Patnubay sa Pagbubukod at Pagkuwarantina sa Bahay - Pagsubaybay ng Nakipagsalamuha

NA-UPDATE: Simula noong Abril 14, 2021, nag-update ang County ng kanilang patnubay sa pagkuwarantina para sa mga taong nakakumpleto ng kanilang pagbabakuna sa COVID-19. Kung ganap na kayong nabakunahan, mangyaring tingnan ang seksyon sa ibaba ng “Patnubay sa Pagkuwarantina para sa Mga Taong Ganap na Nabakunahan". Kung hindi pa kayo nabakunahan o hindi pa nakumpleto ang inyong buong serye ng pagbabakuna, mangyaring magpatuloy na sumunod sa umiiral na patnubay sa pagkuwarantina na nakasulat sa pahinang ito.

Ano ang pagbubukod? Ano ang kuwarantina?

Ang parehong salita ay nangangahulugang manatili sa bahay, nang walang pakikipagsalamuha sa iba, para sa isang tiyak na tagal ng panahon upang mapigilan ang pagkalat ng sakit. Ang "pagbubukod" ay ginagamit para sa isang taong may positibong resulta ng pagsusuri o mga sintomas at malamang na nakakahawa, at ang "kuwarantina" ay ginagamit kung ang isang tao ay nakipagsalamuha nang malapitan sa isang taong may positibong resulta ng pagsusuri at maaaring maging nakakahawa sa malapit na hinaharap.

Ang lahat na nagbubukod o nagkuwarantina ay dapat: 

 • Manatili sa Bahay 
 • Ihiwalay ang inyong sarili mula sa iba sa inyong tahanan 
 • Huwag pumayag na magkaroon ng mga bisita 
 • Huwag gumamit ng pampublikong transportasyon 
 • Huwag maghanda o maghain ng pagkain sa iba 
 • Kung hindi kayo ligtas na makapagbukod o makapagkuwarantina sa bahay, ipaalam sa miyembro ng Santa Clara County COVID Support Team kapag tumawag sila sa inyo. Magtatrabaho sila upang masuri ang inyong kwalipikasyon para sa pabahay, pagkain, o iba pang mga serbisyong pangsuporta. 

Depende sa kung nakabukod o nakakuwarantina kayo, may mga karagdagang gawain na dapat ninyong gawin sa ibaba.

Back to Top ▲

Kailan ba itinuturing na nakakahawa ang isang taong may COVID-19?

Ang isang tao na nasuring positibo sa COVID-19 ay itinuturing na nakakahawa simula ng 48 oras bago nagsimula ang mga sintomas hanggang sa hindi bababa sa 10 araw pagkatapos magsimula ang sintomas AT hindi bababa sa 24 na oras pagkatapos ng paggaling ng lagnat nang hindi gumagamit ng mga gamot na nakakabawas ng lagnat (tulad ng Tylenol o ibuprofen) AT pagbuti ng anumang iba pang mga sintomas. Kung ang isang tao na nasuring positibo ay WALANG mga sintomas, ang taong iyon ay itinuturing na nakakahawa simula ng 48 oras bago nakolekta ang kanilang unang positibong pagsusuri hanggang 10 araw pagkatapos nakolekta ang kanilang unang positibong pagsusuri.

Back to Top ▲

Sino ang isang nakipagsalamuha nang malapitan?

Ang isang nakipagsalamuha nang malapitan ay isang taong nasa loob ng 6 na talampakan ng nahawaang tao ng hindi bababa sa 15 na minuto sa anumang oras na magsisimula ng 48 oras bago ang nahawaang tao ay may mga sintomas o nasuring positibo.  Kasama sa mga nakipagsalamuha nang malapitan ay ang mga taong may 15 na minuto na tuluy-tuloy na nakipagsalamuha sa nahawaang tao, pati na rin ang mga taong paulit-ulit na nakikipaghalubilo sa maiksing panahon sa nahawaang tao.   

Bilang karagdagan, habang ang karamihan sa mga panakip sa mukha ay nagbabawas ng posibilidad ng pagkalat ng COVID-19, walang silang epekto sa pagtukoy kung ang isang tao ay nakipagsalamuha nang malapitan at dapat magkuwarantina.

