Hồ Sơ Tiêm Ngừa COVID-19

Có nhiều cách để quý vị xin lại thẻ tiêm ngừa CDC COVID-19:

 

 1. Yêu cầu Tiểu Bang xác nhận tiêm ngừa:

  1. Hồ Sơ Tiêm Ngừa COVID-19 Điện Tử: https://myvaccinerecord.cdph.ca.gov/(cho kết quả ngay lập tức)
  2. Hồ Sơ Ghi Danh Tiêm Ngừa của Tiểu Bang California: https://cairforms.cairweb.org/AuthorizationToRelease/AuthorizationToRelease(cho báo cáo trong vòng 2-3 tuần)

- HOẶC -

 

 1. Truy cập hồ sơ tiêm ngừa qua hệ thống y tế của quận hạt:

  1. Nếu quý vị đã được tiêm ngừa tại một địa điểm tiêm ngừa hàng loạt hoặc địa điểm tiêm ngừa lưu động do Hạt Santa Clara điều hành, vui lòng đến Exposition Hall của Khu vực Hội Chợ Quận Hạt tại 2542 Monterey Rd, San Jose, CA 95111 Cổng D để yêu cầu được cấp thẻ thay thế.
  2. Nếu quý vị đã được tiêm ngừa qua hệ thống y tế của quý vị, hãy liên lạc trực tiếp với hệ thống y tế đó.
  3. Quý vị cũng có thể liên lạc với bác sĩ của mình để xin giấy xác nhận tiêm ngừa.

 
- HOẶC -

 

 1. Người được tiêm ngừa tại California có thể đến xin giấy xác nhận đã tiêm ngừa COVID-19 tại Phòng Du Lịch/Tiêm Ngừa ở 976 Lenzen Ave. Suite #1100 San Jose, CA 95126, số điện thoại: 408-792-5200.

  1. Quý vị có thể điền vào mẫu đơn sau đây để xin lại thẻ tiêm ngừa COVID-19:Mẫu Đơn Chấp Thuận Tiết Lộ Thông Tin Về Tiêm Ngừa từ Hồ Sơ Ghi Danh Tiêm Ngừa của Tiểu Bang California
  2. Quý vị sẽ nhận được điện thư báo tin khi có thể đến lấy thẻ tiêm ngừa COVID-19 tại Văn Phòng Du Lịch và Tiêm Ngừa.

©2022 County of Santa Clara. All rights reserved.