Tài Liệu dành cho Người Đại diện COVID-19

Cập nhật nội dung lần cuối: ngày 17 tháng 6 năm 2022

LƯU Ý:  Từ ngày 6 tháng 4, 2022, Sở Y Tế Công Cộng Hạt Santa Clara đã cập nhật trang mạng để đưa ra Hướng Dẫn Dành Cho Trường học từ Mẫu giáo đến Lớp 12 trong tiểu bang California của Bộ Y Tế Công Cộng Tiểu Bang California (CDPH) (cập nhật ngày 6 tháng 4, 2022)Hướng Dẫn Dành cho Các Chương Trình và Người Chăm Sóc Trẻ Em (cập nhật ngày 12 tháng 3, 2022), và Hướng Dẫn Sử Dụng Khăn Che Mặt (cập nhật ngày 28 tháng 2, 2022).

  *Xin lưu ý, những người có các triệu chứng COVID-19 được khuyến khích xét nghiệm và tuân theo thể thức nêu trong Tình huống 1 cho dù tình trạng tiêm ngừa như thế nào.

  *Xin lưu ý, những người đã có tiếp xúc với người nhiễm COVID-19 KHÔNG cần cách ly, cho dù tình trạng tiêm ngừa của họ như thế nào, miễn sao ho không có các triệu chứng nhiễm COVID-19.  Nhưng ho nên xét nghiệm 3-5 ngày sau lần tiếp xúc cuối cùng.  Nếu có triệu chứng, nên xét nghiệm và ở nhà.  Hướng dẫn này không áp dụng cho nhân viên hoặc dân cư trong môi trường có rủi ro cao (ví dụ như các cơ sở chăm sóc sức khỏe).  Xem sccstayhome.org để biết thêm chi tiết.

  LƯU Ý:  Bộ Y Tế Công Cộng Tiểu Bang California (CDPH) khuyến khích mạnh mẽ các trường học nên sử dụng (hoặc bắt đầu chuyển sang) mô hình được nêu trong Phương pháp Truy tìm Học sinh có Tiếp xúc với COVID-19 theo Nhóm trong môi trường trường học từ Mẫu giáo đến Lớp 12, một mô hình dựa trên các thông cáo.  Với phương pháp này, học sinh sẽ nhận được thông cáo rằng các em đã có tiếp xúc và cần xét nghiệm 3 – 5 ngày sau đó NHƯNG vẫn tiếp tục đi học cho dù đã tiêm ngừa hay chưa (trừ khi có triệu chứng hoặc xét nghiệm dương tính).
   
  Hãy xem Mẫu Thư Thông Cáo Việc Truy Tìm Tiếp Xúc Theo Nhóm gửi đến Phụ Huynh/Người Giám Hộ của Học Sinh Có Tiếp Xúc Với COVID-19 trong Trường Học (cập nhật ngày 14 tháng 3 năm 2022) tại đây: | Tiếng Anh | Tiếng Tây Ban Nha | Tiếng Việt

  Học sinh hoặc Nhân viên được Xác nhận là Người có Tiếp xúc Gần

  *Xin lưu ý, tài liệu này thuộc sở hữu của Trung tâm Kiểm soát Dịch bệnh. Hạt Santa Clara không có quyền kiểm soát các thông tin trong ứng dụng thuộc nhóm thứ ba này và không chịu trách nhiệm về việc sử dụng hoặc lạm dụng các thông tin đó. Vui lòng tham khảo hướng dẫn hiện tại của Quận Hạt khi sử dụng ứng dụng này.

  ©2022 County of Santa Clara. All rights reserved.