Mga Kagamitan ng Itinalaga (Designee) sa COVID-19

TANDAAN: Simula noong ika-3 ng Enero, 2022, ang County ng Santa Clara ay naghihintay ng karagdagang patnubay mula sa Departamento ng Pampublikong Pangkalusugan ng California (CDPH) tungkol sa pagbubukod at kuwarantina sa lugar ng mga paaralan. Ang impormasyon sa pahinang ito ay maaaring masundan ng mga paaralan at mga lugar ng pangangalaga sa bata hanggang sa karagdagang abiso. Ina-update namin ang aming mga mapagkukunan sa lalong madaling panahon. Mangyaring bumalik para sa mga update o direktang sumangguni sa Mga Patnubay sa Pagbubukod at Kuwarantina sa K-12 ng CDPH.
 
Update 1/6/22: Habang naghihintay kami ng karagdagang gabay para sa mga lugar ng mga paaralan mula sa Departamento ng Pampublikong Pangkalusugan ng California, mangyaring sumangguni sa mga alituntunin sa ibaba kasama ang sumusunod na pagbubukod: sa anumang pagkakataon kung ang isang indibidwal ay kwalipikado para sa isang booster ngunit hindi nakatanggap ng kanilang booster, dapat silang ituring bilang hindi nabakunahan batay sa patnubay para sa pagkuwarantina pagkatapos ng pagkakalantad.

Talaan ng Nilalaman

Sitwasyon 1: Nagpapakita ang Estudyante o Kawani ng Isa o Higit pang Mga Sintomas ng COVID-191

1Mangyaring tandaan, ang mga indibidwal na ganap na nabakunahan na may mga sintomas ng COVID-19 ay kinakailangan pa ring magpasuri at sumunod sa mga protokol ng Sitwasyon 1.

Bumalik sa Itaas ▲

Sitwasyon 2: Estudyante o Kawani na Natukoy bilang isang Nakipagsalamuha nang Malapitan2 sa isang Taong Nasuring Positibo sa COVID-19

2Mangyaring tandaan, ang mga indibidwal na ganap na nabakunahan ay maaaring hindi kailangang magkuwarantina kung natutugunan nila ang ilang mga kondisyon. Tingnan ang sccstayhome.org para sa mga detalye. Gayunpaman, kailangan pa rin silang magpasuri sa ika-5 araw pagkatapos ng pagkakalantad upang matukoy ang anumang mga kaso na walang mga sintomas.

  1. Estudyante o Miyembro ng Kawani Na Natukoy bilang isang Nakipagsalamuha nang Malapitan

B. Estudyante o Miyembro ng Kawani Na Natukoy bilang isang Nakipagsalamuha nang Malapitan, na pagkatapos ay Nasuring NEGATIBO

Bumalik sa Itaas ▲

Sitwasyon 3:  Estudyante o Miyembro ng Kawani na Nasuring Positibo para sa COVID-19 sa PANGKAT o HINDI-Pangkat na Sitwasyon

Bumalik sa Itaas ▲

Sitwasyon 4:  Regular na Pag-iscreen sa COVID-19 (walang mga sintomas, hindi nakipagsalamuha nang malapitan)

* Mangyaring tandaan, ang kagamitang ito ay pag-aari ng Centers for Disease Control. Hindi kinokontrol ng Santa Clara County ang impormasyong nakapaloob sa pangatlong-partido na aplikasyon na ito, at hindi ito responsable para sa paggamit nito o maling paggamit nito. Mangyaring kumonsulta sa kasalukuyang patnubay ng county kapag ginagamit ang aplikasyong ito.

Bumalik sa Itaas ▲

Mga Karagdagang Mapagkukunan

©2022 County of Santa Clara. All rights reserved.