MGA LIMITASYON SA KAPASIDAD SA COVID-19: MGA TAGUBILIN AT MGA MAPAGKUKUNAN

Binago: Marso 24, 2021​

KINAKAILANGAN NA SUNDIN NA MGA PAGHIHIGPIT NG ESTADO AT SA MAHIGPIT NA IPINAPATUPAD NA DIREKTIBA SA LIMITASYON SA KAPASIDAD NG COUNTY

Nagbibigay ang webpage na ito ng impormasyon at mga tagubilin na nauugnay sa mga panloob na limitasyon sa kapasidad, ngunit ang mga panuntunan para sa mga limitasyon sa kapasidad ay nakasulat sa dalawang lugar:

 1. Pahina ng Patnubay sa Industriya ng Estado: Tinitiyak ang mga limitasyon sa kapasidad na nakabatay sa porsyento para sa iba`t ibang mga industriya at aktibidad sa ilalim ng Plano ng Estado para sa Mas Ligtas na Ekonomiya ("Plano"). Tingnan ang drop-down menu para sa inyong industriya upang malaman kung ang isang limitasyon sa kapasidad ay nalalapat sa inyong industriya. 
 2. Mahigpit na Ipinapatupad na Direktiba sa Mga Limitasyon sa Kapasidad ng County: Nililinaw ang mga panuntunan para sa kung paano mag-apply at kalkulahin ang mga limitasyon sa kapasidad ng Plano at para sa pagpaskil ng mga palatandaan na nauugnay sa kapasidad.

Mangyaring repasuhin ang parehong pahina ng Patnubay sa Industriya ng Estado at ng Mahigpit na Ipinapatupad na Direktiba sa Mga Limitasyon sa Kapasidad ng County upang matiyak na naiintindihan ninyo ang lahat ng mga kinakailangan. Tandaan na ang inyong limitasyon sa kapasidad ng Plano ay maaaring magbago kapag lumipat ang County sa ibang antas . Regular na tingnan ang website ng Estado upang matiyak na palaging alam ninyo ang kasalukuyang limitasyon sa kapasidad ng Plano para sa inyong pasilidad. 

MGA TAGUBILIN SA MAHIGPIT NA IPINAPATUPAD NA MGA LIMITASYON SA KAPASIDAD

UNANG HAKBANG: Tukuyin kung ang inyong pasilidad ay maaaring magpatakbo sa loob.

Nalalapat ang mga limitasyon sa kapasidad ng Plano sa mga panloob na espasyo na bukas sa publiko. Kung kasalukuyang ipinagbabawal ng mga panuntunan ng Estado ang inyong pasilidad na magpatakbo sa loob, sa gayon ang inyong pasilidad ay hindi makapagbukas sa publiko sa loob, at dapat ninyong isara kaagad sa publiko ang lahat ng mga panloob na operasyon. Hindi kayo kailangang sumunod sa anumang mga karagdagang hakbang na nakalista sa pahinang ito.

Kung ang inyong pasilidad ay hindi  ganap na sarado sa loob, magpatuloy sa Pangalawang Hakbang.

PANGALAWANG HAKBANG: Alamin ang Baseline Maximum Occupancy para sa lahat ng mga panloob na silid/lugar sa inyong pasilidad.

Lahat ng mga negosyo, kahit na ang mga negosyo na hindi napapailalim sa isang limitasyon sa kapasidad ng Plano, ay dapat tukuyin ang Baseline Maximum Occupancy para sa bawat panloob na silid/lugar sa kanilang pasilidad. Tandaan na ang mga espasyong kalahati sa labas (tulad ng mga tolda/palyo na inilalagay sa labas) ay itinuturing na panloob kung hindi nila natutugunan ang kahulugan ng isang panlabas na espasyo ng Opisyal ng Pampublikong Pangkalusugan ng Estado.

Narito kung paano matukoy ang Baseline Maximum Occupancy para sa isang panloob na silid/lugar: 

 1. Kung ang silid/lugar ay may normal na pinakamataas na bilang ng mga tao mula sa Fire Marshal, ang normal na pinakamataas na bilang ng mga tao ay ang Baseline Maximum Occupancy ng silid/lugar. Tandaan: Halos lahat ng mga panloob na silid/lugar ay magkakaroon ng normal na pinakamataas na bilang ng mga tao mula sa Fire Marshal. 
 1. Kung ang silid/lugar ay walang normal na pinakamataas na bilang ng mga tao mula sa Fire Marshal, dapat ninyong kalkulahin ang Baseline Maximum Occupancy gamit ang isang proporsyon ng 1 tao bawat 75 kabuuang kwadradong talampakan. Tingnan ang mga FAQ, sa ibaba, para sa karagdagang impormasyon sa pagkalkulang ito.

