Thi hành các Lệnh Y Tế Công Cộng do Quận Hạt và Tiểu Bang ban hành liên quan đến COVID-19

Mọi cá nhân và doanh nghiệp trên toàn Hạt Santa Clara có trách nhiệm tuân thủ các lệnh y tế công cộng của Quận hạt được đặt ra để tiếp tục giữ an toàn cho cộng đồng của chúng ta trong việc chống lại dịch COVID-19.  Để biết thêm thông tin về các luật lệ hiện hành, vui lòng xem trang mạng “Các Lệnh Y Tế Công Cộng”trang mạng “Các Câu Hỏi Thường gặp về Lệnh Y Tế Công Cộng” của Quận hạt, trong đó có cả đường dẫn đến các tài liệu hướng dẫn và quy định hiện hành của Tiểu bang. 

Hướng dẫn là bước đầu tiên

Khi Quận Hạt nhận được khiếu nại không khẩn cấp về các doanh nghiệp chưa từng vi phạm lệnh trước đó, phản ứng đầu tiên của Quận Hạt thường là tìm hiểu về trường hợp của họ và cố gắng hướng dẫn doanh nghiệp cách tuân thủ. Điều này có thể bao gồm việc đưa ra cảnh cáo hoặc có các hành động thích hợp khác, tùy theo trường hợp. Nếu doanh nghiệp đã vi phạm lệnh trước đó, từ chối tuân thủ sau khi được hướng dẫn, bị phát hiện là có cố ý vi phạm lệnh, hoặc đã vi phạm đưa đến các rủi ro đối với sức khỏe cộng đồng, Quận Hạt có thể không đưa ra cảnh cáo. Theo kinh nghiệm của Quận Hạt, hầu hết các doanh nghiệp, một khi đã được hướng dẫn về các quy tắc, sẽ tuân thủ.

Thực thi lệnh

Khi các doanh nghiệp không tuân thủ lệnh, Quận Hạt có thể có một số hành động để thực thi lệnh. Quận Hạt sử dụng một số công cụ thực thi, bao gồm cảnh cáo và phạt tiền (theo Sắc lệnh khẩn cấp NS-9.291, ban hành ngày 11 tháng 8 năm 2020), đình chỉ hoặc thu hồi giấy phép (trong nhiều ngành khác nhau cần Quận Hạt cấp giấy phép), và thậm chí truy tố hình sự (vì vi phạm lệnh y tế là một tội tiểu hình). Có nhiều yếu tố - bao gồm các thể loại vi phạm, mức độ nghiêm trọng, mức độ vi phạm đó có thể gây nguy hiểm cấp kỳ đến sức khỏe cộng đồng như thế nào và liệu doanh nghiệp có vi phạm lệnh y tế trước đây hay không – sẽ giúp Quận Hạt lựa chọn công cụ thực thi.

Công cụ thực thi được sử dụng thường xuyên nhất của Quận Hạt là phạt tiền thông qua tài liệu gọi là Thông Báo Vi Phạm do Viên chức Thực thi định mức.  Để phù hợp với trọng tâm chung của Quận Hạt về việc tiếp cận cộng đồng, hướng dẫn và tuân thủ tự nguyện, trong một số trường hợp thích hợp, bản Thông Báo Vi Phạm cho “thời gian gia hạn” tối đa là 72 giờ.  Khi Thông Báo Vi Phạm có thời gian gia hạn, doanh nghiệp có thể tránh bị phạt tiền nếu họ tuân thủ thời gian gia hạn và nộp bản Tuyên Bố Tuân thủ để chứng minh sự tuân thủ của họ. (Doanh nghiệp có thể nộp bản tuyên bố tuân thủ tại www.sccCOVIDconcerns.org.) Nhưng nếu doanh nghiệp nào không tuân thủ trong thời gian gia hạn — hoặc nếu Thông báo Vi phạm không đưa ra thời gian gia hạn — thì tiền phạt sẽ tích lũy từ ngày và giờ mà Viên chức Thực thi đưa ra Thông báo Vi phạm.

Theo Sắc lệnh khẩn cấp, tiền phạt sẽ tăng gấp đôi mỗi ngày cho đến khi đạt mức tối đa hàng ngày là 5.000 đô la, sau đó sẽ tích lũy lại mỗi ngày cho đến khi vi phạm được khắc phục. Quận Hạt có thể thu tiền phạt thông qua nhiều hệ thống khác nhau, bằng cách lập hóa đơn trực tiếp cho doanh nghiệp và yêu cầu Thư ký Quận Hạt áp đặt khoản tiền phạt lên bất động sản, nơi đã xảy ra vi phạm. Điều này có nghĩa là chủ nhân bất động sản, nếu khác với chủ nhân doanh nghiệp, có thể bị bắt buộc phải trả tiền phạt đó.

Ngoài các hành động thực thi lệnh của Quận Hạt, Tiểu Bang cũng thực thi các Lệnh của Tiểu Bang với các cuộc gọi điện thoại, gửi các thông tin liên lạc trên văn bản qua email hoặc bưu điện, và các thanh tra cơ sở doanh nghiệp.  Các cơ quan thực thi lệnh Tiểu Bang có thể bao gồm Bộ Kiểm soát Thức uống Rượu Bia, Bộ Phụ Trách Người Tiêu Dùng, Bộ Giao Thương Công Nghệ và các cơ quan khác. Tiểu Bang cũng có thể có hành động đối với các văn bằng hoặc giấy phép mà họ cấp, chẳng hạn như đình chỉ giấy phép.

Hỗ trợ của Quận Hạt

Quận Hạt chủ trương hướng dẫn doanh nghiệp hơn là thực thi lệnh và nhiệt tình muốn giúp các doanh nghiệp tìm hiểu và tự nguyện tuân thủ nghĩa vụ của họ theo lệnh y tế. Nếu câu hỏi của doanh nghiệp không có câu trả lời trong thông tin có sẵn trên trang mạng COVID-19 của Quận Hạt — quý vị có thể tìm thêm thông tin tại phần hướng dẫn cho doanh nghiệp, và Các câu hỏi thường gặp  — Doanh nghiệp có thể liên lạc với Tổng đài COVID-19 dành cho Doanh nghiệp của Quận Hạt ở số (408) 961-5500 hoặc nộp mẫu đơn trên mạng.

Ai cũng có thể báo cáo nếu có lo ngại về các vi phạm đối với lệnh y tế công cộng bằng cách vào trang mạng của chúng tôi tại www.SCCCovidConcerns.org và điền biểu mẫu trực tuyến hoặc liên lạc với Tổng đài dành cho Doanh nghiệp ở số (408) 961-5500 để được giúp ghi nhận báo cáo vào mẫu đơn trực tuyến với nhiều ngôn ngữ khác nhau.​​​​​​

Có câu hỏi về Thông báo Vi Phạm hoặc Hợp Đồng Tuân Thủ?

Nếu quý vị có lo ngại về Thông Báo Vi Phạm quý vị nhận được, hoặc muốn thảo luận thông qua Hợp Đồng Tuân Thủ để được giảm tiền phạt với cam kết sẽ tuân thủ tất cả các lệnh y tế công cộng trong tương lai, vui lòng gửi điện thư đến [email protected] hoặc gọi số 408-299-9043.​

©2022 County of Santa Clara. All rights reserved.