Patnubay sa Pagbubukod at Pagkuwarantina sa Bahay - Pagsubaybay ng Nakipagsalamuha

NA-UPDATE: Simula noong Abril 14, 2021, nag-update ang County ng kanilang patnubay sa pagkuwarantina para sa mga taong nakakumpleto ng kanilang pagbabakuna sa COVID-19. Kung ganap na kayong nabakunahan, mangyaring tingnan ang seksyon sa ibaba ng “Patnubay sa Pagkuwarantina para sa Mga Taong Ganap na Nabakunahan". Kung hindi pa kayo nabakunahan o hindi pa nakumpleto ang inyong buong serye ng pagbabakuna, mangyaring magpatuloy na sumunod sa umiiral na patnubay sa pagkuwarantina na nakasulat sa pahinang ito.

Patnubay sa Pagbubukod at Pagkuwarantina sa Bahay  (binago 2/19/2021)

PDF: | Ingles​ | Intsik​ | Espanyol​ | Vietnamese​ | Tagalog | 

Bumalik sa I​taas ▲

Kailangan niyo bang magpasuri para sa COVID-19?

Ang sinumang nakakaranas ng alinman sa mga sintomas ng COVID-19 sa ibaba ay dapat magpasuri, kung kayo man ay nakipagsalamuha ng malapitan sa isang taong nakumpirmang may COVID-19 o hindi, at kung nabakunahan na kayo o hindi.

 • Lagnat o panginginig
 • Ubo
 • Kakapusan ng hininga o nahihirapan sa paghinga
 • Pagkapagod
 • Pananakit ng kalamnan o katawan
 • Pananakit ng ulo
 • Pananakit ng lalamunan
 • Pagkawala ng panlasa o pang-amoy
 • Pagkahilo, pagtatae, o pagsusuka

Bumalik sa I​taas ▲

Patnubay sa Pagkuwarantina para sa mga taong ganap na nabakunahan

Ayon sa kahulugan ng CDC, ang mga tao ay itinuturing ganap na nabakunahan:

 • ≥14 na araw kasunod ng pagtanggap ng pangalawang dosis sa isang serye ng 2-dosis na bakuna (tulad ng Pfizer o Moderna), o
 • ≥14 na araw kasunod ng pagtanggap ng isang dosis ng solong-dosis na bakuna (tulad ng Johnson & Johnson)

Ang mga taong ganap na nabakunahan ay dapat sumunod sa Patnubay ng CDC para sa pagbibiyahe, mga pagtitipong panlipunan, at iba pang mga aktibidad. Sa pangkalahatan, ang mga taong ganap na nabakunahan ay pinapayagan na magtipon sa loob kasama ng iba pang mga taong ganap na nabakunahan ng anumang edad. Maaari silang magbiyahe na domestic nang hindi na kailangang magpasuri bago o pagkatapos ng pagbibiyahe. Gayundin, hindi na sila kailangan magkuwarantina pagkatapos ng alinman sa domestic o internasyonal na pagbibiyahe. Mayroon pa ring iba pang mga paghihigpit at pagsasaalang-alang na maaaring mailapat sa mga taong ganap na nabakunahan. Mangyaring tingnan ang gabay ng CDC para sa karagdagang impormasyon.

Kapag kinakailangan pa rin ang pagkuwarantina o pagbubukod:

Ang mga indibidwal na ganap na nabakunahan na nakakaranas ng mga sintomas ng COVID-19 ay dapat pa ring sumunod sa pamantayang patnubay ng county para sa pagpapasuri at pagkuwarantina. Dapat silang magpasuri at magkuwarantina kaagad kung nakakaranas ng mga sintomas ng COVID-19. Kung nasuri silang positibo sa COVID-19, dapat nilang sundin ang pamantayang patnubay ng county para sa pagbubukod (magbukod ng 10 araw mula nang unang lumitaw ang mga sintomas, at 24 na oras na walang lagnat at pagbuti ng iba pang mga sintomas).

Ang mga indibidwal na hindi ganap na nabakunahan ay dapat magpatuloy na sumunod sa kasalukuyang patnubay sa pagpapasuri at pagkuwarantina ng County pagkatapos ng pagkakalantad sa isang taong nasuring may COVID-19. Kahit na ang kaso ng COVID-19 ay ganap na nabakunahan, ang kanilang mga nakasalamuha nang malapitan ay dapat sumunod pa rin sa pamantayang patnubay sa pagpapasuri at pagkuwarantina.

Mangyaring tingnan ng mga ganap na nabakunahang manggagawa sa healthcare ang seksyon sa itaas sa para sa partikular na patnubay sa lugar ng trabaho batay sa kanilang katayuan sa pagbabakuna.

*Ang mga ganap na nabakunahan na mga inpatient at residente sa mga lugar ng healthcare ay dapat magpatuloy sa pagsunod sa Patnubay sa pagkuwarantina ng CDPH para sa mga lugar ng healthcare pagkatapos ng pagkakalantad sa isang taong pinaghihinalaan o nakumpirmang may COVID-19; ang mga outpatient ay dapat maalagaan gamit ang naaangkop na Mga Pag-iingat na Batay sa Pagkakahawa.

Para sa karagdagang impormasyon, tingnan ang webpage ng CDC sa Mga Bakuna sa COVID-19.

Ang mga indibidwal na hindi ganap na nabakunahan ay dapat magpatuloy na sumunod sa kasalukuyang gabay ng County. Mangyaring tingnan ng mga tauhan sa healthcare ang Pamamahala ng Mga Pagkakalantad sa Mga Manggagawa sa Healthcare para sa partikular na patnubay sa lugar ng trabaho batay sa kanilang katayuan sa pagbabakuna.