Back to Top ▲

Kailangan ba akong magpasuri para sa COVID-19?

Hinihimok ng County ng Santa Clara ang publiko na magpasuri sa COVID-19 kapag nakakaranas ng mga sintomas ng COVID-19 at tuwing inirekomenda ng Nai-update na Patnubay sa Pagpapasuri ng Departamento ng Pampublikong Pangkalusugan ng California. Upang makahanap ng mga lokasyon ng pagpapasuri at mag-iskedyul ng isang appointment, mangyaring bisitahin ang  www.sccfreetest.org.

Back to Top ▲

Ano ang dapat kong gawin habang naghihintay ako ng mga resulta ng pagsusuri?

Kung kayo ay nakipagsalamuha nang malapitan sa isang taong may COVID-19 at wala kayong mga sintomas, sundin ang Mga Hakbang sa Pagkuwarantina sa Bahay habang naghihintay kayo ng mga resulta ng inyong pagsusuri. 

Kung hindi kayo nakipagsalamuha nang malapitan sa isang taong may COVID-19 at walang mga sintomas ng COVID-19, kailangan niyo lang maghintay ng inyong resulta ng pagsusuri. Hindi ninyo kailangang sundin ang mga hakbang sa pagbubukod o pag-kuwarantina habang hinihintay ninyo ang inyong mga resulta. 

Kung magkaroon kayo ng alinman sa mga sintomas ng COVID-19, at ang mga ito ay mga bagong sintomas na hindi ninyo karaniwang nararanasan sa pang-araw-araw na buhay, sa gayon maaari kayong may COVID-19 at dapat kayong sumunod sa Mga Hakbang sa Pagbubukod sa Bahay, kahit na kayo ay ganap na nabakunahan.

.

Back to Top ▲

Mga Hakbang sa Pagbubukod sa Bahay: Ano ang dapat kong gawin kung ako ay maging positibo o sinabihan na magbukod?

Kung kayo ay nasuring may COVID-19 o may mga sintomas at naghihintay ng mga resulta ng pagsusuri sa COVID-19, dapat kayong sumunod sa Mga Hakbang sa Pagbubukod sa Bahay upang mapigilan ang pagkalat ng sakit. Nalalapat ang kinakailangang ito anuman ang katayuan sa pagbabakuna. 

Manatili sa bahay hanggang kayo ay gumaling na at hindi na nakakahawa. 

 • Karamihan sa mga taong may COVID-19 ay may banayad na sakit at maaaring gumaling sa bahay. 
 • Maingat na subaybayan ang inyong mga sintomas at magpagamot kung lumala ang mga sintomas. Lalong mahalaga na tawagan ang inyong doktor kung lumala ang inyong mga sintomas at kung kayo ay 60 taong gulang o mas matanda o may kondisyon tulad ng sakit sa puso, baga, o bato, diyabetis, mataas na presyon ng dugo, o mahinang immune system. Kayo ay nasa mas mataas na panganib kayo na magkaroon ng mas malubhang karamdaman. 
 • Huwag pumunta sa trabaho, sa paaralan, o sa mga pampublikong lugar. 
 • Kung mayroon kayong mga sintomas, maaari kayong makisama sa iba pagkatapos: 
  • 10 araw mula nang unang lumitaw ang mga sintomas, AT 
  • 24 na oras na walang lagnat (nang walang gamot na nakakabawas ng lagnat), AT 
  • Pagbuti ng iba pang mga sintomas 
 • Kung wala na kayong mga sintomas, maaari kayong makisama sa iba pagkatapos: 
  • Lumipas ang 10 araw mula nang nakolekta ang inyong unang positibong pagsusuri 

Mga Nakasalamuha nang Malapitan 

 • Kung mayroon kayong isang kumpirmasyon sa pagsusuri o dyagnosis ng doktor ng COVID-19, lahat ng inyong mga nakasalamuha nang malapitan mula sa 48 oras bago nagsimula ang inyong mga sintomas hanggang sa kayo ay nagbukod ng inyong sarili ay dapat sumunod sa Mga Hakbang ng Pagkuwarantina sa Bahay. Mangyaring ibahagi ang pahinang ito sa kanila. 
 • Upang humiling ng tulong sa pag-abiso sa inyong mga nakasalamuha nang malapitan na hindi isisiwalat ang inyong pagkakakilanlan sa kanila, mangyaring tumawag sa 408-970-2870. 
   

