Mga Negosyo at Lugar ng Trabaho

Huling update ng nilalaman: 9/14/2022

Tandaan:

  Patnubay para sa Ligtas na Operasyon

  Ang mga negosyo sa Santa Clara County ay may pananagutan sa paggawa ng mga hakbang upang maprotektahan ang kalusugan ng kanilang mga manggagawa at customer sa pamamagitan ng pagbawas ng pakikipagsalamuha nang malapitan sa pagitan ng mga tao at pagpapanatili ng malinis na kapaligiran sa trabaho. Karamihan sa mga negosyo ay hindi na kinakailangan ng batas na mag-ulat ng mga indibidwal na kaso ng COVID-19. Gayunpaman, kinakailangan nilang iulat ang lahat ng mga pagsiklab (3 o mahigit pang kaso sa loob ng 14-na araw na panahon na inilarawan ng CDPH) sa loob ng 48 oras sa pamamagitan ng Binabahaging Portal para sa Pagsubaybay ng Pagsiklab. Para sa karagdagang impormasyon tungkol sa mga kinakailangan sa negosyo para sa pag-uulat ng mga kaso ng COVID-19, mangyaring tingnan Patnubay ng mga Empleyado at mga Lugar ng Trabaho at Lahat ng mga Dokumento ng Patnubay ayon sa Paksa ng CDPH.

   Hakbang 1: Hikayatin ang mga Empleyado na Manatili sa Bahay kung masama ang kanilang pakiramdam

   Hikayatin ang mga manggagawa na may mga sintomas ng COVID-19 na manatili sa bahay kung may sakit sila, o umuwi sa bahay kaagad kung nagkaroon sila ng mga sintomas ng COVID-19 habang nasa lugar ng trabaho. Nalalapat din ang patnubay sa ibaba sa mga manggagawa na nabakunahan ngunit nagpapakita ng mga sintomas ng COVID-19.

   Kung pagdating sa lugar ng trabaho o sa anumang oras sa araw ng trabaho, ang isang manggagawa ay parang mayroong anumang mga sintomas ng COVID-19, ang manggagawa ay hikayatin na umuwi sa bahay kaagad at manatili sa bahay hanggang 24 na oras pagkatapos gumaling ang lagnat (nang walang gamot sa lagnat) at pagbuti ng iba pang mga sintomas AT hanggang ang pagsusuri ay negatibo o ang pagpapasiya na hindi na kailangan ang pagpapasuri.

   Inirerekomenda na ang isang empleyadong nagtatrabaho nang malayuan ay mag-report kung nakakaranas ng anuman sa mga sintomas na ito sa kanyang tagapangasiwa kaagad kung ang manggagawa ay nasa lugar ng trabaho sa loob ng 48 oras nang unang nakaranas ng mga sintomas ng COVID-19.

   Maaari ninyong masuri at talakayin sa manggagawa kung naaangkop ang malayuang trabaho habang siya ay nasa bahay. 

    

   Hakbang 2: Irekomenda sa manggagawa na magpasuri para sa COVID-19

   Irekomenda sa manggagawa na magpasuri para sa COVID-19 sa lalong madaling panahon. Matatagpuan ang mga mapagkukunan sa pagpapasuri sa www.sccfreetest.org. Ang Mga Pansamantalang Pang-emergency na Pamantayan ng Cal/OSHA ay nangangailangan sa mga employer na gawing available ang pagsusuri sa COVID-19 nang walang gastos sa mga empleyado na may mga sintomas ng COVID-19 na hindi pa ganap na nabakunahan, sa oras na binabayaran ang mga empleyado. Dapat sundin ng manggagawa ang patnubay sa pagbubukod kung naaangkop.

   • Kung ang manggagawa ay nasuring negatibo sa COVID-19, ang manggagawa ay dapat manatili sa bahay hanggang sa hindi bababa sa 24 na oras pagkatapos ng paggaling ng lagnat (kung mayroon) na hindi gumagamit ng gamot na nagpapababa ng lagnat at pagbuti ng iba pang mga sintomas. Isaalang-alang ang pagpapatuloy sa pagbubukod at magpasuri muli ng 1-2 araw kung negatibo ang iyong pagsusuri sa antigen test, lalo na kung ang iyong unang pagsusuri ay sa unang 1-2 araw pagkatapos magsimula ang mga sintomas. Kung may nabuong bagong mga sintomas, magbukod at muling magpasuri.
   • Kung ang manggagawa ay nasuring negatibo sa COVID-19, dapat abisuhan ng manggagawa ang kanyang superbisor kaagad at magpatuloy na sundin ang patnubay sa pagbubukod.

    

   Para sa karagdagang impormasyon, mangyaring tingnan ang:

   Kung sakaling nasuring positibo ang isang manggagawa sa COVID-19, maaaring sundin ng mga employer ang step-by-step na protokol na ito na nagbibigay ng patnubay sa mga employer at empleyado, pati na rin sa mga boluntaryo, kontratista, o ibang mga tao na nagtatrabaho sa pasilidad. Ang mga employer ay dapat sumunod sa lahat ng naaangkop na mga batas ng estado at ng pederal at sa anumang mga obligasyon sa collective bargaining.

   Ang mga empleyadong nasuring positibo ay maaaring idirekta sa patnubay sa pagbubukod.