At saka, wala nang bisa ang Mahigpit na Ipinapatupad na Direktiba sa Pagbibiyahe. Inirerekomenda na sundin ng mga ganap na nabakunahang indibidwal ang Patnubay ng CDC para sa domestic at internasyonal na pagbibiyahe. Sa pangkalahatan, para sa domestic na pagbibiyahe, ang mga ganap na nabakunahang indibidwal na walang mga sintomas ng COVID-19 ay hindi kailangang magpasuri bago o pagkatapos ng pagbibiyahe o magkuwarantina pagkatapos ng pagbibiyahe. Para sa pagbibiyaheng pang-internasyonal, ang mga ganap na nabakunahang indibidwal ay dapat sumunod sa mga rekomendasyon ng CDC at dapat kailangang magpasuri pa rin o maaaring kailangang magkuwarantina depende sa mga kinakailangan na ipinalabas ng awtoridad sa destinasyon.

Para sa mga indibidwal na hindi pa ganap na nabakunahan, dapat iwasan pa rin ang hindi mahalagang pagbibiyahe upang mabawasan ang panganib ng pagkalat ng virus. Ang mga manlalakbay na hindi pa nabakunahan ay dapat magpasuri pa rin bago at pagkatapos ng pagbibiyahe, at magkuwarantina pagkatapos ng pagbibiyahe, maliban kung nagbiyahe para sa mga mahahalagang layunin. Mangyaring tingnan ang Payo sa Pagbibiyahe ng CDPH  para sa detalyadong patnubay.

Bumalik sa I​taas ▲

Ano ang dapat kong gawin habang naghihintay ako ng mga resulta ng pagsusuri?

Kung kayo ay nakipagsalamuha ng malapitan sa isang taong may COVID-19 at wala kayong mga sintomas, sundin ang Mga Hakbang sa Pagkuwarentina habang ikaw ay naghihintay ng mga resulta ng inyong pagsusuri.

Kung hindi kayo nakipagsalamuha ng malapitan sa isang taong may COVID-19 at walang mga sintomas ng COVID-19, kailangan niyo lang maghintay nang inyong resulta ng pagsusuri. Hindi kayo kailangang sumunod sa mga Hakbang ng Pagbubukod o Pagkuwarantina.

Kung magkaroon kayo ng alinman sa mga sintomas ng COVID-19, at ang mga ito ay mga bagong sintomas na hindi niyo karaniwang nararanasan sa pang-araw-araw na buhay, sa gayon maaari kayong may COVID-19 at dapat kayong sumunod sa Mga Hakbang sa Pagbubukod sa Bahay.

Bumalik sa I​taas ▲

Sino ang isang nakipagsalamuha ng malapitan?

Ang isang nakasalamuha ng malapitan ay isang taong nasa loob ng 6 na talampakan ng nahawaang tao nang hindi bababa sa 15 na minuto sa anumang oras na nagsisimula 2 na araw bago ang nahawaang tao ay may mga sintomas o nasuring positibo. Kasama sa mga nakasalamuha ng malapitan ay ang mga taong may 15 na minuto na tuluy-tuloy na nakipagsalamuha sa nahawaang tao, pati na rin ang mga taong paulit-ulit na nakikipaghalubilo sa maiksing panahon sa nahawaang tao. Bilang karagdagan, habang ang mga panakip sa mukha ay nagbabawas ng posibilidad ng pagkalat ng COVID-19, walang silang epekto sa pagtukoy kung ang isang tao ay nakasalamuha ng malapitan at dapat magkuwarantina.

Bumalik sa I​taas ▲

Kailan ba itinuturing na nakakahawa ang isang taong may COVID-19?

Ang isang tao na nasuring positibo sa COVID-19 ay itinuturing na nakakahawa simula ng 48 oras bago nagsimula ang mga sintomas hanggang sa hindi bababa sa 10 araw pagkatapos magsimula ang sintomas AT hindi bababa sa 24 na oras pagkatapos ng paggaling ng lagnat nang hindi gumagamit ng mga gamot na nakakabawas ng lagnat (tulad ng Tylenol o ibuprofen) AT pagbuti ng anumang iba pang mga sintomas. Kung ang isang tao na nasuring positibo ay WALANG mga sintomas, ang taong iyon ay itinuturing na nakakahawa simula ng 48 oras bago nakolekta ang kanilang unang positibong pagsusuri hanggang 10 araw pagkatapos nakolekta ang kanilang unang positibong pagsusuri.

Bumalik sa I​taas ▲

Ano ang pagbubukod? Ano ang kuwarantina?

Ang parehong salita ay nangangahulugang manatili sa bahay, nang walang pakikipagsalamuha sa iba, para sa isang tiyak na tagal ng panahon upang maiwasan ang pagkalat ng sakit. Ang "pagbubukod" ay ginagamit para sa isang taong may positibong resulta ng pagsusuri at malamang na nakakahawa, at ang "kuwarantina" ay ginagamit kung ang isang tao ay nakipagsalamuha ng malapitan sa isang taong may positibong resulta ng pagsusuri at maaaring maging nakakahawa sa malapit na hinaharap.

Ang lahat na nagbubukod o nagkuwarantina ay dapat:

 • Manatili sa Bahay
 • Maghiwalay ng inyong sarili mula sa iba sa inyong tahanan
 • Huwag pumayag na magkaroon ng mga bisita
 • Huwag gumamit ng pampublikong transportasyon
 • Huwag maghanda o maghain ng pagkain sa iba
 • Kung hindi kayo ligtas na makapagbukod o makapagkuwarantina sa bahay, ipaalam sa miyembro ng Santa Clara County COVID Support Team kapag tumawag sila sa inyo. Magtatrabaho sila upang masuri ang inyong kwalipikasyon para sa pabahay, pagkain, o iba pang mga serbisyong pangsuporta.