PANGATLONG HAKBANG: Alamin kung ang inyong industriya ay napapailalim sa isang limitasyon sa kapasidad ng Plano.

Sumangguni sa pahina ng gabay sa industriya ng Estado upang matukoy kung ang inyong pasilidad ay napapailalim sa isang limitasyon sa kapasidad ng Plano. 

Kung ang inyong industriya ay hindi napapailalim sa isang limitasyon sa kapasidad ng Plano, dapat kayong palaging (1) sumunod sa Baseline Maximum Occupancy para sa bawat panloob na silid/lugar sa inyong pasilidad. at (2) maliban sa itinadhana sa patnubay ng Estado, limitahan ang bilang ng mga tao sa loob ng inyong pasilidad upang matiyak na ang bawat isa ay madaling manatili ng hindi bababa sa 6 na talampakan na layo mula sa lahat na wala sa kanilang sambahayan. Hindi kayo kailangang sumunod sa anumang mga karagdagang hakbang na nakalista sa pahinang ito.

Kung ang inyong industriya ay napapailalim sa isang limitasyon sa kapasidad ng Plano, magpatuloy sa Ika-apat na Hakbang. 

IKA-APAT NA HAKBANG: Alamin kung aling mga silid/lugar sa inyong pasilidad ang limitado sa kapasidad.

Nalalapat ang mga limitasyon sa kapasidad sa Plano sa bawat panloob na silid/lugar sa isang pasilidad na binibisita ng mga miyembro ng publiko upang makisali sa mga aktibidad na napapailalim sa mga panuntunan sa COVID-19 ng Estado. Ang mga silid o lugar na napapailalim sa mga limitasyon sa kapasidad sa Plano ay itinuturing na "limitado sa kapasidad." Sa pangkalahatan, ang mga lugar na hindi masyadong ginagamit ng mga miyembro ng publiko (tulad ng mga pasilyo, hagdanan, o banyo) ay hindi isinasaalang-alang na limitado sa kapasidad. Tingnan ang mga FAQ, sa ibaba, para sa karagdagang impormasyon tungkol sa mga silid/lugar na limitado sa kapasidad.

IKALIMANG HAKBANG: Kalkulahin ang Nabawasang Pinakamataas na Kapasidad para sa bawat silid/lugar na limitado sa kapasidad sa inyong pasilidad.

Upang makalkula ang Nabawasang Pinakamataas na Kapasidad, dapat ninyong kunin ang Baseline Maximum Occupancy para sa bawat silid/lugar na limitado sa kapasidad sa inyong pasilidad at ilapat ang kasalukuyang limitasyon sa kapasidad sa Plano para sa inyong industriya. Halimbawa, kung ang isang silid/lugar sa inyong pasilidad ay mayroong Baseline Maximum Occupancy na 200, at ang Estado ay nagpapataw ng isang 25% limitasyon sa kapasidad sa Plano sa inyong industriya, maaari ninyong pahintulutan ang hindi hihigit sa 50 katao sa silid/lugar na iyon nang paisa-isa.

IKA-ANIM NA HAKBANG: Lumikha ng palatandaan ng Nabawasang Pinakamataas na Kapasidad para sa inyong pasilidad.

Kapag nakalkula na ninyo ang Nabawasang Pinakamataas na Kapasidad para sa bawat limitadong kapasidad na silid/lugar sa inyong pasilidad, dapat kayong lumikha ng mga palatandaan na malinaw na isinasaad ang mga Nabawasang Pinakamataas na Kapasidad. Para sa bawat silid/lugar na limitado sa kapasidad, kailangan ninyong gumawa ng isang palatandaan ng Nabawasang Pinakamataas na Kapasidad para sa bawat pasukan. Ang isang template ay available dito

TANDAAN: Sa ilalim ng Binagong Protokol ng Pagdistansya sa Ibang Tao, lahat ng mga palatandaang Nabawasang Pinakamataas na Kapasidad ay dapat na nakumpleto sa ilalim ng parusa na bawal na magsinungaling. Nangangahulugan ito na ang lahat ng nakasulat sa mga palatandaan ay dapat na totoo at tumpak sa abot ng inyong kaalaman. Krimen ang sinadyang pagpaskil ng mga palatandaang Nabawasang Pinakamataas na Kapasidad na nagsasama ng impormasyon na hindi totoo.

