bumbero o provider ng Pang-emerhensiyang Medikal na Serbisyo (EMS). Mayroong 15- hanggang 30-minutong panahon ng pagsubaybay upang subaybayan ang reaksyon ng indibidwal sa bakuna.

Kung mayroon kayong anumang mga katanungan, makipag-ugnay sa In-Home Vaccination Team sa 408-970-2818 o [email protected]

Paano ako makakapag-apply para sa libreng Programang Pagbabakuna sa Bahay?

Ang mga indibidwal o kanilang tagapag-alaga, healthcare provider, miyembro ng pamilya, o kaibigan ay maaaring magsumite ng isang kahilingan dito upang simulan ang proseso.

Mag-apply para sa programang pagbabakuna sa bahay

Para sa mga indibidwal na hindi ma-access ang online form, maaari kayong makipag-ugnay sa 408-970-2818 o mag-email sa [email protected].

Paano natutukoy ang kwalipikasyon?

Para maging kwalipikado ang isang pasyente upang makatanggap ng pagbabakuna sa bahay sa ilalim ng Programa ng County ng Santa Clara, ang pasyente ay dapat na "limitado sa bahay" (homebound) sa ilalim ng kahulugan na ginamit ng pederal na programang Medicare. Ang isang tao ay itinuturing na "limitado sa bahay" kung ang PAREHONG mga pamantayan sa ibaba ay natutugunan:

 • Sa pangkalahatan, ang pasyente ay hindi maaaring umalis sa kanyang tahanan dahil sa isang kondisyong medikal o kapansanan; AT
 • Kapag umalis siya sa bahay, nangangailangan ito ng isang malaki at mahirap na pagsisikap at tulong.

Ang mga miyembro ng sambahayan na edad 12 at mas matanda na nakatira, nagtatrabaho, o pumapasok sa paaralan sa Santa Clara County ay maaari ring humiling na mabakunahan kasama ng indibidwal.

Ano ang mangyayari kapag naisumite ang aking kahilingan sa programa?

Kapag naisumite na ang inyong kahilingan, ang isang kinatawan ay makikipag-ugnay upang makumpleto ang isang intake form at mag-iiskedyul ng isang appointment.

Nagbibigay ba ang call center ng suporta para sa maraming wika?

Available ang mga kinatawan sa parehong Ingles at Espanyol at mayroon ding pag-access sa mga serbisyong pagsasalin.

Kailan ko maaasahang mabakunahan?

Ang oras ng isang appointment ay matutukoy ayon sa availability ng kawani ng programa. Maaaring tumagal ng 1-4 na mga linggo pagkatapos ninyong isumite ang inyong kahilingan na mabakunahan.

Sino ang magbibigay sa akin ng bakuna?

Ang mga kwalipikadong indibidwal ay mababakunahan sa kanilang lugar ng tirahan ng isang Nars ng Pampublikong Pangkalusugan, Pang-emerhensiyang Medikal na Tekniko, Paramedik mula sa kasosyo ng Departamento ng Bumbero o provider ng Pang-emerhensiyang Medikal na Serbisyo (EMS) sa Santa Clara County. Mayroong 15-hanggang 30-minutong paghihintay upang subaybayan ang reaksyon ng indibidwal sa bakuna.

Nagsumite na ako ng isang kahilingan para sa isang pagbabakuna sa bahay ngunit wala pang tumawag na kinatawan sa akin. Anong gagawin ko ngayon?

Kung naisumite na ninyo ang inyong mga materyales, ang programa ay makikipag-ugnay sa inyo sa lalong madaling panahon. Mangyaring i-double check ang inyong mga voicemail at junk email folder, dahil nalalaman namin na maraming mga indibidwal ang hindi sinasadyang hindi nakakatanggap ng mga tawag at email mula sa programa. Kung higit sa 1 linggo mula nang inyong pagsumite at hindi pa kayo kinontak ng isang kinatawan, tumawag sa (408)970-2818 o mag-email sa [email protected].

Paano kung hindi ako kwalipikado para sa Programang Pagbabakuna sa Bahay?

Ang mga indibidwal na hindi kwalipikado para sa Programang Pagbabakuna sa Bahay ay hinihimok na gumawa ng appointment sa sccfreevax.org, sa kanilang healthcare provider, o sa isang lokal na retail na parmasya.

©2021 County of Santa Clara. All rights reserved.