    

   Kailan Gamitin ang Protokol na ito

   Gamitin ang protokol na ito kung ang taong nasuri na may COVID-19 ay nasa lugar ng trabaho sa loob ng 48 oras bago ang pagbuo ng kanilang mga sintomas (o 48 oras bago nakuha ang kanilang positibong pagsusuri sa COVID-19, kung hindi sila kailanman nagkaroon ng mga sintomas) o sa anumang sa oras ng kanilang panahon ng pagbubukod. Tingnan ang patnubay sa pagbubukod para sa karagdagang impormasyon.

   Tandaan: Itong protokol ay dapat magsisimula sa oras na nalaman ninyo na ang isang tao sa lugar ng inyong trabaho ay nakatanggap ng positibong resulta ng pagsusuri sa COVID-19 at nasa lugar ng trabaho sa loob ng 48 oras ng pagbuo ng mga sintomas. Hindi ninyo maaaring maiwasan ang kinakailangan sa pagpatupad ng protokol na ito sa muling pagpapasuri sa tao, kahit na ang mga resulta ng isa o mahigit pa sa mga naulit na pagsusuri ay negatibo. Ang paulit-ulit na pagsusuri ay hindi inirerekomenda ng Opisyal ng Pangkalusugan ng County upang kumpirmahin ang isang positibong resulta ng pagsusuri dahil sa mababang posibilidad ng isang maling positibo sa paunang pagsusuri.

   Tandaan: Sa kaganapan ng pagsiklab (3 o higit pang mga kaso sa lugar ng trabaho tulad ng tinukoy ng CDPH), ang employer ay kinakailangan DIN na magkumpleto ng lahat ng mga hakbang sa Ano ang Gagawin kung Mayroong Pagsiklab ng COVID-19 sa Lugar ng Trabaho.

    

   Hakbang 1: Magbigay ng mga tagubilin sa manggagawang positibo sa COVID-19

   Ang Panahon ng Paghihiwalay sa Trabaho at Panahon ng Pagbubukod

   Hindi mataas na panganib na hindi mga lugar ng pagtitipon: Ang manggagawang positibo sa COVID-19 ay dapat pauwiin kaagad sa bahay at atasan na magbukod. Nalalapat ang mga tagubiling ito sa lahat ng mga nasuring positibo, anuman ang katayuan sa pagbabakuna sa COVID-19.

   Ang County ng Santa Clara ay hindi naghihikayat sa mga employer na mangailangan ng medikal na sulat para makabalik as trabaho hangga’t natugunan ang nakadetalyeng pamantayan sa Sulat sa Pagbalik sa Trabaho sa ibaba.

   Na-update 5/25/22 Sulat sa Pagbalik sa Trabaho (PDF): | Ingles | Intsik | Espanyol Vietnamese | Tagalog |

   Mataas na panganib na mga lugar ng pagtitipon: (healthcare na lugar o lugar ng pagtitipon gaya ng mga bilangguan o shelter): Ang mga manggagawa sa healthcare sa mga acute care hospital o skilled nursing facilities (SNFs) ay dapat sumunod sa patnubay sa paghihigpit sa pagbubukod, pagsusuri, at trabaho sa AFL 21-08. Ang kawani at mga residente sa iba pang mga lugar na may mataas na panganib* ay dapat sumunod sa Mga Patnubay sa COVID-19 para sa Kawani at mga Residente sa mga Lugar na may Mataas na Panganib.

   Kabilang sa *iba pang mga lugar na may mataas na panganib ang lahat ng lugar ng healthcare na hindi sakop ng AFL 21-08 at mga lugar ng pagtitipon tulad ng shelters, correctional facilities, long-term care settings at adult at senior care facilities. Tingnan ang CDPH para sa karagdagang impormasyon at sumangguni sa Patnubay ng CDPH para sa uri ng inyong pasilidad. Lahat ng shelter ay dapat sumangguni sa Patnubay para sa mga Kliyente sa Congregate Shelters ng CDPH.

   Tandaan: Sa lugar ng trabaho, ang mga employer ay napapailalim sa Cal/OSHA COVID-19 Prevention Emergency Temporary Standards (ETS) o ilan sa mga lugar ng trabaho, ang Cal/OSHA Aerosol Transmissible Diseases (ATD) Standard (PDF), at dapat kumonsulta sa mga regulasyon para sa karagdagang nalalapat na kinakailangan, kabilang ang mga kinakailangan na nauugnay sa pagsusuri at pagmamaskara sa lugar ng trabaho.

   Para sa pangkalahatang-ideya ng mga kinakailangan para sa mga empleyado na nasuring positibo o nalantad sa COVID-19, sumangguni sa fact sheet ng Cal/OSHA na 
   Ano ang Dapat Malaman ng mga Employer at Manggagawa Tungkol sa Pagbubukod at Pagkwarantina.

    

   Hakbang 2: Kilalanin ang lahat ng mga nakipagsalamuha nang malapitan sa manggagawang positibo sa COVID-19

   Panatilihin ang Pagkakumpidensyal

   Dapat panatilihing kumpidensiyal ng mga employer ang medikal na impormasyon ng mga empleyado alinsunod sa mga batas ng pederal at ng estado. Limitahan ang paghahayag ng pagkakakilanlan ng manggagawang positibo sa COVID-19 sa inyong pagsisikap na makilala ang mga nakipagsalamuha nang malapitan. Mangyaring kumonsulta sa inyong abogado kung mayroon kayong anumang mga katanungan tungkol sa naaangkop na mga batas sa trabaho o sa pagkapribado.

