Bảng Số Liệu Về Biến Thể COVID-19


Cập nhật nội dung lần cuối: ngày 20 tháng 3 năm 2023

Báo Cáo Về Các Biến Thể COVID-19

Bảng Số liệu này cung cấp các số liệu tích lũy từ trước đến nay về các biến thể COVID-19 đã được nhận dạng và báo cáo trong Hạt Santa Clara.

Từ khi đại dịch bắt đầu, nhiều biến thể của SARS-CoV-2 đã xuất hiện, đây là điều thường gặp vì tính thay đổi và đột biến của tất cả các loại siêu vi khuẩn qua thời gian. Hầu hết các biến thể này không có tác động đáng kể đến sức khỏe, nhưng một số biến thể có ảnh hưởng đến sự lây truyền COVID-19, mức độ nghiêm trọng của bệnh, việc xét nghiệm, điều trị hoặc hiệu quả của thuốc tiêm ngừa, và cần được theo dõi định kỳ. Hiệu quả của thuốc tiêm ngừa và các biến thể sẽ tiếp tục được theo dõi và nghiên cứu trên toàn quốc và toàn cầu. Để biết thêm thông tin về việc tiêm ngừa ở Hạt Santa Clara, vui lòng xem bảng thống kê về thuốc tiêm ngừa của chúng tôi.

Hạt Santa Clara dựa theo cách định nghĩa và phân loại SARS-CoV-2 của CDC, gồm 4 loại biến thể SARS-CoV-2:

  • Biến thể gây Hậu quả Cao (Variant of High Consequence - VOHC) được dùng để mô tả biến thể có bằng chứng rõ ràng cho thấy các biện pháp đối phó y tế hoặc ngăn ngừa đã giảm hiệu quả.
  • Biến thể đáng lo ngại (Variant of Concern - VOC) được dùng để mô tả một biến thể được biết là có tác động đáng kể đến sức khỏe, chẳng hạn như dễ lây lan hơn, có nhiều khả năng gây bệnh nặng hơn hoặc có ít phản ứng hơn với thuốc tiêm ngừa hay việc điều trị.
  • Biến thể cần quan tâm (Variant of Interest - VOI) được dùng để mô tả một biến thể có liên quan đến nhiều thay đổi di truyền và có thể cần các biện pháp y tế công cộng phù hợp để đối phó.
  • Biến thể cần được theo dõi (Variant Being Monitored - VBM) được dùng để mô tả mọi biến thể có sự thay thế cần quan tâm, bao gồm các Biến thể cần quan tâm VOI và biến thể đáng lo ngại VOC trước đây tại Hoa Kỳ, hiện đang được cơ quan CDC theo dõi để tìm hiểu về ảnh hưởng đối với sức khỏe cộng đồng, nhưng không được cho là có thể gây ra hoặc sẽ xảy ra nhiều rủi ro cho công chúng.

Khi CDC và các cơ quan khác khám phá và xếp loại cho các biến thể mới, chúng tôi sẽ thêm vào bảng số liệu này.  Và vì thế số trình tự của các biến thể đặc biệt này có thể có thay đổi trong việc xếp loại khi có thêm thông tin.

 

Biến thể gây hậu quả cao được biết đến trong Hạt Santa Clara

Không có

 

Biến thể đáng lo ngại được biết đến trong Hạt Santa Clara

Biến thể

Tên theo WHO

Số trình tự của biến thể

B.1.1.529* Omicron 2,409
BA.1.1 Omicron 10,916
BA.2* Omicron 3,078
BA.2.12.1 Omicron 1,496
BA.2.75 Omicron 117
BA.2.75.2 Omicron 21
BN.1 Omicron 149
CH.1.1 Omicron 39
BA.4 Omicron 362
BA.4.6 Omicron 148
BA.5 Omicron 4,691
BA.5.2.6 Omicron 60
BF.7 Omicron 182
BF.11 Omicron 44
BQ.1 Omicron 626
BQ.1.1 Omicron 1,063
XBB Omicron 128
XBB.1.5 Omicron 313
Recombinant Omicron 45

*Bao gồm tất cả các dòng biến thể phụ (BA.1 và BA.3 cho B.1.1.529, BA.2.12 cho BA.2)

 

Biến thể cần quan tâm được biết đến trong Hạt Santa Clara

Không có

 

Biến thể cần theo dõi được biết đến trong Hạt Santa Clara

Biến thể

Tên theo WHO

Số trình tự của biến thể

B.1.617.2* Delta 16,343
B.1.1.7* Alpha 763
B.1.351* Beta 21
P.1* Gamma 157
B.1.427/B.1.429 Epsilon 1,463
P.2 Zeta 4
B.1.525 Eta 4
B.1.526 Iota 63
B.1.617.1 Kappa 29
B.1.621* Mu 51

*Bao gồm tất cả các biến thể dòng phụ (AY. cho B.1.617.2, Q cho B.1.1.7; B.1.351.2/B.1.351.3 cho B.1.351; P.1.1/P.1.2 cho P.1; B.1.621.1 cho B.1.621)

 

Bảng số liệu này được cập nhật vào mỗi Thứ Hai. Xin lưu ý rằng các dữ liệu có thể bị chậm trễ đến một tháng hoặc hơn vì các phòng thí nghiệm cần thời gian để sắp xếp và báo cáo các trường hợp biến thể cho Sở Y tế Công cộng.

Nguồn: Bảng số liệu về SARS-CoV-2 của Bộ Y Tế Công Cộng Tiểu Bang California (CDPH); Bảng số liệu của CDPH gồm có dữ liệu của các biến thể theo trình tự từ nhiều nguồn bao gồm hệ thống theo dõi bộ nhiễm sắc thể định kỳ của phòng thí nghiệm Y Tế Công Cộng Hạt Santa Clara, Bộ Y Tế Công Cộng Tiểu Bang California, các đối tác hàn lâm và các phòng thí nghiệm thương mại. 

Các số liệu trên bảng này chỉ cho thấy các trường hợp được báo cáo hoặc được Sở Y tế Công cộng Hạt Santa Clara biết đến.  Kết quả cho thấy, các trường hợp nhiễm theo giải trình tự có được trong bảng số liệu này không cho thấy tổng số trường hợp viêm nhiễm do các loại biến thể đang lan truyền trong Hạt Santa Clara.  Các trường hợp nhiễm dựa vào việc giải trình tự trên bảng số liệu sơ khởi này có thể được thay đổi khi được tìm hiểu nhiều hơn.  

Để biết thêm thông tin về các biến thể mà Bộ Y tế Công cộng California (CDPH) đang theo dõi và về số trường hợp trên mỗi biến thể được báo cáo trên khắp California, hãy xem trang mạng CDPH tại Theo dõi các biến thể.

Tìm thêm thông tin tại

Hãy bấm vào đây để trở về trang chủ Số Liệu Thống Kê và Báo cáo về COVID-19

©2023 County of Santa Clara. All rights reserved.