Mga Negosyo at Lugar ng Trabaho

Huling update ng nilalaman: 1/20/23

 

Noong Enero 1, 2023, ang mga employer sa non-healthcare setting ay hindi na kinakailangan na mag-ulat ng COVID-19 outbreak sa Public Health Department.

Para sa higit pang impormasyon sa mga kinakailangan na nauugnay sa COVID-19 para sa mga negosyo at employer sa mga non-healthcare setting, sumangguni sa Cal/OSHA COVID-19 Guidance and Resources.

Tandaan:

Mga Madalas na Katanungan sa Kautusan ng Pampublikong Pangkalusugan

  Patnubay para sa Ligtas na Operasyon

  Ang mga negosyo sa Santa Clara County ay responsable sa paggawa ng mga hakbang upang protektahan ang kalusugan ng kanilang mga manggagawa at mga kustomer. Ang lahat ng mga negosyo at lugar ng trabaho sa Santa Clara County ay napapailalim sa mga kinakailangan sa Cal/OSHA COVID-19 Guidance. Ang ilang mga lugar ng trabaho ay dapat ding sumunod sa mga regulasyon sa Cal/OSHA Aerosol Transmissible Diseases (ATD) Standard, at dapat sumangguni sa mga regulasyong iyon para sa mga karagdagang naaangkop na kinakailangan.

  Karamihan sa mga negosyo ay hindi na inaatas ng batas na mag-ulat ng mga kaso ng COVID-19. Gayunpaman, ang mga negosyo ay maaaring boluntaryong mag-ulat ng mga kaso ng COVID-19 sa Public Health Department sa pamamagitan ng Shared Portal for Outbreak Tracking (SPOT).

   Hakbang 1: Hikayatin ang mga Empleyado na Manatili sa Bahay kung masama ang kanilang pakiramdam

   Hikayatin ang mga manggagawang may mga sintomas ng COVID-19 na manatili sa bahay kung sila ay may sakit, o umuwi at magpasuri kaagad kung magkaroon sila ng mga sintomas ng COVID-19 habang nasa lugar ng trabaho.

   Kung pagdating sa lugar ng trabaho o sa anumang oras sa araw ng trabaho, ang isang manggagawa ay parang mayroong anumang mga sintomas ng COVID-19, ang manggagawa ay hikayatin na umuwi sa bahay kaagad at manatili sa bahay hanggang 24 na oras pagkatapos gumaling ang lagnat (nang walang gamot sa lagnat) at pagbuti ng iba pang mga sintomas AT hanggang ang pagsusuri ay negatibo o ang pagpapasiya na hindi na kailangan ang pagpapasuri.

    

   Hakbang 2: Irekomenda sa manggagawa na magpasuri para sa COVID-19

   Irekomenda sa manggagawa na magpasuri para sa COVID-19 sa lalong madaling panahon. Matatagpuan ang mga mapagkukunan sa pagpapasuri sa www.sccfreetest.org. Tingnan ang Cal/OSHA COVID-19 Guidance and Resources para sa karagdagang impormasyon sa mga kinakailangan ng employer tunkol sa pagsusuri sa COVID-19.

   • Kung ang manggagawa ay nasuring negatibo sa COVID-19, ang manggagawa ay dapat manatili sa bahay hanggang sa hindi bababa sa 24 na oras pagkatapos ng paggaling ng lagnat (kung mayroon) na hindi gumagamit ng gamot na nagpapababa ng lagnat at pagbuti ng iba pang mga sintomas. Isaalang-alang ang pagpapatuloy sa pagbubukod at magpasuri muli ng 1-2 araw kung negatibo ang iyong pagsusuri sa antigen test, lalo na kung ang iyong unang pagsusuri ay sa unang 1-2 araw pagkatapos magsimula ang mga sintomas. Kung may nabuong bagong mga sintomas, magbukod at muling magpasuri.
   • Kung ang manggagawa ay nasuring negatibo sa COVID-19, dapat abisuhan ng manggagawa ang kanyang superbisor kaagad at magpatuloy na sundin ang patnubay sa pagbubukod.