   Kilalanin ang mga Nakipagsalamuha nang Malapitan sa Panahon ng Pagkakalantad

   Ang employer ay dapat mag-imbestiga at magdokumento ng mga positibong iskedyul at lokasyon ng trabaho ng empleyado upang matukoy: 1) ang araw na nagsimula ang kanilang mga sintomas (kung naaangkop); 2) ang petsa ng kanilang unang positibong pagsusuri; at 3) ang huling araw na ang taong nasuring may COVID-19 ay naroon sa lugar ng trabaho.

   Ang impormasyong ito ay dapat gamitin ng employer upang makilala ang lahat ng mga indibidwal na maaaring nakipagsalamuha nang malapitan sa kumpirmadong positibong empleyado sa panahon ng pagkakalantad.

   Maaaring isaalang-alang ng mga employer ang paggawa ng isang patakaran na nagpapaalam sa mga empleyado na kung nakumpirma silang may COVID-19, hihilingin silang magbigay ng isang listahan ng iba pang mga empleyado na nakasalamuha nila nang malapitan sa panahon ng pagkakalantad.

    

   Hakbang 3: Makipag-usap sa Lahat ng mga Empleyado

   Pagbubukod sa Trabaho, Pagkuwarantina at Pagpapasuri para sa mga Nakipagsalamuha ng Malapitan

   Hindi mataas na panganib na hindi mga lugar ng pagtitipon: Para sa mga patnubay para sa mga nakipagsalamuha nang malapitan, mangyaring tingnan ang Mga Patnubay sa COVID-19 para sa Masa.

   Ang County ng Santa Clara ay hindi naghihikayat sa mga employer na mangailangan ng medikal na sulat para makabalik as trabaho hangga’t natugunan ang nakadetalyeng pamantayan sa Sulat sa Pagbalik sa Trabaho sa ibaba.

   Na-update 5/25/22 Sulat sa Pagbalik sa Trabaho (PDF): | Ingles | Intsik | Espanyol Vietnamese | Tagalog |

   Mataas na panganib na mga lugar ng pagtitipon: (healthcare na lugar o lugar ng pagtitipon gaya ng mga bilangguan o shelter): Ang mga manggagawa sa healthcare sa mga acute care hospital o skilled nursing facilities (SNFs) ay dapat sumunod sa patnubay sa paghihigpit sa pagbubukod, pagsusuri, at trabaho sa AFL 21-08. Ang kawani at mga residente sa iba pang mga lugar na may mataas na panganib* ay dapat sumunod sa Mga Patnubay sa COVID-19 para sa Kawani at mga Residente sa mga Lugar na may Mataas na Panganib.

   Kabilang sa *iba pang mga lugar na may mataas na panganib ang lahat ng lugar ng healthcare na hindi sakop ng AFL 21-08 at mga lugar ng pagtitipon tulad ng shelters, correctional facilities, long-term care settings at adult at senior care facilities. Tingnan ang CDPH para sa karagdagang impormasyon at sumangguni sa Patnubay ng CDPH para sa uri ng inyong pasilidad. Lahat ng shelter ay dapat sumangguni sa Patnubay para sa mga Kliyente sa Congregate Shelters ng CDPH.

   Tandaan: Sa lugar ng trabaho, ang mga employer ay napapailalim sa Cal/OSHA COVID-19 Prevention Emergency Temporary Standards (ETS) o ilan sa mga lugar ng trabaho, ang Cal/OSHA Aerosol Transmissible Diseases (ATD) Standard (PDF), at dapat kumonsulta sa mga regulasyon para sa karagdagang nalalapat na kinakailangan, kabilang ang mga kinakailangan na nauugnay sa pagsusuri at pagmamaskara sa lugar ng trabaho.

   Para sa pangkalahatang-ideya ng mga kinakailangan para sa mga empleyado na nasuring positibo o nalantad sa COVID-19, sumangguni sa fact sheet ng Cal/OSHA na  
   Ano ang Dapat Malaman ng mga Employer at Manggagawa Tungkol sa Pagbubukod at Pagkwarantina. 

   Pangkalahatang Payo at Pagsubaybay ng mga Sintomas para sa Lahat ng Iba pang Empleyado

   Lahat ng iba pang naroroon sa lugar ng trabaho, ngunit HINDI natukoy na nakasalamuhang malapitan, ay dapat payuhan na subaybayan ang sarili para sa mga sintomas at magsuot ng maskara ng 10 araw pagkatapos ng huling araw na nasuring mayroong COVID-19 ay nasa trabaho. Kasama dito ang mga indibidwal na nabakunahan. Maaari silang magpatuloy na magtrabaho, ngunit kung nagkaroon sila ng mga sintomas, sila ay mariing inirerekomenda na manatili sa bahay (o kung nasa trabaho, dapat ipauwi kaagad) hanggang 24 na oras pagkatapos gumaling ang lagnat (nang walang gamot sa lagnat) at pagbuti ng iba pang mga sintomas AT hanggang sa negatibo ang pagsusuri o ang pagpapasiya na hindi kailangan ang pagsusuri.  Bilang karagdagan, ang lahat ng iba pang mga batas na nalalapat sa ilang mga sektor (ibig sabihin, mga humahawak ng pagkain, mga daycare atbp.) ay dapat pa ring ipatupad upang mapigilan ang pagkalat ng iba pang mga uri ng mga malubhang sakit na nakakahawa.

