GIỚI HẠN SỐ NGƯỜI VÌ COVID-19: HƯỚNG DẪN VÀ NGUỒN TRỢ GIÚP

Sửa đổi: Ngày 24 tháng 3 năm 2021

YÊU CẦU TUÂN THEO HẠN CHẾ CỦA TIỂU BANG VÀ CHỈ THỊ BẮT BUỘC CỦA QUẬN HẠT VỀ GIỚI HẠN SỐ NGƯỜI

Trang mạng này cung cấp thông tin và hướng dẫn liên quan đến giới hạn số người trong nhà, nhưng các quy tắc đối với những giới hạn về số người thì được nêu trong hai nơi.

 1. Trang Hướng dẫn theo Ngành của Tiểu Bang: Thiết lập các giới hạn số người dựa trên tỷ lệ phần trăm cho các ngành và sinh hoạt khác nhau theo Kế hoạch Mở cửa Kinh tế An toàn của Tiểu Bang (“Kế hoạch”). Kiểm tra “menu thả xuống” cho ngành của quý vị để tìm hiểu xem giới hạn về số người trong Kế hoạch có áp dụng cho ngành của quý vị hay không. 
 1. Chỉ thị Bắt buộc của Quận Hạt về Giới hạn Số Người: Làm rõ các quy tắc về cách áp dụng và tính giới hạn số người trong Kế hoạch và để niêm yết các biển báo liên quan đến số người theo giới hạn. 
   

Vui lòng xem lại cả trang Hướng dẫn theo Ngành của Tiểu bang và Chỉ thị Bắt buộc của Quận Hạt về Giới hạn Số Người để quý vị hiểu tất cả các yêu cầu. Lưu ý rằng giới hạn số người của quý vị theo Kế hoạch có thể thay đổi khi Quận Hạt chuyển sang ngạch khác. Hãy thường xuyên kiểm tra trang mạng của Tiểu Bang để luôn biết giới hạn số người hiện tại cho cơ sở của quý vị dựa theo Kế hoạch của Tiểu Bang.

HƯỚNG DẪN BẮT BUỘC VỀ GIỚI HẠN SỐ NGƯỜI 

BƯỚC THỨ NHẤT: Xác định xem cơ sở của quý vị có thể hoạt động trong nhà hay không.

Giới hạn số người của Kế hoạch áp dụng cho các không gian trong nhà dành cho công chúng. Nếu các quy tắc của Tiểu Bang hiện đang cấm cơ sở của quý vị hoạt động trong nhà, thì cơ sở của quý vị không được phục vụ công chúng trong nhà, và quý vị phải ngừng tất cả các hoạt động trong nhà dành cho công chúng ngay lập tức. Quý vị không cần thi hành bước nào khác được liệt kê trên trang này. 

Nếu cơ sở của quý vị không hoàn toàn phải ngừng phục vụ trong nhà, hãy chuyển sang Bước thứ hai.

BƯỚC THỨ HAI: Xác định Số người Tối đa Căn bản cho tất cả các phòng/khu vực bên trong cơ sở của quý vị.

Tất cả các doanh nghiệp, ngay cả các doanh nghiệp không phụ thuộc vào giới hạn số người trong Kế hoạch, phải xác định Số người Tối đa Căn bản cho từng phòng/khu vực trong nhà tại cơ sở. Lưu ý rằng các khu vực “nửa trong nửa ngoài” (như lều/mái che được đặt ngoài trời) được coi là trong nhà nếu không đáp ứng định nghĩa về không gian ngoài trời của Viên Chức Y Tế Công Cộng của Tiểu Bang.

Dưới đây là cách xác định Số người Tối đa Căn bản cho một phòng/khu vực trong nhà:

 1. Nếu phòng/khu vực được Cảnh sát Phòng Chữa Cháy ấn định số người tối đa bình thường, thì con số này là Số người Tối đa Căn bản của phòng/khu vực đó. Lưu ý: Hầu hết tất cả các phòng/khu vực trong nhà sẽ được Cảnh sát Phòng Chữa Cháy ấn định số người tối đa bình thường.
 2. Nếu căn phòng/khu vực không được Cảnh sát Phòng Chữa Cháy ấn định số người tối đa bình thường, quý vị phải tính Số người Tối đa Căn bản theo tỷ lệ 1 người trên 75 feet vuông tổng thể. Xem phần Câu hỏi thường gặp bên dưới để biết thêm về cách tính này. 

BƯỚC THỨ BA: Xác định xem ngành của quý vị có phụ thuộc vào quy tắc về giới hạn số người trong Kế hoạch hay không. 

Tham khảo trang hướng dẫn theo ngành của Tiểu Bang để xác định xem ngành của quý vị có phụ thuộc vào quy tắc về giới hạn số người trong Kế hoạch hay không.

