LIBRENG mga Lokasyon ng Pagpapasuri sa COVID-19

Magpasuri

Mag-iskedyul ng Appointment Ngayon

Ang Pagpapasuri ay isang Kritikal na Kasangkapan na Panlaban sa COVID-19

Ang malawakang pagpapasuri ay nagbibigay ng isang mas tumpak na larawan kung gaano karaming mga kaso ang umiiral sa ating komunidad at tumutulong sa atin na maunawaan kung paano at saan kumakalat ang virus. Nakakatulong ang pagpapasuri na makilala ang mga taong walang mga sintomas na maaaring kumalat ng COVID-19 upang maaari silang lumayo mula sa trabaho at sa mga pampublikong lugar hanggang matapos ang kanilang nakakahawang panahon. Habang karaniwang oras ng proseso ay 1-3 araw, hindi namin ginagarantiya, inuuna o kung hindi man mapapabilis ang resulta para sa pagbiyahe o iba pang layunin. Hindi rin namin ginagarantiya na matutugunan ng inyong report ang lahat ng mga kinakailangan para sa domestic o internasyonal na pagbiyahe.

Maghanap ng isang Lokasyon ng Pagsusuri

Maghanap ng mga lokasyon ayon sa Lungsod
Maghanap ng mga lokasyon na Malapit sa Inyo
Maghanap ng mga lokasyon ayon sa Petsa
Maghanap ng mga lokasyon ayon sa Provider
Tingnan ang Lahat ng mga Lokasyon ng Pagpapasuri sa County

Ang inyong Mga Karapatan sa Pagpapasuri:

Mayroon kayong karapatang magpasuri sa inyong Provider, para sa karagdagang impormasyon mangyaring tingnan ang Na-update na Kautusan ng Pampublikong Pangkalusugan dito. Nangangailangan ito sa mga Provider na suriin ang mga tao na may mga sintomas, nalantad sa isang taong nasuring positibo, sinangguni ng Departamento ng Pampublikong Pangkalusugan ng Santa Clara County sa kanilang healthcare provider para sa pagpapasuri para sa COVID-19, at mga mahalagang manggagawa (kabilang ang mga guro, manggagawa sa healthcare, mga klerk sa tindahan ng grocery, at mga manggagawa sa agrikultura o paggawaan ng pagkain).

Mga Madalas na Katanungan sa Pagpapasuri

Gastos sa Pagpapasuri

Walang paunang gastos para sa pagpapasuri. Sa maraming lokasyon ng pagpapasuri, hindi niyo kailangan ang medikal na insurance upang magpasuri, subalit, kung mayroon kayong health insurance, hihilingin sa inyo na ibahagi ang impormasyong iyon. Kung magpasuri kayo sa inyong healthcare provider, maaaring kayong singilin ng isang co-pay para sa inyong pagbisita, ngunit wala kayong gastos na galing sa sarili niyong bulsa para sa mismong pagsusuri para sa COVID-19.

Magpasuri

Hindi niyo kailangan ng referral ng doktor o sulat upang magpasuri. Nag-aalok ang mga lokasyon ng mga naa-access na serbisyo para sa mga taong may kapansanan at sa mga may iba pang mga access o functional na pangangailangan. Sa inyong pagdating, kung kailangan niyo ng akomodasyon, alertuhan ang kawani na nasa lokasyon.

Habang Naghihintay Kayo ng mga Resulta

  • Gumawa ng mga hakbang upang maiwasan ang pagkalat, kabilang ang pananatili sa bahay, pagsunod sa pisikal na pagdistansya, pagsusuot ng tela na panakip sa mukha, madalas na paghuhugas ng kamay, at regular na paglilinis ng mga madalas na hinahawakan na kagamitan.
  • Magkuwarantina sa bahay kung nakipagsalamuha kayo nang malapitan sa isang taong may COVID-19, at magsubaybay ng inyong mga sintomas ng 14 na araw. Kailangan niyong magkuwarantina kahit na wala kayong mga sintomas. (Mag-click dito para sa mga tagubilin sa Pagkuwarantina sa Bahay para sa mga nakipagsalamuha nang malapitan). Ang mga ganap na nabakunahan na walang mga sintomas na nakipagsalamuha nang malapitan ay maaaring hindi kailangan magkuwarantina (tingnan ang sccstayhome.org para sa karagdagang impormasyon.
  • Kung kayo ay may sakit, magbukod sa bahay hanggang matanggap niyo ang inyong mga resulta AT bumuti ang inyong pakiramdam. (Mag-click dito para sa mga tagubilin sa Pagbubukod ng Sarili)
  • Humingi kaagad ng tulong medikal kung magsimula kayong magkasakit, lalo na kung kayo ay may problema sa paghinga, paulit-ulit na pananakit ng dibdib, magsimulang makaramdam ng pagkalito, hindi maaaring manatiling gising, o magkaroon ng mala-bughaw na labi o mukha.
  • Tawagan ang inyong health provider kung ang inyong mga sintomas ay hindi gumagaling sa loob ng ilang araw. Sabihin sa kanila na nagpasuri kayo para sa COVID-19. Kung wala kayong healthcare provider, tawagan ang Valley Connection Line sa 1-888-334-1000