    

   Para sa karagdagang impormasyon, tingnan ang Mga Patnubay ng COVID-19 para sa Masa.

   Kung sakaling magpositibo sa pagsusuri ang isang manggagawa para sa COVID-19, dapat sundin ng mga employer ang mga kinakailangan na nakabalangkas sa Cal/OSHA COVID-19 Guidance.

    

   Hakbang 1: Magbigay ng mga tagubilin sa manggagawang positibo sa COVID-19 at sinumang nakasalamuha nang malapitan

   Ang Panahon ng Paghihiwalay sa Trabaho at Panahon ng Pagbubukod

   Hindi mataas na panganib na hindi mga lugar ng pagtitipon: Ang manggagawang positibo sa COVID-19 ay dapat pauwiin kaagad sa bahay at atasan na magbukod. Abisuhan ang lahat ng positibo, symptomatic, o nalantad na manggagawa na nakipagsalamuha nang malapitan sa isang manggagawang positibo sa COVID-19 na sundin ang Mga Patnubay sa COVID-19 para sa Masa.

   Ang County ng Santa Clara ay hindi naghihikayat sa mga employer na mangailangan ng medikal na sulat para makabalik as trabaho hangga’t natugunan ang nakadetalyeng pamantayan sa Sulat sa Pagbalik sa Trabaho sa ibaba.

   Na-update 5/25/22 Sulat sa Pagbalik sa Trabaho (PDF): | Ingles | Intsik | Espanyol Vietnamese | Tagalog |

   Mataas na panganib na mga lugar ng pagtitipon: (healthcare na lugar o lugar ng pagtitipon gaya ng mga bilangguan o shelter): Ang mga manggagawa sa healthcare sa mga acute care hospital o skilled nursing facilities (SNFs) ay dapat sumunod sa patnubay sa paghihigpit sa pagbubukod, pagsusuri, at trabaho sa AFL 21-08. Ang kawani at mga residente sa iba pang mga lugar na may mataas na panganib* ay dapat sumunod sa Mga Patnubay sa COVID-19 para sa Kawani at mga Residente sa mga Lugar na may Mataas na Panganib.

   Kabilang sa *iba pang mga lugar na may mataas na panganib ang lahat ng lugar ng healthcare na hindi sakop ng AFL 21-08 at mga lugar ng pagtitipon tulad ng shelters, correctional facilities, long-term care settings at adult at senior care facilities. Tingnan ang CDPH para sa karagdagang impormasyon at sumangguni sa Patnubay ng CDPH para sa uri ng inyong pasilidad. Lahat ng mga shelter at correctional facilities ay dapat sumangguni sa Guidance on Management of COVID-19 in Homeless Service Sites and in Correctional and Detention Facilities ng CDC. 

   Tandaan: Sa lugar ng trabaho, ang mga employer ay napapailalim sa Cal/OSHA COVID-19 Guidance o sa ilang lugar ng trabaho ang Cal/OSHA Aerosol Transmissible Diseases (ATD) Standard (PDF), at dapat sumangguni sa mga regulasyong iyon para sa karagdagang naaangkop na mga kinakailangan, kabilang ang mga kinakailangan na nauugnay sa pagsusuri at pagmamaskara sa lugar ng trabaho.

   Pangkalahatang Payo at Pagsubaybay ng mga Sintomas para sa Lahat ng Iba pang Empleyado

   Lahat ng iba pang naroroon sa lugar ng trabaho, ngunit HINDI natukoy na nakasalamuhang malapitan, ay dapat payuhan na subaybayan ang sarili para sa mga sintomas at magsuot ng maskara ng 10 araw pagkatapos ng huling araw na nasuring mayroong COVID-19 ay nasa trabaho. 

    

   Hakbang 2: Iulat sa Local Cal/OSHA District Office kung may Naospital o may Namatay

   Ang anumang malubhang pinsala, sakit, o kamatayan na naganap sa anumang lugar ng trabaho o may kaugnayan sa anumang trabaho ay dapat ireport ng employer sa lokal na opisina ng distrito ng Cal/OSHA. Para sa COVID-19, kabilang dito ang mga naospital at pagkamatay sa mga empleyado, kahit na ang kaugnayan sa trabaho ay hindi sigurado.

