LIBRENG mga Lokasyon ng Pagsusuri sa COVID-19

Magpasuri

Mag-iskedyul ng Appointment Ngayon

Ang Pagpapasuri Ay Ang Ating Pinakamahalagang Kasangkapan na Panlaban sa COVID-19

Ang malawakang pagpapasuri ay nagbibigay ng isang mas tumpak na larawan kung gaano karaming mga kaso ang umiiral sa ating komunidad at tumutulong sa amin na maunawaan kung paano at saan kumakalat ang virus. Nakakatulong ang pagpapasuri na makilala ang mga taong walang mga sintomas na maaaring kumalat ng COVID-19 upang maaari silang lumayo mula sa trabaho at sa mga pampublikong lugar hanggang matapos ang kanilang nakakahawang panahon.​ Habang karaniwang oras ng proseso ay 1-3 na araw, hindi namin ginagarantiya, inuuna o kung hindi man mapapabilis ang resulta para sa pagbiyahe o iba pang layunin. Hindi rin namin ginagarantiya na makakamit ng inyong report ang lahat ng mga kinakailangan para sa domestic o internasyonal na pagbiyahe.

Maghanap ng isang Lokasyon ng Pagsusuri

Maghanap ng mga lokasyon ayon sa Lungsod
Maghanap ng mga lokasyon na Malapit sa Iyo
Maghanap ng mga lokasyon ayon sa Petsa
Maghanap ng mga lokasyon ayon sa Provider
Tingnan ang Lahat ng mga Lokasyon ng Pagpapasuri sa County

Ang inyong Mga Karapatan sa Pagpapasuri:

Mayroon kayong karapatang magpasuri sa inyong Provider, para sa karagdagang impormasyon mangyaring tingnan ang Na-update na Kautusan ng Pampublikong Pangkalusugan dito. Nangangailangan ito sa mga Provider na suriin ang mga tao na may mga sintomas, nalantad sa isang taong nasuring positibo, sinangguni ng Departamento ng Pampublikong Pangkalusugan ng Santa Clara County sa kanilang healthcare provider para sa pagpapasuri para sa COVID-19, at mga mahalagang manggagawa (kabilang ang mga guro, manggagawa sa healthcare, mga klerk sa tindahan ng grocery, at mga manggagawa sa agrikultura o paggawaan ng pagkain).

Mga Madalas na Katanungan sa Pagpapasuri

Gastos ng Pagpapasuri

Walang paunang gastos para sa pagpapasuri. Sa maraming lokasyon ng pagpapasuri, hindi niyo kailangan ang medikal na insurance upang magpasuri, subalit, kung mayroon kayong health insurance, hihilingin sa iyo na ibahagi ang impormasyong iyon. Kung magpasuri kayo sa inyong healthcare provider, maaaring kayong singilin ng isang co-pay para sa inyong pagbisita, ngunit wala kayong gastos na galing sa sarili niyong bulsa para sa mismong pagsusuri para sa COVID-19.

Magpasuri

Hindi niyo kailangan ng referral ng doktor o sulat upang magpasuri. Nag-aalok ang mga lokasyon ng mga naa-access na serbisyo para sa mga taong may kapansanan at sa iba na may mga access or functional na pangangailangan. Pagdating niyo, kung kailangan niyo ng akomodasyon, mag-alerto sa kawani na nasa lokasyon.