 Bumalik sa Itaas ▲

Ayon sa Lungsod

Mag-click sa isang lokasyon sa lungsod sa ibaba upang mag-iskedyul ng appointment. Mangyaring hanapin ang mga sumusunod na icon upang matulungan kayong magpasya kung anong lokasyon ng pagpapasuri ang pinakamahusay para sa inyo.

Drive Through Site

Lokasyon na Drive Through

Roll In / Walk Up Site

Lokasyon na Roll In/Walk Up

Appointment Needed

Kailangan ng Appointment

No Appointment Needed

Hindi Kailangan ng Appointment

OK If You Have Symptoms

OK kung Mayroon Kayong Mga Sintomas

​​​Bumalik sa Itaas ▲

Ayon sa Petsa

October 2021

Sun Mon Tue Wed Thu Fri Sat
26
 
27
 
28
 
29
 
30
 
1
 
2
 
3
 
4
 
5
 
6
 
7
 
8
 
9
 
10
 
11
 
12
 
13
 
14
 
15
 
16
 
17
 
18
 
19
 
20
 
21
 
22
 
23
 
24
 
25
 
26
 
27
 
28
 
29
 
30
 
31
 
1
 
2
 
3
 
4
 
5
 
6
 

Bumalik sa Itaas ▲

Ayon sa Provider: Mga Ospital at Klinika sa Iba't ibang Lugar/Lungsod

Bumalik sa Itaas ▲

Lahat ng mga Lokasyon ng Pagpapasuri sa County ayon sa Lungsod

Mangyaring hanapin ang mga sumusunod na icon upang matulungan kayong magpasya kung anong lokasyon ng pagpapasuri ang pinakamahusay para sa inyo.​

Drive Through Site

Lokasyon na Drive Through

Roll In / Walk Up Site

Lokasyon na Roll In/Walk Up

Appointment Needed

Kailangan ng Appointment

No Appointment Needed

Hindi Kailangan ng Appointment

OK If You Have Symptoms

OK kung Mayroon Kayong Mga Sintomas

GILROY

South County Annex (formerly Antonio Del Buono Elementary)

9300 Wren Avenue, Gilroy, CA 95020
Tuwing Lunes hanggang Biyernes, 10:00am – 4:30pm

Kung positibo ang inyong pagsusuri, ikaw ay tatawagan sa loob ng 72 oras. Kung negatibo ang inyong pagsusuri, ikaw ay kokontakin sa loob ng 1-3 na araw sa pamamagitan ng email. Kung hindi kayo nagbigay ng isang email sa pagparehistro, ang inyong mga resulta ay ipapadala sa pamamagitan ng koreo at darating sa loob ng 7-10 araw.

Para sa mga katanungan, mangyaring pumunta sa  www.Healthvana.com/FAQ

Upang Mag-iskedyul ng Appointment, mag-click dito

Lokasyon na Roll In/Walk Up

Kailangan ng Appointment

 

 

Gilroy Civic Center (OptumServe)

Gilroy Civic Center, 7351 Church Street, Gilroy, CA 95020
Tuwing Biyernes, Sabado -at Linggo, 10:00 am – 6:00 pm

Maaaring magawa ang mga appointment sa Ingles at Espanyol ng pagtawag sa 1-888-634-1123 o pagbisita sa lhi.care/covidtesting. Ang mga taong nagpasuri sa isa sa mga lokasyon ng pagsusuri ng OptumServe ay makakatanggap ng kanilang mga resulta ng pagsusuri sa online na portal sa loob ng isang linggo.

Upang Mag-iskedyul ng Appointment, mag-click dito

Lokasyon na Roll In/Walk Up

Kailangan ng Appointment

OK kung Mayroon Kayong Mga Simtomas

 

 

Bumalik sa Lahat ng mga Lungsod ▲


 

CAMPBELL

 

Campbell Q-80 Roosevelt Redwood Room

1 W. Campbell Ave, Campbell, CA 95008
Miyerkules, Oktubre 20, 9:30 am - 4:00 pm

Ang mga appointment ay bukas para sa pag-iskedyul nang 7 araw bago sa petsa ng pagpapasuri. Kapag napuno na ang lahat ng mga appointment, hindi na lilitaw ang lokasyon na ito para sa pag-iskedyul sa website.

