Bảng Số Liệu Về Biến Thể COVID-19

Nội dung cập nhật lần cuối ngày 06 tháng 06 năm 2022

XIN LƯU Ý RẰNG CÁC DỮ LIỆU GIẢI TRÌNH TỰ CÓ THỂ BỊ CHẬM TRỄ ĐẾN MỘT THÁNG HOẶC HƠN VÌ CÁC PHÒNG THÍ NGHIỆM CẦN THỜI GIAN ĐỂ SẮP XẾP VÀ BÁO CÁO CÁC TRƯỜNG HỢP NHIỄM BIẾN THỂ CHO SỞ Y TẾ CÔNG CỘNG.

Báo Cáo Về Các Biến Thể COVID-19

Bảng Thống kê này cung cấp số liệu tích lũy từ trước đến nay về các biến thể COVID-19 đã được nhận dạng và báo cáo trong Hạt Santa Clara.

Từ khi đại dịch bắt đầu, nhiều biến thể của SARS-CoV-2 đã xuất hiện, đây là điều thường gặp vì tính thay đổi và đột biến của tất cả các loại siêu vi khuẩn qua thời gian. Hầu hết các biến thể này không có tác động đáng kể đến sức khỏe, nhưng một số biến thể có ảnh hưởng đến sự lây truyền COVID-19, mức độ nghiêm trọng của bệnh, việc xét nghiệm, điều trị hoặc hiệu quả của thuốc tiêm ngừa, và cần được theo dõi định kỳ. Hiệu quả của thuốc tiêm ngừa và các biến thể sẽ tiếp tục được theo dõi và nghiên cứu trên toàn quốc và toàn cầu. Để biết thêm thông tin về việc tiêm ngừa ở Hạt Santa Clara, vui lòng xem bảng thống kê về thuốc tiêm ngừa của chúng tôi.

Hạt Santa Clara dựa theo cách định nghĩa và phân loại của CDC, gồm 4 loại biến thể SARS-CoV-2:

  • Biến thể gây Hậu quả Cao (Variant of High Consequence - VOHC) được dùng để mô tả biến thể có bằng chứng rõ ràng cho thấy các biện pháp đối phó y tế hoặc ngăn ngừa đã giảm hiệu quả.
  • Biến thể đáng lo ngại (Variant of Concern - VOC) được dùng để mô tả một biến thể được biết là có tác động đáng kể đến sức khỏe, chẳng hạn như dễ lây lan hơn, có nhiều khả năng gây bệnh nặng hơn hoặc có ít phản ứng hơn với thuốc tiêm ngừa hay việc điều trị.
  • Biến thể cần quan tâm (Variant of Interest - VOI) được dùng để mô tả một biến thể có liên quan đến nhiều thay đổi di truyền và có thể cần các biện pháp y tế công cộng phù hợp để đối phó.
  • Biến thể cần được theo dõi (Variant Being Monitored - VBM) được dùng để mô tả mọi biến thể có sự thay thế cần quan tâm, bao gồm các Biến thể cần quan tâm VOI và biến thể đáng lo ngại VOC trước đây tại Hoa Kỳ, hiện đang được cơ quan CDC theo dõi để tìm hiểu về ảnh hưởng đối với sức khỏe cộng đồng, nhưng không được cho là có thể gây ra hoặc sẽ xảy ra nhiều rủi ro cho công chúng

Khi CDC và các cơ quan khác khám phá và xếp loại cho các biến thể mới, chúng tôi sẽ thêm vào bảng số liệu này.  Khi có thêm thông tin, có thể có thay đổi trong việc xếp loại các biến thể đặc biệt này.

 

Biến thể gây hậu quả cao được biết đến trong Hạt Santa Clara

Không có

 

Biến thể đáng lo ngại được biết đến trong Hạt Santa Clara

Biến thể

Tên theo WHO

Số trường hợp nhiễm do biến thể gây ra

B.1.1.529*

Omicron

14,495

*bao gồm tất cả các biến thể dòng phụ (BA. for B.1.1.529)

 

Biến thể cần quan tâm được biết đến trong Hạt Santa Clara

Không có

 

Biến thể cần theo dõi được biết đến trong Hạt Santa Clara

Biến thể

Tên theo WHO

Số trường hợp nhiễm do biến thể gây ra

B.1.617.2* Delta 15,026

B.1.1.7*

Alpha

832

B.1.351*

Beta

28

P.1*

Gamma

155

B.1.427/B.1.429 Epsilon 2,451

P.2

Zeta

6

B.1.525

Eta

5

B.1.526

Iota

94

B.1.617.1

Kappa

25

B.1.617.3

-

2

B.1.621*

Mu

52

*Bao gồm mọi biến thể dòng phụ (AY. cho B.1.617.2, Q cho B.1.1.7; B.1.351.2/B.1.351.3 cho B.1.351; P.1.1/P.1.2 cho P.1; B.1.621.1 cho B.1.621)

 

Các biến thể khác trong Hạt Santa Clara

Biến thể

Tên theo WHO

Số trường hợp nhiễm do biến thể gây ra

C.37

Lambda

11

Bảng thống kê này được cập nhật vào mỗi Thứ Hai. Xin lưu ý rằng các dữ liệu có thể bị chậm trễ đến một tháng hoặc hơn vì các phòng thí nghiệm cần thời gian để sắp xếp và báo cáo các trường hợp biến thể cho Sở Y tế Công cộng.

Nguồn: Cục Trao đổi Thông tin Dịch Bệnh Báo Cáo Được của California; Sở Y tế Công cộng Hạt Santa Clara nhận được thông báo về các hồ sơ bệnh án nhiễm biến thể từ các nguồn gồm có hệ thống quan sát bộ nhiễm sắc thể định kỳ của Phòng thí nghiệm Y tế Công cộng Hạt Santa Clara, Bộ Y tế Công cộng California, các đối tác hàn lâm và các phòng thí nghiệm thương mại.

Dữ liệu trong bảng thống kê này chỉ cho thấy các trường hợp được báo cáo hoặc được Sở Y tế Công cộng Hạt Santa Clara biết đến.  Do đó, số liệu các trường hợp biến thể trong bảng thống kê này không cho thấy tổng số trường hợp viêm nhiễm do các loại biến thể đang lan truyền trong Hạt Santa Clara.  Các trường hợp báo cáo trong bảng thống kê này là sơ bộ và có thể thay đổi khi được điều tra thêm.  

Để biết thêm thông tin về các biến thể mà Bộ Y tế Công cộng California (CDPH) đang theo dõi và về số trường hợp trên mỗi biến thể được báo cáo trên khắp California, hãy xem trang mạng CDPH tại Theo dõi các biến thể.

 

Để tìm thêm thông tin

©2022 County of Santa Clara. All rights reserved.