Bảng Giao Diện Số Về COVID-19

Dữ liệu có thể không đầy đủ: Đầu thàng 8, chúng tôi đã phàt hiện rằng hệ thống bào cào của Tiểu Bang có trục trặc, gây ảnh hưởng đến tất cả càc quận hạt. Mặc dù Tiểu Bang tin rằng việc này đã được giải quyết, chúng tôi vẫn tiếp tục xàc thực dữ liệu của chúng tôi.

**Dữ liệu về các trường hợp tử vong sẽ chỉ được cập nhật từ Thứ Hai đến Thứ Sáu; ngoài ra, sẽ không có cập nhật trong dữ liệu về trường hợp tử vong vào các ngày trong tuần sau kỳ nghỉ lễ.

^​Vì lý do hệ thống CalREDIE của Tiểu Bang có trở ngại không liên tục, con số càc trường hợp nhiễm mới và/hoặc tích lũy có thể thay đổi sau khi càc vấn đề này được giải quyết.

​Số người chết tạm thời có thể chưa được thống kê trong khi càc trường hợp tử vong đang được điều tra.

Để tải xuống dữ liệu liên quan đến bảng tổng kết dữ liệu ở trên, vui lòng vào trang: data.sccgov.org/browse?category=COVID-19​​

Chúng tôi đang cẩn thận theo dõi dữ liệu liên quan đến sự lây lan của COVID-19 trong cộng đồng. Trong lúc vẫn tiến về phía trước, chúng tôi sẽ tiếp tục đưa ra quyết định dựa trên khoa học, dữ liệu và sự việc liên quan đến các tình trạng cụ thể trong cộng đồng.

Chúng tôi cam kết cung cấp các báo cáo chính xác, đáng tin cậy cho công chúng. Dữ liệu bổ sung sẽ được cung cấp thêm theo thời gian. Thông tin được trình bày ở đây được cập nhật thường xuyên và phụ thuộc vào báo cáo của nhiều cơ quan trên toàn Quận Hạt và càc thành phần hợp tác bên ngoài. Vui lòng đọc các ghi chú liên quan đến mỗi bảng tổng kết dữ liệu để hiểu thêm về các giới hạn trong việc báo cáo.

Bảng Tổng kết Dữ liệu COVID-19

©2021 County of Santa Clara. All rights reserved.