Ang mga resulta ay elektronikong ihahatid sa pamamagitan ng Healthvana. Ang mga pasyente ay aabisuhan sa pamamagitan ng email o text kapag handa na ang mga resulta ng pagsusuri - karaniwan sa 1 hanggang 3 araw.

Kung positibo ang inyong pagsusuri para sa COVID-19, makikipag-ugnay din sa iyo ang Pampublikong Pangkalusugan na may mga tagubilin kung ano ang susunod na gagawin at kung gaano katagal na manatiling nakabukod sa iba. Tiyakin na ang numero ng telepono na ibinigay niyo sa aming kawani ay tumpak at mangyaring sagutin ang mga tawag mula sa mga numero na maaaring hindi niyo nakikilala.

Para sa mga katanungan, mangyaring pumunta sa  www.Healthvana.com/FAQ

Upang Mag-iskedyul ng Appointment, mag-click dito

Lokasyon na Roll In/Walk Up

Kailangan ng Appointment

 

 

Walgreens

1570 W Campbell Ave., Campbell, CA 95008
7 Araw sa isang linggo, 9:00am-5:00pm

Magdala ng valid ID at insurance card kung mayroon kang insurance coverage. Ang mga appointment ay inirerekomenda at maaaring magawa sa  www.walgreens.com/coronavirus

Upang Mag-iskedyul ng Appointment, mag-click dito

“Lokasyon na Drive Through

Kailangan ng Appointment

OK kung Mayroon Kayong Mga Simtomas

 

 

Walgreens

1660 Winchester Blvd., Campbell, CA 95008
7 Araw sa isang linggo, 9:00am-5:00pm

Magdala ng valid ID at insurance card kung mayroon kang insurance coverage. Ang mga appointment ay inirerekomenda at maaaring magawa sa  www.walgreens.com/coronavirus

Upang Mag-iskedyul ng Appointment, mag-click dito

“Lokasyon na Drive Through

Kailangan ng Appointment

OK kung Mayroon Kayong Mga Simtomas

 

 

Bumalik sa Lahat ng mga Lungsod ▲


 

CUPERTINO

 

Cupertino Senior Center

21251 Stevens Creek Blvd., Cupertino CA 95014
Lunes, Oktubre 18, 9:30 am – 4:00 pm

Ang mga appointment ay bukas para sa pag-iskedyul nang 7 araw bago sa petsa ng pagpapasuri. Kapag napuno na ang lahat ng mga appointment, hindi na lilitaw ang lokasyon na ito para sa pag-iskedyul sa website.

Ang mga resulta ay elektronikong ihahatid sa pamamagitan ng Healthvana. Ang mga pasyente ay aabisuhan sa pamamagitan ng email o text kapag handa na ang mga resulta ng pagsusuri - karaniwan sa 1 hanggang 3 araw.

Kung positibo ang inyong pagsusuri para sa COVID-19, makikipag-ugnay din sa iyo ang Pampublikong Pangkalusugan na may mga tagubilin kung ano ang susunod na gagawin at kung gaano katagal na manatiling nakabukod sa iba. Tiyakin na ang numero ng telepono na ibinigay niyo sa aming kawani ay tumpak at mangyaring sagutin ang mga tawag mula sa mga numero na maaaring hindi niyo nakikilala.

Para sa mga katanungan, mangyaring pumunta sa  www.Healthvana.com/FAQ

Upang Mag-iskedyul ng Appointment, mag-click dito

Lokasyon na Roll In/Walk Up

Kailangan ng Appointment

 

 

Walgreens

20011 Bollinger Road, Cupertino CA 95014
7 Araw sa isang linggo, 9:00am-5:00pm

Magdala ng valid ID at insurance card kung mayroon kang insurance coverage. Ang mga appointment ay inirerekomenda at maaaring magawa sa  www.walgreens.com/coronavirus

Upang Mag-iskedyul ng Appointment, mag-click dito

“Lokasyon na Drive Through

Kailangan ng Appointment

OK kung Mayroon Kayong Mga Simtomas

 

Bumalik sa Lahat ng mga Lungsod ▲


 

LOS ALTOS

 

Grant Park Community Center

1575 Holt Avenue, Los Altos, CA 94024
Biyerenes, Oktubre 15, 9:30 am – 4:00 pm

Ang mga appointment ay bukas para sa pag-iskedyul nang 7 araw bago sa petsa ng pagpapasuri. Kapag napuno na ang lahat ng mga appointment, hindi na lilitaw ang lokasyon na ito para sa pag-iskedyul sa website.