Habang Naghihintay Kayo ng mga Resulta

  • Gumawa ng mga hakbang upang maiwasan ang pagkalat, kabilang ang pananatili sa bahay, pagsunod sa pisikal na pagdistansya, pagsusuot ng tela na panakip sa mukha, madalas na paghuhugas ng kamay, at regular na paglilinis ng mga madalas na hinahawakan na kagamitan.
  • Magkuwarantina sa bahay sa loob ng 14 na araw kung nakipagsalamuha kayo ng malapitan sa isang taong may COVID-19, kahit na wala kayong mga sintomas. (Mag-click dito para sa mga tagubilin sa Pagkuwarantina sa Bahay para sa mga nakipagsalamuha ng malapitan)
  • Kung kayo ay may sakit, magbukod sa bahay hanggang matanggap niyo ang inyong mga resulta AT maging maayos ang inyong pakiramdam. (Mag-click dito para sa mga tagubilin sa Pagbubukod ng Sarili)
  • Humingi kaagad ng tulong medikal kung magsimula kayong magkasakit, lalo na kung kayo ay may problema sa paghinga, paulit-ulit na pananakit ng dibdib, magsimulang makaramdam ng pagkalito, hindi maaaring manatiling gising, o magkaroon ng mala-bughaw na labi o mukha.
  • Tawagan ang inyong health provider kung ang inyong mga sintomas ay hindi gumagaling sa loob ng ilang araw. Sabihin sa kanila na nagpasuri kayo para sa COVID-19. Kung wala kayong healthcare provider, tawagan ang Valley Connection Line sa 1-888-334-1000

 Bumalik sa Itaas ▲

Ayon sa Lungsod

Mag-click sa isang site sa lungsod sa ibaba upang mag-iskedyul ng appointment. Mangyaring hanapin ang mga sumusunod na icon upang matulungan kayong magpasya kung anong lokasyon ng pagpapasuri ang pinakamahusay para sa iyo.

Drive Through Site

Lokasyon na Drive Through

Roll In / Walk Up Site

Lokasyon na Roll In/Walk Up

Appointment Needed

Kailangan ng Appointment

No Appointment Needed

Hindi Kailangan ng Appointment

OK If You Have Symptoms

OK kung Mayroon Kayong Mga Simtomas

​​​Bumalik sa Itaas ▲

Ayon sa Petsa

August 2021

Sun Mon Tue Wed Thu Fri Sat
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
1
2
3
4

Bumalik sa Itaas ▲

Ayon sa Provider: Mga Ospital at Klinika sa Iba't ibang Lugar/Lungsod

Bumalik sa Itaas ▲

Lahat ng mga Lokasyon ng Pagpapasuri sa County ayon sa Lungsod

Mangyaring hanapin ang mga sumusunod na icon upang matulungan kayong magpasya kung anong lokasyon ng pagpapasuri ang pinakamahusay para sa iyo.​

Drive Through Site

Lokasyon na Drive Through

Roll In / Walk Up Site

Lokasyon na Roll In/Walk Up

Appointment Needed

Kailangan ng Appointment

No Appointment Needed

Hindi Kailangan ng Appointment

OK If You Have Symptoms

OK kung Mayroon Kayong Mga Simtomas

GILROY

South County Annex (formerly Antonio Del Buono Elementary)

9300 Wren Avenue, Gilroy, CA 95020
Huwebes hanggang Biyernes, Agosto 5 – Agosto 6, 10:00am – 4:30pm

Kung positibo ang inyong pagsusuri, ikaw ay tatawagan sa loob ng 72 oras. Kung negatibo ang inyong pagsusuri, ikaw ay kokontakin sa loob ng 1-3 na araw sa pamamagitan ng email. Kung hindi kayo nagbigay ng isang email sa pagparehistro, ang inyong mga resulta ay ipapadala sa pamamagitan ng koreo at darating sa loob ng 7-10 araw.

Lokasyon na Roll In/Walk Up

Hindi Kailangan ng Appointment

 

 

San Ysidro Community Center

7700 Murray Avenue, Gilroy CA, 95202
Tuwing Sabado simula 3:00 pm hanggang 7:00 pm (Walang pagsusuri ng Sabado, Hulyo 31)

Walang Kinakailangang Appointment

Libreng walk-in na pagsusuri para sa mga walang sintomas, walang kinakailangang appointment o pagpaparehistro.