    

   Hakbang 4: Iulat ng mga Pagsiklab sa Departamento ng Pampublikong Pangkalusugan ng Santa Clara County

   Karamihan sa mga negosyo ay hindi na kinakailangan ng batas na mag-ulat ng mga indibidwal na kaso ng COVID-19. Gayunpaman, kinakailangan nilang iulat ang lahat ng mga pagsiklab (3 o higit pang mga kaso tulad ng tinukoy ng CDPH) sa loob ng 48 oras sa pamamagitan ng Binabahaging Portal para sa Pagsubaybay ng Pagsiklab.

   Ang impormasyong ibinigay ay mananatiling kumpidensyal at hindi makakaapekto sa katayuan ng imigrasyon. Maaari niyong i-update ang impormasyon na inyong ibinigay kung nakatuklas kayo ng karagdagang impormasyon pagkatapos ng inyong paunang ulat. Maaaring humiling ang Departamento ng Pampublikong Pangkalusugan para sa karagdagang impormasyon na iuulat kung ang isang pagsiklab sa lugar ng trabaho ay natukoy.

    

   Hakbang 5: Iulat sa Local Cal/OSHA District Office kung may Naospital o may Namatay

   Ang anumang malubhang pinsala, sakit, o kamatayan na naganap sa anumang lugar ng trabaho o may kaugnayan sa anumang trabaho ay dapat ireport ng employer sa lokal na opisina ng distrito ng Cal/OSHA. Para sa COVID-19, kabilang dito ang mga naospital at pagkamatay sa mga empleyado, kahit na ang kaugnayan sa trabaho ay hindi sigurado.

    

   Hakbang 6: Ang Pagdisisimpekta Pagkatapos ng isang Nakumpirmang Kaso ng COVID-19 sa Lugar ng Trabaho

   Ayon sa Cal/OSHA ETS, 8 CCR seksyon ng 3205(c)(7)(B) - Dapat magpatupad ang mga employer ng mga pamamaraan sa paglilinis at pagdidisimpekta, na nangangailangan ng:

   Paglilinis ng mga lugar, materyal, at kagamitan na ginamit ng isang kaso ng COVID-19 sa panahon ng mataas na panganib ng pagkakalantad, at pagdidisimpekta kung ang lugar, materyal, o kagamitan ay nasa loob at gagamitin ng ibang empleyado sa loob ng 24 na oras ng kaso ng COVID-19.

    

   Hakbang 7: Pagpigil sa Pagkalat ng COVID-19 sa Lugar ng Trabaho

   Kinakailangan ang mga negosyo na:

   1. Kumpletuhin ang hindi bababa sa dalawang beses ng pagtiyak ng katayuan ng pagbabakuna ng mga empleyado (tingnan ang Mga FAQ ng "Pagtiyak sa Katayuan sa Pagbabakuna” ng County para sa karagdagang impormasyon tungkol sa mga kinakailangan para sa mga negosyo upang matiyak ang katayuan sa pagbabakuna ng kanilang mga empleyado.)
   2. Magbigay ng impormasyon sa pagbabakuna sa lahat ng empleyado
   3. Tiyakin na ang mga empleyado na nasuring positibo sa COVID-19 ay nakahiwalay mula sa trabaho sa kanilang panahon ng pagbubukod (tingnan ang Mga Patnubay sa COVID-19 para sa Masa para sa karagdagang impormasyon)
   4. Tiyakin na ang mga empleyado ay nagkukuwarantina at/o magpasuri tulad ng inirekomenda kung sila ay natukoy bilang nakipagsalamuha nang malapitan sa isang kaso (tingnan ang Mga Patnubay sa COVID-19 para sa Masa para sa karagdagang impormasyon)
   5. Tiyakin na ang mga empleyado na nagtatrabaho sa lokasyon ay nagsusuot ng mga maskara sa mga panloob na lugar kung saan ang Estado ay patuloy na nangangailangan ng mga maskara (tingnan ang Patnubay para sa Paggamit ng Mga Panakip sa Mukha ng CDPH para sa karagdagang impormasyon)

   Inirerekomenda ang mga negosyo na:

   Hikayatin ang Pagbabakuna

   Ang pinakamahalagang bagay na maaaring magawa ng isang lugar ng trabaho upang mabawasan ang panganib ng COVID-19 sa lugar ng trabaho ay ang mapadali ang pagbabakuna kung saan posible. Lahat ng mga indibidwal na nasa edad na 6 na buwan at pataas ay kwalipikado para sa pagbabakuna.  Ang karagdagang impormasyon tungkol sa mga available na bakuna at kung paano i-access ang mga ito ay matatagpuan sa www.sccfreevax.org.

   Ipatupad ang Paggamit ng Panakip sa Mukha Kapag Kinakailangan

   Ang mga panakip sa mukha ay dapat isuot sa ilang mga oras at ilang mga lugar tulad ng kinakailangan ng Patnubay para sa Paggamit ng Mga Panakip sa Mukha ng Estado at ng Mga Pansamantalang Pang-emergency na Pamantayan ng Cal/OSHA ("Cal / OSHA ETS"). Bilang karagdagan, ang mga negosyo ay hinihikayat na magpatibay ng pangkalahatang kinakailangan sa pagmamaskara para sa mga tao sa mga panloob na lugar upang magbigay ng mas mabuting proteksiyon para sa kanilang mga empleyado at kostumer. 