Ang mga resulta ay elektronikong ihahatid sa pamamagitan ng Healthvana. Ang mga pasyente ay aabisuhan sa pamamagitan ng email o text kapag handa na ang mga resulta ng pagsusuri - karaniwan sa 1 hanggang 3 araw.

Kung positibo ang inyong pagsusuri para sa COVID-19, makikipag-ugnay din sa iyo ang Pampublikong Pangkalusugan na may mga tagubilin kung ano ang susunod na gagawin at kung gaano katagal na manatiling nakabukod sa iba. Tiyakin na ang numero ng telepono na ibinigay niyo sa aming kawani ay tumpak at mangyaring sagutin ang mga tawag mula sa mga numero na maaaring hindi niyo nakikilala.

Para sa mga katanungan, mangyaring pumunta sa  www.Healthvana.com/FAQ

Upang Mag-iskedyul ng Appointment, mag-click dito

Lokasyon na Roll In/Walk Up

Kailangan ng Appointment

 

Bumalik sa Lahat ng mga Lungsod ▲


 

LOS ALTOS HILLS

 

 

 

Bumalik sa Lahat ng mga Lungsod ▲


 

LOS GATOS

 

El Camino Health Los Gatos Hospital

815 Pollard Road, Los Gatos, CA 95032
Una at ikatlong Huwebes ng buwan mula 8:30 a.m. – 2:30 p.m.

Ang mga appointment ay maaaring maiskedyul 7 na araw bago ang petsa ng pagpapasuri. Kapag napuno na ang lahat ng mga appointment, ang lokasyon na ito ay hindi na makikita para sa pag-iskedul sa website.

Ang Los Gatos hospital ng El Camino Health ay nag-aalok ng pagpapasuri para sa COVID-19 para sa mga indibidwal na walang mga sintomas ng COVID-19 (hal., walang mga sintomas). Ang maiksing, kalahating pulgada na swab ang ginagamit para makuha ang mga nasal sample na kinakailangan para sa pagsusuri para sa COVID-19. Ang pagsusuri ay kinakailangan na maiskedyul nang mas maaga. Mag-iskdeyul ng appointment online o tumawag sa 650-940-7022 at piliin ang opsyon 4.

Upang Mag-iskedyul ng Appointment, mag-click dito

Lokasyon na Roll In/Walk Up

Kailangan ng Appointment

 

 

 

Los Gatos Adult Recreation Center

208 East Main Street, Los Gatos, CA 95030
Biyerenes, Oktubre 29, 9:30 am – 4:00 pm

Ang mga appointment ay bukas para sa pag-iskedyul nang 7 araw bago sa petsa ng pagpapasuri. Kapag napuno na ang lahat ng mga appointment, hindi na lilitaw ang lokasyon na ito para sa pag-iskedyul sa website.

Ang mga resulta ay elektronikong ihahatid sa pamamagitan ng Healthvana. Ang mga pasyente ay aabisuhan sa pamamagitan ng email o text kapag handa na ang mga resulta ng pagsusuri - karaniwan sa 1 hanggang 3 araw.

Kung positibo ang inyong pagsusuri para sa COVID-19, makikipag-ugnay din sa iyo ang Pampublikong Pangkalusugan na may mga tagubilin kung ano ang susunod na gagawin at kung gaano katagal na manatiling nakabukod sa iba. Tiyakin na ang numero ng telepono na ibinigay niyo sa aming kawani ay tumpak at mangyaring sagutin ang mga tawag mula sa mga numero na maaaring hindi niyo nakikilala.

Para sa mga katanungan, mangyaring pumunta sa  www.Healthvana.com/FAQ

Upang Mag-iskedyul ng Appointment, mag-click dito

Lokasyon na Roll In/Walk Up

Kailangan ng Appointment

 

Bumalik sa Lahat ng mga Lungsod ▲


 

MILPITAS

 

Milpitas Sports Center

1325 East Calaveras Blvd, Milpitas, CA 95035
Biyerenes, Oktubre 22, 9:30 am – 4:00 pm

Ang mga appointment ay bukas para sa pag-iskedyul nang 7 araw bago sa petsa ng pagpapasuri. Kapag napuno na ang lahat ng mga appointment, hindi na lilitaw ang lokasyon na ito para sa pag-iskedyul sa website.

Ang mga resulta ay elektronikong ihahatid sa pamamagitan ng Healthvana. Ang mga pasyente ay aabisuhan sa pamamagitan ng email o text kapag handa na ang mga resulta ng pagsusuri - karaniwan sa 1 hanggang 3 araw.