Lokasyon na Roll In/Walk Up

Hindi Kailangan ng Appointment

 

 

OptumServe sa Gilroy Civic Center

Gilroy Civic Center, 7351 Church Street, Gilroy, CA 95020
Biyernes hanggang Martes, 7:00 am – 7:00 pm

Maaaring magawa ang mga appointment sa Ingles at Espanyol ng pagtawag sa 1-888-634-1123 o pagbisita sa lhi.care/covidtesting. Ang mga taong nagpasuri sa isa sa mga lokasyon ng pagsusuri ng OptumServe ay makakatanggap ng kanilang mga resulta ng pagsusuri sa online na portal sa loob ng isang linggo.

Upang Mag-iskedyul ng Appointment, mag-click dito

Lokasyon na Roll In/Walk Up

Kailangan ng Appointment

OK kung Mayroon Kayong Mga Simtomas

 

 

OptumServe sa Gavilan College

Student Center North/South Lounge, 5055 Santa Teresa Blvd, Gilroy, CA 95020 
Martes hanggang Huwebes, 7:00 am – 7:00 pm​

Maaaring magawa ang mga appointment sa Ingles at Espanyol ng pagtawag sa 1-888-634-1123 o pagbisita sa lhi.care/covidtesting. Ang mga taong nagpasuri sa isa sa mga lokasyon ng pagsusuri ng OptumServe ay makakatanggap ng kanilang mga resulta ng pagsusuri sa online na portal sa loob ng isang linggo.

Upang Mag-iskedyul ng Appointment, mag-click dito

Lokasyon na Roll In/Walk Up

Kailangan ng Appointment

OK kung Mayroon Kayong Mga Simtomas

 

Bumalik sa Lahat ng mga Lungsod ▲


 

CAMPBELL

 

Walgreens

1570 W Campbell Ave., Campbell, CA 95008
7 Araw sa isang linggo, 9:00am-5:00pm

Magdala ng valid ID at insurance card kung mayroon kang insurance coverage. Ang mga appointment ay inirerekomenda at maaaring magawa sa  www.walgreens.com/coronavirus

Upang Mag-iskedyul ng Appointment, mag-click dito

“Lokasyon na Drive Through

Kailangan ng Appointment

OK kung Mayroon Kayong Mga Simtomas

 

 

Walgreens

1660 Winchester Blvd., Campbell, CA 95008
7 Araw sa isang linggo, 9:00am-5:00pm

Magdala ng valid ID at insurance card kung mayroon kang insurance coverage. Ang mga appointment ay inirerekomenda at maaaring magawa sa  www.walgreens.com/coronavirus

Upang Mag-iskedyul ng Appointment, mag-click dito

“Lokasyon na Drive Through

Kailangan ng Appointment

OK kung Mayroon Kayong Mga Simtomas

 

 

Bumalik sa Lahat ng mga Lungsod ▲


 

CUPERTINO

 

Walgreens

20011 Bollinger Road, Cupertino CA 95014
7 Araw sa isang linggo, 9:00am-5:00pm

Magdala ng valid ID at insurance card kung mayroon kang insurance coverage. Ang mga appointment ay inirerekomenda at maaaring magawa sa  www.walgreens.com/coronavirus

Upang Mag-iskedyul ng Appointment, mag-click dito

“Lokasyon na Drive Through

Kailangan ng Appointment

OK kung Mayroon Kayong Mga Simtomas

 

Bumalik sa Lahat ng mga Lungsod ▲


 

LOS ALTOS

Grant Park Community Center

1575 Holt Avenue, Los Altos
Huwebes, Mayo 13, 9:30am - 4:00pm

Ang mga appointment ay bukas para sa pag-iskedyul nang 7 araw bago sa petsa ng pagpapasuri. Kapag napuno na ang lahat ng mga appointment, hindi na lilitaw ang lokasyon na ito para sa pag-iskedyul sa website.

Ang mga resulta ay elektronikong ihahatid sa pamamagitan ng Healthvana. Ang mga pasyente ay aabisuhan sa pamamagitan ng email o text kapag handa na ang mga resulta ng pagsusuri - karaniwan sa 2 hanggang 4araw.