Paano kung hindi kayo makapagbukod sa ibang tao? 

Kung mayroon kayong COVID-19, ang sinumang magpapatuloy na makikipagsalamuha sa inyo nang malapitan kapag kayo ay nagbubukod ay kailangang palawigin ang kanilang pagkuwarantina hanggang 10 araw mula sa araw na matapos ang inyong pagbubukod. Maaari itong tumagal ng 20 araw. 

Back to Top ▲

Mga Hakbang sa Pagkuwarantina sa Bahay: Ano ang dapat kong gawin kung nalaman kong nakipagsalamuha ako nang malapitan sa isang kaso?

Ang mga naaangkop na panuntunan sa pag-kuwarantina ay nakadepende sa kung kayo ay ganap na nabakunahan. Itinuturing kayong ganap na nabakunahan kung natanggap ninyo, ng hindi bababa sa 14 na araw bago, alinman sa pangalawang dosis sa isang serye ng dalawang- dosis na bakuna sa COVID-19 o isang solong-dosis na bakuna sa COVID-19.  

Tandaan: Ang bakuna ay dapat na naaprubahan ng FDA o pinahintulutan para sa pang-emergency na paggamit ng FDA (hal., Pfizer, Moderna, Johnson & Johnson) o ng World Health Organization (hal., AstraZenca/Oxford, Covishield, Sinopharm, Sinovac). 

Kapag HINDI kinakailangan ang pag-kuwarantina: 

Ang mga indibidwal na ganap na nabakunahan ay hindi kinakailangang mag-kuwarantina pagkatapos mailantad sa isang kaso kung natutugunan nila ang LAHAT ng mga sumusunod na pamantayan: 

 • Ganap na nabakunahan; 
 • Hindi nagkaroon ng anumang mga sintomas ng COVID-19 mula noong pagkakalantad sa COVID-19; 
 • Ay hindi isang pasyente o residente sa isang healthcare setting o pasilidad. 

Ang mga indibidwal na ganap na nabakunahan ay dapat pa ring subaybayan ang kanilang sarili para sa mga sintomas sa loob ng 14 na araw pagkatapos ng pagkakalantad at sumunod sa mga tagubilin tulad ng sa ibaba kung nagkaroon ng mga sintomas. 

Kapag kinakailangan pa ang pag-kuwarantina: 

Mga indibidwal na ganap na nabakunahan na nakakaranas ng mga sintomas ng COVID-19 pagkatapos na mailantad sa isang kaso ay dapat pa ring sumunod sa Mga Pangkalahatang Alituntunin sa Pag-kuwarantina sa ibaba. Dapat silang magpasuri at mag-kuwarantina kaagad kung nakakaranas ng mga sintomas ng COVID-19. Kung sila ay nasuring positibo sa COVID-19, dapat nilang sundin ang pamantayang patnubay para sa pagbubukod.   

Ang mga Indibidwal na hindi pa ganap na nabakunahan, kahit na hindi sila nakakaranas ng mga sintomas ng COVID-19, ay dapat na patuloy na sumunod sa Mga Pangkalahatang Alituntunin sa Pag-kuwarantina sa ibaba pagkatapos ng pagkakalantad sa isang taong pinaghihinalaan o nakumpirmang may COVID-19. Kahit na ang pinaghihinalaan o nakumpirmang kaso ay ganap na nabakunahan, ang kanilang mga nakasalamuha nang malapitan ay dapat sumunod pa rin sa pamantayang patnubay sa pagpapasuri at pag-kuwarantina.   

Dapat repasuhin ng mga ganap na nabakunahang manggagawa sa healthcare ay dapat basahin ang seksyon sa Pamamahala sa Mga Pagkakalantad Kabilang sa Mga Manggagawa sa Healthcare sa pahina ng Mga Responsilidad at Patnubay ng Provider ng County para sa patnubay na partikular sa lugar ng trabaho batay sa kanilang katayuan sa pagbabakuna.  