Kung positibo ang inyong pagsusuri para sa COVID-19, makikipag-ugnay din sa iyo ang Pampublikong Pangkalusugan na may mga tagubilin kung ano ang susunod na gagawin at kung gaano katagal na manatiling nakabukod sa iba. Tiyakin na ang numero ng telepono na ibinigay niyo sa aming kawani ay tumpak at mangyaring sagutin ang mga tawag mula sa mga numero na maaaring hindi niyo nakikilala.

Para sa mga katanungan, mangyaring pumunta sa  www.Healthvana.com/FAQ

Upang Mag-iskedyul ng Appointment, mag-click dito

Lokasyon na Roll In/Walk Up

Kailangan ng Appointment

 

 

Milpitas Community Center (OptumServe)

457 E. Calaveras Blvd., Milpitas, CA 95035
Tuwing Lunes at Huwebes, 10:00 am – 6:00 pm (Maliban sa Lunes, Oktubre 11)

Maaaring magawa ang mga appointment sa Ingles at Espanyol ng pagtawag sa 1-888-634-1123 o pagbisita sa lhi.care/covidtesting. Ang mga taong nagpasuri sa isa sa mga lokasyon ng pagsusuri ng OptumServe ay makakatanggap ng kanilang mga resulta ng pagsusuri sa online na portal sa loob ng isang linggo.

Upang Mag-iskedyul ng Appointment, mag-click dit

Lokasyon na Roll In/Walk Up

Kailangan ng Appointment

OK kung Mayroon Kayong Mga Simtomas

 

Bumalik sa Lahat ng mga Lungsod ▲


MORGAN HILL

 

Morgan Hill Council Chamber Building

17555 Peak Avenue, Morgan Hill, CA 95037
Martes, Oktubre 19, 9:30 am – 4:00 pm

Ang mga appointment ay bukas para sa pag-iskedyul nang 7 araw bago sa petsa ng pagpapasuri. Kapag napuno na ang lahat ng mga appointment, hindi na lilitaw ang lokasyon na ito para sa pag-iskedyul sa website.

Ang mga resulta ay elektronikong ihahatid sa pamamagitan ng Healthvana. Ang mga pasyente ay aabisuhan sa pamamagitan ng email o text kapag handa na ang mga resulta ng pagsusuri - karaniwan sa 1 hanggang 3 araw.

Kung positibo ang inyong pagsusuri para sa COVID-19, makikipag-ugnay din sa iyo ang Pampublikong Pangkalusugan na may mga tagubilin kung ano ang susunod na gagawin at kung gaano katagal na manatiling nakabukod sa iba. Tiyakin na ang numero ng telepono na ibinigay niyo sa aming kawani ay tumpak at mangyaring sagutin ang mga tawag mula sa mga numero na maaaring hindi niyo nakikilala.

Para sa mga katanungan, mangyaring pumunta sa  www.Healthvana.com/FAQ

Upang Mag-iskedyul ng Appointment, mag-click dito

Lokasyon na Roll In/Walk Up

Kailangan ng Appointment

 

Bumalik sa Lahat ng mga Lungsod ▲


 

MOUNTAIN VIEW

 

Pagpapasuri sa Distrito ng El Camino Healthcare sa Ospital ng El Camino Health sa Mountain View

2495 Hospital Dr., Mountain View, CA 94040
Lunes - Biyernes mula 7:00 am - 7:00 pm

Ang pagpapasuri para sa COVID-19 ay pinondohan ng  El Camino Healthcare District para sa mga nakatira, nagtatrabaho o pumapasok sa paaralan sa loob ng Distrito (kabilang ang karamihan sa Mountain View, Los Altos at Los Altos Hills, malaking bahagi ng Sunnyvale, at maliliit na mga seksyon ng Cupertino, Santa Clara at Palo Alto). Mag-iskedyul ng Appointment sa online o tumawag sa 650-940-7022 at piliin ang opsyon 4. Ang mga pagsusuri sa lokasyon na ito ay para sa mga indibidwal na walang mga sintomas (asymptomatic) ng COVID-19.​

Upang Mag-iskedyul ng Appointment,mag-click dito

Lokasyon na Roll In/Walk Up

Kailangan ng Appointment

 

 

Mountain View Community Center

201 S. Rengstorff Ave., Mountain View, CA 94040
Lunes, Oktubre 25, 9:30 am – 4:00 pm

Ang mga appointment ay bukas para sa pag-iskedyul nang 7 araw bago sa petsa ng pagpapasuri. Kapag napuno na ang lahat ng mga appointment, hindi na lilitaw ang lokasyon na ito para sa pag-iskedyul sa website.