Kung positibo ang inyong pagsusuri para sa COVID-19, makikipag-ugnay din sa iyo ang Pampublikong Pangkalusugan na may mga tagubilin kung ano ang susunod na gagawin at kung gaano katagal na manatiling nakabukod sa iba. Tiyakin na ang numero ng telepono na ibinigay niyo sa aming kawani ay tumpak at mangyaring sagutin ang mga tawag mula sa mga numero na maaaring hindi niyo nakikilala.

Para sa mga katanungan, mangyaring pumunta sa www.Healthvana.com/FAQ

Upang Mag-iskedyul ng Appointment, mag-click dito

Lokasyon na Roll In/Walk Up

Kailangan ng Appointment

 

Bumalik sa Lahat ng mga Lungsod ▲


 

LOS ALTOS HILLS

 

Bumalik sa Lahat ng mga Lungsod ▲


 

LOS GATOS

 

El Camino Health Los Gatos Hospital

815 Pollard Road, Los Gatos, CA 95032
Una at ikatlong Huwebes ng buwan mula 8:30 a.m. – 2:30 p.m.

Ang mga appointment ay maaaring maiskedyul 7 na araw bago ang petsa ng pagpapasuri. Kapag napuno na ang lahat ng mga appointment, ang lokasyon na ito ay hindi na makikita para sa pag-iskedul sa website.

Ang Los Gatos hospital ng El Camino Health ay nag-aalok ng pagpapasuri para sa COVID-19 para sa mga indibidwal na walang mga sintomas ng COVID-19 (hal., walang mga sintomas). Ang maiksing, kalahating pulgada na swab ang ginagamit para makuha ang mga nasal sample na kinakailangan para sa pagsusuri para sa COVID-19. Ang pagsusuri ay kinakailangan na maiskedyul nang mas maaga. Mag-iskdeyul ng appointment online o tumawag sa 650-940-7022 at piliin ang opsyon 4.

Upang Mag-iskedyul ng Appointment, mag-click dito

Lokasyon na Roll In/Walk Up

Kailangan ng Appointment

 

Bumalik sa Lahat ng mga Lungsod ▲


 

MILPITAS

Santa Clara Valley Medical Center (SCVMC) - Milpitas Library Parking Structure

160 N. Main Street, Milpitas, CA 95035
Lunes – Biyernes, 8:30am – 5:00pm​

Kinakailangan ang mga appointment. Upang mag-iskedyul ng appointment, tumawag sa 1-888-334-1000

“Lokasyon na Drive Through

Kailangan ng Appointment

OK kung Mayroon Kayong Mga Simtomas

 

Milpitas Sports Center

1325 East Calaveras Blvd, Milpitas, CA 95035
Ikalawa at ikaapat na Biyernes ng buwan simula 9:30am – 4:00pm

Ang mga appointment ay bukas para sa pag-iskedyul nang 7 araw bago sa petsa ng pagpapasuri. Kapag napuno na ang lahat ng mga appointment, hindi na lilitaw ang lokasyon na ito para sa pag-iskedyul sa website.

Ang mga resulta ay elektronikong ihahatid sa pamamagitan ng Healthvana. Ang mga pasyente ay aabisuhan sa pamamagitan ng email o text kapag handa na ang mga resulta ng pagsusuri - karaniwan sa 1 hanggang 3 araw.

Kung positibo ang inyong pagsusuri para sa COVID-19, makikipag-ugnay din sa iyo ang Pampublikong Pangkalusugan na may mga tagubilin kung ano ang susunod na gagawin at kung gaano katagal na manatiling nakabukod sa iba. Tiyakin na ang numero ng telepono na ibinigay niyo sa aming kawani ay tumpak at mangyaring sagutin ang mga tawag mula sa mga numero na maaaring hindi niyo nakikilala.

