Mga Lokasyon ng LIBRENG Pagpapasuri sa COVID-19

Magpasuri o Mag-test sa Bahay

Mag-iskedyul ng Appointment
Mag-iskedyul ng PCR test.

OptumServe Appointment
Mag-iskedyul ng PCR Test.
Walang available na makukuhang antigen test.

Mag-order ng Libreng At-Home Test
Ang COVID-19 antigen test orders ay karaniwang pinapadala sa 7-12 araw.

  Maraming salamat sa pagkuha ng pagsusuri sa County ng Santa Clara. Para sa inyong mga kailangan sa pagsusuri sa hinaharap, maaari rin kayong makipag-ugnayan sa inyong healthcare provider na kinakailangan na magbigay sa inyo ng pagsusuri kung kayo ay may sintomas, nalantad sa isang kumpirmadong kaso, o kinailangan o inirekomenda na magpasuri sa ilalim ng patnubay sa pampublikong pangkalusugan ng Estado o County. Para sa karagdagang impormasyon sa inyong karapatan na masuri ng inyong healthcare provider, mangyaring tingnan ang: Abiso ng Pagsusuri ng Pasyente.

  Mangyaring gamitin ang sumusunod na link upang maghain ng reklamo kung ang inyong provider ay tumangging magbigay sa inyo ng pagsusuri.

  Dapat kayong kumuha ng COVID-19 test kung:

  • Mayroon kayong mga bagong sintomas gaya ng pagkapagod, pananakit ng ulo, pananakit ng kalamnan/katawan, ubo, lagnat, pananakit ng lalamunan, at/o baradong ilong.
  • Mayroon kayong mga sintomas at nasa panganib ng malubhang sakit dahil sa iba pang mga medikal na kondisyon, edad, o mayroong compromised immune system. Maaari kayong kwalipikado para sa paggamot para mabawasan ang inyong panganib sa malubhang sakit.

  Isaalang-alang ang pagpapasuri kung:

  • Mayroon kayong napag-alamang pagkakalantad sa isang taong may COVID sa 2-5 araw na ang nakaraan, lalo na kung kayo ay hindi nabakunahan.

  Dahil sa masyadong nakakahawa ang Omicron variant, kung kayo ay may mga sintomas ng COVID-19 at hindi makapagpasuri:

  • Ipalagay na kayo ay may COVID-19 at sundin ang mga patnubay sa pagbubukod.
  • Kung ang mga miyembro ng inyong sambahayan ay may parehong sintomas, at hindi bababa sa isa sa kanila ay nasuring positibo sa COVID-19, maaari niyong ipalagay na lahat ng miyembro ay may COVID-19.

  Huwag kumuha ng PCR test kung:

  • Nasuri kayong positibo sa huling 90 araw.
  • Nasuri na kayong positibo gamit ang rapid home test.
  • Kailangan niyo ng negatibong pagsusuri para tapusin nang maaga ang pagbubukod (para diyan, gumamit ng rapid home/antigen test).

  Mangyaring huwag pumunta sa Emergency Room kung kailangan LAMANG ninyo ng COVID-19 test. 

   

  Ang Pagsusuri ay isang Kritikal na Kasangkapan sa Paglaban sa COVID-19

  Ang malawakang pagsusuri ay nagbibigay ng mas tumpak na larawan kung gaano karaming mga kaso ang umiiral sa ating komunidad at tumutulong sa atin na maunawaan kung paano at saan kumakalat ang virus. Ang pagsusuri ay tumutulong sa pagtukoy sa mga taong walang mga sintomas na maaaring kumakalat ng COVID-19 upang sila ay lumayo mula sa trabaho at mga pampublikong lugar hanggang tapos na ang kanilang nakakahawang panahon. Habang ang paglabas ng resulta ay karaniwang 1-3 araw, hindi namin magagarantiya, mabigyang prayoridad o kung hindi man mapabilis ang resulta para sa pagbiyahe o iba pang mga layunin. Hindi rin namin magagarantiya na ang inyong ulat ay makakatugon sa lahat ng kinakailangan para sa lokal o internasyonal na pagbibiyahe. 

   

  Ang inyong Mga Karapatan sa Pagpapasuri:

  Mayroon kayong karapatang magpasuri sa inyong Provider, para sa karagdagang impormasyon mangyaring tingnan ang Na-update na Kautusan ng Pampublikong Pangkalusugan dito. Nangangailangan ito sa mga Provider na suriin ang mga tao na may mga sintomas, nalantad sa isang taong nasuring positibo, sinangguni ng Departamento ng Pampublikong Pangkalusugan ng Santa Clara County sa kanilang healthcare provider para sa pagpapasuri para sa COVID-19, at mga mahalagang manggagawa (kabilang ang mga guro, manggagawa sa healthcare, mga klerk sa tindahan ng grocery, at mga manggagawa sa agrikultura o paggawaan ng pagkain).