Ang mga resulta ay elektronikong ihahatid sa pamamagitan ng Healthvana. Ang mga pasyente ay aabisuhan sa pamamagitan ng email o text kapag handa na ang mga resulta ng pagsusuri - karaniwan sa 1 hanggang 3 araw.

Kung positibo ang inyong pagsusuri para sa COVID-19, makikipag-ugnay din sa iyo ang Pampublikong Pangkalusugan na may mga tagubilin kung ano ang susunod na gagawin at kung gaano katagal na manatiling nakabukod sa iba. Tiyakin na ang numero ng telepono na ibinigay niyo sa aming kawani ay tumpak at mangyaring sagutin ang mga tawag mula sa mga numero na maaaring hindi niyo nakikilala.

Para sa mga katanungan, mangyaring pumunta sa  www.Healthvana.com/FAQ

Upang Mag-iskedyul ng Appointment, mag-click dito

Lokasyon na Roll In/Walk Up

Kailangan ng Appointment

 

Bumalik sa Lahat ng mga Lungsod ▲


 

PALO ALTO

 

 

Palo Alto Cubberly Pavilion

4120 Middlefield Road, Palo Alto CA, 94036
Miyerkules, Oktubre 28, 9:30 am - 4:00 pm

Ang mga appointment ay bukas para sa pag-iskedyul nang 7 araw bago sa petsa ng pagpapasuri. Kapag napuno na ang lahat ng mga appointment, hindi na lilitaw ang lokasyon na ito para sa pag-iskedyul sa website.

Ang mga resulta ay elektronikong ihahatid sa pamamagitan ng Healthvana. Ang mga pasyente ay aabisuhan sa pamamagitan ng email o text kapag handa na ang mga resulta ng pagsusuri - karaniwan sa 1 hanggang 3 araw.

Kung positibo ang inyong pagsusuri para sa COVID-19, makikipag-ugnay din sa iyo ang Pampublikong Pangkalusugan na may mga tagubilin kung ano ang susunod na gagawin at kung gaano katagal na manatiling nakabukod sa iba. Tiyakin na ang numero ng telepono na ibinigay niyo sa aming kawani ay tumpak at mangyaring sagutin ang mga tawag mula sa mga numero na maaaring hindi niyo nakikilala.

Para sa mga katanungan, mangyaring pumunta sa  www.Healthvana.com/FAQ

Upang Mag-iskedyul ng Appointment, mag-click dito

Lokasyon na Roll In/Walk Up

Kailangan ng Appointment

 

 

Bumalik sa Lahat ng mga Lungsod ▲

 


 

SANTA CLARA

Santa Clara Central Park Library

2635 Homestead Road, Santa Clara, CA
Miyerkules, Oktubre 27, 9:30 am - 3:00 pm

Ang mga appointment ay bukas para sa pag-iskedyul nang 7 araw bago sa petsa ng pagpapasuri. Kapag napuno na ang lahat ng mga appointment, hindi na lilitaw ang lokasyon na ito para sa pag-iskedyul sa website.

Ang mga resulta ay elektronikong ihahatid sa pamamagitan ng Healthvana. Ang mga pasyente ay aabisuhan sa pamamagitan ng email o text kapag handa na ang mga resulta ng pagsusuri - karaniwan sa 1 hanggang 3 araw.

Kung positibo ang inyong pagsusuri para sa COVID-19, makikipag-ugnay din sa iyo ang Pampublikong Pangkalusugan na may mga tagubilin kung ano ang susunod na gagawin at kung gaano katagal na manatiling nakabukod sa iba. Tiyakin na ang numero ng telepono na ibinigay niyo sa aming kawani ay tumpak at mangyaring sagutin ang mga tawag mula sa mga numero na maaaring hindi niyo nakikilala.

Para sa mga katanungan, mangyaring pumunta sa  www.Healthvana.com/FAQ

Upang Mag-iskedyul ng Appointment, mag-click dito

Lokasyon na Roll In/Walk Up

Kailangan ng Appointment

 

Bumalik sa Lahat ng mga Lungsod ▲


 

SAN JOSE

 

Bay Area Community Health - Monterey Clinic

5504 Monterey Highway, San Jose, CA 95138
Tuwing Miyerkules., 8:00am - 10:00am
Tuwing Sabado, 9:00am-11:00am

Mas gusto ang mga appointment, ngunit hindi kinakailangan. Tumawag sa (408) 729-9700 upang mag-iskedyul ng appointment. Hihilingin ang impormasyon ng insurance, ngunit hindi kinakailangan.