    

   Hakbang 5: Pagpigil sa Pagkalat ng COVID-19 sa Lugar ng Trabaho

   Dapat sundin ng mga employer ang lahat ng kinakailangan ng Cal/OSHA para maiwasan ang pagkahawa sa COVID-19 sa lugar ng trabaho.

   Dapat na magsuot ng mga panakip sa mukha sa ilang partikular na oras at sa ilang partikular na lugar gaya ng kinakailangan sa Patnubay para sa Paggamit ng Panakip sa Mukha ng Estado, Kautusan sa Pangkalusugan na Nangangailangan ng Paggamit ng Panakip sa Mukha sa mga Lugar na Mataas ang Panganib ng County, at Cal/OSHA COVID-19 Guidance.

   Ang mga negosyo ay inirerekomenda din na hikayatin ang pagbabakuna sa COVID-19. Ang pinakamahalagang bagay na maaaring magawa ng isang lugar ng trabaho upang mabawasan ang panganib ng COVID-19 sa lugar ng trabaho ay ang mapadali ang pagbabakuna kung saan posible. Lahat ng mga indibidwal na nasa edad na 6 na buwan at pataas ay kwalipikado para sa pagbabakuna.  Ang karagdagang impormasyon tungkol sa mga available na bakuna at kung paano i-access ang mga ito ay matatagpuan sa www.sccfreevax.org.

    Ang outbreak sa lugar ng trabaho ay inilalarawan ng CDPH bilang 3 o mahigit pang kaso sa lugar ng trabaho sa loob ng 14-na araw. Tingnan ang mga kinakailangan ng Cal/OSHA sa pagtugon sa mga outbreaks.

    Noong Enero 1, 2023, ang mga employer sa non-healthcare setting ay hindi na kinakailangan na mag-ulat ng COVID-19 outbreak sa Public Health Department.

    Para sa higit pang impormasyon sa mga kinakailangan na nauugnay sa COVID-19 para sa mga negosyo at employer sa mga non-healthcare setting, sumangguni sa Cal/OSHA COVID-19 Guidance and Resources.

     

    Pagtugon sa Pagsusuri:

    Kung ang pagsiklab sa COVID-19 ay natukoy o pinaghinalaan, mahalaga na makilala at masuri ang lahat ng mga potensyal na nalantad na indibidwal anuman ang katayuan ng kanilang pagbabakuna. Ang regular na pagsusuri ng lahat ng mga potensyal na nalantad na indibidwal ay maaaring makatulong sa pagtukoy ng mga karagdagang kaso na dapat mahiwalay mula sa trabaho. Ang pagsubaybay lamang sa nakipagsalamuha ay hindi malamang maagang makakatukoy ng lahat ng mga kaso at nakipagsalamuha sa pagsiklab.

    Sa oras na natuklasan ang pagsiklab, maaaring mayroon ng mga karagdagang kaso na pupunta sa trabaho na hindi pa natukoy na positibo.

    Sumangguni sa Cal/OSHA para sa karagdagang obligasyon ng mga employer para sa pagsusuri.

    Para sa karagdagang impormasyon sa pagsusuri sa COVID-19, bisitahin ang sccfreetest.org.

     

    Mga Karagdagang Pagbabago sa Pagpigil ng Pagkakahawa Kapag may Pagsiklab

    Sa panahon ng pagsiklab, maaaring kailanganin ang mga karagdagang antas ng proteksyon para ihinto ang pagkakahawa. Mahalagang suriin ang mga panloob na plano sa pagtugon sa COVID-19, tukuyin ang mga patuloy na panganib sa COVID-19 sa lugar ng trabaho, at tukuyin kung anong mga karagdagang hakbang sa pagpapagaan ang maaaring kailanganin.

    Tingnan ang kaugnayan ng Patnubay para sa Bentilasyon at Sistema ng Pagsasala ng Hangin sa tab ng Patnubay para sa mga Negosyo.

