Mga Negosyo at Lugar ng Trabaho

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​Huling pag-update ng nilalaman:  5/18/2021​​​​​​​

 

​​​​​​​Portal ng Pag-uulat ng Kaso sa Lugar ng Trabaho at ng Nakipagsalamuha

UPDATE: Noong Mayo 18, 2021, ang Departamento ng Pampublikong Pangkalusugan ng California ay naglabas ng isang bagong kautusan na nagtataguyod ng nakatuon na mga pamamaraan sa kaligtasan na idinisenyo upang mabawasan ang pagkalat ng COVID-19 at inihayag na ang Santa Clara County ay papasok sa Dilaw na Antas ng Plano ng Estado para sa Mas Ligtas na Ekonomiya. Ang bagong kautusan ng pangkalusugan at paglipat sa Dilaw na Antas ay parehong magiging epektibo sa Mayo 19, 2021. Marami sa mga nakaraang paghihigpit ay hindi na kailangan dahil mayroon ng pagtaas ng bilang at paglaganap ng pagbabakuna at may mga kakaunting kaso ng COVID-19 sa komunidad. Gayunpaman, kritikal na mabakunahan ang mas maraming tao at ang mga hindi nabakunahang tao ay magpatuloy na gumawa ng mga naaangkop na mga pamamaraan sa kaligtasan. Hinihimok ng Opisyal ng Pangkalusugan ng County ang mga negosyo, entidad, at residente na magpatuloy sa pag-iingat kahit na ang ilang mga paghihigpit ay tinanggal =. Bilang karagdagan, malakas na hinihimok ng Opisyal ng Pangkalusugan ng County na magpabakuna ang lahat ng mga kwalipikadong residente.

Ang mga sumusunod na dokumento ay maaaring repasuhin para sa karagdagang impormasyon at mga pag-update.

Ang mga sumusunod na dokumento ay ang mga Mahigpit na Ipinapatupad na Direktiba ng Opisyal ng Pangkalusugan na tumutukoy ng mga kinakailangan para sa mga negosyo at aktibidad:

Ano ang Kahulugan ng Mayo 18 na Kautusan sa Mga Negosyo?

Ang Kautusan ng Opisyal ng Pangkalusugan, na inilabas noong Mayo 18, 2021, na nagtatatag ng mga nakatuon na pamamaraan sa kaligtasan na idinisenyo upang mabawasan ang pagkalat ng COVID-19. Marami sa mga nakaraang paghihigpit ay hindi na kailangan dahil mayroong pagtaas at paglaganap ng pagbabakuna at mas kaunting mga kaso ng COVID-19 sa komunidad. Gayunpaman, kritikal na mas maraming tao ang mabakunahan at ang mga taong hindi pa nabakunahan ay patuloy na nagsasagawa ng mga naaangkop na pamamaraan sa kaligtasan. Samakatuwid, ang bagong Kautusan ay nangangailangan sa mga employer na tukuyin kung sino sa lugar ng trabaho ang ganap na nabakunahan upang sumunod sa kasalukuyan at inaasahang mga panuntunan ng County at Estado na nauugnay sa kaligtasan sa COVID-19 sa lugar ng trabaho. Ang lahat mga negosyo ngayon ay pinapayagan na magbukas, ngunit dapat silang sumunod sa mga partikular na panuntunan ng County at Estado na idinisenyo upang mabawasan ang panganib ng pagkalat ng COVID-19 at panatilihing ligtas ang parehong mga manggagawa at customer.

Bumalik sa Itaas ▲

Mga Kinakailangan para sa Pagpatakbo

Mga Kinakailangan para sa Lahat ng mga Negosyo

Sa ilalim ng mga Kautusan ng Opisyal ng Pangkalusugan ng Estado at ng County, ang mga negosyo ay dapat sumunod sa mga importanteng kinakailangan na idinisenyo upang mabawasan ang panganib ng pagkalat ng COVID-19. Narito ang mga kinakailangan na nalalapat sa mga negosyo sa komunidad:

Mga Panakip sa Mukha: Ang lahat ng mga negosyo ay dapat mangailangan sa mga empleyado at customer na magsuot ng panakip sa mukha alinsunod sa Mahigpit na Ipinapatupad na Direktiba sa Paggamit ng Mga Panakip sa Mukha.

Mga limitasyon sa kapasidad: Ang ilang mga negosyo ay napapailalim sa mga limitasyon sa kapasidad na ipinalabas ng Estado na nauugnay sa COVID-19 at dapat limitahan ang bilang ng mga tao na nasa loob ng kanilang mga pasilidad sa isang tiyak na porsyento ng kanilang karaniwang pinakamataas na bilang ng mga tao sa loob. Kung ang isang industriya o aktibidad ay may naaangkop na limitasyon sa kapasidad, ang limitasyon sa kapasidad na iyon ay matatagpuan sa pahina ng gabay sa industriya ng Estado, sa dokumento ng patnubay na partikular sa industriya o aktibidad ng Estado, o sa Tsart ng mga Antas ng Aktibidad at Negosyo ng Estado. Mangyaring tiyaking suriin ang lahat ng naaangkop na patnubay o regulasyon ng Estado upang matukoy ang anumang naaangkop na mga limitasyon sa kapasidad para sa inyong industriya o aktibidad.

Mga Kinakailangan na Partikular sa Industriya: Dapat sundin ng mga negosyo ang anumang patnubay na partikular sa industriya mula sa Estado.

Pagtiyak ng Katayuan sa Pagbabakuna: Dapat tiyakin ng mga entidad ng negosyo ang katayuan sa pagbabakuna ng lahat ng mga tauhan (kabilang ang mga empleyado, kontratista, at mga boluntaryo) na kasalukuyan o magtatrabaho sa isang pasilidad o lugar ng trabaho sa county at dapat sumunod sa mga panuntunan para sa mga tauhang hindi ganap na nabakunahan, tulad ng kinakailangan sa Mayo 18 na Kautusan at sa Mahigpit na Ipinapatupad ng Direktiba sa Mga Hindi Nabakunahang Tauhan. (Tingnan ang Mga FAQ ng "Pagtiyak ng Katayuan sa Pagbabakuna" para sa karagdagang impormasyon tungkol sa mga kinakailangan para sa mga negosyo upang matiyak ang katayuan sa pagbabakuna ng kanilang mga empleyado.)

Pag-uulat ng mga Kaso ng COVID-19 sa Pampublikong Pangkalusugan: Dapat mag-alerto ang mga negosyo sa Departamento ng Pampublikong Pangkalusugan kung ang mga manggagawa ay nasuring positibo sa COVID-19, at tiyakin na mag-alerto ang mga manggagawa sa kanilang mga employer kung sila ay nasa trabaho habang nakakahawa.

TANDAAN: Bilang karagdagan sa Kautusan ng Opisyal ng Pangkalusugan ng County, ang mga negosyo ay dapat sumunod sa Plano para sa Mas Ligtas na Ekonomiya ng Estado at anumang iba pang naaangkop na mga batas at patnubay ng Estado. Kung mayroong anumang mga pagkakaiba sa mga naaangkop na kinakailangan sa pampublikong pangkalusugan, nalalapat ang mas mahigpit na kinakailangan. Dapat kumpirmahin ng mga may-ari ng negosyo na sila ay sumusunod sa parehong mga kinakailangan sa pampublikong pangkalusugan ng County at ng Estado.

Mga Mahigpit na Ipinapatupad na Direktiba ng Opisyal ng Pangkalusugan

Dapat sumunod ang lahat ng negosyo sa mga pinakabagong bersyon ng Mga Mahigpit na Ipinapatupad na Direktiba ng Opisyal ng Pangkalusugan ng County:

I-maximize ang mga Panlabas na Operasyon 

Kahit na hindi mahigpit na ipinapatupad, mariing inirerekumenda ng Opisyal ng Pangkalusugan na ilipat ng lahat ng mga negosyo ang karamihan sa mga operasyon sa labas hangga't maaari. Ang mga panlabas na aktibidad ay nagpapakita ng mas mababang panganib ng pagkalat ng COVID-19 dahil mayroong mas mahusay na daloy ng hangin at karaniwang mas malaki ang espasyo upang kumalat sa labas.

Bumalik sa Itaas ▲

Patnubay para sa Ligtas na Operasyon

Ang mga negosyo sa Santa Clara County ay may pananagutan sa paggawa ng mga hakbang upang maprotektahan ang kalusugan ng kanilang mga manggagawa at customer sa pamamagitan ng pagbawas ng pakikipagsalamuha nang malapitan sa pagitan ng mga tao at pagpapanatili ng malinis na kapaligiran sa trabaho. Bilang karagdagan sa mga kinakailangan na tinukoy sa Kautusan at ipinaliwanag sa webpage ng Mga Kinakailangan para sa Pagpatakbo, mariing inirerekomenda ng Opisyal ng Pangkalusugan ng County ang pagsunod ng mga sumusunod na pamamaraan para sa ligtas na operasyon.

Sa ilalim ng Kautusan ng Opisyal ng Pangkalusugan, ang mga employer ay ligal na kinakailangan na magsumite ng impormasyon tungkol sa nakumpirmang positibong (mga) kaso at mga nakipagsalamuha nang malapitan sa loob ng 24 na oras pagkatapos malaman ng employer ang (mga) positibong kaso. Sundin ang mga tagubilin tulad ng nakabalangkas sa seksyong "Ano ang Gagawin Kapag May Nasuring Positibo sa COVID-19 sa Lugar ng Trabaho". Magagamit din ang impormasyong ito bilang isang downloadable na PDF.

Ano ang mangyayari sa impormasyon ng kaso pagkatapos na isumite ito sa County:

Ang Departamento ng Pampublikong Pangkalusugan ay gumagamit ng impormasyon ng naiulat na kaso at ng nakipagsalamuha upang masubaybayan ang COVID-19 sa County at upang makipag-ugnayan sa mga natukoy na mga nakipagsalamuha nang malapitan upang matiyak na sila ay sumusunod sa mga rekomendasyon sa pagkuwarantina at sa pagpapasuri. Bilang karagdagan, sinusuri ng Departamento ng Pampublikong Pangkalusugan ang data upang makita ang mga kumpol sa mga lugar ng trabaho sa County upang matukoy kung naaangkop ang karagdagang pagpapasuri at/o pagsuporta ng Departamento ng Pampublikong Pangkalusugan. Ang napapanahon at kumpletong pag-uulat ng mga kaso at nakipagsalamuha nangg malapitan ay ligal na kinakailangan at mahalaga upang maprotektahan kayo, ang inyong mga manggagawa, at ang publiko mula sa COVID-19.

