Data at mga Ulat sa COVID-19

 

Bisitahin ang pinakabagong COVID-19 wastewater monitoring dashboard ng Santa Clara County, na sumusubaybay sa mga pang-araw-araw na konsentrasyon sa COVID-19 virus na makikita sa mga pasilidad ng wastewater treatment na nagsisilbi sa mga tao na nakatira sa Santa Clara County.

Lahat ng COVID-19 dashboard ng County ay lumipat sa paggamit ng U.S. Census Bureau American Community Survey (ACS) 5-Year Estimates population estimates. Ang population estimates na ito ay mas tumpak na nagpapakita ng populasyon ng ating county at mga demograpiko batay sa naunang 2020 census data. Dati, ang mga dashboard natin ay gumamit ng County Population Projection ng State Department of Finance batay sa Lahi/Etnisidad at Edad.

**Ang mga data sa mga pagkamatay ay ia-update tuwing Biyernes.

Ang dashboard na ito ay ina-update ng Lunes-Biyernes at hindi ia-update tuwing holiday.

Bilang bahagi ng patuloy na pagsisikap sa kalidad ng data, ina-update ang data habang ang County ay nakakatanggap ng impormasyon na mas kumpleto o tumpak. Samakatuwid, ang mga numero ng kaso at pagkamatay ay maaaring magbago habang ang mga kaso at pagkamatay ay idinagdag o tinanggal sa buong bilang sa pamamagitan ng prosesong ito. Bilang karagdagan, ang pagkakaantala sa pagreport at pagpapatunay ng data ay maaaring makaapekto sa bilang ng mga bagong kaso at pagkamatay na naireport sa naturang araw, na hahantong sa mas mababang bilang ng mga kaso o pagkamatay na naireport sa ilang mga araw at mas mataas na bilang sa iba.

Upang mag-download ng data na may kaugnayan sa dashboard sa itaas, mangyaring bumisita sa: data.sccgov.org/browse?category=COVID-19

Maingat naming sinusubaybayan ang data na may kaugnayan sa pagkalat ng COVID-19 sa ating mga komunidad. Habang tayo ay sumusulong, patuloy tayong gagawa ng mga desisyon batay sa agham, data at mga katotohanan na may kaugnayan sa mga partikular na kondisyon sa ating mga komunidad.

Kami ay nakatuon sa pagbibigay ng tumpak, maaasahang mga ulat sa publiko. Ang karagdagang data ay idadagdag sa paglipas ng panahon. Ang impormasyong ipinakita dito ay regular na ina-update at nakasalalay sa pag-uulat ng maraming ahensya sa buong County at mga partner sa labas. Mangyaring basahin ang mga tala ng data na may kaugnayan sa bawat dashboard upang maunawaan ang anumang mga limitasyon sa pag-uulat.

Mga Dashboards ng COVID-19

©2023 County of Santa Clara. All rights reserved.