    Tandaan: Kung ang inyong negosyo ay nakakaranas ng pagsiklab at kailangan niyo ng suporta sa pag-unawa ng patnubay sa itaas o gusto niyo ng karagdagang teknikal na tulong mula sa Pampublikong Pangkalusugan, mangyaring mag-email sa [email protected].

    Noong Enero 1, 2023, ang mga employer sa non-high-risk setting ay hindi na kinakailangan na mag-ulat ng mga kaso ng outbreak sa COVID-19 o mga outbreak sa Public Health Department. Lahat ng kaso at outbreak na iniuulat sa pamamagitan ng SPOT ay boluntaryo na sa ngayon para sa mga employer na ito. Inilalarawan ng CDPH ang lugar ng trabaho bilang 3 o mahigit pang mga kaso na iniulat sa lugar ng trabaho sa loob ng 14-na araw.

    Ang mga employer sa healthcare setting ay nananatiling kinakailangan na magsumite ng impormasyon sa SPOT para sa lahat ng kaso ng COVID-19 sa lugar ng trabaho. Para sa karagdagang impormasyon sap ag-uulat ng kaso para sa mga healthcare settings o iba pang high-risk, congregate setting, tingnan ang webpage na COVID-19 Resources for Providers.

     

    Pagsusumite ng Impormasyon sa Kaso ng COVID-19 sa SPOT:

    • Kung WALA kang umiiral na SPOT account na nauugnay sa lokasyon na para sa iyong pag-uulat, magsumite ng SPOT Intake Form upang mag-ulat ng impormasyon sa kaso. Hindi ka makakapagrehistro bilang bagong SPOT user sa ngayon. Magsumite ng isa pang intake form sa pamamagitan ng pagpili ng “New Users” upang mag-ulat ng karagdagang kaso kung nag-uulat para sa parehong outbreak.
    • Kung mayroon kang umiiral na SPOT account na naka-link sa lokasyon kung saan ka nag-uulat, maaari kang mag-ulat ng impormasyon ng kaso sa pamamagitan ng pag-login sa SPOT at direktang pag-uulat ng mga kaso sa Location Account.

    Ang impormasyon na iniulat ay mananatiling kumpidensiyal at hindi nakakaapekto sa katayuan ng imigrasyon.

    Kung ang isang SPOT Intake Form ay isinumite, ang nagsumite ay makakatanggap ng confirmation email mula sa Public Health Department na ang (mga) form ay natanggap. Kung direktang iniulat ang mga kaso sa isang Location Account sa SPOT, makikita ang mga talaan ng kaso.

    Para sa mas marami pang impormasyon, tingnan ang SPOT Reporting Overview at SPOT Help and Training MaterialPara sa teknikal na tulong sa SPOT, mangyaring makipag-ugnayan sa SPOT Help Desk sa [email protected] o tumawag sa (916) 520-1619.

     

    Binabahaging Portal para sa Pagsubaybay ng Pagsiklab (SPOT)

     Bisitahin ang sccphd.org/saferair upang matuto kung paano pahusayin ang panloob na hangin sa iyong negosyo o sumangguni sa mga karagdagang mapagkukunan sa ibaba.

      

     California Department of Public Health (CDPH) 

      

     United States Centers for Disease Control (CDC)

      

     American Society of Heating, Refrigerating, and Air-Conditioning Engineers (ASHRAE)

      

     United States Environmental Protection Agency (EPA)

      

     World Health Organization (WHO)

      

     Ang mga sumusunod na ahensya ng gobyerno ay nakabuo ng patnubay upang matulungan ang mga pagsisikap sa pagpaplano bilang tugon sa pandemyang COVID-19.

      

     California Department of Public Health (CDPH)

      

     California Division of Occupational Safety and Health (Cal/OSHA)

      

     Centers for Disease Control and Prevention (CDC)

     Tulong at mapagkukunan para sa pagpopondo at pagsuporta para sa mga negosyo na nakakaranas ng kahirapan dahil sa COVID-19.