Nếu ngành của quý vị không bị phụ thuộc vào quy tắc giới hạn số người của Kế hoạch, phải luôn (1) tuân thủ Số người Tối đa Căn bản cho mọi phòng/khu vực trong nhà tại cơ sở, và (2) trừ khi có quy định khác trong hướng dẫn của Tiểu Bang, hãy giới hạn số người bên trong cơ sở để mọi người có thể dễ dàng giữ khoảng cách ít nhất 6 feet với những ai không ở cùng nhà. Quý vị không cần phải làm theo bước nào khác được liệt kê trên trang này.

Nếu ngành của quý vị phải tuân theo giới hạn số người trong Kế hoạch, hãy chuyển sang Bước thứ tư.

BƯỚC THỨ TƯ: Xác định phòng/khu vực nào trong cơ sở bị giới hạn số người.

Các giới hạn số người trong Kế hoạch sẽ áp dụng cho mọi phòng/khu vực trong nhà một cơ sở có công chúng lui tới để tham gia vào các sinh hoạt bị phụ thuộc vào các quy tắc về COVID-19 của Tiểu Bang. Các phòng hoặc khu vực bị giới hạn số người theo Kế hoạch sẽ “có giới hạn số người”. Nói chung, những nơi mà công chúng không ở lâu (như hành lang, cầu thang hoặc phòng vệ sinh) sẽ không bị giới hạn số người. Xem phần Câu hỏi thường gặp bên dưới để biết thêm thông tin về các phòng/khu vực bị giới hạn số người.

BƯỚC THỨ NĂM: Tính số người cho bảng Reduced Maximum Capacity (Số người tối đa theo giới hạn) cho mỗi phòng/khu vực bị giới hạn số người trong cơ sở.

Để tính Giới hạn tối đa, phải lấy Số người Tối đa Căn bản cho mỗi phòng/khu vực bị giới hạn và áp dụng mức giới hạn số người hiện tại trong Kế hoạch cho ngành của quý vị. Ví dụ: nếu một phòng/khu vực trong cơ sở có Số người Tối đa Căn bản là 200 và Tiểu Bang áp đặt 25% là mức giới hạn, thì có thể cho phép tối đa 50 người vào phòng/khu vực đó trong cùng một lúc . 

BƯỚC THỨ SÁU: Làm biển báo Giới hạn số người tối đa.

Khi đã tính được giới hạn tối đa cho mọi phòng/khu vực bị giới hạn, quý vị phải làm các biển báo nêu rõ số người cho các bảng Giới hạn số người tối đa. Quý vị sẽ cần có một bảng giới hạn số người cho lối vào mỗi phòng/khu vực bị giới hạn. Chúng tôi có sẵn mẫu ở đây.

LƯU Ý: Theo Thể Thức Giữ Khoảng Cách Xã Giao, tất cả các biển báo Giới hạn số người tối đa phải được hoàn thành với lời tuyên thệ chịu nhận hình phạt nếu khai man. Điều này có nghĩa là mọi thứ ghi trên biển báo phải đúng và chính xác theo hiểu biết của quý vị. Cố ý niêm yết các biển báo với thông tin sai lạc là một tội hình.

BƯỚC THỨ BẢY: Niêm yết biển báo Giới hạn số người tối đa ở lối vào mỗi phòng/khu vực trong nhà bị giới hạn.

Niêm yết biển báo Giới hạn số người tối đa ở tất cả các lối vào mỗi phòng/khu vực trong nhà bị giới hạn. Những ai bước vào phòng/khu vực đều phải thấy rõ các biển báo này.

BƯỚC THỨ TÁM: Thi hành Giới hạn tối đa trong mỗi khu vực/phòng bị giới hạn số người.

Quý vị phải thực thi quy tắc về giới hạn số người trong Kế hoạch của Tiểu Bang tại cơ sở và không được cho phép phòng/khu vực bị giới hạn nào vượt quá con số trên biển báo Giới hạn số người tối đa. Điều này bao gồm cả nhân viên và công chúng.

BƯỚC THỨ CHÍN: Hãy luôn theo dõi quy tắc giới hạn số người hiện tại trong Kế hoạch dành cho ngành của quý vị. 

Giới hạn số người trong Kế hoạch dành cho ngành của quý vị có thể thay đổi nếu Quận Hạt chuyển sang ngạch khác. Kiểm tra hướng dẫn theo ngành của Tiểu Bang thường xuyên để quý vị luôn biết giới hạn số người trong Kế hoạch theo lệnh y tế công cộng hiện hành.