Depende sa kung ikaw ay Nakabukod o Nakakuwarantina, may mga karagdagang gawain na dapat niyong gawin sa ibaba.

Bumalik sa I​taas ▲

Kailangan ko bang magkuwarantina pagkatapos bumiyahe?

Wala ng bisa ang Mahigpit na Ipinapatupad na Direktiba ng Pagbibiyahe. Inirerekomenda na sundin ng mga ganap na nabakunahang indibidwal ang Patnubay ng CDC para sa domestic at internasyonal na pagbibiyahe. Sa pangkalahatan para sa domestic na pagbibiyahe, ang mga ganap na nabakunahang indibidwal na walang mga sintomas ng COVID-19 ay hindi kailangang magpasuri bago o pagkatapos ng pagbibiyahe o mag-kuwarantina pagkatapos ng pagbibiyahe. Para sa pagbibiyaheng pang-internasyonal, ang mga ganap na nabakunahang indibidwal ay dapat sumunod sa mga rekomendasyon ng CDC at maaaring kailangang magpasuri pa rin o mag-kuwarantina depende sa mga kinakailangan na ipinalabas ng awtoridad sa destinasyon.

Para sa mga indibidwal na hindi pa ganap na nabakunahan, dapat iwasan pa rin ang hindi kinakailangang pagbibiyahe upang mabawasan ang panganib ng pagkakalat ng virus. Ang mga manlalakbay na hindi pa nabakunahan ay dapat magpasuri pa rin bago at pagkatapos ng pagbibiyahe, at magkuwarantina pagkatapos ng pagbibiyahe, maliban kung nagbiyahe para sa mga mahahalagang layunin. Mangyaring tingnan ang Payo sa Pagbibiyahe ng CDPH para sa detalyadong patnubay.

Bumalik sa I​taas ▲

Mga Hakbang sa Pagbubukod sa Bahay: Ano ang dapat kong gawin kung ako ay maging positibo o sinabihan na magbukod?

Kung kayo ay nasuring may COVID-19 o walang mga sintomas at naghihintay ng mga resulta ng pagsusuri sa COVID-19, dapat kayong sumunod sa Mga Hakbang sa Pagbubukod sa Bahay upang maiwasan ang pagkalat ng sakit. BAGO Nalalapat ang kinakailangang ito anuman ang katayuan sa pagbabakuna.

Manatili sa bahay hanggang kayo ay magaling na at hindi na nakakahawa

 • Karamihan sa mga taong may COVID-19 ay may banayad na sakit at maaaring gumaling sa bahay.
 • Maingat na subaybayan ang inyong mga sintomas at humingi ng pangangalagang medikal kung lumala ang mga sintomas. Lalong mahalaga na tawagan ang inyong doktor kung lumala ang inyong mga sintomas at kung kayo ay 60 na taong gulang o mas matanda o may kondisyon tulad ng sakit sa puso, baga, o bato, diyabetis, mataas na presyon ng dugo, o mahinang immune system. Ikaw ay nasa mas mataas na panganib na magkaroon ng mas malubhang karamdaman.
 • Huwag pumunta sa trabaho, sa paaralan, o sa mga pampublikong lugar.
 • Kung mayroon kayong mga sintomas, maaari kayong makisama sa iba pagkatapos:
  • 10 na araw mula nang unang lumitaw ang mga sintomas, AT
  • 24 na oras na walang lagnat (nang walang gamot na nakakabawas ng lagnat), AT
  • Pagbuti ng iba pang mga sintomas
 • Kung wala na kayong mga sintomas, maaari kayong makisama sa iba pagkatapos:
  • Lumipas ang 10 araw mula nang nakolekta ang inyong unang positibong pagsusuri

Maaari din ninyong gamitin itong Quarantine and Isolation Calculator* upang kumpirmahin kung kailan kayo maaaring umalis sa pagbubukod. (Mangyaring piliin ang opsyon na "Nasuri kayong positibo at may mga sintomas" O "Nasuri kayong positibo ngunit walang mga sintomas," depende kung mayroon kayong mga sintomas o wala.)

*Mangyaring tandaan, itong calculator ay pag-aari ng San Bernardino County. Hindi kinokontrol ng Santa Clara County ang impormasyong nakapaloob sa third-party na aplikasyon na ito, at hindi ito responsable para sa paggamit nito o maling paggamit nito. Mangyaring kumunsulta sa kasalukuyang patnubay ng county kapag ginagamit itong aplikasyon.

Mga Nakasalamuha ng Malapitan

 • Kung mayroon kayong isang kumpirmasyon sa pagsusuri o dyagnosis ng doktor ng COVID-19, lahat ng inyong mga nakasalamuha ng malapitan mula sa 48 na oras bago nagsimula ang inyong mga sintomas hanggang sa ikaw ay nagbukod ng inyong sarili ay dapat sumunod sa Mga Hakbang ng Pagkuwarantina sa Bahay. Mangyaring ibahagi ang pahinang ito sa kanila.
 • Upang humiling ng tulong sa pag-abiso sa inyong mga Nakasalamuha ng Malapitan na hindi isisiwalat ang inyong pagkakakilanlan sa kanila, mangyaring tumawag sa 408-970-2870.

Paano kung hindi kayo makapagbukod sa ibang tao?

