Data at mga Ulat sa COVID-19

**Ang data sa mga pagkamatay ay maa-update sa Lunes hanggang Biyernes lamang; bilang karagdagan, hindi magkakaroon ng update sa data ng mga pagkamatay sa mga araw ng linggo kasunod ng isang holiday.

^ Dahil sa iregular na mga isyu sa CalREDIE systema ng Estado, ang bilang ng mga bago at/o pinagsamang kaso ay maaaring magbago sa paglutas ng mga isyung ito.

Ang bilang ng mga namatay ay maaaring pansamantalang may mababang

bilang habang iniimbestigahan pa ang mga pagkamatay.​

Upang mag-download ng data na may kaugnayan sa dashboard sa itaas, mangyaring bumisita sa: data.sccgov.org/browse?category=COVID-19

Maingat naming sinusubaybayan ang data na may kaugnayan sa pagkalat ng COVID-19 sa ating mga komunidad.  Habang tayo ay sumusulong, patuloy tayong gagawa ng mga desisyon batay sa agham, data at mga katotohanan na may kaugnayan sa mga partikular na kondisyon sa ating mga komunidad.

Kami ay nakatuon sa pagbibigay ng tumpak, maaasahang mga ulat sa publiko. Ang karagdagang data ay idadagdag sa paglipas ng panahon. Ang impormasyong ipinakita dito ay regular na ina-update at nakasalalay sa pag-uulat ng maraming ahensya sa buong County at mga partners sa labas. Mangyaring basahin ang mga tala ng data na may kaugnayan sa bawat dashboard upang maunawaan ang anumang mga limitasyon sa pag-uulat.

Mga Dashboards ng COVID-19

 • Mga Dashboard at Report ng mga Kaso, Kamatayan, at Pagsusuri
  • Mga Kaso at Kamatayan sa COVID-19
   Nagbibigay ng detalyadong impormasyon tungkol sa mga kaso at kamatayan sa COVID 19.
  • Mga Demograpiko ng mga Kaso at Kamatayan
   Nagbibigay ng impormasyon tungkol sa mga katangian at demograpiko ng mga kaso at kamatayan sa COVID-19, kabilang ang: edad, kasarian, lahi/etnisidad, pinagmulan ng pagkalat para sa mga kaso, at mga malubhang medikal na kondisyon para sa kamatayan.
  • Pagpapasuri para sa COVID-19
   Nagbibigay ng impormasyon sa kabuuang pang-araw-araw na pagpapasuri para sa COVID 19
  • Mga Demograpikong Trend para sa mga Kaso ng COVID-19
   Nagbibigay ang report na ito ng detalyadong data sa mga demograpikong katangian ng mga taong nahawaan ng COVID-19 sa paglipas ng panahon sa Santa Clara County. Ipinapakita ng mga kaso ng COVID-19 na naitala sa Departamento ng Pampublikong Pangkalusugan ayon sa pangkat ng edad, lahi/etnisidad, at lungsod ng tirahan. Ipinapakita ng mga data na ito ang nakaraang apat na linggo at mula sa pag-uumpisa ng pandemya.
 • Mga Dashboard ng Pagbabakuna
  • Mga Pagbabakuna para sa COVID-19 sa mga Residente ng County
   Nagbibigay ang dashboard na ito ng impormasyon tungkol sa pagbibigay ng bakuna sa mga residente ng Santa Clara County na kasalukuyang kwalipikado na makatanggap ng pagbabakuna sa COVID-19. Kabilang dito ang mga residente na nabakunahan ng mga providers sa loob ng Santa Clara County at mga residente na nabakunahan sa labas ng county.
 • Mga Mapping Dashboard
 • Mga Dashboard ng Na-oospital
  • Mga Na-oospital
   Nagbibigay ng mga bilang ng pasyente sa mga kama ng acute hospital, intensive care unit, at mga gumagamit ng ventilator.
 • Mga Dashboard ng Pagtugon sa COVID-19
  • Plano
   Nagbibigay ng impormasyon tungkol sa katayuan ng antas ng Santa Clara County na nakabalangkas sa Plano para sa Mas Ligtas na Ekonomiya ng Estado.
  • Pagsubaybay sa Gastusin
   Nagbibigay ng isang bukas at malinaw na pagkwenta ng mga gastusin sa COVID 19 ng County.
 • Mga Hanay ng Data sa COVID-19

©2021 County of Santa Clara. All rights reserved.