   Isaalang-alang ang Muling Pagsasaayos ng Lugar ng Trabaho upang Mas Mahusay na Suportahan ang Pagdistansya sa Ibang Tao

   Sa labas ng isang malaking pagsiklab, wala ng pare-parehong kinakailangan sa pisikal na pagdistansya sa ilalim ng ETS ng Cal/OSHA. Gayunpaman, dapat pa ring suriin ng mga employer ang mga panganib sa lugar ng trabaho at magpatupad ng mga kontrol upang mapigilan ang sakit, na sa ilang mga sitwasyon ay maaaring may kasamang pisikal na pagdistansya. Bilang karagdagan, wala sa ETS ang pumipigil sa mga employer mula sa pagpapatupad ng karagdagang mga pamamaraan sa proteksiyon, tulad ng pisikal na pagdistansya at mga harang. Inirekomenda ng County ng Santa Clara na, bilang karagdagan sa pagsunod sa ETS, isaalang-alang ng mga employer kung ang mga karagdagang pamamaraan sa pisikal na pagdistansya ay magagawa at makapagpahusay ng kaligtasan (hal., ang paghiwalay ng mga lamesa o istasyon ng trabaho, hinihikayat ang mga manggagawa na hindi pa up to date sa kanilang pagbabakuna na kumain sa labas, atbp.).

    Ang pagsiklab sa lugar ng trabaho ay tinukoy ng CDPH bilang 3 o higit pang mga kaso sa lugar ng trabaho sa loob ng 14 na araw na panahon. Sa panahon ng outbreak o kapag patuloy ang pinaghihinalaan na pagkahawa sa lugar ng trabaho, ang mga employer ay dapat sumunod sa Hakbang 1-6 sa ilalim ng Ano ang Gagawin Kapag May Nasuring Positivo sa COVID-19 sa lugar ng Trabaho sa tab ng Patnubay para sa Ligtas na Operasyon, gayunpaman, mayroong mga karagdagang konsiderasyon at aksyon na maaaring gawin.

     

    Pagtugon sa Pagsusuri:

    Kung ang pagsiklab sa COVID-19 ay natukoy o pinaghinalaan, mahalaga na makilala at masuri ang lahat ng mga potensyal na nalantad na indibidwal anuman ang katayuan ng kanilang pagbabakuna. Ang regular na pagsusuri ng lahat ng mga potensyal na nalantad na indibidwal ay maaaring makatulong sa pagtukoy ng mga karagdagang kaso na dapat mahiwalay mula sa trabaho. Ang pagsubaybay lamang sa nakipagsalamuha ay hindi malamang maagang makakatukoy ng lahat ng mga kaso at nakipagsalamuha sa pagsiklab.

    Sa oras na natuklasan ang pagsiklab, maaaring mayroon ng mga karagdagang kaso na pupunta sa trabaho na hindi pa natukoy na positibo.

    Ang pagsusuri ng mga potensyal na nalantad na indibidwal ay dapat gagawin ng hindi bababa sa isang beses kada linggo hanggang wala na ang mga kaso sa lugar ng trabaho ng 14 na araw na panahon, ngunit ang mas maraming madalas na pagsusuri ay maaaring makatulong kung ang pagsiklab ay malaki o may ebidensya ng nagpapatuloy na pagkakahawa. Sumangguni sa Pansamantalang Pang-emergency na Pamantayan sa Pagpigil sa COVID-19 ng Cal/OSHA (ETS) para sa mga karagdagang obligasyon sa pagsusuri para sa mga employer.

     

    Para sa mas maraming impormasyon sa pagpapasuri sa COVID-19, mangyaring tignan ang:

     

    Mga Karagdagang Pagbabago sa Pagpigil ng Pagkakahawa Kapag may Pagsiklab

    Sa panahon ng pagsiklab, maaaring kailanganin ang mga karagdagang antas ng proteksyon para ihinto ang pagkakahawa. Ang mga negosyo ay maaaring pumiling pataasin ang pisikal na pagdistansya, paramihin ang mga telework/remote work na opsyon, mag-ayos ng mga iskedyul, o ihinto ang mga operasyon. Tingnan sa ibaba para sa nauugnay na Patnubay para sa mga Sistema ng Bentilasyon at Pagsasala ng Hangin (COVID-19) sa tab ng Patnubay para sa mga Negosyo.

    Mahalaga din kapag may pagsiklab na tingnan muli ang mga internal na plano sa pagtugon sa COVID-19, tukuyin ang mga nagpapatuloy na panganib sa COVID-19 sa lugar ng trabaho, at tukuyin kung ano ang mga karagdagang hakbang sa pagpapagaan na maaaring kailanganin.

    Tandaan: Kung ang inyong negosyo ay nakakaranas ng pagsiklab at kailangan niyo ng suporta sa pag-unawa ng patnubay sa itaas o gusto niyo ng karagdagang teknikal na tulong mula sa Pampublikong Pangkalusugan, mangyaring mag-email sa [email protected].

    Gamitin ang protocol kung 3 o higit pang mga kaso ay naiulat sa isang lugar ng trabaho sa loob ng 14-na araw na panahon, na tinukoy ng CDPH bilang outbreak sa lugar ng trabaho.