  Mga Madalas na Katanungan sa Pagpapasuri

   

  Gastos sa Pagpapasuri

  Walang paunang gastos para sa pagpapasuri. Sa maraming lokasyon ng pagpapasuri, hindi niyo kailangan ang medikal na insurance upang magpasuri, subalit, kung mayroon kayong health insurance, hihilingin sa inyo na ibahagi ang impormasyong iyon. Kung magpasuri kayo sa inyong healthcare provider, maaaring kayong singilin ng isang co-pay para sa inyong pagbisita, ngunit wala kayong gastos na galing sa sarili niyong bulsa para sa mismong pagsusuri para sa COVID-19.

   

  Pagpapasuri

  Hindi niyo kailangan ng referral ng doktor o sulat upang magpasuri. Nag-aalok ang mga lokasyon ng mga naa-access na serbisyo para sa mga taong may kapansanan at sa mga may iba pang mga access o functional na pangangailangan. Sa inyong pagdating, kung kailangan niyo ng akomodasyon, alertuhan ang kawani na nasa lokasyon. 

   

  Habang Naghihintay Kayo ng mga Resulta

  • Gumawa ng mga hakbang upang maiwasan ang pagkalat, kabilang ang pananatili sa bahay, pagsunod sa pisikal na pagdistansya, pagsusuot ng tela na panakip sa mukha, madalas na paghuhugas ng kamay, at regular na paglilinis ng mga madalas na hinahawakan na kagamitan.
  • Kung nakipagsalamuha kayo nang malapitan sa isang taong may COVID-19, maaari niyong kailangan na magkuwarantina. (Mag-click dito para sa mga tagubilin sa Pagkuwarantina sa Bahay para sa mga nakipagsalamuha nang malapitan).
  • Kung kayo ay may sakit, magbukod sa bahay hanggang matanggap niyo ang inyong mga resulta AT bumuti ang inyong pakiramdam. (Mag-click dito para sa mga tagubilin sa Pagbubukod ng Sarili)
  • Humingi kaagad ng tulong medikal kung magsimula kayong magkasakit, lalo na kung kayo ay may problema sa paghinga, paulit-ulit na pananakit ng dibdib, magsimulang makaramdam ng pagkalito, hindi maaaring manatiling gising, o magkaroon ng mala-bughaw na labi o mukha.
  • Tawagan ang inyong health provider kung ang inyong mga sintomas ay hindi gumagaling sa loob ng ilang araw. Sabihin sa kanila na nagpasuri kayo para sa COVID-19. Kung wala kayong healthcare provider, tawagan ang Valley Connection Line sa 1-888-334-1000

   

  Departamento ng Pampublikong Pangkalusugan ng California: Mga Lokasyon ng Pagsusuri sa COVID-19 sa California

  Ang Departamento ng Pampublikong Pangkalusugan ng California (CDPH) ay nagpapalabas ng mga komprehensibong mapagkukunan sa pag-access ng mga serbisyo sa pagsusuri. Kasama dito ang isang map tool upang hanapin ang libre o may mababang gastos na pagsusuri sa mga kalahok na mga lokasyon ng pagsusuri sa COVID-19 sa California. Para maghanap ng lokasyon ng pagsusuri na malapit sa inyo, mangyaring bumisita sa CDPH Testing Webpage.

  Mag-ulat ng problema sa pahinang ito

  Mag-order ng Libreng At-Home Test
  Ang mga order ay karaniwang pinapadala sa 7-12 araw

  Ang mga Rapid antigen self-tests ay maaaring gamitin kung mayroon kayong mga sintomas ng COVID-19 o nalantad o potensyal na nalantad sa isang indibidwal na may COVID-19 anuman ang katayuan ng pagbabakuna.

  Kahit na wala kayong mga sintomas at hindi nalantad sa isang indibidwal na may COVID-19, ang paggamit ng self-test bago magtipon sa mga panloob na lugar kasama ang iba na wala sa inyong sambahayan ay makakapagbigay sa inyo ng impormasyon tungkol sa panganib ng pagkalat ng virus na nagdudulot ng COVID-19.

   

  Kailan Gagamitin ang Rapid Self Antigen Test:

  Dapat kayong magpasuri kung nagkaroon kayo ng anumang mga sintomas ng COVID-19, kabilang ang pagkapagod, pananakit ng ulo, pananakit ng kalamnan/katawan, lagnat, ubo, pananakit ng lalamunan, baradong ilong, pagkawala ng panlasa o pang-amoy, pagkahilo, pagsusuka, o diarrhea—kahit na sa tingin niyo ay maaaring sipon o allergy lamang.

   

  Negatibong Resulta ng Pagsusuri:

  Kung nasuri kayong negatibo, isaalang-alang ang pagpapasuri muli sa susunod na araw, lalo na kung ang inyong mga sintomas ay hindi gumaling. Ang pag-ulit ng pagsusuri sa loob ng ilang araw, na hindi bababa sa 24 na oras ang pagitan ng mga pagsusuri, ay magpapataas ng kumpiyansa na hindi kayo nahawaan.