IKAPITONG HAKBANG: Magpaskil ng palatandaang Nabawasang Pinakamataas na Kapasidad sa pasukan sa bawat panloob na silid/lugar na limitado sa kapasidad.

Ipaskil ang inyong mga palatandaang Nabawasang Pinakamataas na Kapasidad sa lahat ng mga pasukan sa naaayong mga silid/lugar na limitado sa kapasidad. Ang mga palatandaan ay dapat na malinaw na nakikita ng sinumang pumapasok sa silid/lugar.

IKAWALONG HAKBANG: Ipatupad ang Nabawasang Pinakamataas na Kapasidad sa bawat silid/lugar na limitado sa kapasidad.

Dapat ninyong ipatupad ang mga limitasyon sa kapasidad sa Plano ng Estado sa loob ng inyong pasilidad at hindi maaaring pahintulutan ang anumang limitadong kapasidad na silid/lugar na lumampas sa Nabawasang Pinakamataas na Kapasidad. Kabilang dito ang parehong tauhan/kawani at miyembro ng publiko.

IKA-SIYAM NA HAKBANG: Manatiling napapanahon sa kasalukuyang limitasyon sa kapasidad sa Plano ng inyong industriya.

Ang limitasyon sa kapasidad sa Plano ng inyong industriya ay maaaring magbago kung lumipat ang County sa ibang antas. Regular na tingnan ang pahina ng patnubay ng industriya ng Estado upang matiyak na lagi ninyong nalalaman ang limitasyon sa kapasidad sa Plano ng inyong industriya sa ilalim ng mga kasalukuyang kautusan ng pampublikong pangkalusugan.

MGA MADALAS NA KATANUNGAN SA LIMITASYON SA KAPASIDAD:

  Oo. Dapat palagi ninyong (1) sundin ang Baseline Maximum Occupancy ng silid, at (2) maliban sa itinadhana sa patnubay ng Estado, limitahan ang bilang ng mga tao sa loob ng bawat silid upang matiyak na ang lahat ay maaaring mapanatili ang hindi bababa sa 6 na talampakang pisikal na distansya mula sa lahat na wala sa kanilang sambahayan.

  Sa ilalim ng Mahigpit na Ipinapatupad na Direktiba sa Mga Limitasyon sa Kapasidad, ang mga limitasyon sa kapasidad sa Plano ay nalalapat sa bawat panloob na silid/lugar sa inyong pasilidad na binibisita ng mga miyembro ng publiko upang makisali sa mga aktibidad na napapailalim sa mga panuntunan sa COVID-19 ng Estado. Narito ang ilang mga halimbawa ng mga silid na malamang na may limitadong kapasidad para sa iba’t ibang uri ng mga pasilidad (Tandaan: nalalapat lamang kapag pinapayagan ang mga pasilidad na ito na magbukas sa loob):

  • Mga panloob na tindahan ng grocery at tindahan ng retail: Mga palapag ng pagbebenta, mga lugar ng pag-checkout
  • Mga panloob na museo, zoos, at aquariums: Mga gallery, pasilyo ng exhibit
  • Mga panloob na gym at fitness facilities: Mga palapag ng pag-eehersisyo, fitness areas, group fitness rooms, locker rooms
  • Mga panloob na pasilidad ng kainan: Mga silid kainan, lobbies
  • Mga panloob na sentro ng aliwan ng pamilya: Mga lugar ng aktibidad o aliwan
  • Mga panloob na negosyo ng serbisyong pangangalagang pansarili: Mga lugar ng pagserbisyo sa kliyente
  • Mga panloob na negosyong may limitadong serbisyo: Mga lugar ng pagkuha/paghatid
  • Anumang pasilidad na nagho-host ng isang panloob na pagtitipon (kabilang ang mga lugar ng pagsamba, sinehan, at pribadong tirahan): Mga lugar ng pagtitipon, mga lobby 

  Ang listahan sa itaas ay hindi kabilang ang lahat, at ang iba pang mga silid ay maaari mapailalim sa mga limitasyon sa kapasidad sa Plano depende kung paano inilatag ang inyong pasilidad at kung paano ito ginagamit. Sa pangkalahatan, ang mga banyo, pasilyo, at iba pang mga silid na hindi masyadong ginagamit ng mga miyembro ng publiko ay hindi napapailalim sa mga limitasyon sa kapasidad sa Plano (ngunit ang 6 na talampakan na pisikal na pagdistansya ay dapat na mapanatili, maliban sa itinadhana sa patnubay ng Estado, at ang mga silid na ito ay maaaring hindi hihigit sa kanilang Baseline Maximum Occupancy).