 • Kung mayroon kayong COVID-19, ang sinumang magpapatuloy na makikipagsalamuha sa iyo ng malapitan kapag ikaw ay nagbubukod ay kailangang palawigin ang kanilang pagkuwarantina hanggang 10 na araw mula sa araw na matapos ang inyong pagbubukod. Maaari itong tumagal ng 20 na araw.

Bumalik sa I​taas ▲

Mga Hakbang sa Pagkuwarantina sa Bahay: Ano ang dapat kong gawin kung nalaman kong nakipagsalamuha ako ng malapitan sa isang kaso?

BAGO Kung nakumpleto na ninyo ang inyong pagpapabakuna sa COVID-19 at kayo ay isang nakipagsalamuha ng malapitan sa isang kaso ng COVID-19, hindi na kayong kailangang magkuwarantina kung wala kayong anumang COVID-19 na sintomas.

Ayon sa kahulugan ng CDC, ang mga tao ay itinuturing ganap na nabakunahan:

 • ≥14 na araw kasunod ng pagtanggap ng pangalawang dosis sa isang serye ng 2-dosis na bakuna (tulad ng Pfizer o Moderna), o
 • ≥14 na araw kasunod ng pagtanggap ng isang dosis ng solong-dosis na bakuna (tulad ng Johnson & Johnson)

Kapag kinakailangan pa rin ang pagkuwarantina o pagbubukod:

Ang mga indibidwal na ganap na nabakunahan na nakakaranas ng mga sintomas ng COVID-19 ay dapat pa ring sumunod sa Mga Pangkalahatang Alituntunin ng County sa Pagkuwarantina sa ibaba. Dapat silang magpasuri at magkuwarantina kaagad kung nakakaranas ng mga sintomas ng COVID-19. Kung nasuri silang positibo sa COVID-19, dapat nilang sundin ang pamantayan na gabay ng county para sa pagbubukod  (magbukod ng 10 araw mula nang unang lumitaw ang mga sintomas, at 24 na oras na walang lagnat at pagbuti ng iba pang mga sintomas).

Ang mga indibidwal na hindi pa ganap na nabakunahan ay dapat magpatuloy na sumunod sa Mga Pangkalahatang Alituntunin ng County sa Pagkuwarantina sa ibaba pagkatapos ng pagkakalantad sa isang taong pinaghihinalaan o kumpirmadong may COVID-19. Kahit na ang pinaghihinalaan o nakumpirmang kaso ay ganap na nabakunahan, ang kanilang mga nakasalamuha nang malapitan ay dapat sumunod pa rin sa mga pamantayang patnubay sa pagpapasuri at pagkuwarantina.

Mangyaring tingnan ng mga ganap na nabakunahang manggagawa sa healthcare ang seksyon sa itaas sa para sa partikular na patnubay sa lugar ng trabaho batay sa kanilang katayuan sa pagbabakuna.

*Ang mga ganap na nabakunahan na mga inpatient at residente sa mga lugar ng healthcare ay dapat magpatuloy sa pagsunod sa Patnubay sa pagkuwarantina ng CDPH para sa mga lugar ng healthcare pagkatapos ng pagkakalantad sa isang taong pinaghihinalaan o nakumpirmang may COVID-19; ang mga outpatient ay dapat maalagaan gamit ang naaangkop na Mga Pag-iingat na Batay sa Pagkakahawa. Para sa karagdagang impormasyon, tingnan ang webpage ng CDC sa .  

 

Pangkalahatang patnubay sa pag-kuwarantina ng County:

Kung nakatira kayo sa isang sambahayan na may kasama o nagkaroon ng nakipagsalamuha ng malapitan sa isang taong nasuring may COVID-19 (kasama ang pakikisalamuha mula sa 48 na oras bago mayroong anumang mga sintomas ang tao na iyon, hanggang sila ay nagbukod sa kanilang sarili) dapat kayong sumunod sa Mga Hakbang ng Pagkuwarantina sa Bahay sa ibaba. Maaaring tumagal ng hanggang 14 na araw upang magkasakit kung nahawaan kayo ng COVID-19. Dapat niyong subaybayan ang inyong sariling kalusugan sa oras na ito upang maiwasan ang pagpasa ng impeksyon sa ibang mga tao. Dapat kayong manatili sa bahay kahit na negatibo ang mga resulta ng pagsusuri at magpatuloy na magkuwarantina para sa buong 10 na araw na panahon at ipagpatuloy ang pagsubaybay para sa mga sintomas sa buong 14 na araw.

Maaari niyong gamitin ang Quarantine and Isolation Calculator upang kumpirmahin kung kailan kayo maaaring umalis sa pagkuwarantina. Mangyaring tiyaking piliin ang opsyon para sa "Nakilala kayo bilang isang nakipagsalamuha ng malapitan."

