Data at mga Ulat sa COVID-19

**Ang mga data sa mga pagkamatay ay maa-update sa Biyernes.

Ang dashboard na ito ay maa-update ng Lunes–Biyernes at hindi maa-update tuwing holiday.

Bilang bahagi ng patuloy na pagsisikap sa kalidad ng data, ina-update ang data habang ang County ay nakakatanggap ng impormasyon na mas kumpleto o tumpak. Samakatuwid, ang mga numero ng kaso at pagkamatay ay magbabago dahil sa mga kaso at pagkamatay na naidagdag o natanggal sa buong bilang sa pamamagitan ng prosesong ito. Bilang karagdagan, ang pagkakaantala sa pagreport at pagpapatunay ng data ay maaaring makaapekto sa numero ng mga bagong kaso at pagkamatay na naireport sa naturang araw, na hahantong sa mas mababang numero ng mga kaso o pagkamatay na naireport sa ilang mga araw at mas mataas na numero sa iba.

Upang mag-download ng data na may kaugnayan sa dashboard sa itaas, mangyaring bumisita sa: data.sccgov.org/browse?category=COVID-19

Maingat naming sinusubaybayan ang data na may kaugnayan sa pagkalat ng COVID-19 sa ating mga komunidad.  Habang tayo ay sumusulong, patuloy tayong gagawa ng mga desisyon batay sa agham, data at mga katotohanan na may kaugnayan sa mga partikular na kondisyon sa ating mga komunidad.

Kami ay nakatuon sa pagbibigay ng tumpak, maaasahang mga ulat sa publiko. Ang karagdagang data ay idadagdag sa paglipas ng panahon. Ang impormasyong ipinakita dito ay regular na ina-update at nakasalalay sa pag-uulat ng maraming ahensya sa buong County at mga partners sa labas. Mangyaring basahin ang mga tala ng data na may kaugnayan sa bawat dashboard upang maunawaan ang anumang mga limitasyon sa pag-uulat.

Mga Dashboards ng COVID-19

 • Mga Dashboard at Report ng mga Kaso, Kamatayan, at Pagsusuri
  • Mga Kaso at Kamatayan sa COVID-19
   Nagbibigay ng detalyadong impormasyon tungkol sa mga kaso at kamatayan sa COVID 19.
  • Antas ng Kaso ng COVID-19 ayon sa Katayuan ng Pagbabakuna
   Ang dashboard na ito ay nagpapakita ng 7-na araw na pang-araw-araw na karaniwang antas ng kaso ng COVID-19 ng kabuuan ng Santa Clara County, para sa mga hindi pa nabakunahang residente, at para sa mga ganap na nabakunahang residente. 
  • Mga Demograpiko ng mga Kaso at Kamatayan
   Nagbibigay ng impormasyon tungkol sa mga katangian at demograpiko ng mga kaso at kamatayan sa COVID-19, kabilang ang: edad, kasarian, lahi/etnisidad, pinagmulan ng pagkalat para sa mga kaso, at mga malubhang medikal na kondisyon para sa kamatayan.
  • Pagpapasuri para sa COVID-19
   Nagbibigay ng impormasyon sa kabuuang pang-araw-araw na pagpapasuri para sa COVID 19
  • Mga Variants ng COVID-19
   Ang dashboard na ito ay nagbibigay ng pinagsama-samang bilang ng Covid-19 na variant na nakilala at naireport sa Santa Clara County.
 • Mga Dashboard ng Pagbabakuna
  • Mga Pagbabakuna para sa COVID-19 sa mga Residente ng County
   Nagbibigay ang dashboard na ito ng impormasyon tungkol sa pagbibigay ng bakuna sa mga residente ng Santa Clara County na kasalukuyang kwalipikado na makatanggap ng pagbabakuna sa COVID-19. Kabilang dito ang mga residente na nabakunahan ng mga providers sa loob ng Santa Clara County at mga residente na nabakunahan sa labas ng county.
 • Mga Mapping Dashboard
 • Mga Dashboard ng Hospitalisasyon
  • Hospitalisasyon
   Nagbibigay ng mga bilang ng pasyente sa mga kama ng acute hospital, at intensive care unit.
 • Mga Dashboard ng Pagtugon sa COVID-19
 • Mga Hanay ng Data sa COVID-19

©2021 County of Santa Clara. All rights reserved.