At saka, ang batas ng estado, AB 685, ay nangangailangan sa mga employer na iulat ang mga pagsiklab ng COVID-19 sa mga lokal na departamento ng pangkalusugan. Tinutukoy ng batas na ito ang uri ng data na dapat iulat. Pagkatapos ay inuulat ng mga lokal na departamento ng pangkalusugan ang data na iyon sa Departamento ng Pampublikong Pangkalusugan ng California (CDPH). Ang batas na ito ay nangangailangan sa CDPH na mag-post ng impormasyon tungkol sa mga pagsiklab sa lugar ng trabaho ayon sa industriya sa kanilang website na maaaring ma-access sa link na ito Data ng Pagsiklab ng COVID-19.

Bumalik sa Itaas ▲

Patnubay para sa breakroom ng empleyado (na-update noong Marso 2, 2021)

Ang pagkain sa loob ng breakroom ay isa sa mga aktibidad na may pinakamataas na panganib sa panahon ng pandemyang ito dahil ang mga breakroom ay karaniwang maliit na may mahinang bentilasyon, at dapat tanggalin ang mga panakip sa mukha kapag kumakain. Ang paggamit ng mga breakroom ng empleyado ay napatunayan na isa sa mga pinaka-karaniwang sanhi ng pagkalat ng COVID-19 sa lugar ng trabaho, at ang pagkain sa loob kasama ang iba pang tao ay hindi ligtas sa ngayon.

Samakatuwid, mariing inirerekumenda ng Opisyal ng Pangkalusugan na ang lahat ng mga panloob na breakroom sa lugar ng trabaho ay mananatiling sarado maliban sa paggamit ng mga kagamitan tulad ng mga coffee maker, refrigerator, o microwave, o para solong magamit ng mga empleyado para sa iba pang mga pangangailangan na inilaan ng batas tulad ng lactation. Hindi inirerekumenda ng Opisyal ng Pangkalusugan ang pag-inom, pagpahinga, o pagtitipon sa mga panloob na breakroom. Kapag sarado ang mga breakroom, kinakailangan ang mga empleyado na kumain sa labas o mag-isa sa kanilang mga sasakyan; kung hindi possible ang mga opsyon na iyon, sa gayon sila ay dapat kumain na mag-isa sa kanilang sariling lamesa/istasyon ng trabaho. Ang mga employer ay mariing hinihikayat na gumawa ng mga hakbang upang hikayatin ang mga pamamaraan sa kaligtasan na ito (halimbawa, sa pamamagitan ng hindi pagsabay ng mga oras ng break at pag-ayos ng mga panlabas na lugar kung saan maaaring kumain ang mga empleyado at manatili nang hindi bababa sa anim na talampakan na layo sa isa't isa). Kung nais ng mga empleyado na kumain kasama ang mga katrabaho, dapat nilang gawin ito sa labas at sa distansya nang higit sa anim na talampakan na layo sa isa’t isa. Pinakaligtas pa din ang kumain nang mag-isa.

Bumalik sa Itaas ▲

Ano ang Gagawin Kung May Pinaghihinalaan na Kaso ng COVID-19 sa Lugar ng Trabaho

Hakbang 1: Ihiwalay ang Manggagawa mula sa Lugar ng Trabaho

Tiyakin na ang mga manggagawa na may mga sintomas ng COVID-19 ay hindi pumasok sa lugar ng trabaho o pinauwi agad sa bahay kung nagkaroon sila ng mga sintomas ng COVID-19 habang nasa lugar ng trabaho. Nalalapat din ang patnubay sa ibaba sa mga manggagawa na nabakunahan ngunit nagpapakita ng mga sintomas ng COVID-19.

Kung, sa pagdating sa lugar ng trabaho o anumang oras ng pagtatrabaho, at kung ang isang manggagawa ay parang mayroong alinman sa mga sumusunod na sintomas, dapat ihiwalay kaagad ang manggagawa mula sa iba at ipauwi sa bahay:

 • Lagnat (naramdaman o sinukat)
 • pabalik-balik na ubo;
 • kakapusan ng hininga;
 • panginginig;
 • pananakit ng lalamunan;
 • pagkahilo;
 • pagsusuka;
 • pagtatae;
 • hindi pangkaraniwan at makabuluhang pagkapagod, pananakit ng kalamnan o katawan, pananakit ng ulo, pagkalito, o pagkawala ng panlasa o pang-amoy.

Ang isang manggagawa na nagtatrabaho nang malayuan ay dapat magreport kaagad  na nakakaranas ng alinman sa mga sintomas na ito sa kanyang superbisor kung ang manggagawa ay nasa lugar ng trabaho sa loob ng 48 oras ng unang nakaranas ng mga sintomas ng COVID-19.

Maaari ninyong masuri at pag-usapan kasama ang anggagawa kung naaangkop ang malayuang trabaho habang siya ay nasa bahay.

Ang mga empleyado ay hindi na itinuturing na nakakahawa kung natutugunan nila ang pamantayan na nakadetalye sa  Sulat sa Pagbalik sa Trabaho na ito. Ang County ng Santa Clara ay hindi naghihikayat sa mga employer na mangailangan ng medikal na sulat o isang negatibong pagsusuri para makabalik sa trabaho hangga’t natutugunan ang detalyadong pamantayan.

Hakbang 2: Atasan ang manggagawa na magpasuri para sa COVID-19

Atasan ang manggagawa na magpasuri sa COVID-19 sa lalong madaling panahon sa pamamagitan ng healthcare provider ng manggagawa at humingi ng payong medikal. Ang mga indibidwal na may mga sintomas ay hindi dapat magpasuri sa isang lokasyon ng pop-up na pagpapasuri ng County.

 • Kung ang manggagawa ay nasuring negatibo sa COVID-19, ang manggagawa ay dapat manatili sa bahay hanggang sa hindi bababa sa 24 na oras pagkatapos ng paggaling ng lagnat (kung mayroon) at pagbuti ng iba pang mga sintomas.

Kung ang manggagawa ay nasuring positibo sa COVID-19, dapat ipaalam kaagad ng manggagawa sa kanyang superbisor. Sundin ang mga tagubilin na nasa downloadable PDF, na nagbibigay ng step-by-step na gabay para sa "Ano ang Gagawin Kapag May Nasuring Positibo sa COVID-19 sa Lugar ng Trabaho." Tandaan na ang mga employer ay ligal na kinakailangan na mag-ulat ng mga positibong kaso sa Departamento ng Pampublikong Pangkalusugan ng County sa www.sccsafeworkplace.org sa loob ng 24 na oras na nalaman ang kaso.

Bumalik sa Itaas ▲

Ano ang Gagawin Kapag May Nasuring Positibo sa COVID-19 sa Lugar ng Trabaho

(PDF): | Ingles | Espanyol | Vietnamese | Intsik | Tagalog |

Itong step-by-step na protokol ay nagpapaliwanag ng mga ligal na obligasyon at nagbibigay ng karagdagang patnubay sa mga employer kapag ang isa o higit pang mga tao sa lugar ng trabaho ay nasuring positibo sa COVID-19. Itong protokol ay nalalapat sa mga empleyado pati na rin sa mga boluntaryo, mga kontratista, o iba pang mga tao na nagtatrabaho sa pasilidad. Bilang karagdagan sa protokol na ito, ang mga employer ay dapat sumunod sa lahat ng naaangkop na mga batas ng estado at ng pederal at ng anumang mga collective bargaining obligation.

Kailan Magagamit ang Protokol na ito

Kung ang taong nasuring may COVID-19 ay kailanman may mga sintomas, gamitin ang protokol na ito kung sila ay may mga sintomas habang nasa trabaho o nagkaroon ng mga sintomas sa loob ng 48 oras habang nasa trabaho.

Kung ang taong nasuring may COVID-19 ay hindi kailanman nagkaroon ng mga sintomas, gamitin ang protokol na ito kung sila ay nasa trabaho sa loob ng 48 oras bago masuring positibo o sa loob ng 10 araw pagkatapos masuring positibo.

Tandaan: Itong Protokol ay magsisimula sa oras na nalaman niyo na ang isang tao sa lugar ng inyong trabaho ay nakatanggap ng positibong resulta ng pagsusuri mula sa pagsusuring dyagnostiko para sa COVID-19. Hindi niyo maaaring maiwasan ang kinakailangan sa pagpatupad ng protokol na ito sa muling pagpapasuri sa tao, kahit na ang mga resulta ng isa o mahigit pa sa mga naulit na pagsusuri ay negatibo. Ang paulit-ulit na pagsusuri ay hindi inirerekumenda ng Opisyal ng Pangkalusugan ng County upang kumpirmahin ang isang positibong resulta ng pagsusuri dahil sa mababang posibilidad ng isang maling positibo sa paunang pagsusuri.

Hakbang 1: Magbigay ng mga tagubilin sa manggagawang positibo sa COVID-19

Ang Panahon ng Paghihiwalay sa Trabaho at Panahon ng Pagbubukod

Hindi mataas ang panganib at hindi pagtitipon na mga sitwasyon: Ang manggagawa ay dapat na kaagad na pauwiin at atasan na magbukod ng 10 araw mula sa petsa na sila ay nasuring positibo AT, kung may mga sintomas24 na oras pagkatapos ng paggaling ng lagnat nang hindi gumamit ng gamot na nagpapabawas ng lagnat at pagbuti ng anumang iba pang mga sintomas; (alinman ang mas matagal). Ang indibidwal ay maaaring bumalik sa lugar ng trabaho pagkatapos matugunan ang parehong mga pamantayan.

BAGO Nalalapat ang mga tagubiling ito sa lahat ng mga nasuring positibo, anuman ang katayuan sa pagbabakuna sa COVID-19. Ang mga taong ganap na nabakunahan na nasuring positibo sa COVID-19 ay dapat sumunod sa pamantayang gabay ng county para sa pagbubukod.

Bigyan ang manggagawang positibo sa COVID-19 ng handout ng Patnubay sa Pagbubukod at Pagkuwarantina sa Bahay (PDF): Ingles | Intsik | Espanyol | Vietnamese 

Maaari din gamitin ng mga employer ang Calculator sa Pagkuwarantina at Pagbubukod* upang makumpirma kung kailan makakaalis ang empleyado sa pagbubukod at makabalik sa trabaho. Mangyaring tiyakin na piliin ang alinman sa "Kayo ay nasuring positibo at may mga sintomas" O "Kayo ay nasuring positibo ngunit walang mga sintomas," depende sa kung ang empleyado ay may mga sintomas o wala.