Manatili sa bahay dahil maaari kayo maging nakakahawa

 • Kung hindi niyo maiiwasan ang pakikipagsalamuha ng malapitan sa taong may COVID-19, dapat kayong magpatuloy na manatili sa pagkuwarantina para sa buong 10 na araw. Magsisimula ang pagkuwarantina kapag nagsimula ang panahon ng pagbubukod ng kaso at magtatapos ng 10 na araw pagkatapos ng panahon ng pagbubukod ng kaso. Maaaring mangahulugan ito na kailangang magkuwarantina ng 20 na araw.
 • Dapat kayong magpasuri sa ika-6 na Araw o mas matagal mula sa huling pagkakalantad sa taong may COVID-19 kung wala kayong mga sintomas (at kaagad kung mayroon kayong mga sintomas). Ang nakipagsalamuha ng malapitan na walang mga sintomas ay maaaring huminto sa pagkuwarantina pagkatapos ng ika-10 na Araw mula sa huling pagkakalantad ngunit dapat magpatuloy ng pagsubaybay para sa mga sintomas sa buong 14 na araw.​ Kung sa anumang kadahilanan, nagpasuri kayo nang mas maaga ng 6 na araw mula sa huling oras na nakipagsalamuha kayo ng malapitan sa isang nakumpirmang kaso, dapat kayong magpasuri muli patungo sa pagtatapos ng inyong panahon ng pagkuwarantina.Mangyaring basahin ang impormasyon sa pagpapasuri dito.
 • Ang mga nakipagsalamuha ng malapitan na nagkaroon ng mga sintomas bago sa ika-10 na araw, ngunit nasuring negatibo ay dapat manatili sa pagkuwarantina nang hindi bababa sa 10 na araw AT hanggang 24 na oras pagkatapos ng paggaling ng lagnat at pagbuti ng iba pang mga sintomas, alinman ang mas matagal. Ang mga nakipagsalamuha ng malapitan na nagkaroon ng mga sintomas sa pagitan ng ika-11 – 14 na araw ngunit nasuring negatibo ay dapat manatili sa pagkuwarantina hanggang 24 na oras pagkatapos ng paggaling ng lagnat at pagbuti ng iba pang mga sintomas.
 • Ang pangkalahatang patnubay sa pagkuwarantina sa itaas ay nalalapat sa mga manggagawa sa healthcare (HCW) sa ilalim ng normal na pangyayari, at ang mga HCW na mayroong regular na pagkakalantad sa lugar ng trabaho na hindi mataas ang panganib ay dapat magpatuloy na sumunod sa patnubay ng kanilang employer para sa pagbabalik sa trabaho.

Paano kung nagkaroon kayo ng mga sintomas?

 • Kung nagkaroon kayo ng alinman sa mga sintomas ng COVID dapat niyong sundin ang mga Hakbang sa Pagbubukod sa Bahay.
 • Magpasuri sa lalong madaling panahon. Mga Mapagkukunan sa Pagpapasuri
 • Subaybayan ng mabuti ang inyong mga sintomas at humingi ng pangangalagang medikal kung malubha ang inyong mga sintomas o lumala ang mga sintomas, lalo na kung kayo ay nasa mas mataas na panganib ng malubhang sakit.

Aling mga grupo ang maaaring kailangang sumunod sa iba't ibang mga tagubilin sa pagkuwarantina?

Kung kayo ay nasa isa sa mga sumusunod na sektor (Mga Departamento ng Bumbero; Law Enforcement and Community Corrections; 9-1-1 Dispatch; Healthcare Delivery) at ang pagsunod sa patnubay sa pagbubukod at pagkuwarantina ng Departamento ng Pampublikong Pangkalusugan ay magkokompromiso ng inyong pagpapatuloy ng serbisyo, dapat niyong repasuhin ang seksyon sa ibaba sa Patnubay sa Pagkuwarantina sa COVID-19 para sa mga Manggagawa sa Healthcare sa Panahon na may Kritikal na Kakulangan sa Bilang ng Kawani at makipag-ugnayan sa inyong employer para sa karagdagang patnubay.

Bumalik sa I​taas ▲

Patnubay sa Pagkuwarantina sa COVID-19 para sa mga Manggagawa sa Healthcare

Ganap na Nabakunahan na Mga Manggagawa sa Healthcare

Dapat sundin ng mga ganap na nabakunahang Healthcare Workers (HCWs) ang Patnubay ng CDC para sa mga lokasyon ng healthcare, pati na rin ang patnubay ng kanilang employer. Ang ganap na nabakunahan ay tinukoy bilang: ≥14 araw kasunod ng pagtanggap ng pangalawang dosis sa isang serye na 2 dosis, o ≥14 na araw kasunod ng pagtanggap ng isang dosis ng solong-dosis na bakuna. Sa pangkalahatan, ang ganap na nabakunahan na mga HCW na walang mga sintomas ay hindi kailangang magbukod mula sa trabaho o magkuwarantina pagkatapos ng isang mataas na panganib na pagkakalantad. Maaaring mailapat ang ilang mga pagbubukod. Ang pagbubukod sa trabaho ay maaari pa ring isaalang-alang para sa mga nalantad na HCW na mayroong mga immunocompromising na kondisyon. Ang mga ganap na nabakunahan na HCW na nasuring positibo sa COVID-19 ay kinakailangan pa ring magbukod alinsunod sa pamantayan na gabay ng county para sa pagbubukod  (magbukod ng 10 araw mula nang unang lumitaw ang mga sintomas, at 24 na oras na walang lagnat at pagbuti ng iba pang mga sintomas). Ang mga HCW na nagbiyahe ay dapat sumunod sa mga rekomendasyon at kinakailangan sa pagbibiyahe ng CDC, kabilang ang mga paghihigpit mula sa trabaho, kapag inirerekomenda para sa sinumang manlalakbay. Ang mga HCW na nagtatrabaho sa mga lugar ng pagtitipon (hal. mga pasilidad na long-term care) ay dapat na mangyaring sumangguni sa Sulat sa Lahat ng mga Pasilidad ng CDPH na may petsang Marso 23, 2021.