     

    Hakbang 1: Iulat ang mga Pagsiklab sa Departamento ng Pampublikong Pangkalusugan ng Santa Clara County

    Karamihan sa mga negosyo ay hindi na kinakailangan ng batas na mag-ulat ng mga indibidwal na kaso ng COVID-19. Gayunpaman, sila ay kinakailangan na mag-ulat ng impormasyon ng kaso para sa lahat ng pagsiklab (3 o higit pang mga kaso tulad ng tinukoy ng CDPH) sa loob ng 48 oras sa pamamagitan ng Binabahaging Portal para sa Pagsubaybay ng Pagsiklab. Ang impormasyong ibinigay ay mananatiling kumpidensyal at hindi makakaapekto sa katayuan ng imigrasyon. Maaari niyong i-update ang impormasyon na inyong ibinigay kung nakatuklas kayo ng karagdagang impormasyon pagkatapos ng inyong naunang ulat.

    Habang ang pagsumite ng impormasyon ng nakipagsalamuha nang malapitan sa SPOT ay opsyonal, ang mga employer ay maaaring mag-ipon ng impormasyon ng lahat ng tao na nakilala bilang mga nakipagsalamuha nang malapitan, kabilang ang sinumang nagtitinda/supplier, bisita, o iba pa na nakipagsalamuha nang malapitan sa empleyado sa lugar ng trabaho.

    Pagsusumite ng Impormasyon sa Kaso ng COVID-19 sa SPOT:

    • Kung WALA kang umiiral na SPOT account na nauugnay sa lokasyon na para sa iyong pag-uulat, magsumite ng SPOT Intake Form upang mag-ulat ng impormasyon sa kaso. Hindi ka makakapagrehistro bilang bagong SPOT user sa ngayon. Magsumite ng isa pang intake form sa pamamagitan ng pagpili ng “New Users” upang mag-ulat ng karagdagang kaso kung nag-uulat para sa parehong outbreak.
    • Kung mayroon kang umiiral na SPOT account na nauugnay sa lokasyon para sa iyong pag-uulat,  maaari kang mag-ulat ng kaso ng impormasyon sa pamamagitan ng pagsumite ng SPOT Intake Form o paglog-in sa SPOT at direktang pag-ulat ng mga kaso sa Location Account.

    Para sa mas marami pang impormasyon, tingnan ang SPOT Reporting Overview at SPOT Help and Training Material .

    Para sa teknikal na tulong sa SPOT, mangyaring makipag-ugnayan sa SPOT Help Desk sa [email protected] o tumawag sa (916) 520-1619.

    Binabahaging Portal para sa Pagsubaybay ng Pagsiklab (SPOT)

     

    Hakbang 2: Nakatanggap ng Kumpirmasyon na Natanggap ang Impormasyon ng Kaso

    Kasunod ng pagsumite ng impormasyon sa SPOT sa lahat ng mga kaso ng COVID-19 na nauugnay sa outbreak, ang kinakailangan sa pag-ulat ng outbreak sa COVID-19 sa County ay nakamit.

    Kung ang SPOT Intake Form ay naisumite, ang nagsumite ay makakatanggap ng confirmation email mula sa Public Health Department na ang (mga) form ay natanggap. Kung ang mga kaso ay direktang naiulat sa Location Account o Exposure Event sa SPOT, ang mga rekord ng kaso ay makikita.

    Ang Public Health Department ay maaaring makipag-ugnayan sa employer at maaaring agtanong ng karagdagang impormasyon na maiuulat.  

    TANDAAN: Ang Exposure Event ID ay hindi na regular na gagawin pagkatapos na maisumite ang SPOT Intake Form ng worksite liaison para sa hindi mataas ang panganib, walang pagtitipun-tipon na mga lugar. Sa kadahilanang ito, kailangan ng worksite liaisons na tiyakin na naidagdag ang lahat ng pagkakalantad at impormasyon ng kaso na kinakailangan para sa SPOT Intake Form. Ang mga Exposure Events ay maaaring malikha para sa outbreaks sa mataas ang panganib, may pagtitipun-tipon na mga lugar.

    Hindi mataas ang panganib, walang pagtitipun-tipon na mga lugar ay kabilang ang mga lugar ng trabaho na HINDI healthcare facilities o residential congregate settings, kagaya ng mga kulungan at shelter. 

    Mataas ang panganib, may nagtitipun-tipon na mga lugar ng trabaho ay kabilang ang lahat ng mga healthcare facilities at residential congregate settings, kagaya ng mga kulungan at shelter. 

     

    Hakbang 3: Mag-ulat ng mga Karagdagang Kaso sa Santa Clara County Public Health Department

    Kung WALA kang umiiral na SPOT account na nauugnay sa lokasyon na para sa iyong pag-uulat, magsumite ng SPOT Intake Form upang mag-ulat ng karagdagang impormasyon ng kaso.  

    Kung mayroon kang umiiral na SPOT account na nauugnay sa lokasyon na para sa iyong pag-uulat, mag-ulat ng karagdagang impormasyon ng kaso sa pamamagitan ng pagsumite  ng SPOT Intake Form o paglog-in sa SPOT at pag-ulat ng direkta sa mga Location Account.

    Para sa mas maraming impormasyon, tingnan ang SPOT Reporting Overview at SPOT Help and Training Material.

     Tulong at mapagkukunan para sa pagpopondo at pagsuporta para sa mga negosyo na nakakaranas ng kahirapan dahil sa COVID-19.