   

  Positibong Resulta ng Pagsusuri:

  Kung nasuri kayong positibo, mayroon kayong COVID-19 at dapat magbukod mula sa iba at sumunod sa mga patnubay sa Pagbubukod, magsuot ng may tamang kasya na maskara kung makipagsalamuha kayo sa iba, at iwasan ang mga panloob na pagtitipon. Huwag kumuha ng karagdagang PCR test.

  Mas lalong mahalaga na magpasuri ang mga tao na nasa mas mataas na panganib na magkaroon ng malubhang sakit mula sa COVID-19 dahil sa iba pang mga medikal na kondisyon, mas matandang edad, o mayroong compromised immune system. Kung nasuri kayong positibo, maaari kayong kwalipikado para sa maagang paggamot upang mabawasan ang inyong panganib sa malubhang sakit.

   

  Tapusin ang Pagbubukod o Pagkuwarantina

  Maaari niyong gamitin ang mga rapid antigen test na ito para umalis sa pagbubukod o pagkuwarantina pagkatapos ng katapusan ng ika-5 araw kung kayo ay nasuring negatibo at mabuti na ang pakiramdam.

   

  Paano Gagamitin ang Self-Test

  Basahin ang kumpletong mga tagubilin ng manufacturer na magagamit bago gamitin ang test. Makipag-usap sa isang healthcare provider kung mayroon kayong mga katanungan tungkol sa inyong test o inyong mga resulta.

  Sa ibaba ay isang halimbawa para sa isang uri ng antigen test.

  May 2022

  Sun Mon Tue Wed Thu Fri Sat
  1
   
  2
   
  3
   
  4
   
  5
   
  6
   
  7
   
  8
   
  9
   
  10
   
  11
   
  12
   
  13
   
  14
   
  15
   
  16
   
  17
   
  18
   
  19
   
  20
   
  21
   
  22
   
  23
   
  24
   
  25
   
  26
   
  27
   
  28
   
  29
   
  30
   
  31
   
  1
   
  2
   
  3
   
  4
   

  Ayon sa Provider: Mga Ospital at Klinika sa Iba't ibang Lugar/Lungsod

  Mangyaring tingnan ang mga sumusunod na icons upang makatulong sa inyong pagpapasya kung anong lokasyon ng pagsusuri ang pinakamahusay para sa inyo.

  Drive Through Site

  Lokasyon na
  Drive Through

  Roll In / Walk Up Site

  Lokasyon na
  Roll In/Walk Up

  Appointment Needed

  Kailangan ng
  Appointment

  No Appointment Needed

  Hindi Kailangan
  ng Appointment

  OK If You Have Symptoms

  OK kung Mayroon
  Kayong Mga
  Sintomas

  GILROY

   

  San Ysidro Community Center

  San Ysidro Park, 7700 Murray Avenue, Gilroy, CA 95020
  Tuwing Miyerkules*, 5:00 – 7:30 pm
  Tuwing Sabado*, 3:00 – 7:00 pm

  *Sarado ng Miyerkules, Abril 16

  **Sarado ng Sabado, Marso 19

  **Sarado ng Sabado, Abril 13

  Ang pagsusuri ay bukas depende sa panahon (magsasarado kapag umulan).

  Sinadya ang pagsusuri sa lokasyong ito para pangunahing silbihan ang mga residente ng South County. Hindi kailangan ang appointment.

  Ang rapid antigen na pagsusuri lamang ang inaalok sa lokasyong ito. Walang PCR test na available. Kung kailangan niyo ng PCR test, mangyaring gamitin ang isa pang lokasyon ng pagsusuri (tingnan sa www.sccfreetest.org ).

  Roll In / Walk Up Site

  No Appointment Needed

  OK If You Have Symptoms

   

   

  Bumalik sa Lahat ng mga Lungsod ▲


   

  CAMPBELL

   

  Walgreens

  1570 W Campbell Ave., Campbell, CA 95008
  7 Araw sa isang linggo, 9:00am-5:00pm

  Ang pagsusuri ay available sa bintana ng drive-thru ng parmasya. Mangyaring magdala ng valid ID at insurance card kung mayroon kayong insurance coverage. Ang mga appointment ay inirerekomenda at maaaring magawa sa www.walgreens.com/coronavirus. Ang website ay hindi available para sa parehong araw ng booking, ngunit ang mga pasyente ay makakagawa ng appointment ng mas maaga ng hanggang sa 3 araw.

  Ang mga resulta pagkatapos ng pagsusuri ay nagagawa humigit-kumulang sa loob ng 3-5 araw ng negosyo.