Ang mga ganap na nabakunahan na mga inpatient at residente sa mga lugar ng healthcare ay dapat magpatuloy sa pagsunod sa Patnubay sa pag-kuwarantina para sa mga lugar ng healthcare ng CDPH pagkatapos ng pagkakalantad sa isang taong pinaghihinalaan o nakumpirmang may COVID-19; ang mga outpatient ay dapat maalagaan gamit ang naaangkop na Mga Pag-iingat na Batay sa Pagkakahawa.  

Ang Pangkalahatang Patnubay sa Pag-kuwarantina: 

Kung nakatira ka sa isang sambahayan kasama o  nakipagsalamuha nang malapitan sa isang taong nasuri ng may COVID-19, dapat ninyong sundin ang Mga Hakbang sa Pag-kuwarantina sa Bahay sa ibaba maliban kung kayo ay ganap na nabakunahan at walang mga sintomas. Maaaring tumagal ng hanggang 14 na araw upang magkasakit kung nahawaan kayo ng COVID-19. Dapat ninyong subaybayan ang inyong sariling kalusugan sa oras na ito upang mapigilan ang pagpasa ng impeksyon sa ibang mga tao. Maliban kung kayo ay ganap na nabakunahan at walang mga sintomas, dapat kayong manatili sa bahay kahit na negatibo ang mga resulta ng pagsusuri at magpatuloy na mag-kuwarantina sa buong 10 araw na panahon at ipagpatuloy ang pagsubaybay para sa mga sintomas sa buong 14 na araw pagkatapos ng pagkakalantad

Manatili sa bahay dahil maaari kayong maging nakakahawa. 

 • Kung hindi niyo maiiwasan ang pakikipagsalamuha nang malapitan sa taong may COVID-19, dapat kayong magpatuloy na manatili sa pagkuwarantina para sa buong 10 araw pagkatapos matapos ang kanilang panahon ng pagbubukod, maliban kung kayo ay ganap na nabakunahan at walang mga sintomas. Magsisimula ang pagkuwarantina kapag nagsimula ang panahon ng pagbubukod ng kaso at magtatapos ng 10 araw pagkatapos ng panahon ng pagbubukod ng kaso. Maaaring mangahulugan ito na kinakailangang magkuwarantina ng 20 araw o higit pa. 
 • Dapat kayong magpasuri sa ika-6 na Araw o mas matagal mula sa huling pagkakalantad sa isang taong may COVID-19 kung wala kayong mga sintomas (at kaagad kung mayroon kayong mga sintomas). Ang mga nakipagsalamuha nang malapitan na walang mga sintomas ay maaaring huminto sa pag-kuwarantina pagkatapos ng ika-10 na Araw mula sa huling pagkakalantad ngunit dapat magpatuloy sa pagsubaybay para sa mga sintomas sa buong 14 na araw.  Kung, sa anumang kadahilanan, nagpasuri kayo nang mas maaga ng 6 na araw mula sa huling oras na nakipagsalamuha kayo nang malapitan sa isang nakumpirmang kaso, dapat kayong magpasuri muli patungo sa pagtatapos ng inyong panahon ng  pagkuwarantina. Mangyaring hanapin ang impormasyon sa pagpapasuri dito. 
 • Ang mga nakipagsalamuha nang malapitan na nagkaroon ng mga sintomas bago sa ika-10 na araw, ngunit nasuring negatibo, ay dapat manatili sa pagkuwarantina ng hindi bababa sa 10 na araw AT hanggang 24 na oras pagkatapos ng paggaling ng lagnat at pagbuti ng iba pang mga sintomas, alinman ang mas matagal. Ang mga nakipagsalamuha nang malapitan na nagkaroon ng mga sintomas sa pagitan ng ika-11 at 14 na araw ngunit nasuring negatibo ay dapat manatili sa pagkuwarantina hanggang 24 na oras pagkatapos ng paggaling ng lagnat at pagbuti ng iba pang mga sintomas. 
 • Para sa Mga Manggagawa sa Healthcare, sumangguni sa seksyon sa Pamamahala sa Mga Pagkakalantad Kabilang sa Mga Manggagawa sa Healthcare sa pahinang Mga Responsilidad at Patnubay ng Provider ng County.  

Paano kung nagkaroon kayo ng mga sintomas? 