CÁC CÂU HỎI THƯỜNG GẶP VỀ GIỚI HẠN SỐ NGƯỜI:

  Có. Quý vị phải luôn (1) tuân theo Số người Tối đa Căn bản của căn phòng, và (2) trừ khi có quy định khác trong hướng dẫn của Tiểu Bang, hãy giới hạn số người trong mỗi phòng để mọi người có thể duy trì khoảng cách an toàn ít nhất 6 feet với người không sống cùng nhà với họ.

  Theo Chỉ thị Bắt buộc về Giới hạn Số người, các giới hạn số người của Kế hoạch đều áp dụng cho mọi phòng/khu vực trong nhà tại cơ sở của quý vị có công chúng lui tới để tham gia vào các sinh hoạt bị phụ thuộc vào các quy tắc về COVID-19 của Tiểu Bang. Dưới đây là một số ví dụ về các phòng có khả năng bị giới hạn tùy theo các loại cơ sở khác nhau (Lưu ý: chỉ áp dụng khi các cơ sở này được phép mở cửa trong nhà):

  • Cửa hàng tạp hóa và cửa hàng bán lẻ trong nhà: Khu vực bán hàng, khu vực thanh toán
  • Viện bảo tàng, sở thú và hồ lớn triễn lãm cá bên trong nhà: Phòng trưng bày, phòng triển lãm
  • Phòng tập thể dục dụng cụ và thể hình trong nhà: Sàn tập, khu tập thể hình, phòng tập nhóm, phòng thay đồ
  • Cơ sở ăn uống trong nhà: Phòng ăn, hành lang
  • Trung tâm giải trí gia đình trong nhà: Khu sinh hoạt hoặc giải trí
  • Cơ sở kinh doanh dịch vụ chăm sóc cá nhân trong nhà: Khu vực dịch vụ khách hàng
  • Các cơ sở kinh doanh dịch vụ theo hạn chế trong nhà: Khu vực đưa/đón khách
  • Mọi cơ sở nào tổ chức các cuộc tụ tập trong nhà (bao gồm nơi thờ tự, rạp chiếu bóng, sòng bài và nơi ở riêng): Khu vực tụ họp, hành lang

  Danh sách trên không bao gồm tất cả và các phòng khác có thể bị giới hạn số người trong Kế hoạch cũng như tùy thuộc vào cách bố trí và cách sử dụng cơ sở của quý vị. Nói chung, phòng vệ sinh, hành lang và các phòng khác, là nơi các thành viên của công chúng không ở lâu, sẽ không phải tuân theo giới hạn số người trong Kế hoạch (nhưng mọi người phải duy trì khoảng cách an toàn 6 feet, trừ khi có quy định khác trong hướng dẫn của Tiểu bang và các phòng này không được có trên Số người Tối đa Căn bản của chúng).

  Có. Giới hạn về số người ấn định số người tối đa có thể ở trong cơ sở cùng một lúc. Điều này bao gồm cả công chúng và nhân viên.

  Có. Ngoại trừ khi được ấn định khác hơn trong hướng dẫn của Tiểu Bang, các doanh nghiệp phải hạn chế số người ở ngoài trời để mọi người tại địa điểm đó lúc nào cũng dễ dàng giữ khoảng cách ít nhất sáu feet với những người khác bên ngoài gia đình của họ, và điều này có thể cần hạn chế số nhân viên hoặc công chúng ở địa điểm đó.

  Tất cả các phòng/khu vực trong các tòa nhà thương mại đều có số người tối đa được Cảnh sát Phòng Chữa Cháy xác định dựa trên Bộ luật Xây dựng California. Số người tối đa ấn định giới hạn về số người có thể sử dụng phòng/khu vực cùng một lúc trong trường hợp bình thường (nhưng lưu ý rằng Kế hoạch của Tiểu Bang đưa ra các quy định gắt gao hơn đối với một số cơ sở, như đã giải thích ở trên). Theo Bộ luật Xây dựng, trong một số phòng/khu vực, bảng cho biết số người tối đa được ở trong một phòng sẽ phải được niêm yết gần lối ra chính. Hầu hết các phòng được sử dụng cho việc tụ họp, ăn uống và uống rượu sẽ có bảng cho thấy số người tối đa. Nếu không biết số người tối đa bình thường dành cho cơ sở của quý vị và không có biển báo, quý vị có thể tìm thấy con số này bằng cách xem xét các tài liệu về kế hoạch của cơ sở hoặc liên lạc với Cảnh sát Phòng Chữa Cháy. 

  Nếu Cảnh sát Phòng Chữa Cháy chưa ấn định số người tối đa thông thường cho một phòng/khu vực trong nhà (điều này rất hiếm), quý vị sẽ phải tính Số người Tối đa Căn bản cho không gian đó bằng quy trình hai bước:

  1. Thứ nhất, quý vị phải tính tổng diện tích của không gian cho công chúng (tính bằng feet vuông). Thông thường, đây sẽ là chiều dài nhân với chiều rộng của không gian đó.
  2. Thứ hai, quý vị phải áp dụng công thức tính số người để tính Số người Tối đa Căn bản của không gian bằng cách sử dụng tỷ lệ 1 người trên 75 feet vuông tổng thể.

