Record ng Bakuna sa COVID-19

Mayroong ilang mga opsyon para sa inyo upang palitan ang inyong CDC COVID-19 vaccination card:

 1. Ang mga indibidwal ay maaaring humiling ng pagpapatunay ng bakuna mula sa estado:

  1. Digital COVID-19 Vaccine Record: https://myvaccinerecord.cdph.ca.gov/(nagbibigay ng mga agarang resulta)
  2. California Immunization Registry: https://cairforms.cairweb.org/AuthorizationToRelease/AuthorizationToRelease(nagbibigay ng mga ulat sa 2-3 linggo)

- O –

 

 1. I-access ang inyong record sa bakuna sa pamamagitan ng healthcare system ng county:

  1. Kung kayo ay nabakunahan sa isang malaking lokasyon ng pagbabakuna o sa isang mobile vaccination site na pinapatakbo ng County ng Santa Clara, mangyaring bisitahin ang Exposition Hall sa County Fairgrounds sa 2542 Monterey Rd, San Jose, CA 95111 Entrance Gate D upang humiling ng kapalit na card.
  2. Kung kayo ay nabakunahan ng anumang iba pang provider, mangyaring makipag-ugnayan sa healthcare provider na nagbigay ng bakuna.
  3. Maaari rin kayong makipag-ugnayan sa inyong regular na primary healthcare provider para sa record ng inyong bakuna.

 
- O –

 

 1. Kung ang mga indibidwal ay nakatanggap ng kanilang bakuna sa California, mayroon silang opsyon na humiling ng kanilang record ng bakuna sa COVID-19 sa pagpunta sa Public Health Department Travel/Immunization Clinic na matatagpuan sa 976 Lenzen Ave. Suite #1100 San Jose, CA 95126, numero ng telepono: 408-792-5200
   

  1. Maaari din kayong humingi ng COVID-19 vaccine card sa pamamagitan ng pagfill-out ng sumusunod na form: California Immunization Registry (CAIR) Authorization to Release Vaccination Information
  2. Makakatanggap kayo ng email notification kung ang inyong COVID-19 vaccine card ay handa ng makuha sa

©2022 County of Santa Clara. All rights reserved.