Mga Lokasyon ng LIBRENG Pagpapasuri sa COVID-19

Ang mga lugar ng maramihang pagsusuri na pinapatakbo ng County ay magsasarado sa Pebrero 2023.

San Jose (Fairgrounds) – Magsasarado sa 2/24/23
San Martin – Magsasarado sa 2/25/23

Mag-book ng appointment ngayon upang magpasuri bago magsarado ang mga lugar ng maramihang pagsusuri ng County.

 

Magpasuri o Mag-test sa Bahay

Makipag-ugnayan sa isang Provider

Impormasyon tungkol sa mga provider at parmasya na nag-aalok ng pagsusuri.

Mag-iskedyul sa County Health System

Mag-iskedyul ng PCR test.

Humanap ng Ibang Lokasyon ng Pagsusuri

Humanap ng mga lokasyon sa sa pagsusuri gamit ang PCR at antigen na malapit sa inyo.

Kumuha ng Libreng Pagsusuri sa Bahay

Kumuha ng isa sa lokal.

Drop-in Testing Sites

  Costco Business Center
  2376 S. Evergreen Loop, San Jose, CA 95122
  Tuesday, Friday: 10:00 a.m. to 2:00 p.m., 3:00 to 6:00 p.m.
  Ends February 3, 2023

  Story Road Hub
  1775 Story Road, Suite 120, San Jose, CA 95122
  Tuesday, Thursday: 10:00 a.m.to 2:00 p.m.
  *Rapid antigen testing only

  San Ysidro Community Center
  San Ysidro Park, 7700 Murray Ave., Gilroy, CA 95020
  Wednesday: 5:00 to 7:00 p.m.
  Saturday: 3:00 to 7:00 p.m.

  *Rapid antigen testing only

  Maraming salamat sa pagkuha ng pagsusuri sa County ng Santa Clara. Para sa inyong mga kailangan sa pagsusuri sa hinaharap, maaari rin kayong makipag-ugnayan sa inyong healthcare provider. Kung wala kayong healthcare provider, maaari kayong tumawag sa Valley Connection Line sa (888) 334-1000.

   Dapat kayong kumuha ng COVID-19 test kung:

   • Mayroon kayong mga bagong sintomas gaya ng pagkapagod, pananakit ng ulo, pananakit ng kalamnan/katawan, ubo, lagnat, pananakit ng lalamunan, at/o baradong ilong.
   • Mayroon kayong mga sintomas at nasa panganib ng malubhang sakit dahil sa iba pang mga medikal na kondisyon, edad, o mayroong compromised immune system. Maaari kayong kwalipikado para sa paggamot para mabawasan ang inyong panganib sa malubhang sakit.

    

   Isaalang-alang ang pagpapasuri kung:

   • Mayroon kayong napag-alamang pagkakalantad sa isang taong may COVID sa 3-5 araw na ang nakaraan, lalo na kung kayo ay hindi nabakunahan.

    

   Dahil sa masyadong nakakahawa ang Omicron variant, kung kayo ay may mga sintomas ng COVID-19 at hindi makapagpasuri:

   • Ipalagay na kayo ay may COVID-19 at sundin ang mga patnubay sa pagbubukod.
   • Kung ang mga miyembro ng inyong sambahayan ay may parehong sintomas, at hindi bababa sa isa sa kanila ay nasuring positibo sa COVID-19, maaari niyong ipalagay na lahat ng miyembro ay may COVID-19.

    

   Huwag kumuha ng PCR test kung:

   • Nasuri kayong positibo sa huling 30 araw.
   • Nasuri na kayong positibo gamit ang rapid home test.
   • Kailangan niyo ng negatibong pagsusuri para tapusin nang maaga ang pagbubukod (para diyan, gumamit ng rapid home/antigen test).

   Mangyaring huwag pumunta sa Emergency Room kung kailangan LAMANG ninyo ng COVID-19 test. 

    

   Ang Pagsusuri ay isang Kritikal na Kasangkapan sa Paglaban sa COVID-19

   Ang malawakang pagsusuri ay nagbibigay ng mas tumpak na larawan kung gaano karaming mga kaso ang umiiral sa ating komunidad at tumutulong sa atin na maunawaan kung paano at saan kumakalat ang virus. Ang pagsusuri ay tumutulong sa pagtukoy sa mga taong walang mga sintomas na maaaring kumakalat ng COVID-19 upang sila ay lumayo mula sa trabaho at mga pampublikong lugar hanggang tapos na ang kanilang nakakahawang panahon. Habang ang paglabas ng resulta ay karaniwang 1-3 araw, hindi namin magagarantiya, mabigyang prayoridad o kung hindi man mapabilis ang resulta para sa pagbiyahe o iba pang mga layunin. Hindi rin namin magagarantiya na ang inyong ulat ay makakatugon sa lahat ng kinakailangan para sa lokal o internasyonal na pagbibiyahe. 