  Ví dụ: Một doanh nghiệp được phép mở trong nhà theo ngạch hiện tại của Quận Hạt và không có giới hạn số người. Doanh nghiệp có một tòa nhà “nửa trong nửa ngoài” không được Cảnh sát Phòng Chữa Cháy ấn định số người tối đa. Tòa nhà đó không đáp ứng định nghĩa ngoài trời của Tiểu Bang, vì vậy, được Viên Chức Y Tế Công Cộng của Tiểu Bang coi là “trong nhà”. Tòa nhà có chiều dài 150 feet, rộng 100 feet. Để tìm Số người Tối đa Căn bản cho tòa nhà đó, doanh nghiệp phải làm 2 điều sau:

  • Đầu tiên, doanh nghiệp phải tính tổng diện tích feet vuông mặt bằng của tòa nhà:
   • (dài 150 feet) x (rộng 100 feet) = 15.000 feet vuông.
  • Thứ hai, doanh nghiệp phải sử dụng công thức tính số người để tính Số người Tối đa Căn bản cho tòa nhà:
   • (1 người / 75 feet vuông) x (15.000 feet vuông) = 200 người.
   • (Lưu ý: Quý vị cũng có thể tính bằng cách chia tổng diện tích feet vuông cho 75.)

  Kết quả: Số người Tối đa Căn bản của tòa nhà là 200 người.

  Nếu Cảnh sát Phòng Chữa Cháy chưa ấn định số người tối đa thông thường cho một phòng/khu vực trong nhà (điều này rất hiếm), quý vị sẽ phải làm ba điều sau để tính con số cho biển báo Reduced Maximum Capacity cho không gian đó: 

  1. Thứ nhất, quý vị phải tính tổng diện tích của không gian mở cửa cho công chúng (tính bằng feet vuông). Thông thường, đây sẽ là chiều dài nhân với chiều rộng của không gian đó.
  2. Thứ hai, quý vị phải áp dụng công thức tính số người để tính Số người Tối đa Căn bản của không gian bằng cách sử dụng tỷ lệ 1 người trên 75 feet vuông tổng thể. 
  1. Cuối cùng, quý vị phải áp dụng giới hạn số người trong Kế hoạch dành cho ngành của quý vị vào Số người Tối đa Căn bản để tìm ra con số cho biển báo Reduced Maximum Capacity cho không gian đó.

  Ví dụ: Một doanh nghiệp có giới hạn số người theo Kế hoạch là 25% trong ngạch hiện tại của Quận Hạt. Doanh nghiệp có một tòa nhà mở trần không có số người tối đa thông thường được Cảnh sát Phòng Chữa Cháy ấn định. Tòa nhà đó không đáp ứng định nghĩa ngoài trời của Tiểu Bang, vì vậy, được Viên Chức Y Tế Công Cộng của Tiểu Bang coi là “trong nhà” và phải tuân thủ giới hạn số người ở mức 25%. Tòa nhà có chiều dài 150 feet, rộng 100 feet. Để tìm số người cho biển báo Reduced Maximum Capacity cho tòa nhà đó, doanh nghiệp phải làm các điều như sau: 

  • Đầu tiên, doanh nghiệp phải tính tổng diện tích feet vuông mặt bằng của tòa nhà:
   • (dài 150 feet) x (rộng 100 feet) = 15.000 feet vuông.
  • Thứ hai, doanh nghiệp phải sử dụng công thức tính số người để có Số người Tối đa Căn bản cho tòa nhà:
   • (1 người / 75 feet vuông) x (15.000 feet vuông) = 200 người.
   • (Lưu ý: Quý vị cũng có thể thực hiện phép tính này bằng cách chia tổng diện tích feet vuông cho 75.)
  • Cuối cùng, doanh nghiệp phải áp dụng giới hạn số người theo Kế hoạch vào Số người Tối đa Căn bản của tòa nhà:
   • 25% of 200 people = 50 people.
  • Kết quả: Số người cho biển báo Reduced Maximum Capacity của tòa nhà đó là 50 người. 

  Nếu một phòng đang được sử dụng cho nhiều sinh hoạt có giới hạn số người khác nhau trong Kế hoạch, quý vị phải áp dụng giới hạn số người gắt gao nhất cho các sinh hoạt của phòng đó.

  Có. Các doanh nghiệp có trách nhiệm giám sát để cơ sở của họ không vượt quá giới hạn số người hiện hành. Quận Hạt có thể phạt nếu không tuân theo.

  ©2021 County of Santa Clara. All rights reserved.