 • Kung magkaroon kayo ng anumang mga sintomas ng COVID-19 dapat ninyong sundin ang Mga Hakbang sa Pagbubukod sa Bahay, kahit na kayo ay ganap na nabakunahan. 
 • Magpasuri sa lalong madaling panahon.  (Bisitahin ang "Webpage ng Mga Lokasyon ng Libreng Pagpapasuri sa COVID-19" ng County para sa karagdagang impormasyon.) 
 • Subaybayan nang mabuti ang inyong mga sintomas at magpagamot kung malubha ang inyong mga sintomas o lumala ang mga sintomas, lalo na kung kayo ay nasa mas mataas na panganib ng malubhang sakit. 

Back to Top ▲

Kailangan ko bang mag-kuwarantina pagkatapos bumiyahe?

Ang Mahigpit na Ipinapatupad na Direktiba sa Pagbibiyahe ng County at ang Payo sa Pagbibiyahe ng CDPH ay parehong tinanggal. Gayunpaman, inirerekumenda pa rin ng Opisyal ng Pangkalusugan ng County na sundin ninyo ang patnubay ng CDC sa domestic na pagbibiyahe at internasyonal na pagbibiyahe.

Back to Top ▲

Kung ako ay may COVID-19, maaari pa ba akong magpasuso sa aking anak? 

Ang pagpapasuso ay nagpakita na mayroong maraming pakinabang pareho sa mga sanggol at mga magulang na nagpapasuso. Gayunpaman, dahil ang pagpapasuso ay nangangailangan ng mas mababa sa 6 na talampakan sa pagitan ng magulang at anak, kung ang isang magulang ay mayroong COVID-19, mayroong isang malaking panganib na kumalat ang COVID-19 mula sa magulang patungo sa sanggol. 

Ang desisyon kung magpapasuso ay kumplikado at personal, at mayroong maraming mga opsyon upang mabawasan ang panganib ng COVID-19 para sa sanggol habang patuloy na nagsususo: 

 • Palaging magsuot ng panakip sa mukha, magsagawa ng madalas na kalinisan sa kamay bago at pagkatapos ng pagpapasuso, at bawasan ang kabuuang dami ng oras na ginugol sa loob ng 6 na talampakan sa sanggol kung posible. 
 • Pumili na mag-pump at magpapainom ang ibang tao sa sanggol gamit ang bote na may gatas mula sa suso ng ina sa panahon na inatasan na magbukod ang magulang na positibo sa COVID+. Ang pagsagawa ng madalas na kalinisan sa kamay at pagsunod sa mga tagubilin sa paglilinis ng mga parte ng pump, mga bote, at iba pang mga kagamitan sa pagpapainom sa sanggol ay mas lalong makapagpabawas ng panganib. 
 • Mag-pump upang mapanatili ang daloy ng gatas sa panahon na inatasan ang magulang na positibo sa COVID+ na magbukod at ibang tao ang magbigay ng pormula na nasa bote sa sanggol ("pump and dump."). 
 • Piliin na ihinto ang pagpapasuso sa panahon ng pagbubukod upang mabawasan ang panganib ng pagkalat ng COVID-19, kahit na hindi maaaring magpasuso pagkatapos. 
   

Ilang mga karagdagang pagsasaalang-alang para sa pagpapasuso kapag ang magulang ay nasuring may COVID-19: 

 • Ang mga sanggol at bata sa pangkalahatan ay nagpakita na may mas malumanay na karamdaman kapag may sakit na COVID-19 at may pinakamababang panganib na mamatay sa anumang pangkat ng edad. 
 • WALANG katibayan na ang gatas ng pagpapasuso mismo ay maaaring maghatid ng COVID-19. 
 • Ang mga maskara at panakip sa mukha ay nagpakita na makabuluhang nakakabawas ng mga patak ng paghinga 

Makipag-usap sa doktor, nars, o sa isang lactation consultant kung mayroon kayong mga partikular na katanungan tungkol sa inyong mga kalagayan at pagpapasuso sa panahon ng impeksyon ng COVID-19. 

Tandaan: Mahigpit na hinihimok ang mga buntis na ganap na magpabakuna sa lalong madaling panahon. Ang CDC at FDA ay hindi pa nakatukoy ng anumang mga inaalala sa kaligtasan para sa mga buntis na nabakunahan o para sa kanilang mga sanggol, ngunit ang hindi pa nabakunahan na mga buntis ay partikular na nasa mataas na panganib para sa matinding sakit sa COVID-19. 