      • Sa website ng SBA, mayroong impormasyon tungkol sa ilang mga pansamantalang programa ng pagtulong upang suportahan ang mga maliliit na negosyo na itinatag ng CARES Act at kasunod na batas.
      • Ang Northern California Small Business Development Center ay makakatulong sa maliliit na negosyo sa paggamit ng mga mapagkukunan at sagutin ang mga tanong ng negosyo.
      • Ang mga maliliit na negosyo na lumahok sa Programa sa Proteksyon ng Paycheck ("PPP"), ay maaaring makahanap ng impormasyon tungkol sa kapatawaran ng utang sa PPP sa Website ng SBA. Ang karagdagang impormasyon sa PPP ay available sa U.S. Department of the Treasury.
      • California IBank ay may mababang interes at garantisado ng estado ang pautang sa negosyo at mga microloan para sa mga maliliit na nangutang na negosyo na naapektuhan ng mga sakuna sa rehiyon at nangangailangan ng mga pautang o linya ng kredito para sa kapital sa negosyo.
      • Ang California Capital Access Program(CalCAP) para sa Maliliit na Negosyo ay naghihikayat sa mga bangko at iba pang institusyong pinansyal na gumawa ng mga pautang sa maliliit na negosyo na nahihirapang makakuha ng pananalapi. Kung nagmamay-ari kayo ng isang maliit na negosyo at nangangailangan ng pautang para sa pagsisimula, pagpapalawak, o kapital sa negosyo, maaari kayong makatanggap ng mas kanais-nais na mga termino ng pautang mula sa isang nagpapahiram kung ang inyong pautang ay naka-enrol sa CalCAP Loan Loss Reserve Program. Ang isang listahan ng mga kalahok na institusyong pagpapahiram ay magagamit dito.
      • Ang Governor's Office of Business and Economic Development (Go-Biz) ay nag-aalok ng impormasyon ng mapagkukunan sa tulong sa pinansiyal at teknikal para sa mga maliliit na negosyo sa buong California.
      • Kredit para sa Pagpapanatili ng mga Empleyado: Inilunsad ng Treasury Department at Internal Revenue Service ang Kredit para sa Pagpapanatili ng Empleyado, na idinisenyo upang hikayatin ang mga negosyo na panatilihin ang mga empleyado sa kanilang suweldo. Ang refundable credit ay 50% hanggang sa $10,000 na sahod na binabayaran ng isang kwalipikadong employer na ang negosyo ay naapektuhan sa pananalapi ng COVID-19. Ang mga sahod na binayaran pagkatapos ng Marso 12, 2020, at bago sa Enero 1, 2021, ay kwalipikado para sa kredito. 
      • Ang Komite ng Senado ng U.S. sa Maliit na Negosyo at Entrepreneurship ay nilikha itong Gabay para sa mga May-ari ng Maliit na Negosyo sa Batas ng CARES upang matulungan ang mga may-ari ng mga maliliit na negosyo na gamitin ang mga mapagkukunan na ipinakilala ng Batas ng Coronavirus Aid, Relief, and Economic Security (CARES).
      • Ang mga empleyado na nahihirapan sa paghahanap at pagbili ng mga di-medikal na grado na Personal na Kagamitang Pangproteksiyon (PPE) para sa kanilang mga manggagawa ay maaaring gumamit ng Safely Making California, isang pakikipagtulungan sa pagitan ng Estado, California Manufacturers & Technology Association, at Autodesk. Ang Safely Making California ay tumutulong sa pagkonekta ng mga employer sa mga tagagawa ng di-medikal na gradong PPE.
      • Ang Labor & Workforce Development Agency ay nagtipon ng isang sentralisadong mapagkukunan ng impormasyon sa mga paksa tulad ng bayad ng sick leave, insurance para sa kapansanan at kawalan ng trabaho, gabay sa kalusugan at kaligtasan sa lugar ng trabaho, at tulong sa employer. Gamitin ang gabay sa kanilang website upang matukoy kung ano ang pinakamahusay para sa inyo, sa inyong pamilya, at sa inyong lugar ng trabaho.
      • Ang California Labor Commissioner’s Office (sa español) ay naglista ng mga sagot sa Mga Madalas na Katanungan tungkol sa mga opsyon ng leave ng mga empleyado, kabayaran, at suweldo.
      • Ang Employment Development Department(EDD) (sa español) ay nagbibigay ng iba't ibang mga mapagkukunan para sa mga employer na inaasahan ang pagbawas ng oras ng trabaho, o potensyal na pagsasara o pagtanggal sa trabaho bilang resulta ng COVID-19. Ang mga employer na nakakaranas ng kahirapan bilang isang resulta ng COVID-19 ay maaari ring humiling ng isang 60-araw na extension mula sa EDD upang mag-file ng kanilang mga report ng payroll ng estado at/o magdeposito ng mga buwis ng payroll ng estado nang walang parusa o interes. Para sa mga katanungan, maaaring tumawag ang mga employer sa Sentro sa Pagtulong sa Nagbabayad ng Buwis ng EDD sa (888) 745-3886 (TTY: 1 (800) 547-9565).
      • Ang California Division of Occupational Safety and Health ay nag-ipon ng impormasyon tungkol sa kaligtasan sa lugar ng trabaho at mga kinakailangan sa kalusugan na dapat gawin ng mga employer sa California upang maprotektahan ang mga manggagawa mula sa COVID-19 sa lugar ng trabaho.
      • Ang Equal Employment Opportunity Commission (EEOC) ay nagbigay ng patnubay patungkol sa pagsunod sa ADA, mga pagsusuring medikal, kumpidensyal na impormasyong medikal, mga batas laban sa diskriminasyon, at iba pang mga bagay sa pagtatrabaho na may kaugnayan sa COVID-19. Ang mga negosyo ay dapat magtrabaho kasama ang ligal na payo upang matugunan ang mga katanungan sa batas ng trabaho dahil ang County ay hindi maaaring magbigay ng ligal na payo tungkol sa mga usapin sa pagtatrabaho na may kaugnayan sa COVID-19 sa lugar ng trabaho.
      • Nagbigay din ang California Department of Fair Employment and Housing (DFEH) ng mga COVID-19 na patnubay at mapagkukunan para sa mga employer at housing provider.
      • Ang Employment Development Department (sa español) ay nagbibigay ng iba't ibang mga serbisyong pangsuporta sa mga indibidwal na apektado ng COVID-19 sa California:
      • May Sakit o Nagkuwarantina: Kung hindi kayo makatrabaho dahil sa pagkakaroon o pagkakalantad sa COVID-19, maaari kayong mag-file ng Disability Insurance (DI) claim. Nagbibigay ang DI ng mga panandaliang pagbabayad ng benepisyo sa mga kwalipikadong manggagawa na may buo o bahagyang pagkawala ng sahod dahil sa mga sakit na hindi nauugnay sa trabaho.
      • Pag-aalaga: Kung hindi kayo makakapagtrabaho sapagkat nag-aalaga kayo sa may sakit o sa mga nagkuwarantinang miyembro ng pamilya na may COVID-19, maaari kayong mag-file ng Paid Family Leave (PFL) claim. Ang PFL ay nagbibigay ng hanggang sa walong linggo ng mga pagbabayad ng benepisyo sa mga kwalipikadong manggagawa na may buo o bahagyang pagkawala ng sahod dahil nangangailangan sila ng oras na hindi magtrabaho upang alagaan ang isang malubhang may sakit na miyembro ng pamilya.
      • Nabawasang Oras sa Trabaho: Kung binawasan ng inyong employer ang inyong oras o isinara ang mga operasyon dahil sa COVID-19, maaari kayong mag-file ng Unemployment Insurance (UI) claim. Nagbibigay ang UI ng bahagyang pagbabayad ng kapalit na benepisyo sa mga manggagawa na nawalan ng trabaho o nabawasan ang kanilang mga oras, na hindi nila kasalanan.
      • OnwardCA ay isang pribadong inisyatibo ng mga kompanya at foundation na nagsisilbi sa mga manggagawa sa California na naapektuhan ng COVID-19. Nagbibigay ang OnwardCA ng mahahalagang serbisyo sa buhay (tulad ng pera, mga groseri, o pangangalaga sa bata), pagsasanay sa trabaho, at pagtutugma ng trabaho.
      • Nakalista sa pahina ng mga Manggagawa sa website sa COVID-19 ng Estado ang impormasyon tungkol sa unemployment insurance, tulong para sa mga self-employed na manggagawa at mga independiyenteng kontratista, at marami pa.
      • Ang tsart na ito na nilikha ng Labor & Workforce Development Agency ng Estado ay naglilista ng mga benepisyo na magagamit ng mga manggagawa na apektado ng COVID-19.
      • Maraming fact sheet na nauugnay sa COVID-19 sa lugar ng trabaho ay magagamit sa website ng Legal Aid at Work.
      • Para sa suporta sa pabahay para sa mga walang tirahan, tawagan ang Joint Operations Center ng County sa (408) 278-6420.
      • Kung ikaw ay positibong nasuri sa COVID-19 o nalantad at walang tirahan o nakatira sa isang lugar na may pagtitipun-tipon, mangyaring tumawag sa (408) 808-7770 para sa impormasyon tungkol sa pagkakalagay sa hotel. Mangyaring repasuhin ang lahat ng mga serbisyo ng suporta sa Pagbubukod at Pagkwarantina dito.