*Mangyaring tandaan, itong calculator ay pag-aari ng San Bernardino County. Hindi kinokontrol ng Santa Clara County ang impormasyong nakapaloob sa third-party na aplikasyon na ito, at hindi ito responsable para sa paggamit nito o maling paggamit nito. Mangyaring kumunsulta sa kasalukuyang gabay ng county kapag ginagamit itong aplikasyon.

Sulat sa Pagbalik sa Trabaho (PDF): | Ingles | Intsik | Espanyol | Vietnamese |  Tagalog |

Ang mga empleyado ay hindi na maituturing na nakakahawa kung natugunan nila ang pamantayan na nakadetalye sa Sulat sa Pagpabalik sa Trabaho. Ang County ng Santa Clara ay hindi naghihikayat sa mga employer na mangailangan ng medikal na sulat o isang negatibong pagsusuri para makabalik as trabaho hangga’t natutugunan ang detalyadong pamantayan.

Hakbang 2: Kilalanin ang lahat ng mga nakipagsalamuha nang malapitan sa manggagawang positibo sa COVID-19

Kung nalaman ng isang employer na ang isang empleyado ay nasuring positibo, dapat subukan ng employer na alamin kung, kung mayroon man, sino sa mga empleyado ang nakipagsalamuha nang malapitan sa positibong empleyado. Ang isang nakipagsalamuha nang malapitan ay nangangahulugan sa isang tao na nasa loob ng anim na talampakan mula sa taong nasuring positibo nang hindi bababa sa 15 minuto sa anumang oras na magsisimula 2 na araw bago ang nahawaang tao ay nagkaroon ng sintomas o nasuring positibo. Kasama sa mga nakasalamuha nang malapitan ay ang mga taong may 15 na minuto na tuluy-tuloy na nakipagsalamuha sa nahawaang tao, pati na rin ang mga taong paulit-ulit na nakikipaghalubilo sa maiksing panahon sa nahawaang tao. Bilang karagdagan, hindi nakasalalay kung ang nakipagsalamuha o ang nahawaang tao ay nakasuot ng panakip sa mukha sa panahon ng kanilang pakikipaghalubilo para matukoy bilang isang nakipagsalamuha nang malapitan.

Panatilihin ang Pagkakumpidensyal

Dapat panatilihing kumpidensiyal ng mga employer ang impormasyong medikal ng mga empleyado alinsunod sa mga batas ng pederal at ng estado. Huwag ibunyag ang pagkakakilanlan ng manggagawang positibo sa COVID-19 sa inyong pagsisikap na makilala ang mga nakipagsalamuha nang malapitan. Mangyaring kumunsulta sa inyong abugado kung mayroon kayong anumang mga katanungan tungkol sa naaangkop na mga batas sa trabaho o sa mga privacy laws.

Kilalanin ang mga Nakipagsalamuha nang Malapitan sa Panahon ng Pagkakalantad

Dapat imbestigahan at idokumento ng employer ang iskedyul ng empleyado at lokasyon ng trabaho upang matukoy: 1) ang araw na nagsimula ang kanilang mga sintomas (kung naaangkop); 2) ang petsa ng kanilang unang positibong pagsusuri; at 3) ang huling araw na ang taong nasuring may COVID-19 ay naroon sa lugar ng trabaho.

Ang impormasyong ito ay dapat na gamitin ng employer upang makilala ang lahat ng mga indibidwal na maaaring nakipagsalamuha nang malapitan a nakumpirmang positibong empleyado sa panahon ng pagkakalantad.

Ang panahon ng pagkakalantad ay tumutukoy sa:

 • Simula: 2 araw bago ang tao ay nagkaroon ng mga sintomas (o 2 araw bago ang petsa ng unang positibong pagsusuri para sa mga empleyadong walang mga sintomas)
 • Pagkatapos: sa huling araw na nasa trabaho ang positibong tao

Ang “pagkakalantad” ay hindi nakadepende kung ang taong nalantad o ang nahawaang tao ay nakasuot ng panakip sa mukha sa panahon ng kanilang pakikipaghalubilo.

Kumpletuhin ang Form ng Pag-uulat ng Kaso sa Lugar ng Trabaho at ng Nakipagsalamuha

Portal ng Pag-uulat ng Kaso sa Lugar ng Trabaho at ng Nakipagsalamuha


Dapat ipunin ng employer ang sumusunod na impormasyon para sa lahat ng mga tao na nakilala bilang mga nakasalamuha nang malapitan (upang maibigay sa Departamento ng Pampublikong Pangkalusugan ng Santa Clara County), kabilang ang mga nagbebenta/supplier, bisita, o iba pang nakipagsalamuha nang malapitan sa empleyado sa lugar ng trabaho:

 • Pangalan
 • Numero ng telepono
 • Address
 • Sinasalitang wika (kung hindi mahusay magsalita sa Ingles)

Maaari ring isaalang-alang ng mga employer ang paggawa ng isang patakaran na nagpapaalam sa mga empleyado na kung nakumpirma silang may COVID-19, hihilingin silang magbigay ng isang listahan ng iba pang mga empleyado na nakasalamuha nila nang malapitan n sa panahon ng pagkakalantad.

Hakbang 3: Makipag-usap sa Lahat ng mga Empleyado

Pagbubukod sa Trabaho, Pagkuwarantina at Pagpapasuri para sa mga Nakipagsalamuha nang malapitan

Ayon sa kahulugan ng CDC, ang mga tao ay itinuturing na ganap na nabakunahan:

 

• ≥14 araw kasunod ng pagtanggap ng pangalawang dosis sa isang serye ng 2-dosis na bakuna (tulad ng Pfizer o Moderna), o

• ≥14 araw kasunod ng pagtanggap ng isang dosis ng solong-dosis na bakuna (tulad ng Johnson & Johnson)

 

Kapag hindi kinakailangan ang pagkuwarantina

 

Sa pangkalahatan, ang mga indibidwal na ganap na nabakunahan ay hindi kinakailangang magkuwarantina* pagkatapos na malantad sa isang kaso kung natutugunan nila ang LAHAT ng mga sumusunod na pamantayan:

 

• Ganap na nabakunahan

• Walang mga sintomas ng COVID-19 mula nang nalantad sa COVID-19

• Ay hindi isang inpatient o residente sa isang healthcare setting o pasilidad

 

*Maaaring kailangan pa ring sumunod ang inyong lugar ng trabaho sa COVID-19 Prevention Emergency Temporary Standards ("ETS") ng Cal/OSHA, anuman ang katayuan sa pagbabakuna. (Tingnan ang mga ETS na FAQ para sa karagdagang patnubay.)

 

Kapag kinakailangan pa rin ang pagkuwarantina o pagbubukod

 

Ang mga indibidwal na ganap na nabakunahan na nakakaranas ng mga sintomas ng COVID-19 ay dapat pa ring sumunod sa pamantayang gabay ng county para sa pagpapasuri at pagkuwarantina. Dapat silang magpasuri at magkuwarantina kaagad kung nakakaranas ng mga sintomas ng COVID-19. Kung nasuri silang positibo sa COVID-19, dapat nilang sundin ang pamantayang gabay ng county para sa pagbubukod (magbukod ng 10 araw mula nang unang lumitaw ang mga sintomas, at 24 na oras na walang lagnat at pagbuti ng iba pang mga sintomas).

 

Ang mga indibidwal na hindi pa ganap na nabakunahan ay dapat magpatuloy na sumunod sa kasalukuyang patnubay sa pagpapasuri at pagkuwarantina ng County pagkatapos na malantad sa isang taong nasuring may COVID-19. Kahit na ang kaso ng COVID-19 ay ganap na nabakunahan, ang kanilang mga nakasalamuha nang malapitan ay dapat pa ring sumunod sa mga pamantayang patnubay sa pagpapasuri at pagkuwarantina.

Ang mga taong hindi pa ganap na nabakunahan

Ang sinumang hindi pa ganap na nabakunahan at nakipagsalamuha nang malapitan sa taong nasuring may COVID-19 sa panahon ng pagkakalantad (tinukoy sa itaas) ay dapat pagbawalan sa pagpasok sa lugar ng trabaho at dapat atasan na manatili sa bahay ng 10 araw, simula sa huling araw na nasa trabaho ang taong nasuring may COVID-19.

Ang lahat ng mga nakipagsalamuha nang malapitan na hindi pa ganap na nabakunahan ay inirerekomendang masuri sa ika-6 na araw o mahigit mula sa huling pagkakalantad kung walang mga sintomas (at kaagad kung may mga sintomas). Ang mga lokasyon ng pagpapasuri para sa COVID-19 ay matatagpuan sa aming website. Ang mga nakipagsalamuha nang malapitan na walang mga sintomas ay makapaghinto ng pagkuwarantina pagkatapos ng ika-10 na araw mula sa huling pagkakalantad ngunit dapat magpatuloy sa pagsubaybay sa mga sintomas sa buong 14 na araw. Kahit na negatibo ang pagsusuri, ang mga nakipagsalamuha nang malapitan ay dapat manatili nakakuwarantina sa buong 10 na araw. Ang mga resulta ng pagsusuri, positibo o negatibo, ay dapat ibahagi sa employer. 

Maaari din gamitin ng mga employer ang Calculator sa Pagkuwarantina at Pagbubukod upang makumpirma kung kailan makakaalis ang empleyado sa pagbubukod at makakabalik sa trabaho. Mangyaring tiyaking piliin ang opsyon para sa "Ikaw ay nakilala bilang isang nakipagsalamuha nang malapitan."

Ang pangkalahatang patnubay sa pagkuwarantina sa itaas ay nalalapat sa mga manggagawa sa healthcare sa ilalim ng mga normal na pangyayari, at ang mga manggagawa sa healthcare na may regular na pagkakalantad sa lugar ng trabaho na hindi nasa mataas na panganib ay dapat magpatuloy na sumunod sa patnubay ng kanilang employer para makabalik sa trabaho. Gayunpaman, kung may umiiral na kritikal na kakulangan sa bilang ng kawani, ang mga manggagawa sa healthcare ay maaaring sumunod sa mga rekomendasyon na nakabalangkas sa Pamamahala ng Mga Pagkakalantad sa Mga Manggagawa sa Healthcare.

Ang mga ganap na nabakunahan na manggagawa sa healthcare na may mas mataas na panganib ng pagkakalantad ay hindi kinakailangang mag-kuwarantina sa labas ng trabaho. Tingnan ang Patnubay sa Pag-kuwarantina para sa mga Ganap na Nabakunahang Tao para sa karagdagang impormasyon.