 

Hindi nabakunahan o Bahagyang Nabakunahan na Mga Manggagawa sa Healthcare

Ang mga hindi nabakunahan o bahagyang nabakunahan na mga HCW ay dapat magpatuloy na sumunod sa patnubay ng CDC para sa Potensyal na Pagkakalantad sa Trabaho, pati na rin ang Sulat sa Lahat ng mga Pasilidad ng CDPH na may petsang Marso 23, 2021, na nagbibigay ng patnubay para sa mga HCW batay sa katayuan sa pagbabakuna.

Mga Estratehiya sa Pagpapagaan Sa Panahon ng Kritikal na Kakulangan ng mga Tauhan

Mga HCW na hindi ganap na nabakunahan pagkatapos nakaranas ng isang mas mataas na panganib sa pagkakalantad sa lugar ng trabaho o nakilala bilang isang nakipagsalamuha ng malapitan sa komunidad ay dapat na patuloy na sundin ang gabay ng County para sa pag-kuwarantina. Gayunpaman, sa mga oras ng kritikal na kakulangan sa kawani, inirerekumenda na sundin ng mga pasilidad ng healthcare ang Mga diskarte sa pagpapagaan ng kakulangan ng tauhan ng CDC at patnubay sa Potensyal na Pagkakalantad sa Trabaho, pati na rin ang patnubay ng CDPH. Sa pangkalahatan, upang mabawasan ang kakulangan sa kritikal na kawani, ang mga walang sintomas na mga HCW na hindi ganap na nabakunahan ay maaaring bumalik sa trabaho pagkatapos ng ika-7 na Araw mula sa petsa ng huling pagkakalantad kung nakatanggap sila ng negatibong resulta ng pagsusuri na PCR mula sa ispesimen na nakolekta pagkatapos ng ika-5 na Araw. Tingnan ang Sulat sa Lahat ng mga Pasilidad ng CDPH para sa karagdagang impormasyon.

Ang mga sumusunod na rekomendasyon ay maaari ring isaalang-alang para sa mga HCW na hindi pa ganap na nabakunahan, sa konteksto ng pagbabalik nila sa trabaho sa panahon ng kanilang pag-kuwarantina upang mapagaan ang kritikal na kakulangan sa mga tauhan. 

 • Ang HCW ay nananatiling walang mga sintomas.
 • Sumasailalim ang HCW sa sumusunod na paraan ng pagpapasuri:
  • Ang isang pagsusuri sa COVID-19 ay ginawa kaagad nang malaman ang kanilang pagkakalantad at negatibo ang resulta ng pagsusuri.
  • Ang HCW ay hindi maaaring magtrabaho hanggang may resulta ang paunang pagsusuri na ito sa COVID-19.
  • Pagkatapos nito, sa natitirang panahon ng kuwarantina, ang katayuan ng HCW sa COVID-19 ay dapat susubaybayan kabilang ang pang-araw-araw na mga rapid antigen na pagsusuri o mga pagsusuring RT-PCR bawat 3 na araw. Ang uri at kadalasan ng pagsusuri ay depende sa kakayahan at mga iskedyul ng pagpapasuri ng pasilidad.
 • Ang HCW ay nagsusuot ng isang N95 respirator at lahat ng iba pang kinakailangang PPE sa lahat ng oras habang nasa trabaho sa panahon ng kuwarantina.
 • Ang HCW ay hindi kumakain, umiinom, o magtanggal ng panakip sa mukha kapag kasama ang iba sa anumang oras, kahit na nagdidistansya sa ibang tao.
 • Patuloy na sinusubaybayan ng HCW ang mga sintomas ng COVID-19 araw-araw. Kung nagkaroon ng mga sintomas ang HCW, dapat umalis ang HCW sa trabaho, makipag-ugnayan sa kanilang tagapamahala/kalusugan ng empleyado, at magpasuri.
 • Minamaximize ng HCW ang pagdistansya sa ibang tao (kahit na lampas sa 6 na talampakan) saanman posible sa parehong mga pasyente at katrabaho, at pinapanatili ang mahusay na kalinisan sa kamay sa lahat ng oras.
 • Ang HCW ay hindi nagtatrabaho sa mga pasyente o indibidwal na severely immunocompromised (hal., may kanser, organ transplant).
 • Ang mga tungkulin sa trabaho ng HCW ay itinalaga sa isang paraan na binabawasan ang bilang ng iba't ibang mga pasyente na inalagaan ng HCW.
 • Ang HCW ay sumasailalim pa rin sa pagkuwarantina sa bahay sa loob ng 10 na araw pagkatapos ng huling pagkakalantad maliban sa pagpasok sa trabaho. Ang HCW ay hindi dapat sumakay ng carpool, taxi, o rideshare.

Inirerekomenda din ng Departamento ng Pampublikong Pangkalusugan ang pagpapasusuri para sa mga sumusunod na grupo ng mga tao kahit na wala silang mga sintomas:

 • Ang sinumang manggagawa sa frontline o sa healthcare na regular na nakikipaghalubilo sa mga miyembro ng publiko at hindi makapagpanatili ng pagdistansya sa ibang tao sa trabaho ay dapat na magpasuri isang beses kada buwan.
 • Maaaring kabilang dito ang mga nagtatrabaho sa healthcare, mga homeless shelter, kulungan at iba pang mga custodial setting, mga food bank, pagtugon sa kaligtasan/emergency ng publiko, serbisyo sa pagkain, grocery, konstruksyon, delivery, janitorial, pagbiyahe, o gawaing panlipunan, bukod sa iba pang mga trabaho.

Hindi kabilang dito ang mga may kakayahang mapanatili ang pagdistansya sa ibang tao habang nasa trabaho, tulad ng mga mahalagang manggagawa na nagtatrabaho sa isang back office.