Para sa mga katanungan, mangyaring pumunta sa  www.Healthvana.com/FAQ

Upang Mag-iskedyul ng Appointment, mag-click dito

Lokasyon na Roll In/Walk Up

Kailangan ng Appointment

 

Bumalik sa Lahat ng mga Lungsod ▲


 

MORGAN HILL

St. Louise Regional Hospital - DePaul Health Center

18550 De Paul Dr., Morgan Hill, CA 95037
Lunes hanggang Biyernes, 8:30am – 5:00pm​

Kinakailangan ang mga appointment. Upang mag-iskedyul ng appointment, tumawag sa 1-888-334-1000

“Lokasyon na Drive Through

Kailangan ng Appointment

OK kung Mayroon Kayong Mga Simtomas

 

 

Morgan Hill Council Chamber Building

17555 Peak Avenue, Morgan Hill, 95037
Ikalawa at ikaapat na Martes ng buwan simula 9:30am – 4:00pm

Ang mga appointment ay bukas para sa pag-iskedyul nang 7 araw bago sa petsa ng pagpapasuri. Kapag napuno na ang lahat ng mga appointment, hindi na lilitaw ang lokasyon na ito para sa pag-iskedyul sa website.

Ang mga resulta ay elektronikong ihahatid sa pamamagitan ng Healthvana. Ang mga pasyente ay aabisuhan sa pamamagitan ng email o text kapag handa na ang mga resulta ng pagsusuri - karaniwan sa 1 hanggang 3 araw.

Kung positibo ang inyong pagsusuri para sa COVID-19, makikipag-ugnay din sa iyo ang Pampublikong Pangkalusugan na may mga tagubilin kung ano ang susunod na gagawin at kung gaano katagal na manatiling nakabukod sa iba. Tiyakin na ang numero ng telepono na ibinigay niyo sa aming kawani ay tumpak at mangyaring sagutin ang mga tawag mula sa mga numero na maaaring hindi niyo nakikilala.

Para sa mga katanungan, mangyaring pumunta sa www.Healthvana.com/FAQ

Upang Mag-iskedyul ng Appointment, mag-click dito

Lokasyon na Roll In/Walk Up

Kailangan ng Appointment

 

Bumalik sa Lahat ng mga Lungsod ▲


 

MOUNTAIN VIEW

 

Pagpapasuri sa Distrito ng El Camino Healthcare sa Ospital ng El Camino Health sa Mountain View

2500 Grant Rd, Mountainview, CA 94040
Lunes - Biyernes mula 7:30 a.m. - 4:00p.m.

Ang pagpapasuri para sa COVID-19 ay pinondohan ng  El Camino Healthcare District para sa mga nakatira, nagtatrabaho o pumapasok sa paaralan sa loob ng Distrito (kabilang ang karamihan sa Mountain View, Los Altos at Los Altos Hills, malaking bahagi ng Sunnyvale, at maliliit na mga seksyon ng Cupertino, Santa Clara at Palo Alto). Mag-iskedyul ng Appointment sa online o tumawag sa 650-940-7022 at piliin ang opsyon 4. Ang mga pagsusuri sa lokasyon na ito ay para sa mga indibidwal na walang mga sintomas (asymptomatic) ng COVID-19.​

Upang Mag-iskedyul ng Appointment,mag-click dito

Lokasyon na Roll In/Walk Up

Kailangan ng Appointment

 

Bumalik sa Lahat ng mga Lungsod ▲


 

PALO ALTO

 

 

Bumalik sa Lahat ng mga Lungsod ▲

 


 

SANTA CLARA

Santa Clara Central Park Library

2635 Homestead Road, Santa Clara, CA
Ikalawa at ikaapat na Miyerkules ng buwan simula 9:30am – 4:00pm

Ang mga appointment ay bukas para sa pag-iskedyul nang 7 araw bago sa petsa ng pagpapasuri. Kapag napuno na ang lahat ng mga appointment, hindi na lilitaw ang lokasyon na ito para sa pag-iskedyul sa website.

Ang mga resulta ay elektronikong ihahatid sa pamamagitan ng Healthvana. Ang mga pasyente ay aabisuhan sa pamamagitan ng email o text kapag handa na ang mga resulta ng pagsusuri - karaniwan sa 1 hanggang 3 araw.