Ibigay ang Payo sa COVID-19 sa Nakipagsalamuha nang Malapitan (Ingles | Intsik | Espanyol | Vietnamese | Tagalog) sa lahat ng mga nakilalang nakipagsalamuha nang malapitan.

Pangkalahatang Payo at Pagsubaybay ng mga Sintomas para sa Lahat ng Iba pang Empleyado.

Ang lahat ng iba pang naroon sa lugar ng trabaho, ngunit HINDI nakilala bilang mga nakipagsalamuha nang malapitan, ay dapat na payuhan na subaybayan ang sarili para sa mga sintomas ng 14 na araw pagkatapos ng huling araw na ang taong nasuring may COVID-19 ay nasa trabaho. Kasama dito ang mga indibidwal na nabakunahan. Maaari silang magpatuloy sa pagtrabaho, ngunit kung nagkaroon sila ng mga sintomas, dapat silang manatili sa bahay (o kung sa trabaho, dapat pauuwiin kaagad) at makipag-ugnay sa kanilang healthcare provider upang makakuha ng pagpapasuri. Ang lahat sa lugar ng trabaho ay dapat sumunod sa Protokol ng Pagdistansya sa Ibang Tao ng negosyo.

Kung ang lugar ng trabaho ay isang "Lokasyong may Mataas na Panganib," kung saan ang mga manggagawa ay nasa mataas na panganib sa pagkakalantad sa COVID-19 dahil sa madalas na harapang pakikipaghalubilo sa mga miyembro ng publiko at walang kakayahang makapagpanatili ng pisikal na pagdistansya sa trabaho, ang mga manggagawa ay dapat magpasuri na hindi bababa kada 30 na araw. Ang mga manggagawa na nasa "Lokasyong may Mataas na Panganib" ay kinabibilangan ng, ngunit hindi limitado sa, mga first responder, empleyado ng botika, manggagawa sa serbisyo ng pagkain, manggagawa na nagdideliver, operator ng pampublikong transportasyon, at mga klerk sa tindahan ng grocery.

Kung ninanais, ibigay ang Pangkalahatang Payo sa Pagkakalantad sa COVID-19 (Ingles | Intsik | Espanyol | Vietnamese | Tagalog) sa lahat ng mga empleyado na HINDI nakilala bilang mga nakipagsalamuha nang malapitan.

Hakbang 4: Mag-ulat ng (mga) Kaso sa Departamento ng Pampublikong Pangkalusugan ng Santa Clara County

Kung ang isang positibong kaso ay nakilala sa inyong lugar ng trabaho, ikaw ay dapat magkumpleto ng form ng pag-uulat ng kaso sa lugar ng trabaho at ng nakipagsalamuha sa Portal ng Pag-uulat ng Kaso sa Lugar ng Trabaho at ng Nakipagsalamuha. Sa ilalim ng Kautusan ng Opisyal ng Pangkalusugan, ang mga ulat ay dapat, bilang batas, gawin sa loob ng dalawampu’t apat na oras pagkatapos na malaman ng employer ang (mga) positibong kaso. Ang impormasyong ibinigay ay mananatiling kumpidensyal at hindi makakaapekto sa katayuan ng imigrasyon. Maaari niyong i-update ang impormasyon na inyong ibinigay kung ikaw ay nakatuklas ng karagdagang impormasyon pagkatapos ng inyong paunang ulat.

Tandaan: Ang inyong ligal na obligasyon na mag-ulat sa Departamento ng Pampublikong Pangkalusugan ay magsisimula sa oras na nalaman niyo na ang isang tao sa lugar ng inyong trabaho ay nakatanggap ng positibong resulta ng pagsusuri mula sa pagsusuring dyagnostiko para sa COVID-19. Hindi niyo maaaring maiwasan ang kinakailangan sa pag-ulat ng positibong tao sa muling pagpapasuri sa kanila, kahit na ang mga resulta ng isa o mahigit pa sa mga naulit na pagsusuri ay negatibo. Hindi inirerekumenda ng Opisyal ng Pangkalusugan ng County ang paulit-ulit na pagsusuri upang kumpirmahin ang isang positibong resulta ng pagsusuri dahil sa mababang posibilidad ng isang maling positibo sa paunang pagsusuri.

Hakbang 5: Iulat sa Local Cal/OSHA District Office kung may Naospital o may Namatay

Ang anumang malubhang pinsala, sakit, o kamatayan na naganap sa anumang lugar ng trabaho o may kaugnayan sa anumang trabaho ay dapat i-report ng employer sa lokal na opisina ng distrito ng Cal/OSHA. Para sa COVID-19, kabilang dito ang mga na-ospital at pagkamatay sa mga empleyado, kahit na hindi sigurado na may kaugnayan sa trabaho.

Hakbang 6: Mga Rekomendasyon sa Pagdisimpekta Pagkatapos ng isang Nakumpirmang Kaso ng COVID-19 sa Lugar ng Trabaho

Hanggang sa makumpleto ang paglilinis at pagdidisimpekta, isara ang mga lugar na binisita ng mga taong may sakit kung ang tao ay bumisita sa mga lugar na iyon sa huling 48 oras. Kung ligtas, buksan ang labas na mga pintuan at bintana at gumamit ng mga bentilador upang madagdagan ang sirkulasyon ng hangin sa lugar. Maghintay ng 24 oras o hangga't praktikal bago simulan ang paglilinis at pagdidisimpekta. Gamit ang isang EPA-certified cleaning agent, linisin at disimpektahin ang lahat ng mga lugar na ginamit ng (mga) taong may sakit, kabilang ang mga opisina, banyo, karaniwang lugar, binahaging elektronikong kagamitan (tulad ng mga tablet, touch screen, keyboard, mga remote control, at mga ATM machine), nakatutok lalo na sa mga madalas na hinahawakang ibabaw.

Ipagpatuloy ang regular na paglilinis at pagdidisimpekta sa lahat ng mga madalas na hinahawakang lugar sa buong araw, alinsunod sa mga alituntunin ng CDC. Linisin ang mga maruming ibabaw at mga bagay gamit ang sabon at tubig bago sa pagdidisimpekta. Gumamit ng isang naaprubahan ng EPA na produkto sa pagdisisimpekta, at sundin ang mga tagubilin sa tatak para sa wastong paggamit, karagdagang mga pangangailangan ng PPE, at anumang iba pang mga espesyal na pagsasaalang-alang kapag ginagamit ang produkto.

Hakbang 7: Pagpigil sa Pagkalat ng COVID-19 sa Lugar ng Trabaho

Ang mga negosyo ay dapat:

 1. Tiyakin ang katayuan sa pagbabakuna ng empleyado sa loob ng 14 na araw
 2. Siguraduhin na ang mga empleyadong hindi pa nabakunahan na nagtatrabaho sa lugar ng trabaho ay nakasuot ng maskara
 3. Tiyakin na ang mga empleyadong hindi pa nabakunahan ay magkuwarantina kung nakilala sila bilang isang nakipagsalamuha nang malapitan sa isang kaso
 4. Magbigay ng impormasyon ng pagbabakuna sa lahat ng mga empleyadong hindi pa nabakunahan
 5. Magpatuloy sa pag-uulat ng mga kaso sa trabaho sa loob ng 24 na oras sa Departamento ng Pampublikong Pangkalusugan sa

Ang mga negosyo ay dapat:

 1. Magbawal ng pagbibiyaheng nauugnay sa trabaho para sa mga empleyadong hindi pa nabakunahan
 2. Magsagawa ng lingguhang PCR testing para sa COVID-19, o pang araw-araw na pagsusuring antigen na may COVID PCR na kumpirmasyon ng anumang positibo, para sa mga empleyadong hindi pa nabakunahan

Hikayatin ang Pagpapabakuna

Ang pinakamahalagang bagay na maaaring magawa ng isang lugar ng trabaho upang mabawasan ang panganib ng COVID-19 sa lugar ng trabaho ay ang pagpapabilis ng pagbabakuna kung saan posible. Mula noong Abril 15, 2021, Lahat ng mga indibidwal na may edad 1216 at pataas ay kwalipikado para sa pagbabakuna. Ang karagdagang impormasyon tungkol sa mga available na bakuna at kung paano ma-access ang mga ito ay matatagpuan sa www.sccfreevax.org

Mahigpit na Ipatupad ang Paggamit ng Panakip sa Mukha

Ang mga panakip sa mukha ay mahigpit na ipinapatupad sa Estado ng California tulad ng nakabalangkas sa (CDPH, 2020). Ang mga indibidwal at negosyo ay kailangang magpatuloy sa mga kinakailangan sa maskara sa mukha tulad ng iniutos ng Estado. Kasama rito ang pagsuot ng maskara sa loob para sa mga taong ganap na nabakunahan sa karamihan ng mga sitwasyon sa labas ng bahay.

Ang mga panakip sa mukha ay hindi kinakailangan para sa mga manggagawa habang kumakain o umiinom, para sa mga manggagawa na may medikal na kondisyon na pumipigil sa pagsusuot ng panakip sa mukha, para sa komunikasyon ng o sa isang taong may kapansanan sa pandinig, o kapag ang panakip sa mukha ay lilikha ng isang panganib sa tao na may kaugnayan sa kanilang trabaho, tulad ng tinukoy ng mga regulator ng lokal, estado, o pederal o mga alituntunin sa kaligtasan sa lugar ng trabaho.

Kung Naaangkop, Ayusin Muli ang Lugar ng Trabaho para sa mas Mahusay na Pagsuporta sa Pagdistansya sa Ibang Tao

Ayusin, paghigpitan, o isara ang mga karaniwang lugar upang mapanatili ang pagdistansya sa ibang tao.