Back to Top ▲

Patnubay sa Pagkuwarantina sa COVID-19 para sa mga Manggagawa sa Healthcare

Para sa patnubay sa pag-kuwarantina sa COVID-19 na nauugnay sa mga manggagawa sa healthcare, mangyaring tingnan ang Seksyon ng "Pamamahala ng Mga Pagkakalantad sa Mga Manggagawa sa Healthcare" sa webpage ng "Mga Responsibilidad at Patnubay ng Provider" ng County.

Back to Top ▲

Pagbabalik sa Trabaho at Paaralan

PDF:  | Ingles | Espanyol | Vietnamese | Intsik | Tagalog​ |

Kung nakumpleto na ninyo ang inyong oras ng pagbubukod at pagkuwarantina, maaari kayong hindi na maituring na nakakahawa o nasa mataas na panganib para sa impeksyon. Ang Departamento ng Pampublikong Pangkalusugan ay hindi nagbibigay ng mga Sulat upang Makabalik sa Trabaho o Paumanhin sa Trabaho para sa mga empleyado o employer o mga Sulat ng Paumanhin sa Paaralan para sa mga estudyante. Maaari kayong mag-download at mag-print ng sulat na ito na nagpapakita ng katibayan na maaari kayong bumalik sa trabaho o paaralan kung natutugunan ninyo ang mga pamantayan sa sulat. Ang inyong employer o paaralan ay hindi dapat humiling ng katibayan ng isang negatibong pagsusuri.

Kung ang inyong employer ay nangangailangan ng inyong pagbabalik sa trabaho bago matapos ang gabay ng pagbubukod o gabay ng pagkuwarantina na ibinigay ng inyong health care provider at Departamento ng Pampublikong Pangkalusugan ng County, mangyaring makipag-ugnayan sa libreng linya ng ligal na payo sa Office of Labor Standards Enforcement  sa 1-866-870-7725 o bisitahin ang www.sccfairworkplace.org upang magsampa ng isang reklamo. Ang mga abogado sa Linya ng Ligal ng Payo ay hindi mga kawani ng County, at ang payo ay available sa Ingles, Espanyol, Vietnamese, Intsik at Tagalog. 

Back to Top ▲

Programang Pangsuporta sa Pagbubukod & Pagkuwarantina

Ang COVID-19 Support Team ng Santa Clara County ay nagbibigay ng mga mapagkukunan sa mga residente ng County na nasuring positibo sa COVID-19 o natukoy bilang mga nakipagsalamuha sa isang positibong kaso upang sila ay ligtas na makapagbukod o makapagkuwarantina. Para sa karagdagang impormasyon mangyaring bisitahin ang aming Programang Pangsuporta sa Pagbubukod at Pagkuwarantina na site.

Back to Top ▲

Mga Tawag para sa Pagsubaybay ng Nakipagsalamuha - Ano ang Aasahan

Answer the call illustration

Bilang isang komunidad, kailangan nang bawat isa sa atin na gawin ang ating bahagi upang mapabagal ang pagkalat at mapanatiling malusog ang ating komunidad. 

Masyadong importante ang inyong privacy sa amin, at ang anumang impormasyon na inyong ibibigay ay gagamitin lamang ng Departamento ng Pampublikong Pangkalusugan upang matiyak ang kalusugan at kaligtasan ng ating komunidad. Hindi hihilingin sa inyo ang inyong numero ng social security, impormasyong pinansyal, o katayuan sa imigrasyon.

 

Back to Top ▲

Ano ang mangyayari kapag tumawag sa akin ang isang tagapagsubaybay ng nakipagsalamuha?

Maaari kayong makatanggap ng isang text at pagkatapos ay isang tawag mula sa 916-262-7553 na may pagkakakilanlan ng tumatawag bilang "CA COVID TEAM ." Ito ang aming COVID Support Team ng County ng Santa Clara na nagsisikap na tumawag sa inyo. Maaari kayong makatulong na protektahan ang inyong pamilya at mga kaibigan sa pamamagitan ng pagsagot ng tawag.  