   

  Upang Mag-iskedyul ng Appointment, mag-click dito

  “Lokasyon na Drive Through

  Kailangan ng Appointment

  OK kung Mayroon Kayong Mga Simtomas

   

   

  Walgreens

  1660 Winchester Blvd., Campbell, CA 95008
  7 Araw sa isang linggo, 9:00am-5:00pm

  Ang pagsusuri ay available sa bintana ng drive-thru ng parmasya. Mangyaring magdala ng valid ID at insurance card kung mayroon kayong insurance coverage. Ang mga appointment ay inirerekomenda at maaaring magawa sa www.walgreens.com/coronavirus. Ang website ay hindi available para sa parehong araw ng booking, ngunit ang mga pasyente ay makakagawa ng appointment ng mas maaga ng hanggang sa 3 araw.

  Ang mga resulta pagkatapos ng pagsusuri ay nagagawa humigit-kumulang sa loob ng 3-5 araw ng negosyo.

   

  Upang Mag-iskedyul ng Appointment, mag-click dito

  “Lokasyon na Drive Through

  Kailangan ng Appointment

  OK kung Mayroon Kayong Mga Simtomas

   

   

  Bumalik sa Lahat ng mga Lungsod ▲


   

  CUPERTINO

   

  Cupertino Creekside Park

  10455 Miller Avenue, Cupertino, CA
  Monday, April 4, 2022, 9:30am – 4:00pm
  Monday, April 18, 2022, 9:30am – 4:00pm

  Ang mga appointment ay bukas para sa pag-iskedyul ng 7 araw bago sa petsa ng pagpapasuri. Kapag napuno na ang lahat ng mga appointment, hindi na lilitaw ang lokasyon na ito para sa pag-iskedyul sa website.

  Ang mga resulta ay elektronikong ihahatid sa pamamagitan ng Healthvana. Ang mga pasyente ay aabisuhan sa pamamagitan ng email o text kapag handa na ang mga resulta ng pagsusuri - karaniwan sa 1 hanggang 3 araw.

  Kung positibo ang inyong pagsusuri para sa COVID-19, makikipag-ugnayan din sa inyo ang Pampublikong Pangkalusugan na may mga tagubilin kung ano ang susunod na gagawin at kung gaano katagal na manatiling nakabukod sa iba. Tiyakin na ang numero ng telepono na ibinigay niyo sa aming kawani ay tumpak at mangyaring sagutin ang mga tawag mula sa mga numero na maaaring hindi niyo nakikilala.

  Para sa mga katanungan, mangyaring pumunta sa  www.Healthvana.com/FAQ

  Upang Mag-iskedyul ng Appointment, mag-click dito

  Lokasyon na Roll In/Walk Up

  Kailangan ng Appointment

   

   

  Walgreens

  20011 Bollinger Road, Cupertino CA 95014
  7 Araw sa isang linggo, 9:00am-5:00pm

  Ang pagsusuri ay available sa bintana ng drive-thru ng parmasya. Mangyaring magdala ng valid ID at insurance card kung mayroon kayong insurance coverage. Ang mga appointment ay inirerekomenda at maaaring magawa sa www.walgreens.com/coronavirus. Ang website ay hindi available para sa parehong araw ng booking, ngunit ang mga pasyente ay makakagawa ng appointment ng mas maaga ng hanggang sa 3 araw.

  Ang mga resulta pagkatapos ng pagsusuri ay nagagawa humigit-kumulang sa loob ng 3-5 araw ng negosyo.

   

  Upang Mag-iskedyul ng Appointment, mag-click dito

  “Lokasyon na Drive Through

  Kailangan ng Appointment

  OK kung Mayroon Kayong Mga Simtomas

   

  Bumalik sa Lahat ng mga Lungsod ▲


   

  LOS ALTOS

   

  Bumalik sa Lahat ng mga Lungsod ▲


   

  LOS ALTOS HILLS

   

   Los Altos Hills Council Chambers

  26379 W. Fremont Road, Los Altos Hills, CA 94022
  Martes, Pebrero 22, 2022, 9:30 am – 4:00 pm

  Ang mga appointment ay bukas para sa pag-iskedyul nang 7 araw bago sa petsa ng pagpapasuri. Kapag napuno na ang lahat ng mga appointment, hindi na lilitaw ang lokasyon na ito para sa pag-iskedyul sa website.

  Ang mga resulta ay elektronikong ihahatid sa pamamagitan ng Healthvana. Ang mga pasyente ay aabisuhan sa pamamagitan ng email o text kapag handa na ang mga resulta ng pagsusuri - karaniwan sa 1 hanggang 3 araw.

  Kung positibo ang inyong pagsusuri para sa COVID-19, makikipag-ugnayan din sa inyo ang Pampublikong Pangkalusugan na may mga tagubilin kung ano ang susunod na gagawin at kung gaano katagal na manatiling nakabukod sa iba. Tiyakin na ang numero ng telepono na ibinigay niyo sa aming kawani ay tumpak at mangyaring sagutin ang mga tawag mula sa mga numero na maaaring hindi niyo nakikilala.

