Số Liệu của Quận Hạt Theo Kế Hoạch Kinh Tế An Toàn Của Tiểu Bang

Bản Tổng Kết này cung cấp dữ liệu về Hạt Santa Clara cho từng chỉ số được dùng trong Kế Hoạch Mở Cửa Kinh Tế An Toàn của Tiểu Bang. Đây là những chỉ số được dùng để xàc định tình trạng về tầng cấp của Hạt Santa Clara trong khuôn khổ này. Để chuyển sang ngạch có ít hạn chế hơn, Quận Hạt phải ở trong ngạch hiện tại được ít nhất ba tuần và tất cả càc chỉ số phải ở ngạch ít hạn chế hơn trong hai tuần liên tiếp. Quận Hạt sẽ bị chuyển sang ngạch có nhiều hạn chế hơn nếu bất kỳ chỉ số nào rơi vào tầng nhiều hạn chế đó trong hai tuần liên tiếp.

Dữ liệu trong bảng tổng kết này được Tiểu Bang chứ không phải Hạt Santa Clara tính và cung cấp. Do đó, dữ liệu trong bảng tổng kết này không hoàn toàn ăn khớp với số liệu trong các bảng tổng kết dữ liệu khác được Quận Hạt tính.

Bảng tổng kết dữ liệu này được cập nhật vào thứ Tư hàng tuần.

Nguồn: Bộ Y Tế Công Cộng California​

Ghi chú về dữ liệu:

Unadjusted case rate ("Tỷ lệ trường hợp nhiễm chưa điều chỉnh") là số trường hợp nhiễm COVID-19 trên 100.000 người, sử dụng mức trung bình 7 ngày với độ trễ 7 ngàyAdjusted case rate ("Tỷ lệ trường hợp nhiễm được điều chỉnh") tính số lượng trường hợp xét nghiệm đang được thực hiện trong quận hạt so với tỷ lệ trường hợp xét nghiệm trung bình trong tiểu bang; một tỷ lệ xét nghiệm cao hơn mức trung bình của tiểu bang sẽ điều chỉnh tỷ lệ trường hợp nhiễm của quận hạt thành thấp hơn, trong khi tỷ lệ xét nghiệm dưới mức trung bình của tiểu bang sẽ điều chỉnh tỷ lệ trường hợp nhiễm của quận hạt thành cao hơn. Positivity rate là tỷ lệ trường hợp xét nghiệm COVID-19 dương tính, sử dụng mức trung bình 7 ngày với độ trễ 7 ngàyEquity metric ("Chỉ số công bằng") sử dụng Chỉ số Healthy Places Index, đo lường càc điều kiện của cộng đồng liên quan đến sức khỏe tốt hơn, để xàc định 25% vùng điều tra dân số thấp nhất ở Quận Hạt Santa Clara. Health equity metric ("Chỉ số công bằng về sức khỏe") là tỷ lệ trường hợp dương tính trong càc vùng điều tra dân số này và đã được đặt vào khuôn khổ vào ngày 6/10/2020. "Testing rate" là số lượng trường hợp xét nghiệm COVID-19 trên 100.000 người, sử dụng mức trung bình 7 ngày với độ trễ 7 ngày. "Testing rate" không phải là số liệu được sử dụng trực tiếp để được chuyển ngạch nhưng được sử dụng để tính "adjusted case rate". "State testing median" là tỷ lệ xét nghiệm trung bình trong tiểu bang; con số này được cập nhật bốn tuần một lần và được sử dụng để tính hệ số điều chỉnh cho "adjusted case rate".

Quý vị có thể tìm thấy chi tiết và thông tin bổ sung về càc chỉ số trong bảng tổng kết dữ liệu này trênTrang mạng của Bộ Y tế California.

Nhấn vào đây để trở về trang chủ Dữ liệu và Báo cáo về COVID-19​​

©2022 County of Santa Clara. All rights reserved.