  Oo. Itinakda ng mga limitasyon sa kapasidad ang pinakamataas na bilang ng mga tao na maaaring nasa isang pasilidad nang sabay. Kabilang dito ang mga miyembro ng publiko at tauhan/kawani.

  Oo. Maliban sa itinadhana sa patnubay ng Estado, dapat limitahan ng mga negosyo ang panlabas na kapasidad upang matiyak na ang lahat sa lokasyon ay madaling makapagpanatili nang hindi bababa sa 6 na talampakan na distansya mula sa lahat na nasa labas ng kanilang sariling sambahayan, na maaaring mangailangan ng paglilimita sa bilang ng mga manggagawa o miyembro ng publiko na nasa lugar sa anumang oras.

  Ang lahat ng mga silid/lugar sa loob ng mga komersyal na gusali ay may pinakamataas na bilang ng mga tao na tinukoy ng Fire Marshal batay sa Kodigo ng Gusali ng California. Ang normal na pinakamataas na bilang ng mga tao ay nagtatakda ng limitasyon kung gaano karaming mga tao ang makakagamit ng silid/lugar nang sabay-sabay sa ilalim ng normal na pangyayari (ngunit tandaan na ang Plano ng Estado ay nagtatakda ng mas mahigpit na mga kinakailangan sa ilang mga pasilidad, tulad ng ipinaliwanag sa itaas). Sa ilalim ng Kodigo ng Gusali, sa ilang mga silid/lugar, ang normal na pinakamataas na bilang ng mga tao ay dapat na maipaskil malapit sa pangunahing labasan. Karamihan sa mga silid na ginagamit para sa pagtitipon, kainan, at pag-inom ay nagpaskil na ng pinakamataas na bilang ng mga tao. Kung hindi ninyo alam ang normal na pinakamataas na bilang ng mga tao sa inyong pasilidad at hindi ito naipaskil, mahahanap ito sa pamamagitan ng pagrepaso ng mga dokumentong pagpaplano ng inyong pasilidad o sa pakikipag-ugnayan sa Fire Marshal.

  Kung hindi pa naitakda ng Fire Marshal ang isang normal na pinakamataas na bilang ng mga tao para sa isang panloob na silid/lugar (na hindi karaniwan), dapat ninyong kalkulahin ang Baseline Maximum Occupancy para sa espasyo gamit ang isang dalawang hakbang na proseso:

  1. Una, dapat ninyong kalkulahin ang kabuuang lugar ng espasyo na bukas sa publiko (sa kabuuang kwadradong talampakan). Sa karaniwan, ito ay ang haba ng espasyo at i-multiply sa lapad ng espasyo.
  2. Pangalawa, dapat kayong gumamit ng isang formula ng densidad upang makalkula ang Baseline Maximum Occupancy ng espasyo gamit ang isang proporsyon ng 1 tao bawat 75 kabuuang kwadradong talampakan.

  Halimbawa: Ang isang negosyo ay pinapayagan na magbukas sa loob sa kasalukuyang antas ng county at walang isang limitasyon sa kapasidad sa Plano. Ang negosyo ay mayroong pabilyon na walang bubong na walang normal na pinakamataas na bilang ng mga tao mula sa Fire Marshal. Hindi natutugunan ng pabilyon ang kahulugan ng panlabas ng Estado, kaya't ito ay itinuturing na "sa loob" ng Opisyal ng Pampublikong Pangkalusugan ng Estado. Ang pabilyon ay may sukat na 150 talampakan ang haba sa 100 talampakan ang lapad. Upang malaman ang Baseline Maximum Occupancy para sa pabilyon, dapat gawin ng negosyo ang mga sumusunod na hakbang:

  • Una, dapat kalkulahin ng negosyo ang kabuuang kwadradong talampakan ng pabilyon:
   • (150 talampakan ang haba) x (100 talampakan ang lapad) = 15,000 kabuuang kwadradong talampakan.
  • Pangalawa, dapat gamitin ng negosyo ang formula ng densidad upang makalkula ang Baseline Maximum Occupancy para sa pabilyon:
   • (1 tao / 75 kabuuang kwadradong talampakan) x (15,000 kabuuang kwadradong talampakan) = 200 katao.
   • (Tandaan: Maaari din ninyong gawin ang pagkalkula na ito sa pamamagitan ng paghati ng kabuuang kwadradong talampakan ng 75.)
  • Resulta: Ang Baseline Maximum Occupancy ng pabilyon ay 200 katao. 

  Kung hindi pa naitakda ng Fire Marshal ang isang normal na pinakamataas na bilang ng mga tao para sa isang limitadong kapasidad na silid/lugar (na hindi karaniwan), dapat ninyong kalkulahin ang Nabawasang Pinakamataas na Kapasidad para sa espasyo gamit ang isang tatlong hakbang na proseso:

  1. Una, dapat ninyong kalkulahin ang kabuuang lugar ng espasyo na bukas sa publiko (sa kabuuang kwadradong talampakan). Sa karaniwan, ito ay ang haba ng espasyo at i-multiply sa lapad ng espasyo.
  2. Pangalawa, dapat kayong gumamit ng isang formula ng densidad upang makalkula ang Baseline Maximum Occupancy ng espasyo gamit ang isang proporsyon ng 1 tao bawat 75 kabuuang kwadradong talampakan.
  3. Panghuli, dapat ninyong ilapat ang limitasyon sa kapasidad sa Plano ng inyong industriya sa Baseline Maximum Occupancy na iyon upang makuha ang Nabawasang Pinakamataas na Kapasidad para sa espasyo.

  Halimbawa: Ang isang negosyo ay may limitasyon sa kapasidad sa Plano na 25% sa kasalukuyang antas sa county. Ang negosyo ay mayroong pabilyon na walang bubong na walang normal na pinakamataas na bilang ng mga tao mula sa Fire Marshal. Hindi natutugunan ng pabilyon ang kahulugan ng panlabas ng Estado, kaya't ito ay itinuturing na "sa loob" ng Opisyal ng Pampublikong Pangkalusugan ng Estado at napapailalim sa 25% na limitasyon sa kapasidad. Ang pabilyon ay may sukat na 150 talampakan ang haba sa 100 talampakan ang lapad. Upang malaman ang Nabawasang Pinakamataas na Kapasidad para sa pabilyon, dapat gawin ng negosyo ang mga sumusunod na hakbang:

  • Una, dapat kalkulahin ng negosyo ang kabuuang kwadradong talampakan ng pabilyon:
   • (150 talampakan ang haba) x (100 talampakan ang lapad) = 15,000 kabuuang kwadradong talampakan.
  • Pangalawa, dapat gamitin ng negosyo ang formula ng densidad upang makalkula ang Baseline Maximum Occupancy para sa pabilyon:
   • (1 tao / 75 kabuuang kwadradong talampakan) x (15,000 kabuuang kwadradong talampakan) = 200 katao.
   • (Tandaan: Maaari din ninyong gawin ang pagkalkula na ito sa pamamagitan ng paghati ng kabuuang kwadradong talampakan ng 75.)
  • Panghuli, dapat ilapat ng negosyo ang kanilang limitasyon sa kapasidad sa Plano sa Baseline Maximum Occupancy ng pabilyon:
   • 25% ng 200 katao = 50 katao.
  • Resulta: Ang Nabawasang Pinakamataas na Kapasidad ng pabilyon ay 50 katao. 

  Kung ang isang silid ay ginagamit nang sabay-sabay para sa maraming mga aktibidad na may magkakaibang mga limitasyon sa kapasidad sa Plano, dapat ilapat ang pinakamahigpit na limitasyon sa kapasidad sa Plano na nalalapat sa alinman sa mga aktibidad ng silid.

  Oo. Ang mga negosyo ay responsable sa pagtitiyak na ang kanilang mga pasilidad ay hindi lalampas sa anumang naaangkop na mga limitasyon sa kapasidad. Ang kabiguang gawin ito ay maaaring humantong sa pagpapatupad na aksyon ng County.

  ©2021 County of Santa Clara. All rights reserved.