Kung positibo ang inyong pagsusuri para sa COVID-19, makikipag-ugnay din sa iyo ang Pampublikong Pangkalusugan na may mga tagubilin kung ano ang susunod na gagawin at kung gaano katagal na manatiling nakabukod sa iba. Tiyakin na ang numero ng telepono na ibinigay niyo sa aming kawani ay tumpak at mangyaring sagutin ang mga tawag mula sa mga numero na maaaring hindi niyo nakikilala.

Para sa mga katanungan, mangyaring pumunta sa  www.Healthvana.com/FAQ

Upang Mag-iskedyul ng Appointment, mag-click dito

Lokasyon na Roll In/Walk Up

Kailangan ng Appointment

 

Bumalik sa Lahat ng mga Lungsod ▲


 

SAN JOSE

​Santa Clara Valley Medical Center (SCVMC) - Valley Health Center Downtown

777 E Santa Clara Street, San Jose, CA 95112
7 araw sa isang linggo, 8:30am - 5:00pm

Kinakailangan ang mga appointment. Upang mag-iskedyul ng appointment, tumawag sa 1-888-334-1000

“Lokasyon na Drive Through

Kailangan ng Appointment

OK kung Mayroon Kayong Mga Simtomas

 

 

Bay Area Community Health - Monterey Clinic

5504 Monterey Highway, San Jose, CA 95138
Miyerkules., 8:00am - 10:00am
Sabado, 9:00am-11:00am

Mas gusto ang mga appointment, ngunit hindi kinakailangan. Tumawag sa (408) 729-9700 upang mag-iskedyul ng appointment. Hihiling ang impormasyon ng insurance, ngunit hindi kinakailangan.

Lokasyon na Roll In/Walk Up

Hindi Kailangan ng Appointment

OK kung Mayroon Kayong Mga Simtomas

 

 

Valley Water

5750 Almaden Expressway, San Jose, CA 95118
Miyerkules, Augusto 4 at Huwebes, Augusto 5, 10:00 am - 6:00 pm

Maaaring magawa ang mga appointment sa Ingles at Espanyol ng pagtawag sa 1-888-634-1123 o pagbisita sa lhi.care/covidtesting. Ang mga taong nagpasuri sa isa sa mga lokasyon ng pagsusuri ng OptumServe ay makakatanggap ng kanilang mga resulta ng pagsusuri sa online na portal sa loob ng isang linggo.

Upang Mag-iskedyul ng Appointment, mag-click dito

Lokasyon na Roll In/Walk Up

Kailangan ng Appointment

OK kung Mayroon Kayong Mga Simtomas

 

Bumalik sa Lahat ng mga Lungsod ▲


 

EAST SAN JOSE​​

Santa Clara County Fairgrounds

Fairgrounds-Expo Hall (Pumasok sa Gate D sa may Monterey Highway)
344 Tully Road, San Jose, CA 95111

Huwebes hanggang Lunes (8:30am – 3:45pm)
Martes at Miyerkules(1:00pm – 8:00pm)

Ang mga appointment ay bukas para sa pag-iskedyul nang 5 araw bago sa petsa ng pagpapasuri. 

Ang mga resulta ay elektronikong ihahatid sa pamamagitan ng Healthvana. Ang mga pasyente ay aabisuhan sa pamamagitan ng email o text kapag handa na ang mga resulta ng pagsusuri - karaniwan sa 1 hanggang 3 araw.

Kung positibo ang inyong pagsusuri para sa COVID-19, makikipag-ugnay din sa iyo ang Pampublikong Pangkalusugan na may mga tagubilin kung ano ang susunod na gagawin at kung gaano katagal na manatiling nakabukod sa iba. Tiyakin na ang numero ng telepono na ibinigay niyo sa aming kawani ay tumpak at mangyaring sagutin ang mga tawag mula sa mga numero na maaaring hindi niyo nakikilala.