      

      • Ang Labor & Workforce Development Agency ay nagbibigay ng mga impormasyon tungkol sa paid sick leave, disability at unemployment insurance, workplace health at safety guidance, at employer assistance.
      • Ang California Labor Commissioner’s Office (sa español) ay naglista ng mga sagot sa Mga Madalas na Katanungan tungkol sa mga opsyon ng leave ng mga empleyado, kabayaran, at suweldo.
      • Ang Employment Development Department (EDD) (tagalog​) ay nagbibigay ng mga mapagkukunan para sa mga employer na umaasa ng pagbabawas ng oras ng trabaho, o potensyal na pagsasara o pagkatanggal sa trabaho bilang resulta ng COVID-19.
      • Ang California Division of Occupational Safety and Health ay nag-ipon ng impormasyon tungkol sa kaligtasan sa lugar ng trabaho at mga kinakailangan sa kalusugan na dapat gawin ng mga employer sa California upang maprotektahan ang mga manggagawa mula sa COVID-19 sa lugar ng trabaho.
      • Ang Equal Employment Opportunity Commission (EEOC) ay nagbigay ng patnubay patungkol sa pagsunod sa ADA, mga pagsusuring medikal, kumpidensyal na impormasyong medikal, mga batas laban sa diskriminasyon, at iba pang mga bagay sa pagtatrabaho na may kaugnayan sa COVID-19. Ang mga negosyo ay dapat magtrabaho kasama ang ligal na payo upang matugunan ang mga katanungan sa batas ng trabaho dahil ang County ay hindi maaaring magbigay ng ligal na payo tungkol sa mga usapin sa pagtatrabaho na may kaugnayan sa COVID-19 sa lugar ng trabaho.
      • Nagbigay din ang California Department of Fair Employment and Housing (DFEH) ng mga COVID-19 na patnubay at mapagkukunan para sa mga employer at housing provider.
      • Ang Employment Development Department (sa español) ay nagbibigay ng iba't ibang mga serbisyong pangsuporta sa mga indibidwal na apektado ng COVID-19 sa California:
      • May Sakit o Nagkuwarantina: Kung hindi kayo makatrabaho dahil sa pagkakaroon o pagkakalantad sa COVID-19, maaari kayong mag-file ng Disability Insurance (DI) claim. Nagbibigay ang DI ng mga panandaliang pagbabayad ng benepisyo sa mga kwalipikadong manggagawa na may buo o bahagyang pagkawala ng sahod dahil sa mga sakit na hindi nauugnay sa trabaho.
      • Pag-aalaga: Kung hindi kayo makakapagtrabaho sapagkat nag-aalaga kayo sa may sakit o sa mga nagkuwarantinang miyembro ng pamilya na may COVID-19, maaari kayong mag-file ng Paid Family Leave (PFL) claim. Ang PFL ay nagbibigay ng hanggang sa walong linggo ng mga pagbabayad ng benepisyo sa mga kwalipikadong manggagawa na may buo o bahagyang pagkawala ng sahod dahil nangangailangan sila ng oras na hindi magtrabaho upang alagaan ang isang malubhang may sakit na miyembro ng pamilya.
      • Nabawasang Oras sa Trabaho: Kung binawasan ng inyong employer ang inyong oras o isinara ang mga operasyon dahil sa COVID-19, maaari kayong mag-file ng Unemployment Insurance (UI) claim. Nagbibigay ang UI ng bahagyang pagbabayad ng kapalit na benepisyo sa mga manggagawa na nawalan ng trabaho o nabawasan ang kanilang mga oras, na hindi nila kasalanan.
      • OnwardCA ay isang pribadong inisyatibo ng mga kompanya at foundation na nagsisilbi sa mga manggagawa sa California na naapektuhan ng COVID-19. Nagbibigay ang OnwardCA ng mahahalagang serbisyo sa buhay (tulad ng pera, mga groseri, o pangangalaga sa bata), pagsasanay sa trabaho, at pagtutugma ng trabaho.
      • Maraming fact sheet na nauugnay sa COVID-19 sa lugar ng trabaho ay magagamit sa website ng Legal Aid at Work.

      Bisitahin ang webpage na Direktoryo ng Mapagkukunan sa COVID-19 ng County.

      ©2023 County of Santa Clara. All rights reserved.