    

   Gastos sa Pagpapasuri

   Walang paunang gastos para sa pagpapasuri. Sa maraming lokasyon ng pagpapasuri, hindi niyo kailangan ang medikal na insurance upang magpasuri, subalit, kung mayroon kayong health insurance, hihilingin sa inyo na ibahagi ang impormasyong iyon. Kung magpasuri kayo sa inyong healthcare provider, maaaring kayong singilin ng isang co-pay para sa inyong pagbisita, ngunit wala kayong gastos na galing sa sarili niyong bulsa para sa mismong pagsusuri para sa COVID-19.

    

   Pagpapasuri

   Hindi niyo kailangan ng referral ng doktor o sulat upang magpasuri. Nag-aalok ang mga lokasyon ng mga naa-access na serbisyo para sa mga taong may kapansanan at sa mga may iba pang mga access o functional na pangangailangan. Sa inyong pagdating, kung kailangan niyo ng akomodasyon, alertuhan ang kawani na nasa lokasyon. 

    

   Habang Naghihintay Kayo ng mga Resulta

   • Gumawa ng mga hakbang upang maiwasan ang pagkalat, kabilang ang pananatili sa bahay, pagsunod sa pisikal na pagdistansya, pagsusuot ng tela na panakip sa mukha, madalas na paghuhugas ng kamay, at regular na paglilinis ng mga madalas na hinahawakan na kagamitan.
   • Kung kayo ay may sakit, magbukod sa bahay hanggang matanggap niyo ang inyong mga resulta AT bumuti ang inyong pakiramdam. (Mag-click dito para sa mga tagubilin sa Pagbubukod ng Sarili)
   • Humingi kaagad ng tulong medikal kung magsimula kayong magkasakit, lalo na kung kayo ay may problema sa paghinga, paulit-ulit na pananakit ng dibdib, magsimulang makaramdam ng pagkalito, hindi maaaring manatiling gising, o magkaroon ng mala-bughaw na labi o mukha.
   • Tawagan ang inyong health provider kung ang inyong mga sintomas ay hindi gumagaling sa loob ng ilang araw. Sabihin sa kanila na nagpasuri kayo para sa COVID-19. Kung ikaw ay walang healthcare provider, tawagan ang Patient Access Department ng County sa 1 (866) 967-4677.

    

   Departamento ng Pampublikong Pangkalusugan ng California: Mga Lokasyon ng Pagsusuri sa COVID-19 sa California

   Ang Departamento ng Pampublikong Pangkalusugan ng California (CDPH) ay nagpapalabas ng mga komprehensibong mapagkukunan sa pag-access ng mga serbisyo sa pagsusuri. Kasama dito ang isang map tool upang hanapin ang libre o may mababang gastos na pagsusuri sa mga kalahok na mga lokasyon ng pagsusuri sa COVID-19 sa California. Para maghanap ng lokasyon ng pagsusuri na malapit sa inyo, mangyaring bumisita sa CDPH Testing Webpage.

   Mag-ulat ng problema sa pahinang ito

   Kunin ang mga test kits sa Better Health Pharmacy

   Ang mga test kits ay available ng walang bayad sa Better Health Pharmacy. Walang kinakailangan na identipikasyon o insurance. Nililimitahan sa dalawang test kits kada tao.  

   Better Health Pharmacy
   725 E Santa Clara St, #202, San Jose, CA 95112
   Martes-Biyernes 10:30am-7:00pm
   Sabado 8:30am-5:00pm

    

   Tungkol sa Rapid Self Antigen Tests

   Ang rapid antigen self-tests ay maaaring magamit kung ikaw ay may mga sintomas ng COVID-19 o nalantad o potensiyal na nalantad sa isang indibidwal na mayroong COVID-19 anuman ang katayuan sa pagbabakuna.

   Kahit wala kang mga sintomas at hindi pa nalantad sa isang indibidwal na mayroong COVID-19, ang paggamit ng self-test bago ang pagtitipon sa panloob na lugar na hindi kasama sa inyong sambahayan ay magbibigay sa inyo ng impormasyon tungkol sa panganib ng pagkalat ng virus na sanhi ng COVID-19.

    

   Kailan Gagamitin ang Rapid Self Antigen Test:

   Kailangan mong masuri kaagad kung mayroong namumuong anumang mga sintomas ng COVID-19, kabilang ang pagkapagod, sakit ng ulo, pananakit ng kalamnan/katawan, lagnat, ubo, masakit/makating lalamunan, kasikipan, kawalan ng panlasa o amoy, pagduduwal, pagsusuka, o pagtatae—kahit na sa tingin mo ay sipon o allergy lang ito.