Ang layunin ng tawag ay tiyaking mayroon kayo ng lahat ng inyong kailangan upang ligtas na manatili sa bahay at maiwasan ang pagkakalantad sa iba.

Kung nasuri kayong positibo, kukumpirmahin ng aming COVID Support Team ang inyong pagkakakilanlan, tatanungin kayo kung ano ang inyong nararamdaman, at magtatanong ng ilang pangunahing mga katanungan upang matulungan kaming malaman ang inyong kaso. Hihilingin namin sa inyo na isipin ninyo kung nasaan kayo sa 48 oras bago nagsimula ang inyong mga sintomas hanggang sa ngayon. Kung wala kayong mga sintomas, hihilingin namin sa inyo na isiping bumalik sa 48 oras bago  nakuha ang inyong positibong pagsusuri hanggang sa ngayon. Tatanungin namin tungkol sa mga taong nakasalamuha ninyo nang malapitan at na maaaring nalantad.  Ipapaalam namin sa sinumang maaaring nalantad na sila ay nalantad, habang ginagawa namin ang lahat ng aming makakaya upang mapanatili na protektado ang inyong pagkakakilanlan. 

Kung nakipagsalamuha kayo nang malapitan sa isang tao sa panahon na sila ay nakakahawa, ang aming COVID Support Team ay magpapatunay ng inyong pagkakakilanlan at magbibigay-alam sa inyo na maaaring nalantad kayo sa COVID-19. Magbibigay kami ng impormasyon tungkol sa kailan nangyari ang pagkakalantad ngunit hindi paano o sa kanino, upang maprotektahan namin ang pagkakakilanlan ng taong may sakit. Sasagutin namin ang inyong mga katanungan at papayuhan na kayo ay magpasuri sa COVID-19. 

 

Upang matigil ang pagkalat ng virus sa inyong komunidad, ang pinakamahalagang bagay na maaari ninyong gawin ay sagutin ang aming tawag at manatili sa bahay kung inutusan na gawin ito. Kung nasuri kayong positibo at kasalukuyang nakakahawa o nalantad kayo at maaaring maging nakakahawa o nakakahawa sa lalong madaling panahon, ang pagpapanatili sa bahay ay makapagpigil na mahawahan ang iba. Narito ang aming mga tagapagsubaybay ng mga nakipagsalamuha upang matulungan kayong manatiling ligtas sa bahay at makikipag-usap sa inyo tungkol sa anumang tulong na kailangan ninyo upang manatili sa bahay para sa tagal ng panahon na inirerekumenda namin. 

Back to Top ▲

Paano ko malalaman kung tunay o isang panloloko ang tawag? 

Ang tawag na matatanggap ninyo ay magmumula sa 916-262-7553, na may lokasyon bilang Sacramento. Sasabihin ng Caller ID na ito ay CA COVID Team na tumatawag sa inyo. Kapag nakausap namin kayo, sasabihin namin na tumatawag kami mula sa Santa Clara County at papatunayan ang inyong pagkakakilanlan sa pamamagitan ng pagtatanong sa inyong kaarawan. Kailangan namin magtanong kung nasaan kayo at ang mga taong nakasalamuha ninyo. 

Ang COVID Support Team ng Santa Clara County ay hindi kailanman  hihiling sa inyo ng: 

 • impormasyon ng bangko, credit card, o sa pananalapi; 
 • pera, mga kard ng regalo, o paglilipat ng pera; 
 • Mga numero ng Social Security; o 
 • katayuan sa imigrasyon.

Kung nais ninyong suriin nang dalawang beses na ang COVID Support ng Santa Clara County ang tumatawag sa inyo, maaari kayong mag-hang up at tumawag sa amin sa   916-262-7553 upang mapatunayan na kami ang tumatawag. Kung tinatawagan ninyo ang numero na ginagamit namin upang tumawag sa inyo, ikokonekta kayo sa tagapagsubaybay ng nakipag-salamuha na itinalaga upang tumawag sa inyo. Maaari din kayong tumawag sa  408-970-2870 upang mapatunayan na tinatawagan kayo ng Departamento ng Pampublikong Pangkalusugan. 

Back to Top ▲

©2021 County of Santa Clara. All rights reserved.