Kasama sa ilang mga pangunahing, paunang pamamaraan ng pagdistansya sa ibang tao ang mga sumusunod:

 • Para sa mga dapat manatili sa lugar ng trabaho, panatilihin ang hindi bababa sa 6 na talampakang distansya mula sa lahat sa labas ng inyong sambahayan.
 • Para sa lahat ng mga panloob na espasyo na bukas sa publiko, sumunod sa anumang mga limitasyon sa kapasidad na ipinalabas ng Estado na kasalukuyang ipinapatupad. Repasuhin ang Plano ng Estado para sa Mas MalLigtas na Ekonomiya ng Estado at ang anumang nalalapat na patnubay sa industriya ng Estado upang matukoy kung ang isang limitasyon sa kapasidad ay nalalapat sa inyong pasilidad. Repasuhin ang Mahigpit na Ipinapatupad na Direktiba sa mga Limitasyon sa Kapasidad ng County na naglilinaw sa pagpapatupad ng mga limitasyon sa kapasidad ng Estado at may kasamang mga kinakailangan sa mga palatandaan.
 • Ang mga lamesa at mga lugar ng trabaho ay dapat na iayos nang hindi bababa sa anim na talampakan ang layo. Iayos ang mga lamesa at mga istasyon ng trabaho para nakaharap sila sa parehong direksyon sa halip na magkaharap sa isa’t isa.
 • Ang anumang mga nakabahaging lamesa/lugar ng trabaho ay dapat na i-sanitize sa pagitan ng bawat shift.
 • Bawasan at iwasan ang paggamit ng mga karaniwang lugar (tulad ng mga conference room, cafeteria, at mga break room).
 • Sa halip, hikayatin ang mga indibidwal na kumain ng pagkain sa labas, mag-isa sa kanilang sasakyan, o mag-isa sa kanilang mga lamesa.
 • Kung ang mga karaniwang lugar ay ginagamit, maglagay ng mga karagdagang limitasyon sa bilang ng mga manggagawa sa mga nakapaloob na lugar upang matiyak na hindi bababa sa anim na talampakan ang pagitan ng lahat ng manggagawa na nasa lugar.
 • Isa-isahin ang mga pahinga ng mga tauhan, na sumusunod sa mga regulasyon sa sahod at oras, upang mapanatili ang sapat na pagdistansya mula sa ibang tao.
 • Bawasan o pagbawalan ang mga personal na pagpupulong at gawin ang mga virtual na pagpupulong alinsunod sa kasalukuyang paghihigpit sa kautusan ng pampublikong pangkalusugan.

Aktibong Himukin ang Pagsunod sa mga Pamamaraan sa Kalinisan

Aktibong hikayatin ang lahat ng mga indibidwal na madagdagan ang mga pamamaraan sa kalinisan (paghuhugas ng kamay, pag-iwas sa paghawak ng mga mata/ilong/bibig, takpan ang mga ubo at pagbahing), at magbigay ng madalas na mga pahinga para sa paghuhugas ng kamay. Magbigay ng mga tisyu, sanitizer ng kamay, at mga pagdidisimpektang pamunas na madaling magamit sa buong pasilidad. Dapat tiyakin ng mga employer na ang mga dispenser ng sanitizer ng kamay at mga kagamitan sa paghugas ng kamay ay palaging gumagana at naka-istock.

Mag-printout at mag-post ng mga materyales na pang-edukasyon sa buong lugar ng trabaho. Ang mga mai-print na materyales ay magagamit sa: https://covid19.sccgov.org/flyers-and-posters

Bumalik sa Itaas ▲

Patnubay para sa mga Sistema ng Bentilasyon at Pagsasala ng Hangin (COVID-19)  (PDF)

Bakit Mahalaga na Mahanginan ang mga Panloob na Espasyo?

Ang mga ibinahaging panloob na espasyo ay makabuluhang nagpapataas ng panganib ng pagkalat ng COVID-19. Ipinapakita ng kasalukuyang siyentipikong ebidensya na ang COVID-19 ay kumakalat sa pamamagitan ng mga malalaking patak ng paghinga pati na rin ang mga maliliit na ibinubugang butil na tinatawag na aerosol, na maaaring magtagal sa mga panloob na espasyo ng mahabang panahon, lalo na kung ang mga espasyo ay nakapaloob at hindi mahusay ang bentilasyon. Ang panganib ng pagkalat ng COVID-19 ay tumataas din kapag tinatanggal ng mga tao ang kanilang mga panakip sa mukha (pati na habang kumakain o umiinom), at tumataas ito sa bawat tao mula sa isang magkakahiwalay na sambahayan na nagbabahagi ng parehong panloob na lugar.

Pinakaligtas pa rin na umiwas sa pagtitipon kasama ang mga indibidwal na nasa labas ng sariling sambahayan. At ang paglilipat ng mga aktibidad sa labas—kung saan maaaring ikalat ng hangin ang mga maliit na butil at ang init ng araw ay gagawing hindi aktibo ang virus — ay mas ligtas kaysa sa loob, lalo na kung ang aktibidad ay nangangailangan ng pagtanggal ng mga panakip sa mukha.

Kung ang mga aktibidad ay dapat maganap sa mga nakabahaging panloob na espasyo, ang pamamahala ng panloob na hangin ay hindi makakatanggal sa panganib ng pagkalat ng COVID-19, ngunit maaaring mabawasan ito, lalo na kung isasama sa iba pang mga pag-iingat sa kaligtasan (tulad ng paggamit ng mga panakip sa mukha, mga limitasyon sa bilang ng mga tao sa espasyo, at mapagbantay sa pagdistansya sa ibang tao).  Tulad ng nakasaad sa siyentipikong buod sa pagkalat ng coronavirus sa hangin ng Centers for Disease Control and Prevention (CDC) ng US, "ang bentilasyon at pag-iwas sa mga masikip na panloob na espasyo ay lalong makabuluhan para sa mga nakapaloob na espasyo, kung saan ang mga pangyayari ay makadagdag ng pagtitipon ng mga nakalutang na mga maliliit na patak at butil na nagdadala ng nakahahawang virus."

Sa pangkalahatan, kung mas marami ang mga tao sa isang panloob na espasyo, mas malaki ang pangangailangan para sa pagtaas ng sirkulasyon ng sariwa at panlabas na hangin upang mapababa ang pagtitipon ng mga butil sa hangin. Magkaroon ng sariwang hangin sa mga lugar ng inyong mga gusali kung saan naroon ang may pinakamataas na bilang ng mga tao. Sa mga lugar kung saan hindi kayong makapagtaas ng panlabas na hangin, bawasan lalo ang bilang ng mga tao, ang mga tao ay dapat higit sa anim na talampakan ang layo, at gumawa ng iba pang mga pamamaraan upang mapabuti ang bentilasyon at pagsasala ng hangin.

Sino ang Dapat Sumunod sa Patnubay na Ito?

Ang patnubay na ito ay inilaan upang tulungan ang iba't ibang uri mga negosyo, opisina, paaralan, restaurant, mga organisasyong batay sa pananampalataya, at iba pang mga industriya na hindi nasa healthcare sa pagtukoy ng mga pangkalahatang hakbang upang mapabuti ang bentilasyon sa mga panloob na espasyo at mabawasan ang panganib ng pagkalat. Dapat sundin ng mga pasilidad ng healthcare ang kanilang Plano sa Pagpigil at Pagkontrol ng Impeksyon at iba pang mga kinakailangan na partikular sa healthcare.

Ano ang mga Hakbang na Dapat Gawin ng Aking Pasilidad upang Pagbutihin ang Bentilasyon at Pagsasala ng Hangin?

Gawin ang mga sumusunod na hakbang upang mapabuti ang kalidad ng panloob na hangin sa inyong pasilidad at mabawasan ang potensyal para sa pangmalayuang pagkalat sa hangin ng coronavirus:

 1. Kailanganin ang Paggamit ng Panakip sa Mukha - Ang mga panakip sa mukha ay nakakatulong sa pagpapabawas ng panganib ng pagkalat sa isang panloob na espasyo ng hanggang 50%. Ang mga panakip sa mukha ay dapat na isuot ng halos lahat ng tao sa halos lahat ng oras kapag nasa mga nakabahaging panloob na espasyo. Ang mahusay na bentilasyon at pagsasala ng hangin ay lalong mahalaga para sa mga panloob na pasilidad tulad ng mga restaurant, kung saan dapat pansamantalang tanggalin ang mga panakip sa mukha upang gumawa ng mga aktibidad tulad ng pagkain at pag-inom. Tandaan na ang mga face shield ay hindi epektibo sa pagprotekta laban sa mga aerosol at hindi kapalit ng mga panakip sa mukha. Maaaring gamitin ang mga face shield bilang karagdagan sa mga panakip sa mukha, ngunit hindi bilang kapalit.
 1. Taasan ang Palitan ng Panlabas na Hangin - Ang pagpataas ng panlabas na sirkulasyon ng hangin ay isa sa pinakasimpleng paraan upang mabawasan ang panganib ng pagkalat ng COVID-19, hangga’t ito ay hindi nagdudulot ng mas malaking panganib sa kaligtasan o kalusugan ng sinumang gumagamit ng pasilidad.
 • Buksan ang mga pintuan at bintana upang mapataas ang sirkulasyon ng sariwang hangin kapag pinapayagan ng mga kondisyon ng kapaligiran, gusali, at kaligtasan. Isaalang-alang ang mga pagbabago sa inyong pasilidad upang gawing ligtas at magawa ang pagbubukas ng mga pintuan at bintana: tulad ng pagpapalit ng hindi nabubuksan na mga bintana ng mga madaling buksan o mag-install ng mga mesh screen o parilya. Kung ang inyong gusali ay mayroon ding mekanikal na sistema ng bentilasyon, tiyaking suriin ang epekto ng mga bukas na bintana/pintuan alinsunod sa hakbang #3 sa ibaba.
 • Isaalang-alang ang paggamit ng mga portable na bentilador upang mapataas ang bisa ng mga bukas na bintana at pintuan. Gayunpaman, kung gagawin ito, mag-ingat na iposisyon ang mga bentilador na hindi humaharap sa mga taong nandoon at para maiwasan ang pag-ihip ng hangin mula sa isang tao patungo sa isa (na maaaring magpakalat ng virus). Sa halip, iposisyon ang mga bentilador malapit sa mga pintuan at bintana at gamitin ang mga ito upang humigop o humihip ng hangin mula sa loob ng pasilidad patungo sa labas, sa halip na humihip ng hangin sa loob. Planuhin ang pagdaloy ng hangin upang mapataas ang paggalaw ng panloob na hangin patungo sa labas.
 1. I-upgrade ang Kasalukuyang Ginagamit na Mekanikal na Sistema ng Bentilasyon - Kung ang inyong pasilidad ay mayroong sistema ng Pagpainit, Bentilasyon, at Air Condition (Heating, Ventilation, and Air Conditioning – HVAC system), ipasuri ito sa isang bihasang propesyonal sa HVAC upang matiyak na tumatakbo ito nang maayos at isaalang-alang ang posible at naaangkop na mga pag-upgrade. Ang mga pag-upgrade ay makapagpataas ng sirkulasyon ng labas ng hangin at makatanggal din ng mga aerosol na naroroon sa pamamagitan ng pagsasala nito. Isaalang-alang ang pag-upgrade ng kahusayan ng inyong sistema ng mekanikal na pagsala sa pinakamataas na kahusayan na tugma sa air handling system at kasalukuyang naka-install na filter rack; mas mabuti, ang kahusayan ng filter ay dapat MERV 13 o mas mataas. Tiyaking regular na inspekyonin ang mga air handling system at filter upang matiyak na maayos ang pagpapatakbo nito, at ang mga filter ay na-install ng tama, naserbisyuhan at sa loob ng tagal ng serbisyo. Isaalang-alang ang pagpapatupad ng mga karagdagang protokol ng bentilasyon at ng pagsasala ng hangin na naaangkop sa inyong sistema:
 • Taasan ang porsyento ng panlabas na hangin sa pamamagitan ng sistema ng HVAC, muling pag-aayos o pag-override ng mga recirculation ("economizer") damper.
 • Subukang panatilihin ang halumigmig sa pagitan ng 40% at 60%.
 • Patakbuhin ang mga air handling system ng mas matagal na oras, kabilang ang bago at pagkatapos na magkaroon ng mga tao sa espasyo.
 • Isara ang mga gilid ng filter upang limitahan ang bypass.
 • Huwag paganahin ang mga kontrol sa bentilasyon na demand-control na nagbabawas ng supply ng hangin batay sa temperatura o bilang ng tao, at panatilihin ang mga sistema na nagpapataas ng supply ng sariwang hangin.
 • Taasan ang kabuuang supply ng daloy ng hangin sa mga espasyo na may mga tao, kung maaari.
 • Tiyaking nagpapatuloy at regular ang pagpapanatili ng sistema ng HVAC sa lahat ng mga lugar, ngunit lalo na sa mga maliliit na silid na may mga exhaust fan, tulad ng mga banyo, silid ng paglaba, at kusina.
 • Subaybayan ang bisa ng sistema sa pamamagitan ng direktang pagsukat ng bentilasyon, kung posible. Maaaring repasuhin ng mga may-ari/operator ng gusali ang mga partikular na bahagi tulad ng mga antas ng daloy ng hangin (panlabas na hangin kumpara sa hangin na muling pinapaikot) at mga pagkakaiba-iba ng presyon sa pagitan ng mga lugar na may mas mataas na panganib (hal., mga banyo at lugar ng kainan) at iba pang mga lugar.