  Para sa mga katanungan, mangyaring pumunta sa  www.Healthvana.com/FAQ

  Upang Mag-iskedyul ng Appointment, mag-click dito

  Lokasyon na Roll In/Walk Up

  Kailangan ng Appointment

   

   

  Bumalik sa Lahat ng mga Lungsod ▲


   

  LOS GATOS

   

  El Camino Health Los Gatos Hospital

  815 Pollard Road, Los Gatos, CA 95032
  Una at ikatlong Huwebes ng buwan mula 8:30 a.m. – 2:30 p.m.

  Ang mga appointment ay maaaring maiskedyul 7 na araw bago ang petsa ng pagpapasuri. Kapag napuno na ang lahat ng mga appointment, ang lokasyon na ito ay hindi na makikita para sa pag-iskedul sa website.

  Ang Los Gatos hospital ng El Camino Health ay nag-aalok ng pagpapasuri para sa COVID-19 para sa mga indibidwal na walang mga sintomas ng COVID-19 (hal., walang mga sintomas). Ang maiksing, kalahating pulgada na swab ang ginagamit para makuha ang mga nasal sample na kinakailangan para sa pagsusuri para sa COVID-19. Ang pagsusuri ay kinakailangan na maiskedyul nang mas maaga. Mag-iskdeyul ng appointment online o tumawag sa 650-940-7022 at piliin ang opsyon 4.

  Upang Mag-iskedyul ng Appointment, mag-click dito

  Lokasyon na Roll In/Walk Up

  Kailangan ng Appointment

   

   

   

  Los Gatos Adult Recreation Center

  208 East Main Street, Los Gatos, CA 95030
  Huwebes, Pebrero 24, 2022, 9:30 am - 4:00 pm

  Ang mga appointment ay bukas para sa pag-iskedyul nang 7 araw bago sa petsa ng pagpapasuri. Kapag napuno na ang lahat ng mga appointment, hindi na lilitaw ang lokasyon na ito para sa pag-iskedyul sa website.

  Ang mga resulta ay elektronikong ihahatid sa pamamagitan ng Healthvana. Ang mga pasyente ay aabisuhan sa pamamagitan ng email o text kapag handa na ang mga resulta ng pagsusuri - karaniwan sa 1 hanggang 3 araw.

  Kung positibo ang inyong pagsusuri para sa COVID-19, makikipag-ugnayan din sa inyo ang Pampublikong Pangkalusugan na may mga tagubilin kung ano ang susunod na gagawin at kung gaano katagal na manatiling nakabukod sa iba. Tiyakin na ang numero ng telepono na ibinigay niyo sa aming kawani ay tumpak at mangyaring sagutin ang mga tawag mula sa mga numero na maaaring hindi niyo nakikilala.

  Para sa mga katanungan, mangyaring pumunta sa  www.Healthvana.com/FAQ

  Lokasyon na Roll In/Walk Up

  Kailangan ng Appointment

   

  Bumalik sa Lahat ng mga Lungsod ▲


   

  MILPITAS

   

  Milpitas Community Center (OptumServe)

  457 E. Calaveras Blvd., Milpitas, CA 95035
  Tuwing Lunes*, Martes, at Huwebes, 10:00 am – 6:00 pm

  Maaaring magawa ang mga appointment sa Ingles at Espanyol sa pagtawag sa 1-888-634-1123 o pagbisita sa lhi.care/covidtesting. Ang mga taong nagpasuri sa isa sa mga lokasyon ng pagsusuri ng OptumServe ay makakatanggap ng kanilang mga resulta ng pagsusuri sa online na portal sa loob ng isang linggo.

  Upang Mag-iskedyul ng Appointment, mag-click dito

  Lokasyon na Roll In/Walk Up

  Kailangan ng Appointment

  OK kung Mayroon Kayong Mga Simtomas

   

  Bumalik sa Lahat ng mga Lungsod ▲


  MORGAN HILL

   

  Bumalik sa Lahat ng mga Lungsod ▲


   

  MOUNTAIN VIEW

   

  Pagpapasuri sa Distrito ng El Camino Healthcare sa Ospital ng El Camino Health sa Mountain View

  2495 Hospital Dr., Mountain View, CA 94040
  Lunes - Biyernes mula 7:00 am - 7:00 pm

  Ang pagpapasuri para sa COVID-19 ay pinondohan ng  El Camino Healthcare District para sa mga nakatira, nagtatrabaho o pumapasok sa paaralan sa loob ng Distrito (kabilang ang karamihan sa Mountain View, Los Altos at Los Altos Hills, malaking bahagi ng Sunnyvale, at maliliit na mga seksyon ng Cupertino, Santa Clara at Palo Alto). Mag-iskedyul ng Appointment sa online o tumawag sa 650-940-7022 at piliin ang opsyon 4. Ang mga pagsusuri sa lokasyon na ito ay para sa mga indibidwal na walang mga sintomas (asymptomatic) ng COVID-19.​

  Upang Mag-iskedyul ng Appointment,mag-click dito

  Lokasyon na Roll In/Walk Up

  Kailangan ng Appointment

   

   

  Mountain View Performing Arts Center

  500 Castro Street, Mountain View, CA 94041
  Lunes, Pebrero 14, 2022, 9:30 am – 4:00 pm
  Martes, Pebrero 28, 2022, 9:30 am – 4:00 pm

  Ang mga appointment ay bukas para sa pag-iskedyul nang 7 araw bago sa petsa ng pagpapasuri. Kapag napuno na ang lahat ng mga appointment, hindi na lilitaw ang lokasyon na ito para sa pag-iskedyul sa website.