Lokasyon na Roll In/Walk Up

Hindi Kailangan ng Appointment

OK kung Mayroon Kayong Mga Simtomas

 

 

Valley Water (OptumServe/CDPH Bus)

5750 Almaden Expressway, San Jose, CA 95118
Miyerkules, 10:00 am - 6:00 pm 

Maaaring magawa ang mga appointment sa Ingles at Espanyol ng pagtawag sa 1-888-634-1123 o pagbisita sa lhi.care/covidtesting. Ang mga taong nagpasuri sa isa sa mga lokasyon ng pagsusuri ng OptumServe ay makakatanggap ng kanilang mga resulta ng pagsusuri sa online na portal sa loob ng isang linggo.

Upang Mag-iskedyul ng Appointment, mag-click dito

Lokasyon na Roll In/Walk Up

Kailangan ng Appointment

OK kung Mayroon Kayong Mga Simtomas

 

Bumalik sa Lahat ng mga Lungsod ▲


 

EAST SAN JOSE​​

Santa Clara County Fairgrounds

Fairgrounds-Parking Lot A (Sa kabila ng Gate B)
344 Tully Road, San Jose, CA 95111

Mga Oras ng Appointment:
Tuwing Huwebes - Lunes, 8:30 a.m. hanggang 3:45 p.m.
Tuwing Martes - Miyerkules, 12:30 p.m. hanggang 8:00 p.m.

Ang pagsusuri ay sa pamamagitan ng appointment lamang. Ang mga appointment ay bukas para sa pag-iskedyul, 5 araw bago ang petsa ng pagsusuri.

Ang mga appointment ay bukas para sa pag-iskedyul nang 5 araw bago sa petsa ng pagpapasuri. 

Ang mga resulta ay elektronikong ihahatid sa pamamagitan ng Healthvana. Ang mga pasyente ay aabisuhan sa pamamagitan ng email o text kapag handa na ang mga resulta ng pagsusuri - karaniwan sa 1 hanggang 3 araw.

Kung positibo ang inyong pagsusuri para sa COVID-19, makikipag-ugnay din sa iyo ang Pampublikong Pangkalusugan na may mga tagubilin kung ano ang susunod na gagawin at kung gaano katagal na manatiling nakabukod sa iba. Tiyakin na ang numero ng telepono na ibinigay niyo sa aming kawani ay tumpak at mangyaring sagutin ang mga tawag mula sa mga numero na maaaring hindi niyo nakikilala.

Para sa mga katanungan, mangyaring pumunta sa  www.Healthvana.com/FAQ

Upang Mag-iskedyul ng Appointment, mag-click dito

 

Lokasyon na Roll In/Walk Up

Kailangan ng Appointment

OK kung Mayroon Kayong Mga Simtomas

 

 

Costco Business Center (OptumServe/CDPH Bus)

2376 S. Evergreen Loop, San Jose, CA 95122
Tuwing Martes, 10:00 am - 6:00 pm

Maaaring magawa ang mga appointment sa Ingles at Espanyol ng pagtawag sa 1-888-634-1123 o pagbisita sa lhi.care/covidtesting. Ang mga taong nagpasuri sa isa sa mga lokasyon ng pagsusuri ng OptumServe ay makakatanggap ng kanilang mga resulta ng pagsusuri sa online na portal sa loob ng isang linggo.

Upang Mag-iskedyul ng Appointment, mag-click dit

Lokasyon na Roll In/Walk Up

Kailangan ng Appointment

OK kung Mayroon Kayong Mga Simtomas

 

 

Eastridge Mall (OptumServe/CPDH Bus)

2200 Eastridge Loop, San Jose, CA 95122
Sabado, Oktubre 23, 10:00 am - 6:00 pm

Maaaring magawa ang mga appointment sa Ingles at Espanyol ng pagtawag sa 1-888-634-1123 o pagbisita sa lhi.care/covidtesting. Ang mga taong nagpasuri sa isa sa mga lokasyon ng pagsusuri ng OptumServe ay makakatanggap ng kanilang mga resulta ng pagsusuri sa online na portal sa loob ng isang linggo.

Upang Mag-iskedyul ng Appointment, mag-click dit

Lokasyon na Roll In/Walk Up

Kailangan ng Appointment

OK kung Mayroon Kayong Mga Simtomas

 

 

 Grand Century Mall (OptumServe/CDPH Bus)  

1111 Story Road, San Jose, CA 95122
Sabado, Oktubre 30, 10:00 am - 6:00 pm

Maaaring magawa ang mga appointment sa Ingles at Espanyol ng pagtawag sa 1-888-634-1123 o pagbisita sa lhi.care/covidtesting. Ang mga taong nagpasuri sa isa sa mga lokasyon ng pagsusuri ng OptumServe ay makakatanggap ng kanilang mga resulta ng pagsusuri sa online na portal sa loob ng isang linggo.

