Số Liệu Thống Kê và Báo Cáo Về COVID-19

Hãy xem Bảng Theo Dõi Nước Thải COVID- 19 Mới Nhất của Quận Hạt Santa Clara, là nơi theo dõi nồng độ hằng ngày của siêu vi khuẩn COVID- 19 có trong các cơ sở xử lý nước thải phục vụ cư dân của Hạt Santa Clara.

Tất cả các dữ liệu thống kê về COVID-19 của Quận Hạt đã chuyển sang sử dụng Bản Thăm Dò Ước Đoán Dân Số Cộng Đồng Hoa Kỳ trong 5 năm của Cục Kiểm Kê Dân Số Hoa Kỳ. Những ước đoán dân số này cho thấy số liệu chính xác hơn về dân số và  các thống kê dân số trong Quận Hạt của chúng ta dựa trên dữ liệu điều tra dân số sơ bộ của năm 2020. Trước đây, các dữ liệu thống kê của chúng ta đã sử dụng Bảng Dự Đoán Dân Số Quận Hạt của Bộ Tài Chánh Tiểu Bang dựa trên Sắc Tộc/Chủng Tộc và Độ Tuổi.

**Số liệu về các trường hợp tử vong sẽ được cập nhật vào mỗi Thứ Sáu.

Bảng thống kê này sẽ được cập nhật từ Thứ Hai đến Thứ Sáu, trừ các ngày lễ.

Với nỗ lực nhằm liên tục cung cấp các số liệu có giá trị, Quận Hạt sẽ cập nhật ngay khi có được các thông tin đầy đủ hoặc chính xác hơn.  Do đó, con số các trường hợp nhiễm và tử vong có thể thay đổi trong suốt quá trình khi có số trường hợp nhiễm và tử vong được thêm vào hoặc loại bỏ ra khỏi bảng thống kê.  Ngoài ra, các báo cáo chậm trễ và việc xác thực số liệu có thể ảnh hưởng đến số liệu các trường hợp nhiễm và tử vong mới được báo cáo trong ngày, dẫn đến số liệu các trường hợp nhiễm hoặc tử vong được báo cáo có ngày thấp hơn và có ngày lại cao hơn.

Để tải các số liệu liên quan đến bảng thống kê trên đây, vui lòng vào trang: data.sccgov.org/browse?category=COVID-19​​

Chúng tôi luôn theo dõi kỹ các số liệu có liên quan đến sự lây lan của COVID-19 trong cộng đồng.  Trong các bước kế tiếp, chúng tôi sẽ tiếp tục đưa ra các quyết định dựa trên khoa học, số liệu và dữ kiện liên quan đến các trường hợp cụ thể trong cộng đồng của chúng ta.

Chúng tôi cam kết sẽ cung cấp các báo cáo chính xác, đáng tin cậy đến công chúng.  Các số liệu bổ sung sẽ được cung cấp qua thời gian.  Các thông tin trình bày ở đây được cập nhật thường xuyên dựa vào báo cáo của nhiều cơ quan trên toàn Quận Hạt và các đối tác bên ngoài. Vui lòng đọc các ghi chú liên quan đến mỗi bảng thống kê để hiểu thêm về các giới hạn trong việc báo cáo.

Bảng Thống kê COVID-19

©2023 County of Santa Clara. All rights reserved.