Programang Pagbabakuna sa Bahay

Epektibo sa Sabado, Marso 5, 2022, ang programang Pagbabakuna sa Bahay ay hindi na tatanggap ng mga bagong kahilingan para sa pagbabakuna sa Bahay. Sa Biyernes, Marso 4, 2022 ang huling petsa na ang Santa Clara County ay tatanggap ng mga bagong kahilingan para sa programang Pagbabakuna sa Bahay.

Ang Programa ng County ng Santa Clara na Pagbabakuna sa Bahay ay hindi na tatanggap ng mga bagong kahilingan para sa pagbabakuna.

Ang mga indibidwal na may kakayahang pumunta sa isang lokasyon ng pagbabakuna ng county na may tulong ay lubos na hinihikayat na gumawa ng appointment sa sccfreevax.org.

Ang County ay nag-aalok ng drive-up na opsyon sa lahat ng klinika kapag hiniling ito (ipagbigay-alam sa attendant sa pagdating). Ang mga indibidwal na nangangailangan ng tulong sa transportasyon ay maaaring tumawag sa 408-970-2990 upang mag-iskedyul ng libreng sakay sa VTA Paratransit papunta at mula sa mga lokasyon ng pagbabakuna. Lahat ng mga klinika ng pagbabakuna ng county ay nagbibigay ng mga akomodasyon para sa may mga pisikal na kapansanan o pandama at may mga hamon sa pag-uugali. Mag-click dito para sa karagdagang impormasyon.

Iniimbitahan din ang mga indibidwal na may health insurance na makipag-ugnayan sa kanilang health insurance provider tungkol sa saklaw ng pagbabakuna sa bahay, dahil inaalok ng ilan ang serbisyong ito.

Ang mga indibidwal na walang health insurance ay iniimbitahan na kumonsulta sa isang pinansyal na tagapayo hinggil sa kwalipikasyon para sa iba’t ibang programa upang makatulong sa mga medikal na gastusin at sa pagkokonekta sa isang healthcare na bahay.

Kabilang sa mga programa:

  • MediCal
  • Covered California
  • Healthcare Access Program
  • Primary Care Access Program

Upang tingnan kung kwalipikado kayo para sa tulong sa inyong mga gastusin sa healthcare, magsumite ng Aplikasyon para sa Pinansyal na Tulong sa online o tumawag sa 1-866-967-4677.

©2022 County of Santa Clara. All rights reserved.