      • Para sa tulong sa pagkain, tawagan ang Second Harvest Food Bank sa 1 (800) 984-3663.
      • Kung wala kayong isang regular na doktor, mangyaring tawagan ang Primary Care Access Program sa (408) 556-6605 upang makipag-usap sa isang doktor tungkol sa inyong mga sintomas.
      • Para sa impormasyon tungkol sa pagpapasuri sa COVID-19 sa County — kasama na kung sino ang dapat magpasuri at kung saan—-bisitahin ang website ng Departamento ng Pampublikong Pangkalusugan ng County: sccfreetest.org.
      • Tandaan, hindi bababa ang inyong pagkakataon na makatanggap ng residency o citizenship sa US dahil sa inyong pagtanggap ng tulong para sa COVID-19. Mangyaring humingi ng tulong kung kailangan ninyo.
      • Upang makita kung kwalipikado kayo para sa isang programa na maaaring mabayaran ang bahagi ng inyong nawala na sahod dahil sa COVID-19 bisitahin ang: sccfairworkplace.org o tumawag sa 1 (866) 870-7725.
      • Kung ang inyong employer ay hindi sumusunod sa mga kinakailangan sa negosyo upang magpatakbo o sa Protokol ng Pagdistansya sa Ibang Tao, tawagan ang Office of Labor Standards Enforcement ng County ng Santa Clara sa 1 (866) 870-7725 o bisitahin ang www.sccCOVIDconcerns.org upang mag-ulat ng anumang mga kakulangan sa pagsunod sa mga kinakailangan sa Protokol.

      Para sa mas maraming impormasyon sa mapagkukunan sa komunidad, bisitahin ang COVID-19 Resource Directory webpage ng County.

      ©2022 County of Santa Clara. All rights reserved.