   Dapat ka ring magpasuri kung ikaw ay nalantad sa COVID-19. Magpasuri ng 3-5 araw pagkatapos ng iyong pagkakalantad sa isang taong mayroong COVID-19. Para sa karagdagang impormasyon, bisitahin ang Mga Patnubay sa COVID-19 para sa Masa.

    

   Negatibong Resulta ng Pagsusuri:

   Kung ikaw ay nasuring negatibo at mayroong mga sintomas ng COVID-19, isaalang-alang ang pagsusuri muli sa susunod na araw, lalung-lalo na kung hindi nawawala ang iyong mga sintomas. Ang pag-uulit ng pagsusuri sa loob ng ilang araw, na hindi bababa sa 24 na oras sa pagitan ng mga pagsusuri, ay magpapataas sa kumpiyansa na hindi ka nahawaan.

    

   Positibong Resulta ng Pagsusuri:

   Kung nasuri kayong positibo, mayroon kayong COVID-19 at dapat magbukod mula sa iba at sumunod sa mga patnubay sa Pagbubukod, magsuot ng may tamang kasya na maskara kung makipagsalamuha kayo sa iba, at iwasan ang mga panloob na pagtitipon. Huwag kumuha ng karagdagang PCR test.

   Mas lalong mahalaga na magpasuri ang mga tao na nasa mas mataas na panganib na magkaroon ng malubhang sakit mula sa COVID-19 dahil sa iba pang mga medikal na kondisyon, mas matandang edad, o mayroong compromised immune system. Kung nasuri kayong positibo, maaari kayong kwalipikado para sa maagang paggamot upang mabawasan ang inyong panganib sa malubhang sakit.

    

   Pagtatapos ng Pagbubukod

   Maaari mong gamitin ang rapid antigen test na mga ito upang umalis sa pagbubukod pagkatapos ng 5 buong araw kung ikaw ay negatibong nasuri at maayos na ang iyong pakiramdam.

    

   Paano Gagamitin ang Self-Test

   Basahin ang kumpletong mga tagubilin ng manufacturer na magagamit bago gamitin ang test. Makipag-usap sa isang healthcare provider kung mayroon kayong mga katanungan tungkol sa inyong test o inyong mga resulta.

   Sa ibaba ay isang halimbawa para sa isang uri ng antigen test.

   Mga Katotohanan Tungkol sa Paggamot sa COVID-19

   Ilang mga opsyon sa paggamot sa COVID-19 ay available sa Estados Unidos. Kung magkasakit kayo, maaaring magdesisyon ang isang health care provider na kwalipikado kayo para sa paggamot sa COVID-19 kung kayo ay nasa mataas na panganib ng pagkakaroon ng malubhang sakit mula sa COVID-19 at kamakailang nasuring positibo at may mga banayad o katamtamang sintomas. Huwag iantala ang pagpapagamot para sa COVID-19, dahil pinakamahusay na magpagamot sa lalong madaling panahon pagkatapos masuring positibo o nalantad sa COVID-19.

   Dagdag pa rito, kung kayo ay immunocompromised o hindi makakuha ng bakuna sa COVID-19 dahil sa dating malubhang reaksyon sa bakuna, maaari kayong kwalipikado para sa preventative treatment na magbabawas ng inyong pagkakataon na mahawaan ng COVID-19.

   Magpagamot lamang ayon sa inireseta ng isang health care provider. Ang mga tao ay malubhang napahamak at namatay pagkatapos gumamit ng mga produkto na hindi awtorisado para sa COVID-19, kahit na ang mga produkto na naaprubahan o inireseta para sa ibang mga gamit.

   Para sa karagdagang katotohanan tungkol sa paggamot sa COVID-19 at mga opsyon sa paggamot, bumisita sa Website ng CDPH sa Paggamot sa COVID-19 .

    

   Paano Ma-access ang Paggamot sa COVID-19

   Ayon sa Departamento ng Pampublikong Pangkalusugan ng California, ang mga paggamot sa COVID-19 ay pinakamahusay kapag ginagawa sa lalong madaling panahon pagkatapos nagsimula ang mga sintomas. Narito ang paraan para ma-access ang outpatient na mga paggamot sa COVID-19 kung mayroon kayong mga sintomas:

   1. Magpasuri pagkatapos ninyong mapansin ang mga sintomas at makipag-usap sa inyong healthcare provider kung kayo ay kwalipikado para sa isang paggamot sa COVID-19.
   2. Kung wala kayong healthcare provider o hindi kaagad na masuri ng inyong healthcare provider, bumisita sa isang  Test to Treat na lokasyon para makakuha ng mabilis na pagsusuri at malaman kung kwalipikado kayo para sa mga paggamot.
   3. Kung wala kayong insurance, bumisita sa sa isang OptumServe na lokasyon*. 

   *Ang mga serbisyong ibinibigay sa OptumServe Test to Treat na mga lokasyon ay libre, pati na ang mga walang insurance.

   ©2023 County of Santa Clara. All rights reserved.