Para sa mga katanungan, mangyaring pumunta sa  www.Healthvana.com/FAQ

Upang Mag-iskedyul ng Appointment, mag-click dito

 

Lokasyon na Roll In/Walk Up

Kailangan ng Appointment

OK kung Mayroon Kayong Mga Simtomas

 

 

Eastridge Mall (OptumServe/CDPH Bus)

2200 Eastridge Loop, San Jose, CA 95122
Sabado, Agosto 7, 10:00 am – 6:00 pm

Maaaring magawa ang mga appointment sa Ingles at Espanyol ng pagtawag sa 1-888-634-1123 o pagbisita sa lhi.care/covidtesting. Ang mga taong nagpasuri sa isa sa mga lokasyon ng pagsusuri ng OptumServe ay makakatanggap ng kanilang mga resulta ng pagsusuri sa online na portal sa loob ng isang linggo.

Upang Mag-iskedyul ng Appointment, mag-click dit

Lokasyon na Roll In/Walk Up

Kailangan ng Appointment

OK kung Mayroon Kayong Mga Simtomas

 

 

Emmanuel Baptist Church

467 N. White Road, San Jose, CA 95127
Martes hanggang Biyernes, Agosto 3 – Agosto 6, 9:00am – 6:00pm

Kung positibo ang inyong pagsusuri, ikaw ay tatawagan sa loob ng 72 oras. Kung negatibo ang inyong pagsusuri, ikaw ay kokontakin sa loob ng 1-3 na araw sa pamamagitan ng email. Kung hindi kayo nagbigay ng isang email sa pagparehistro, ang inyong mga resulta ay ipapadala sa pamamagitan ng koreo at darating sa loob ng 7-10 araw.

Lokasyon na Roll In/Walk Up

Hindi Kailangan ng Appointment

 

 

Santa Clara Valley Medical Center (SCVMC) - Valley Health Center East Valley

1993 McKee Road, San Jose, CA 95116
​Sabado at Linggo, 8:30am - 4:00pm

Kinakailangan ang mga appointment. Upang mag-iskedyul ng appointment, tumawag sa 1-888-334-1000​ 

“Lokasyon na Drive Through

Kailangan ng Appointment

OK kung Mayroon Kayong Mga Simtomas

 

 

Gardner Health Services at Mexican Heritage Plaza

1700 Alum Rock Ave, San Jose, CA 95116
Miyerkules, 12:00pm – 5:00pm

Mga resulta sa pamamagitan ng email/sulat o ng telepono. Para sa karagdagang impormasyon tumawag sa 408-457-7100.

Lokasyon na Roll In/Walk Up

Hindi Kailangan ng Appointment

 

 

Bumalik sa Lahat ng mga Lungsod ▲


 

SARATOGA

 

Bumalik sa Lahat ng mga Lungsod ▲


 

SUNNYVALE

 

Murphy Park

260 N. Sunnyvale Avenue, Sunnyvale CA 94086
Ikalawa at ikaapat na Lunes ng buwan simula 9:30am – 4:00pm

Ang mga appointment ay bukas para sa pag-iskedyul nang 7 araw bago sa petsa ng pagpapasuri. Kapag napuno na ang lahat ng mga appointment, hindi na lilitaw ang lokasyon na ito para sa pag-iskedyul sa website.

Ang mga resulta ay elektronikong ihahatid sa pamamagitan ng Healthvana. Ang mga pasyente ay aabisuhan sa pamamagitan ng email o text kapag handa na ang mga resulta ng pagsusuri - karaniwan sa 2 hanggang 4 araw.

Kung positibo ang inyong pagsusuri para sa COVID-19, makikipag-ugnay din sa iyo ang Pampublikong Pangkalusugan na may mga tagubilin kung ano ang susunod na gagawin at kung gaano katagal na manatiling nakabukod sa iba. Tiyakin na ang numero ng telepono na ibinigay niyo sa aming kawani ay tumpak at mangyaring sagutin ang mga tawag mula sa mga numero na maaaring hindi niyo nakikilala.

Para sa mga katanungan, mangyaring pumunta sa  www.Healthvana.com/FAQ

Upang Mag-iskedyul ng Appointment, mag-click dito

Lokasyon na Roll In/Walk Up

Kailangan ng Appointment

Bumalik sa Lahat ng mga Lungsod ▲

©2021 County of Santa Clara. All rights reserved.