Ang sinumang tao na nagtatrabaho sa isang pasilidad ng skilled nursing ay dapat na magpasuri tuwing dalawang linggo.

Upang makahanap ng karagdagang impormasyon tungkol sa kung sino ang dapat magpasuri at upang makahanap ng mga lokasyon ng pagpapasuri, bisitahin ang www.sccfreetest.org.

Bumalik sa I​taas ▲

Pagbabalik sa Trabaho at Paaralan

PDF:  | Ingles | Intsik | Espanyol | Vietnamese | Tagalog |

Kung nakumpleto niyo na ang panahon ng inyong pagbubukod at pagkuwarantina tulad nang sinabi sa inyo nang Departamento ng Pampublikong Pangkalusugan, maaaring hindi na kayo maituturing na nakakahawa o nasa mataas na panganib para sa impeksyon. Ang Departamento ng Pampublikong Pangkalusugan ay hindi nagbibigay ng mga Return to Work o Work Excuse Letter para sa mga empleyado o employer o mga School Excuse Letter para sa mga estudyante. Maaari kayong magdownload at mag-print ng sulat na ito na nagpapakita ng patunay na maaari kayong bumalik sa trabaho o paaralan kung natugunan niyo ang mga pamantayan na nasa sulat at ang inyong employer o paaralan ay hindi dapat humiling ng patunay ng isang negatibong pagsusuri.

Kung ang inyong employer ay nangangailangan ng inyong pagbalik sa trabaho bago sa katapusan ng Patnubay ng Pagbubukod o Patnubay ng Pagkuwarantina na ibinigay ng inyong healthcare provider at ng Departamento ng Pampublikong Pangkalusugan ng County, mangyaring makipag-ugnayan para sa libreng ligal na payo ng Office of Labor Standards Enforcement sa 1-866-870-7725 o bisitahin ang www.sccfairworkplace.org upang maghain ng reklamo. Ang mga abogado sa Legal Advice Line ay hindi mga kawani ng County, at ang payo ay magagamit sa Ingles, Espanyol, Vietnamese, Intsik at Tagalog.

Bumalik sa I​taas ▲

Kung ako ay may COVID-19, maaari pa ba akong magpasuso sa aking anak?

Ang pagpapasuso ay napag-alaman na may maraming benepisyo sa parehong mga sanggol at mga magulang na nagpapasuso, ngunit dahil sa karamihan ng mga pangyayari ng pagpapasuso ay nangangailangan sa magulang at anak na magkalapit na mas mababa sa 6 na talampakan, kung ang isang magulang ay may COVID-19, mayroong malaking panganib na kumalat ang COVID- 19 mula sa magulang patungo sa sanggol.

Ang desisyon kung magpapasuso ay kumplikado at personal, at mayroong mga pagpipilian upang mabawasan ang panganib ng COVID para sa sanggol habang patuloy na nagsususo:

 • Ang magulang ay maaaring pumili na magpatuloy sa pagpapasuso sa panahon na sila ay nakakahawa ng COVID-19 at mabawasan ang panganib sa sanggol sa pamamagitan ng patuloy na pagsusuot ng panakip sa mukha, madalas na paglinis ng kamay bago at pagkatapos ng pagpapasuso, at bawasan ang kabuuang oras na nasa loob ng 6 na talampakan ng sanggol kung maaari.
 • Ang magulang na nagpapasuso ay maaaring pumili na mag-pump at ibang tao ang magpapainom sa sanggol gamit ang bote na may gatas mula sa suso ng ina sa panahon na inatasan na magbukod ang magulang na positibo sa COVID. Ang kalinisan sa kamay at pagsunod sa mga tagubilin sa paglilinis ng mga parte ng pump, mga bote, at iba pang mga kagamitan sa pagpapainom sa sanggol ay mas lalong makapagpabawas ng panganib.
 • Ang isa pang opsyon ay ang pag-pump upang mapanatili ang daloy ng gatas sa panahon na inatasan ang magulang na positibo sa COVID na magbukod at ibang tao ang magbigay ng pormula na nasa bote sa sanggol ("pump and dump.")
 • Panghuli, ang isang magulang ay maaaring pumili na ihinto ang pagpapasuso sa panahon na sila ay nagbubukod para sa COVID-19 upang mabawasan ang panganib ng pagkalat ng COVID-19, kahit na hindi sila makapagpasuso pagkatapos ng pagbubukod.

Ilang mga karagdagang pagsasaalang-alang para sa pagpapasuso kapag ang magulang ay nasuring may COVID-19:

 • Ang mga sanggol at bata sa pangkalahatan ay nagpakita na may mas malumanay na karamdaman kapag may sakit na COVID-19 at may pinakamababang panganib na mamatay sa anumang pangkat ng edad.
 • WALANG katibayan na ang gatas ng pagpapasuso mismo ay maaaring maghatid ng COVID-19.
 • Ang mga maskara at panakip sa mukha ay nagpakita na makabuluhang nakakabawas ng mga patak ng paghinga

Makipag-usap sa doktor, nars, o sa isang lactation consultant kung mayroon kayong mga partikular na katanungan tungkol sa inyong mga kalagayan at pagpapasuso sa panahon ng impeksyon ng COVID-19.

Bumalik sa I​taas ▲

Programang Pangsuporta sa Pagbubukod & Pagkuwarantina

Ang COVID-19 Support Team ng Santa Clara County ay nagbibigay ng mga mapagkukunan sa mga residente ng County na nasuring positibo sa COVID-19 o natukoy bilang mga nakipagsalamuha sa isang positibong kaso upang sila ay ligtas na makapagbukod o makapagkuwarantina. Para sa karagdagang impormasyon mangyaring bisitahin ang aming site ng Programang Pangsuporta sa Pagbubukod & Pagkuwarantina.

