Mga Kagamitan ng Itinalaga (Designee) sa COVID-19

Huling update ng nilalaman: 6/17/2022

TANDAAN: Simula sa Abril 6, 2022, nag-update ang Departamento ng Pampublikong Pangkalusugan ng County ng Santa Clara ng kanilang mga webpage upang tugunan ang bagong Patnubay sa COVID-19 ng Pampublikong Pangkalusugan para sa mga Paaralang K-12 sa California (na-update 4/6/22), Patnubay para sa mga Provider at Programa ng Child Care (na-update 3/12/22), at Patnubay para sa Paggamit ng mga Maskara sa Mukha (na-update 2/28/22) ng Departamento ng Pampublikong Pangkalusugan ng California.

  1Mangyaring tandaan, ang mga indibidwal na ganap na nabakunahan na may mga sintomas ng COVID-19 ay inirerekomenda pa ring magpasuri at sumunod sa mga protokol ng Sitwasyon 1 anuman ang katayuan sa pagbabakuna.

  2Mangyaring tandaan, ang mga taong nalantad sa COVID-19 ay HINDI na kailangang magkuwarantina, anuman ang katayuan sa pagbabakuna, hangga’t wala silang mga sintomas ng COVID-19. Gayunpaman, dapat pa rin silang magpasuri sa 3-5 araw pagkatapos ng huling pagkakalantad. Kung may namuong mga sintomas, magpasuri at manatili sa bahay. Ang patnubay na ito ay hindi nalalapat sa mga kawani o mga residente na nasa mataas na panganib na lugar (hal. healthcare facilities). Tingnan ang sccstayhome.org para sa mga detalye.

  TANDAAN: Ang Departamento ng Pampublikong Pangkalusugan ng California (CDPH) ay mariing nagrerekomenda na ang mga paaralan ay gumamit ng (o magsimulang lumipat sa) model na batay sa abiso na ibinigay sa Grupong Pagsubaybay na Pamamaraan sa mga Estudyanteng Nalantad sa COVID-19 sa lugar ng K-12. Sa pamamaraang ito, ang mga estudyante ay inaabisuhan sa kanilang pagkakalantad at pagkatapos ay sinusuri sa 3-5 araw NGUNIT nananatili sa paaralan anuman ang katayuan sa pagbabakuna (maliban kung may sintomas o nasuring positibo).
   
  Tingnan ang Sample ng Group Tracing Notification Letter para sa mga Magulang/Tagapag-alaga ng mga Estudyanteng Nalantad sa COVID-19 sa Paaralan (na-update 3/14/22) dito: | Ingles | Espanyol | Vietnamese

  Estudyante o Miyembro ng Kawani Na Natukoy bilang isang Nakipagsalamuha nang Malapitan

  * Mangyaring tandaan, ang kagamitang ito ay pag-aari ng Centers for Disease Control. Hindi kinokontrol ng Santa Clara County ang impormasyong nakapaloob sa pangatlong-partido na aplikasyon na ito, at hindi ito responsable para sa paggamit nito o maling paggamit nito. Mangyaring kumonsulta sa kasalukuyang patnubay ng county kapag ginagamit ang aplikasyong ito.

  ©2022 County of Santa Clara. All rights reserved.