  Para sa karagdagang detalye, tingnan ang Oktubre 5, 2020 Patnubay para sa Muling Pagbubukas ng mga Gusali ng American Society of Heating, Refrigerating, and Air-Conditioning Engineers (ASHRAE).
 1. Mag-install ng mga Portable na mga Air Cleaner - Ang iba't ibang mga portable na air cleaner, na karaniwang tinatawag na mga HEPA filter, ay mabibili at magagamit sa mga panloob na espasyo upang mapataas ang pagtanggal ng mga maliliit na mga butil na nasa hangin. Isaalang-alang ang paggamit ng mga filter na ito kung wala o hindi mahusay ang panlabas na bentilasyon, walang sistemang HVAC, o kung ang mga pag-upgrade sa sistemang HVAC ay hindi magawa. Ang mga ito ay may hanay ng mga laki, katangian at presyo. Inirerekumenda na bumili ng mga yunit na sertipikado para sa ozone emissions at electrical safety ng California Air Resources Board (CARB), at para maiwasan ang mga ozone-producing air cleaner. Tiyakin din na ang yunit ay may naaangkop na sukat para sa silid na kung saan ito gagamitin, paggamit ng mga pamamaraan tulad ng Clean Air Delivery Rate (CADR).
 1. Karagdagang Pagsasaalang-alang
 • Ilagay ang mga panloob na aktibidad sa mga malalaking silid na may matataas na kisame, na lumilikha ng mas malaking espasyo para kumalat ang mga ibinubugang maliliit na butil. Kontrolin ang bilang ng mga taong pumapasok sa silid.
 • Iayos ang mga bentilador sa kisame upang humila ng hangin pataas, sa halip na itulak ito pababa patungo sa mga taong nasa silid.
 • Isaalang-alang, kung naaangkop, ang pag-install ng naaangkop na idinisenyo at magagamit na ultraviolet germicidal irradiation (UVGI) upang patayin ang mga butil ng virus sa hangin.
 • Tandaan na ang mga pamamaraan sa bentilasyon at pagsasala ng hangin ay nalalapat din sa mga nakapaloob na tolda na nilagay para sa mga kaganapan o negosyo. Buksan ang mga gilid ng tolda hangga't maaari upang mapataas ang palitan ng panlabas na hangin, at tandaan na ang mga tolda na may dalawa o higit pang saradong gilid ay kwalipikado bilang mga panloob na espasyo sa ilalim ng Kautusan ng Opisyal ng Pangkalusugan ng County.
 1. Flyer ng Bentilasyon
Ventilation and COVID Flyer

Bentilasyon at COVID-19 (PDF)

Ingles​ | Intsik​ | Espanyol​ | Biyetnamis​ | Tagalog​ |
 

 

 

 

Kumunsulta sa isang Propesyonal sa HVAC

Ang impormasyon sa patnubay na ito ay para sa pangkalahatang madla na maaaring may mga katanungan tungkol sa kalidad ng hangin sa mga gusali at mga hakbang sa pagpapagaan upang mabawasan ang panganib ng pagkalat ng coronavirus na nasa hangin. Maraming gusali ang may mga kumplikadong sistema ng HVAC, at mahalaga na makipagtulungan sa isang propesyonal sa HVAC upang suriin ang bentilasyon, pagsasala, at sistema ng paglilinis ng hangin ng inyong gusali at isaalang-alang ang mga pag-upgrade at pagpapabuti na naaangkop sa inyong sistema at espasyo.

Karagdagang mga Mapagkukunan:

Mga Sentro para sa Pagkontrol sa Sakit sa Estados Unidos:

Bentilasyon sa mga Gusali

Impormasyon ng Employer para sa mga Opisina na Gusali

Pagpapatakbo ng mga paaralan habang may COVID-19: Mga Pagsasaalang-alang ng CDC

Usok ng Wildfire at COVID-19: Mga Madalas na Katanungan at mga Mapagkukunan para sa mga Air Resource Advisor at ibang pang Environmental Health Professional

American Society of Heating, Refrigerating, and Air-Conditioning Engineers (ASHRAE):

Magagamit ang mga Mapagkukunang ASHRAE upang matugunan ang mga Alalahanin sa COVID-19

Patnubay para sa Pagpapatakbo ng Gusali sa panahon ng Pandemyang COVID-19

C19 na Patnubay sa Muling Pagbubukas ng mga Paaralan at Unibersidad ng ASHRAE

ASHRAE Epidemic Task Force: Building Readiness

Ahensya para sa Proteksyon ng Kapaligiran ng Estados Unidos:

Bentilasyon at Coronavirus (COVID-19)

Panloob na Hangin sa mga Bahay at Coronavirus (COVID-19)

Mga mapagkukunan ng Agham at Teknikal na nauugnay sa Panloob na Hangin at Coronavirus (COVID-19)

Patnubay sa mga Air Cleaner sa Bahay

World Health Organization:

Q&A: Ang bentilasyon at air conditioning sa mga pampublikong espasyo at gusali at COVID-19

Bumalik sa Itaas ▲

Karagdagang Patnubay ng Estado at Pederal

Ang mga sumusunod na ahensya ng gobyerno ay nakabuo ng gabay upang matulungan ang mga pagsisikap sa pagpaplano bilang tugon sa pandemyang COVID-19.

Estado ng California

Ang Dibisyon ng Kaligtasan at Kalusugan sa Trabaho - Cal OSHA

Mga Sentro para sa Pagkontrol at Pag-iwas sa Sakit

Bumalik sa Itaas ▲

Tulong at mga Mapagkukunan

Tulong at mapagkukunan para sa pagpopondo at pagsuporta para sa mga negosyo na nakakaranas ng kahirapan dahil sa COVID-19.

Pananalapi at mga Mapagkukunan para sa mga Maliliit na Negosyo

 • Sa website ng SBA, mayroong impormasyon tungkol sa ilang mga pansamantalang programa ng pagtulong upang suportahan ang mga maliliit na negosyo na itinatag ng CARES Act at kasunod na batas.
 • Ang Northern California Small Business Development Centeray makakatulong sa maliliit na negosyo sa paggamit ng mga mapagkukunan at sagutin ang mga tanong ng negosyo.
 • Karagdagang impormasyon tungkol sa Programa ng Proteksyon ng Paycheck, isang maliit na pautang sa negosyo na tumutulong sa mga negosyo na mapanatili ang kanilang mga manggagawa sa panahon ng Coronavirus (COVID-19) na krisis. Ang karagdagang impormasyon sa Programa ng Proteksyon ng Paycheck ay magagamit mula sa Department of the Treasury ng US.
 • California IBankay may mababang pautang at garantisado ng estado ng pautang sa negosyo at mga microloan para sa mga maliliit na mangutang ng negosyo na naapektuhan ng mga sakuna sa rehiyon at nangangailangan ng mga pautang o linya ng kredito para sa kapital sa negosyo.
 • Ang Programa ng Pag-access sa Kapital ng California(CalCAP) para sa Maliit na Negosyo ay naghihikayat sa mga bangko at iba pang institusyong pinansyal na gumawa ng mga pautang sa maliliit na negosyo na nahihirapang makakuha ng pananalapi. Kung nagmamay-ari kayo ng isang maliit na negosyo at nangangailangan ng pautang para sa pagsisimula, pagpapalawak, o kapital sa negosyo, maaari kayong makatanggap ng mas kanais-nais na mga termino ng pautang mula sa isang nagpapahiram kung ang inyong pautang ay naka-enrol sa CalCAP Loan Loss Reserve Program. Ang isang listahan ng mga kalahok na institusyong pagpapahiram ay magagamit dito.
 • Ang Opisina ng Pag-unlad ng mga Negosyo at Pang-ekonomiya ng Gobernador (Go-Biz) ay nag-aalok ng impormasyon ng mapagkukunan ng tulong sa pinansiyal at teknikal para sa mga maliliit na negosyo sa buong California.
 • Kredit para sa Pagpapanatili ng mga Empleyado: Inilunsad ng Treasury Department at Internal Revenue Service ang Kredit para sa Pagpapanatili ng Empleyado, na idinisenyo upang hikayatin ang mga negosyo na panatilihin ang mga empleyado sa kanilang suweldo. Ang refundable credit ay 50% hanggang sa $ 10,000 na sahod na binabayaran ng isang karapat-dapat na employer na ang negosyo ay naapektuhan sa pananalapi ng COVID-19.
 • Ang Komite ng Senado ng U.S. sa Maliit na Negosyo at Entrepreneurship ay nilikha itong Gabay para sa mga May-ari ng Maliit na Negosyo sa Batas ng CARES upang matulungan ang mga may-ari ng mga maliliit na negosyo na gamitin ang mga mapagkukunan na ipinakilala ng Batas para sa Tulong, Kaluwagan, at Seguridad ng Pang-ekonomiya ng Coronavirus (CARES).
 • Ang mga empleyado na nahihirapan sa paghahanap at pagbili ng mga di-medikal na grado na Kagamitang Personal na Pang-proteksiyon (PPE) para sa kanilang mga manggagawa ay maaaring magamit ang Safely Making California, isang pakikipagtulungan sa pagitan ng Estado, California Manufacturers & Technology Association, at Autodesk. Ang Safely Making California ay tumutulong sa pagkonekta ng mga employer sa mga tagagawa ng di-medikal na gradong PPE.
 • Ang isang pakikipagtulungan sa pagitan ng California Manufacturers & Technology Association (CMTA), Autodesk, at Estado ng California ay lumikha ng "Safely Making California" Ang pamilihan upang makatulong na punan ang isang kritikal na agwat para sa lahat ng mga sektor sa panahon ng pandemyang COVID-19. Ikokonekta ng programa ang mga tagagawa ng miyembro ng CMTA at iba pang mga tagagawa sa mga employer na may pangangailangan na bumili ng di-medikal na gradong Kagamitang Personal na Pang-proteksiyon (PPE).