Bumalik sa I​taas ▲

Mga Tawag para sa Pagsubaybay ng Nakipagsalamuha - Ano ang Aasahan

Answer the call illustration

Bilang isang komunidad, kailangan nang bawat isa sa atin na gawin ang ating bahagi upang mapabagal ang pagkalat at mapanatiling malusog ang ating komunidad.

Masyadong importante ang inyong privacy sa amin, at ang anumang impormasyon na inyong ibibigay ay gagamitin lamang ng Departamento ng Pampublikong Pangkalusugan upang matiyak ang kalusugan at kaligtasan ng ating komunidad. Hindi hihilingin sa inyo ang inyong numero ng social security, impormasyong pinansyal, o katayuan sa imigrasyon.

Bumalik sa I​taas ▲

Ano ang mangyayari kapag tumawag sa akin ang isang tagapagsubaybay ng nakipagsalamuha?

Maaari kayong makatanggap ng isang text at pagkatapos ay isang tawag mula sa 916-262-7553 na may pagkakakilanlan ng tumatawag bilang "CA COVID TEAM." Ito ang aming COVID Support Team ng County ng Santa Clara COVID na nagsisikap na tumawag sa inyo. Maaari kayong makatulong na protektahan ang inyong pamilya at mga kaibigan sa pamamagitan ng pagsagot ng tawag.

Ang layunin ng tawag ay tiyaking mayroon kayo ng lahat na inyong kailangan upang ligtas na manatili sa bahay at maiwasan ang pagkakalantad sa iba.

Kung nasuri kayong positibo, kukumpirmahin ng aming COVID Support Team ang inyong pagkakakilanlan, tatanungin kayo kung ano ang inyong nararamdaman, at magtatanong ng ilang pangunahing mga katanungan upang matulungan kaming malaman ang inyong kaso.  Hihilingin namin sa inyo na isipin ninyo kung nasaan kayo sa 48 oras bago nagsimula ang inyong mga sintomas hanggang sa ngayon. Kung wala kayong mga sintomas, hihilingin namin sa inyo na isiping bumalik sa 48 na oras bago kung kailan nakuha ang inyong positibong pagsusuri hanggang sa ngayon. Tatanungin namin tungkol sa mga taong nakasalamuha niyo ng malapitan na maaaring nalantad.Ipapaalam namin ang sinumang maaaring nalantad na sila ay nalantad, habang ginagawa namin ang lahat ng aming makakaya upang mapanatili na protektado ang inyong pagkakakilanlan.

Kung nakipagsalamuha kayo ng malapitan sa isang tao sa panahon na sila ay nakakahawa, ang aming COVID Support Team ay magpapatunay ng inyong pagkakakilanlan at magbibigay-alam sa inyo na nalantad kayo sa COVID-19. Magbibigay kami ng impormasyon tungkol sa kailan nangyari ang pagkakalantad ngunit hindi paano o sa kanino, upang maprotektahan namin ang pagkakakilanlan ng taong may sakit. Sasagutin namin ang inyong mga katanungan at papayuhan na kayo ay magpasuri sa COVID-19.

Upang matigil ang pagkalat ng virus sa loob ng inyong komunidad, ang pinakamahalagang bagay na maaari ninyong gawin ay sagutin ang aming tawag at manatili sa bahay kung inatasan na gawin ito, dahil nasuri kayong positibo at kasalukuyang nakakahawa o dahil nalantad kayo at maaaring nakakahawa o maging nakakahawa sa lalong madaling panahon. Narito ang aming mga tagapagsubaybay ng mga nakipagsalamuha upang matulungan kayong manatiling ligtas sa bahay at makikipag-usap sa inyo tungkol sa anumang tulong na kailangan ninyo upang manatili sa bahay para sa tagal ng panahon na inirerekumenda namin.

Bumalik sa Itaas ▲

Paano ko malalaman kung tunay o isang panloloko ang tawag?

Ang tawag na matatanggap ninyo ay magmumula sa 916-262-7553, na may lokasyon bilang Sacramento. Sasabihin ng Caller ID na ito ay CA COVID Team na tumatawag sa inyo. Kapag nakausap namin kayo, sasabihin namin na tumatawag kami mula sa Santa Clara County at papatunayan ang inyong pagkakakilanlan sa pamamagitan ng pagtatanong sa inyong kaarawan. Kailangan namin magtanong kung saan saan kayo nagpunta at sino ang mga taong nakasalamuha ninyo. 

Ang COVID Support Team ng Santa Clara County ay hindi kailanman hihiling sa inyo ng:

 • impormasyon ng bangko, credit card, o sa pananalapi;
 • pera, mga kard ng regalo, o paglilipat ng pera;
 • Mga numero ng Social Security; o
 • katayuan sa imigrasyon.

Kung nais ninyong suriin nang dalawang beses na ang COVID Support Team ng Santa Clara County ang tumatawag sa inyo, maaari kayong mag-hangup at tumawag sa amin sa 916-262-7553 upang mapatunayan na kami ang tumatawag. Kung tinatawagan ninyo ang numero na ginagamit namin upang tumawag sa inyo, ikokonekta kayo sa tagapagsubaybay ng nakipag-ugnay na itinalaga upang tumawag sa inyo. Maaari din kayong tumawag sa 408-970-2870 upang mapatunayan na tinatawagan kayo ng Departamento ng Pampublikong Pangkalusugan.

Bumalik sa I​taas ▲

©2021 County of Santa Clara. All rights reserved.