  Ang mga resulta ay elektronikong ihahatid sa pamamagitan ng Healthvana. Ang mga pasyente ay aabisuhan sa pamamagitan ng email o text kapag handa na ang mga resulta ng pagsusuri - karaniwan sa 1 hanggang 3 araw.

  Kung positibo ang inyong pagsusuri para sa COVID-19, makikipag-ugnayan din sa inyo ang Pampublikong Pangkalusugan na may mga tagubilin kung ano ang susunod na gagawin at kung gaano katagal na manatiling nakabukod sa iba. Tiyakin na ang numero ng telepono na ibinigay niyo sa aming kawani ay tumpak at mangyaring sagutin ang mga tawag mula sa mga numero na maaaring hindi niyo nakikilala.

  Para sa mga katanungan, mangyaring pumunta sa  www.Healthvana.com/FAQ

  Upang Mag-iskedyul ng Appointment, mag-click dito

  Lokasyon na Roll In/Walk Up

  Kailangan ng Appointment

   

   

  Santa Clara Valley Transportation Authority (OptumServe)*

  2240 S. 7th St. San Jose, CA 95112
  Miyerkules, Abril 6, 2022, 7:00 am – 3:00pm (Sarado para sa tanghalian 11:00am- 12:00pm)

  *Ang mga appointment ay kailangan sa lokasyong ito.

  Ang mga appointment ay magagawa sa Ingles at Espanyol sa pagtawag sa 1-888-634-1123 o pagbisita sa lhi.care/covidtesting. Ang mga tao na nagpasuri sa isa sa mga lokasyon ng pagsusuri ng OptumServe ay makakatanggap ng mga resulta ng kanilang pagsusuri sa pamamagitan ng online portal sa loob ng isang linggo.

  Upang Mag-iskedyul ng Appointment, mag-click dito

  Lokasyon na Roll In/Walk Up

  Kailangan ng Appointment

  OK kung Mayroon Kayong Mga Simtomas

   

  Bumalik sa Lahat ng mga Lungsod ▲


   

  PALO ALTO

   

  Palo Alto Art Center Auditorium

  1313 Newell Road, Palo Alto CA, 94303
  Biyernes, Pebrero 25, 2022, 9:30 am – 4:00 pm

  Ang mga appointment ay bukas para sa pag-iskedyul nang 7 araw bago sa petsa ng pagpapasuri. Kapag napuno na ang lahat ng mga appointment, hindi na lilitaw ang lokasyon na ito para sa pag-iskedyul sa website.

  Ang mga resulta ay elektronikong ihahatid sa pamamagitan ng Healthvana. Ang mga pasyente ay aabisuhan sa pamamagitan ng email o text kapag handa na ang mga resulta ng pagsusuri - karaniwan sa 1 hanggang 3 araw.

  Kung positibo ang inyong pagsusuri para sa COVID-19, makikipag-ugnayan din sa inyo ang Pampublikong Pangkalusugan na may mga tagubilin kung ano ang susunod na gagawin at kung gaano katagal na manatiling nakabukod sa iba. Tiyakin na ang numero ng telepono na ibinigay niyo sa aming kawani ay tumpak at mangyaring sagutin ang mga tawag mula sa mga numero na maaaring hindi niyo nakikilala.

  Para sa mga katanungan, mangyaring pumunta sa  www.Healthvana.com/FAQ

  Upang Mag-iskedyul ng Appointment, mag-click dito

  Lokasyon na Roll In/Walk Up

  Kailangan ng Appointment

   

  Bumalik sa Lahat ng mga Lungsod ▲

   


   

  SANTA CLARA

  Santa Clara Central Park Library

  2635 Homestead Road, Santa Clara, CA
  Miyerkules, Pebrero 23, 2022, 9:30 am – 3:00 pm

  Ang mga appointment ay bukas para sa pag-iskedyul nang 7 araw bago sa petsa ng pagpapasuri. Kapag napuno na ang lahat ng mga appointment, hindi na lilitaw ang lokasyon na ito para sa pag-iskedyul sa website.

  Ang mga resulta ay elektronikong ihahatid sa pamamagitan ng Healthvana. Ang mga pasyente ay aabisuhan sa pamamagitan ng email o text kapag handa na ang mga resulta ng pagsusuri - karaniwan sa 1 hanggang 3 araw.