Pananagutan sa Buwis ng Pagbebenta at Paggamit (Estado ng California) - Mga Pagpapalawig at Pagtulong para sa mga Maliliit na Negosyo na Nagbabayad ng Buwis

Epektibo noong Abril 2, 2020, ang mga maliliit negosyo na nagbabayad ng buwis (mga may mas mababa sa $5 milyon na buwis sa taunang benta) ay maaaring gamitin ang isang 12-buwan na planong pagbabayad na walang interes hanggang $50,000 ng pananagutan ng buwis sa pagbebenta at paggamit. Tingnan ito para sa mga detalye. Ang mga kahilingan sa plano sa pagbabayad ay maaaring gawin sa pamamagitan ng sistema ng pag-serbisyo sa online ng Departamento ng Pangangasiwa ng Buwis at Bayad ng California. Ang mga tanong tungkol sa program na ito ay maaaring idirekta sa Departamento ng Pangangasiwa ng Buwis at Bayad (1-800-400-7115; Serbisyo sa Relay ng California: 711).

Mga Mapagkukunan ng Manggagawa

 • Ang Ahensya ng Pagpapaunlad ng Trabaho at Manggagawaay nagtipon ng isang sentralisadong mapagkukunan ng impormasyon sa mga paksa tulad ng bayad ng sick leave, insurance para sa kapansanan at kawalan ng trabaho, gabay sa kalusugan at kaligtasan sa lugar ng trabaho, at tulong sa employer. Gamitin ang gabay sa kanilang website upang matukoy kung ano ang pinakamahusay para sa inyo, sa inyong pamilya, at sa inyong lugar ng trabaho.
 • Ang Opisina ng Komisyoner ng Trabaho ng California(sa español) ay naglista ng mga sagot sa Mga Madalas na Katanungan tungkol sa mga opsyon ng leave ng mga empleyado, kabayaran, at suweldo.
 • Ang Departamento ng Pagsulong ng Trabaho (EDD) (sa español) ay nagbibigay ng iba't ibang mga mapagkukunan para sa mga employer na inaasahan ang pagbawas ng oras ng trabaho, o potensyal na pagsasara o pagtanggal sa trabaho bilang resulta ng COVID-19. Ang mga employer na nakakaranas ng kahirapan bilang isang resulta ng COVID-19 ay maaari ring humiling ng isang 60-araw na paghahaba mula sa EDD upang mag-file ng kanilang mga report ng payroll ng estado at/o magdeposito ng mga buwis ng payroll ng estado nang walang parusa o interes. Para sa mga katanungan, maaaring tumawag ang mga employer sa Sentro sa Pagtulong sa Nagbabayad ng Buwis ng EDD sa (888) 745-3886 (TTY: 1-800-547-9565).
 • Ang Dibisyon ng Kaligtasan at Kalusugan sa Trabaho ng California ay nag-ipon ng impormasyon tungkol sa kaligtasan sa lugar ng trabaho at mga kinakailangan sa kalusugan na dapat gawin ng mga employer sa California upang maprotektahan ang mga manggagawa mula sa COVID-19 sa lugar ng trabaho.
 • Ang Komisyon ng Pantay na Oportunidad na Magtrabaho (EEOC) ay nagbigay ng patnubay patungkol sa pagsunod sa ADA, mga pagsusuring medikal, kumpidensyal na impormasyong medikal, mga batas laban sa diskriminasyon, at iba pang mga bagay sa pagtatrabaho na may kaugnayan sa COVID-19. Ang mga negosyo ay dapat magtrabaho kasama ang ligal na payo upang matugunan ang mga katanungan sa batas ng trabaho dahil ang County ay hindi maaaring magbigay ng ligal na payo tungkol sa mga usapin sa pagtatrabaho na may kaugnayan sa COVID-19 sa lugar ng trabaho.
 • Nagbigay din ang Departamento ng Makatarungang Trabaho at Pabahay ng California (DFEH) ng mga para sa mga employer at housing provider.

Bumalik sa Itaas ▲

Patnubay para sa mga Manggagawa

Nag-aalok kami ng mga sumusunod na tip kung paano mabawasan ang panganib ng COVID-19 (novel coronavirus) para sa inyo at sa inyong pamilya.

Kapag Pumunta sa Trabaho:

If each of us wears a mask, everyone is protected. You can make yours using two or more layers of common fabric, like cotton.
 • Ang pinakaligtas na paraan upang magbiyahe ay ang pagsakay na mag-isa sa isang pribadong sasakyan.
 • Alam namin na hindi ito posible para sa lahat. Kung pumupunta kayo sa trabaho na may kasamang iba sa isang kotse, magsuot ng isang panakip sa mukha na nakatakip sa inyong bibig at ilong. (Tingnan ang Mga FAQ ng "Panakip sa Mukha" para sa karagdagang impormasyon tungkol sa kung anong mga uri ng panakip sa mukha ang ligtas na isuot.) Panatilihing bukas ang mga bintana ng kotse hangga't maaari.
 • Kung pumupunta kayo sa trabaho gamit ang pampublikong transportasyon, dapat magsuot kayo ng panakip sa mukha habang naghihintay at sumasakay sa bus o tren. Para sa higit pang gabay sa pangangailangan ng pampublikong transportasyon, tingnan ang VTA o Caltrain.
 • Iwasang hawakan ang inyong mga mata, ilong o bibig lalo na gamit ang di-nahugasang kamay.
 • Kung maaari, magdala ng isang maliit na bote ng sanitizer ng kamay na gagamitin pagkatapos hawakan ang mga ibabaw tulad ng mga makina ng tiket, mga handrail, at mga pintuan.

Kapag nasa Trabaho:

 • Hugasan ang inyong mga kamay gamit ang sabon at tubig sa pagdating sa trabaho at nang madalas hangga't maaari sa panahon ng inyong shift. Hugasan ng hindi bababa sa 20 segundo. Kung hindi magagamit ang mga pasilidad sa paghuhugas ng kamay, gumamit ng sanitizer ng kamay ng hindi bababa sa 60% na nilalaman ng alkohol.
 • Magsuot ng isang panakip sa mukha na natatakpan ang inyong bibig at ilong habang nasa trabaho. Ang mga indibidwal at negosyo ay kailangang magpatuloy sa mga kinakailangan sa maskara sa mukha tulad ng iniutos ng Estado at ng County sa Mahigpit na Ipinapatupad na Direktiba sa Paggamit ng Mga Panakip sa Mukha. Kasama rito ang pagmamaskara sa loob para sa mga taong ganap na nabakunahan sa karamihan ng mga sitwasyon sa labas ng bahay. Ang mga batas ng Estado, tulad ng Pansamantalang Pamantayan sa Emergency ng Cal/OSHA, ay maaaring magpataw ng mga karagdagang kinakailangan hinggil sa uri ng karapat-dapat na mga panakip sa mukha na maaaring magagamit. Mangyaring tiyakin na ang panakip sa mukha na ginagamit ninyo ay sumusunod sa lahat ng mga naaangkop na kinakailangan ng Estado at lokal.

Kapag Nakauwi na Kayo Galing sa Trabaho:

 • Lubos na hugasan ang inyong mga kamay o kaagad gumamit ng sanitizer ng kamay pagkatapos kayong nakauwi sa bahay.
 • Lumikha ng isang lugar na malapit sa harap na pintuan o pasukan sa inyong bahay upang mailagay ang inyong mga gamit sa trabaho upang maiwasang mahawaan ang iba pang mga lugar sa bahay.
 • Pagkatapos na mahugasan ang inyong mga kamay, linisin ang inyong telepono, mga susi, at iba pang mga bagay ng mga pamunas sa pagdidisimpekta.
 • Linisin ang anumang mga doorknob o iba pang mga kagamitan na hinawakan ninyo nang ikaw ay pumasok sa bahay.
 • Direktang ilagay ang mga damit na pang-trabaho na kailangang labhan sa washer o sa isang hiwalay na bag, depende kung ano ang sitwasyon ng inyong paglalaba.
 • Magshower at magsuot ng malinis na damit.
 • Huwag yumakap o humawak ng sinuman hanggang matapos kayong maghugas ng inyong mga kamay at magshower.

Sa Tahanan:

 • Hugasan nang lubusan ang inyong mga kamay o gumamit ng sanitizer ng kamay kaagad pagkatapos kayong makauwi sa bahay.
 • Takpan ang inyong bibig/ilong ng isang tisyu o manggas kapag umuubo o pagbahin, pagkatapos itapon ang nagamit na tisyu.
 • Iwasan ang pagbabahagi sa ibang tao ang mga personal na item tulad ng baso ng pag-inom, kagamitan ng pagkain, at mga tuwalya.
 • Madalas na linisin ang mga madalas na hinahawakan kasama dito ang mga telepono, keyboard, countertop sa kusina, banyo, gripo, at mga doorknob. Ang mga karaniwang produkto ng paglilinis ay epektibo laban sa COVID-19.