Upang Mag-iskedyul ng Appointment, mag-click dit

Lokasyon na Roll In/Walk Up

Kailangan ng Appointment

OK kung Mayroon Kayong Mga Simtomas

 

 

Santa Clara Valley Medical Center (SCVMC) - Valley Health Center East Valley

1993 McKee Road, San Jose, CA 95116
Tuwing ​Sabado at Linggo, 8:30am - 4:00pm

Kinakailangan ang mga appointment. Upang mag-iskedyul ng appointment, tumawag sa 1-888-334-1000​ 

“Lokasyon na Drive Through

Kailangan ng Appointment

OK kung Mayroon Kayong Mga Simtomas

 

 

Tafatolu Church (OptumServe/CDPH Bus)

2510 Alvin Ave., San Jose, CA 95121
Tuwing Huwebes, 10:00 am - 6:00 pm

Maaaring magawa ang mga appointment sa Ingles at Espanyol ng pagtawag sa 1-888-634-1123 o pagbisita sa lhi.care/covidtesting. Ang mga taong nagpasuri sa isa sa mga lokasyon ng pagsusuri ng OptumServe ay makakatanggap ng kanilang mga resulta ng pagsusuri sa online na portal sa loob ng isang linggo.

Upang Mag-iskedyul ng Appointment, mag-click dit

Lokasyon na Roll In/Walk Up

Kailangan ng Appointment

OK kung Mayroon Kayong Mga Simtomas

 

 

Bumalik sa Lahat ng mga Lungsod ▲


 

SARATOGA

 

Saratoga Prospect Center (Friendship Hall)

19848 Prospect Rd, Saratoga, CA 95070
Martes, Oktubre 12, 9:30 am – 4:00 pm

Ang mga appointment ay bukas para sa pag-iskedyul nang 7 araw bago sa petsa ng pagpapasuri. Kapag napuno na ang lahat ng mga appointment, hindi na lilitaw ang lokasyon na ito para sa pag-iskedyul sa website.

Ang mga resulta ay elektronikong ihahatid sa pamamagitan ng Healthvana. Ang mga pasyente ay aabisuhan sa pamamagitan ng email o text kapag handa na ang mga resulta ng pagsusuri - karaniwan sa 1 hanggang 3 araw.

Kung positibo ang inyong pagsusuri para sa COVID-19, makikipag-ugnay din sa iyo ang Pampublikong Pangkalusugan na may mga tagubilin kung ano ang susunod na gagawin at kung gaano katagal na manatiling nakabukod sa iba. Tiyakin na ang numero ng telepono na ibinigay niyo sa aming kawani ay tumpak at mangyaring sagutin ang mga tawag mula sa mga numero na maaaring hindi niyo nakikilala.

Para sa mga katanungan, mangyaring pumunta sa  www.Healthvana.com/FAQ

Upang Mag-iskedyul ng Appointment, mag-click dito

Lokasyon na Roll In/Walk Up

Kailangan ng Appointment

 

Bumalik sa Lahat ng mga Lungsod ▲


 

SUNNYVALE

 

Sunnyvale Community Center

550 E. Remington Dr., Sunnyvale, CA 94087
Huwebes, Oktubre 21, 9:30 am – 4:00 pm

Ang mga resulta ay elektronikong ihahatid sa pamamagitan ng Healthvana. Ang mga pasyente ay aabisuhan sa pamamagitan ng email o text kapag handa na ang mga resulta ng pagsusuri - karaniwan sa 1 hanggang 3 araw.

Kung positibo ang inyong pagsusuri para sa COVID-19, makikipag-ugnay din sa iyo ang Pampublikong Pangkalusugan na may mga tagubilin kung ano ang susunod na gagawin at kung gaano katagal na manatiling nakabukod sa iba. Tiyakin na ang numero ng telepono na ibinigay niyo sa aming kawani ay tumpak at mangyaring sagutin ang mga tawag mula sa mga numero na maaaring hindi niyo nakikilala.

Para sa mga katanungan, mangyaring pumunta sa  www.Healthvana.com/FAQ

Upang Mag-iskedyul ng Appointment, mag-click dito

Lokasyon na Roll In/Walk Up

Kailangan ng Appointment

 

Bumalik sa Lahat ng mga Lungsod ▲

©2021 County of Santa Clara. All rights reserved.