  Kung positibo ang inyong pagsusuri para sa COVID-19, makikipag-ugnayan din sa inyo ang Pampublikong Pangkalusugan na may mga tagubilin kung ano ang susunod na gagawin at kung gaano katagal na manatiling nakabukod sa iba. Tiyakin na ang numero ng telepono na ibinigay niyo sa aming kawani ay tumpak at mangyaring sagutin ang mga tawag mula sa mga numero na maaaring hindi niyo nakikilala.

  Para sa mga katanungan, mangyaring pumunta sa  www.Healthvana.com/FAQ

  Upang Mag-iskedyul ng Appointment, mag-click dito

  Lokasyon na Roll In/Walk Up

  Kailangan ng Appointment

   

  Bumalik sa Lahat ng mga Lungsod ▲


   

  SAN JOSE

   

  Bay Area Community Health - Monterey Clinic

  5504 Monterey Highway, San Jose, CA 95138
  Tuwing Miyerkules., 8:00am - 10:00am
  Tuwing Sabado, 9:00am-11:00am

  Mas pinipili ang mga appointment, ngunit hindi kinakailangan. Tumawag sa (408) 729-9700 upang mag-iskedyul ng appointment. Hihilingin ang impormasyon ng insurance, ngunit hindi kinakailangan.

  Lokasyon na Roll In/Walk Up

  Hindi Kailangan ng Appointment

  OK kung Mayroon Kayong Mga Simtomas

   

   

  Santa Clara County Office of Education (OptumServe)

  1290 Ridder Park Drive, San Jose, CA 95131
  Tuwing Lunes, Martes, Huwebes, at Biyernes, 10:00 am – 6:00 pm*
  Biyernes, Abril 8, 2022, 10:00 am – 2:00 pm

  Maaaring magawa ang mga appointment sa Ingles at Espanyol sa pagtawag sa 1-888-634-1123 o pagbisita sa lhi.care/covidtesting.

  Upang Mag-iskedyul ng Appointment, mag-click dito

  Lokasyon na Roll In/Walk Up

  Kailangan ng Appointment

  OK kung Mayroon Kayong Mga Simtomas

   

   

  Santa Clara Valley Transportation Authority (OptumServe)*

  3990 Zanker Road, San Jose, CA 95134
  Biyernes, Abril 1, 2022, 7:00 am – 3:00pm (Sarado para sa tanghalian 11:00am- 12:00pm)
  Biyernes, Abril 8, 2022, 7:00 am – 3:00pm (Sarado para sa tanghalian 11:00am- 12:00pm)

  *Ang mga appointment ay kailangan sa lokasyong ito.

  Ang mga appointment ay magagawa sa Ingles at Espanyol sa pagtawag sa 1-888-634-1123 o pagbisita sa lhi.care/covidtesting. Ang mga tao na nagpasuri sa isa sa mga lokasyon ng pagsusuri ng OptumServe ay makakatanggap ng mga resulta ng kanilang pagsusuri sa pamamagitan ng online portal sa loob ng isang linggo.

  Upang Mag-iskedyul ng Appointment, mag-click dito

  Lokasyon na Roll In/Walk Up

  Kailangan ng Appointment

  OK kung Mayroon Kayong Mga Simtomas

   

   

  Valley Water (OptumServe/CDPH Bus)

  5750 Almaden Expressway, San Jose, CA 95118
  Tuwing Lunes at Miyerkules, 10:00 am – 6:00 pm

  Maaaring magawa ang mga appointment sa Ingles at Espanyol sa pagtawag sa 1-888-634-1123 o pagbisita sa lhi.care/covidtesting. Ang mga taong nagpasuri sa isa sa mga lokasyon ng pagsusuri ng OptumServe ay makakatanggap ng kanilang mga resulta ng pagsusuri sa online na portal sa loob ng isang linggo.

  Upang Mag-iskedyul ng Appointment, mag-click dito

  Lokasyon na Roll In/Walk Up

  Kailangan ng Appointment

  OK kung Mayroon Kayong Mga Simtomas

   

  Bumalik sa Lahat ng mga Lungsod ▲


   

  EAST SAN JOSE​​

  County Fairgrounds, Santa Clara

  Fairgrounds-Parking Lot A (Sa kabila ng Gate B)
  344 Tully Road, San Jose, CA 95111

  Mga Oras ng Appointment:

  Tuwing Huwebes - Lunes, 8:30 am hanggang 3:45 pm
  Tuwing Martes - Miyerkules, 11:30 am hanggang 7:00 pm

  Ang pagsusuri ay sa pamamagitan ng appointment lamang. Ang mga appointment ay bukas para sa pag-iskedyul, 5 araw bago ang petsa ng pagsusuri.