Gumawa ng Plano sa Kaso na Kayo ay Magkasakit:

 • Mag-plano kung paano matutugunan ang inyong mahahalagang pangangailangan kung magkasakit kayo.
 • Panatilihin ang supply ng mga hindi masisira na pagkain, mga gamit sa bahay, paglilinis na mga gamit, at mga gamot upang maaaring mabawasan ang inyong mga paglalakbay sa grocery store, parmasya, at iba pang mga lokasyon.
 • Alamin kung sino ang magiging responsable sa mga aktibidad tulad ng shopping sa groserya at iba pang mahahalagang aktibidad kung kayo ay nagkasakit. Mayroon bang isang tao sa bahay na makakatulong? Mayroon bang pamilya o matalik na kaibigan na maaaring magkakahatid ng groserya sa pintuan?

Mga Empleyado ng mga Apektadong Negosyo/Mga Unemployment Claim

 • Ang Employment Development Department (en español) ay nagbibigay ng iba't ibang mga serbisyo pangsuporta sa mga indibidwal na apektado ng COVID-19 sa California:
 • May Sakit o Nagkuwarantina:Kung hindi kayo makatrabaho dahil sa pagkakaroon o nalantad sa COVID-19, maaari kayong mag-file ng Disability Insurance (DI) claim. Nagbibigay ang DI ng mga panandaliang pagbabayad na benepisyo sa mga kwalipikadong manggagawa na may buo o bahagyang pagkawala ng sahod dahil sa mga sakit na hindi nauugnay sa trabaho.
 • Pag-aalaga:Kung hindi kayo makakapagtrabaho sapagkat nag-aalaga kayo sa may sakit o mga nagkuwarantinang miyembro ng pamilya na may COVID-19, maaari kayong mag-file ng Paid Family Leave (PFL) claim. Ang PFL ay nagbibigay ng hanggang sa anim na linggo ng mga pagbabayad na benepisyo sa mga kwalipikadong manggagawa na may buo o bahagyang pagkawala ng sahod dahil nangangailangan sila ng oras na hindi magtrabaho upang alagaan ang isang miyembro ng pamilya na may malubhang sakit.
 • Nabawasang Oras sa Trabaho:Kung binawasan ng inyong employer ang inyong oras o isinara ang mga operasyon dahil sa COVID-19, maaari kayong mag-file ng Unemployment Insurance (UI) claim. Nagbibigay ang UI ng pagbabayad na bahagyang kapalit sa sahod na benepisyo sa mga manggagawa na nawalan ng trabaho o nabawasan ang kanilang mga oras, na hindi nila kasalanan.
 • Ang OnwardCA ay isang private initiative ng mga kumpanya at mga foundation na nagsisilbi sa mga manggagawa sa California na naapektuhan ng COVID-19. Nagbibigay ang OnwardCA ng mahahalagang serbisyo sa buhay (tulad ng pera, mga groseri, o pangangalaga sa bata), pagsasanay sa trabaho, at pagtutugma ng trabaho.
 • Nakalista sa pahina ng mga Manggagawasa website sa COVID-19 ng Estado ang impormasyon tungkol sa unemployment insurance, tulong para sa mga self-employed na manggagawa at mga independiyenteng kontratista, at marami pa.
 • Ang itsart na ito na nilikha ng Labor & Workforce Development Agency ng Estado ay naglilista ng mga benepisyo na magagamit ng mga manggagawa na apektado ng COVID-19.
 • Maraming fact sheet na nauugnay sa COVID-19 sa lugar ng trabaho ay mahahanap sa website ng Legal Aid at Work.

Libreng Serbisyo na Pagsuporta:

 • Para sa suporta sa pabahay para sa mga walang tirahan, tawagan ang Joint Operations Center ng County sa 408-278-6420.
 • Para sa mga nangangailangan ng suporta na natukoy bilang malapit na nakipag-ugnay sa isang positibong kaso o positibo para sa COVID-19, mangyaring tumawag sa 408-808-7770. Mangyaring repasuhin ang lahat ng mga serbisyong pagsuporta sa Paghiwalay at Pag-kuwarentina dito.
 • Para sa tulong sa pagkain, tawagan ang Second Harvest Food Bank sa 1-800-984-3663.
 • Kung wala kayong isang regular na doktor, mangyaring tawagan ang Primary Care Access Program sa 408-556-6605 upang makipag-usap sa isang doktor tungkol sa inyong mga sintomas.
 • Para sa impormasyon tungkol sa pagsusuri ng COVID-19 sa County — kasama na kung sino ang dapat magpasuri at kung saan-bisitahin ang website ng Departamento ng Pampublikong Kalusugan ng County: sccgov.org/cv19testing.
 • Tandaan, hindi bababa ang inyong pagkakataon na makatanggap ng residency o citizenship sa US dahil sa inyong pagtanggap ng tulong para sa COVID-19. Mangyaring humingi ng tulong kung kailangan ninyo.
 • Upang makita kung kwalipikado kayo para sa isang programa na maaaring mabayaran ang bahagi ng inyong nawala na sahod dahil sa COVID-19 bisitahin ang: sccfairworkplace.org o tumawag sa 1-866-870-7725.
 • Kung ang inyong employer ay hindi sumunod sa mga kinakailangan sa negosyo upang magpatakbo o ang Protokol ng Pagdistansya sa Ibang Tao, tawagan ang Tanggapan ng Pagpapatupad ng Pamantayan sa Paggawa ng County ng Santa Clara sa 1-866-870-7725 o bisitahin ang sccCOVIDconcerns.org upang mag-ulat ng anumang mga kakulangan sa pagsunod sa mga kinakailangan sa Protokol.

Bumalik sa Itaas ▲

Patnubay para sa mga Customer

Before you go do not forget to bring your hand sanitizer bottle, two face coverings and a paper bag to store the face coverings

Dapat tandaan ng mga customer ang sumusunod na patnubay habang bumibisita sa mga pasilidad ng negosyo:

 • Dapat magsuot ang mga kostumer ng mga panakip sa mukha alinsunod sa mga kinakailangan sa panakip sa mukha ng Estado at sa Mahigpit na Ipinapatupad na Direktiba sa Paggamit ng Mga Panakip sa Mukha ng County. Tandaan: Ang mga panakip sa mukha ay hindi kinakailangan para sa mga maliliit na bata na wala pang dalawang taong gulang o para sa mga taong hindi makapagsuot dahil sa payong medikal, o para sa komunikasyon ng o sa isang taong may kapansanan sa pandinig.
 • Ang mga kostumer ay dapat magpanatili ng sapat na pagdistansya sa ibang tao mula sa mga empleyado at iba pang mga kostumer kung kinakailangan ng batas, regulasyon o patnubay ng Estado.
Two different groups of people dine at least 6 feet apart while a server wearing a face covering walks to greet them

Para sa mga sagot sa mga Madalas na Katanungan tungkol sa kaligtasan ng customer sa panahon ng pagsiklab ng coronavirus, mangyaring tumignin dito.

Ano ang Dapat Makita ng mga Customer sa Bawat Negosyo?

LAHAT na mga bukas na negosyo ay dapat sumunod sa mga panuntunan ng Opisyal ng Pangkalusugan ng County upang matiyak na manatiling ligtas ang kanilang mga manggagawa at customer mula sa COVID-19. Narito ang dapat ninyong makita sa bawat bukas na negosyo sa Santa Clara County:

 1. MGA CUSTOMER AT MANGGAGAWA AY SUMUSUOT NG MGA PANAKIP SA MUKHA
  • Ang mga empleyado ay dapat magsuot ng mga panakip sa mukha (maliban kung hindi ligtas para sa kanila o nakikipag-usap sila sa isang taong may kapansanan sa pandinig).
  • Ang mga customer na higit sa edad ng 2 ay dapat magsuot din ng mga panakip sa mukha, at dapat tanggihan ng negosyo ang mga customer na hindi nakasuot ng mga ito maliban kung ang customer ay may isang medikal o may kaugnayan sa kapansanan na dahilan na hindi it ginagawa.
 2. SAPAT NA PAGDISTANSYA SA PAGITAN NG MGA KOSTUMER AT MGA EMPLEYADO
  • Ang isang negosyo ay dapat hindi kailanman masikip. Dapat sumunod ang mga negosyo sa anumang naaangkop na mga batas, regulasyon, o patnubay ng Estado o sa patnubay sa mga limitasyon sa kapasidad at pagdistansya sa ibang tao.
  • Dapat niyo ding makita ang mga bagay tulad ng tape sa sahig na nagmamarka ng 6 na talampakang distansya para sa mga kostumer na nakatayo sa pila, at ang mga upuan at mga bangko ay hinarangan gamit ang tape o mga palatandaan. Ang mga empleyado sa pangkalahtan ay hindi dapat nagsisiksikan habang sila ay nagtatrabaho.
  • Mga paglabag: Upang mag-ulat ng isang negosyo na sa palagay niyo ay lumalabag sa mga ito o iba pang mga kinakailangan na nauugnay sa pagpigil sa COVID-19, mangyaring bisitahin ang scccovidconcerns.org

Bumalik sa Itaas ▲

Mag-file ng Reklamo Tungkol sa isang Paglabag

Kung nakakita kayo ng isang negosyo o organisasyon na maaaring lumalabag sa Kautusan at nilalagay sa panganib ang publiko o ang mga empleyado nito, maaari niyong iulat ito sa County sa www.scccovidconcerns.org. Ang mga manggagawa, boluntaryo, at iba pang tauhan na nag-aalala tungkol sa kanilang employer na lumalabag sa Kautusan, maaari din kayong makipag-ugnay sa Office of Labor Standards Enforcement Advice Line ng County sa 1-866-870-7725 upang direktang makipag-usap sa isang tao tungkol sa kanilang mga katanungan at inaalala. Nakahanda ang Advice Line staff upang tumulong sa mga katanungan at inaalala ng komunidad sa Ingles, Español, Tiếng Việt, 中文 at Tagalog.

Ang Kautusan ng Pampublikong Pangkalusugan ay isang ligal na kautusan na inilabas sa ilalim ng awtoridad ng batas ng California. Ang mga paglabag sa Kautusang ito ay mapaparusahan ng multa, pagkabilanggo, o pareho.

Bumalik sa Itaas ▲

Makipag-ugnayan sa Amin

Contact us by email or by phone

Mangyaring repasuhin ang pahina ng Mga Madalas na mga Katanungan para sa mga negosyo. Kung mayroon kayong mga karagdagang katanungan na hindi natugunan ng mga FAQ o nais na magbigay sa amin ng puna, mangyaring makipag-ugnay sa amin sa pamamagitan ng pagkumpleto ng form sa ibaba o tawagan ang COVID-19 Business Call Center sa (408) 961-5500, Lunes - Biyernes, 8am-5pm, para sa anumang mga katanungan na may kaugnayan sa inyong negosyo o lugar ng trabaho.

Contact Us

Name

©2021 County of Santa Clara. All rights reserved.