  Ang mga resulta ay elektronikong ihahatid sa pamamagitan ng Healthvana. Ang mga pasyente ay aabisuhan sa pamamagitan ng email o text kapag handa na ang mga resulta ng pagsusuri - karaniwan sa 1 hanggang 3 araw.

  Kung positibo ang inyong pagsusuri para sa COVID-19, makikipag-ugnayan din sa inyo ang Pampublikong Pangkalusugan na may mga tagubilin kung ano ang susunod na gagawin at kung gaano katagal na manatiling nakabukod sa iba. Tiyakin na ang numero ng telepono na ibinigay niyo sa aming kawani ay tumpak at mangyaring sagutin ang mga tawag mula sa mga numero na maaaring hindi niyo nakikilala.

  Para sa mga katanungan, mangyaring pumunta sa  www.Healthvana.com/FAQ

  Upang Mag-iskedyul ng Appointment, mag-click dito

   

  Lokasyon na Roll In/Walk Up

  Kailangan ng Appointment

  OK kung Mayroon Kayong Mga Simtomas

   

   

  Costco Business Center (OptumServe/CDPH Bus)

  2376 S. Evergreen Loop, San Jose, CA 95122
  Tuwing Martes at Biyernes, 10:00 am - 6:00 pm

  Maaaring magawa ang mga appointment sa Ingles at Espanyol sa pagtawag sa 1-888-634-1123 o pagbisita sa lhi.care/covidtesting. Ang mga taong nagpasuri sa isa sa mga lokasyon ng pagsusuri ng OptumServe ay makakatanggap ng kanilang mga resulta ng pagsusuri sa online na portal sa loob ng isang linggo.

  Upang Mag-iskedyul ng Appointment, mag-click dito

  Lokasyon na Roll In/Walk Up

  Kailangan ng Appointment

  OK kung Mayroon Kayong Mga Simtomas

   

   

  Santa Clara Valley Medical Center (SCVMC) - Valley Health Center East Valley

  1993 McKee Road, San Jose, CA 95116
  Tuwing ​Sabado at Linggo, 8:30am - 4:00pm

  Kinakailangan ang mga appointment. Upang mag-iskedyul ng appointment, tumawag sa 1-888-334-1000​ 

  “Lokasyon na Drive Through

  Kailangan ng Appointment

  OK kung Mayroon Kayong Mga Simtomas

   

   

   Grand Century Mall (OptumServe/CDPH Bus)

  1111 Story Road, San Jose, CA 95122
  Tuwing Huwebes, 10:00 am - 6:00 pm

  Maaaring magawa ang mga appointment sa Ingles at Espanyol sa pagtawag sa 1-888-634-1123 o pagbisita sa lhi.care/covidtesting. Ang mga taong nagpasuri sa isa sa mga lokasyon ng pagsusuri ng OptumServe ay makakatanggap ng kanilang mga resulta ng pagsusuri sa online na portal sa loob ng isang linggo.

  Upang Mag-iskedyul ng Appointment, mag-click dito

  Lokasyon na Roll In/Walk Up

  Kailangan ng Appointment

  OK kung Mayroon Kayong Mga Simtomas

   

  Bumalik sa Lahat ng mga Lungsod ▲


   

  SAN MARTIN

   

  San Martin Testing

  90 Highland Avenue, San Martin, CA 95046
  *Tuwing Lunes hanggang Biyernes, 9:30 am – 4:30 pm

  *Sarado ng Lunes, Pebrero 21, 2022

  Ang pagpapasuri ay sa pamamagitan ng appointment lamang. Ang mga appointment ay magbubukas para sa pagpapa-iskedyul 5 araw bago ang petsa ng pagsusuri.

  Ang mga resulta ay elektronikong ihahatid sa pamamagitan ng Healthvana. Ang mga pasyente ay aabisuhan sa pamamagitan ng email o text kapag handa na ang mga resulta ng pagsusuri - karaniwan sa 1 hanggang 3 araw.

  Kung positibo ang inyong pagsusuri para sa COVID-19, makikipag-ugnayan din sa inyo ang Pampublikong Pangkalusugan na may mga tagubilin kung ano ang susunod na gagawin at kung gaano katagal na manatiling nakabukod sa iba. Tiyakin na ang numero ng telepono na ibinigay niyo sa aming kawani ay tumpak at mangyaring sagutin ang mga tawag mula sa mga numero na maaaring hindi niyo nakikilala.

  Para sa mga katanungan, mangyaring pumunta sa  www.Healthvana.com/FAQ

  Upang Mag-iskedyul ng Appointment, mag-click dito

  Lokasyon na Roll In/Walk Up

  Kailangan ng Appointment

   

  Bumalik sa Lahat ng mga Lungsod ▲


   

  SARATOGA

   

  Bumalik sa Lahat ng mga Lungsod ▲


   

  SUNNYVALE

   

  Bumalik sa Lahat ng mga Lungsod ▲

  ©2022 County of Santa Clara. All rights reserved.