Mga Negosyo at Lugar ng Trabaho

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​Huling update ng nilalaman:  1/3/2022​​​​​​​

 

Binabahaging Portal para sa Pagsubaybay ng Pagsiklab (Shared Portal for Outbreak Tracking o SPOT)

Huling update sa nilalaman: 12/28/2021

UPDATE Disyembre 28, 2021: Ang Opisyal ng Pangkalusugan ng County ng Santa Clara ay nagpalabas ng kautusan sa pangkalusugan na nangangailangan ng pinakabagong pagbabakuna sa COVID-19 para sa mga manggagawa na nasa ilang lokasyon na may mas mataas na panganib dahil sa mabilis na pagdami ng mga kaso dahil sa Omicron variant. Ang bagong kautusan ay nagpapatibay sa mga kamakailang pagbabago sa mga kinakailangan sa pagbabakuna ng Opisyal ng Pangkalusugan ng Estado sa pamamagitan ng mahigpit na pagpapatupad ng pinakabagong pagbabakuna ng mga manggagawa sa ilang mga lokasyon ng healthcare at long-term care. Sa ilalim ng bagong lokal na kautusan sa pangkalusugan, sa Enero 24, 2022, ang mga manggagawa ay dapat may pinakabagong pagbabakuna (hal.  parehong ganap na nabakunahan at nakakuha ng booster laban sa COVID-19 kung kwalipikado para sa booster) sa mga lokasyong ito na may mas mataas na panganib:

 • mga skilled nursing facility, long-term care facility, adult day care facility, at mga memory care facility;
 • mga healthcare delivery facility (gaya ng mga ospital, klinika, medical office, dialysis center) kung saan ibinibigay ang pangangalaga sa pasyente, pati na rin ang mga medical first responder;
 • mga kulungan at iba pang mga correctional facility; at
 • mga congregate shelter.

 

Ang Agosto 2, 2021 na Kautusan sa Pangkalusugan na nangangailangan ng pangkalahatang pagmamaskara sa panloob na lugar ay nananatiling may bisa sa buong Santa Clara County.

Ang mga sumusunod na dokumento ay maaaring masuri para sa karagdagang impormasyon at mga update.

Patnubay para sa Ligtas na Operasyon

Ang mga negosyo sa Santa Clara County ay may pananagutan sa paggawa ng mga hakbang upang maprotektahan ang kalusugan ng kanilang mga manggagawa at customer sa pamamagitan ng pagbawas ng pakikipagsalamuha nang malapitan sa pagitan ng mga tao at pagpapanatili ng malinis na kapaligiran sa trabaho. Karamihan sa mga negosyo ay hindi na kinakailangan ng batas na mag-ulat ng mga indibidwal na kaso ng COVID-19. Gayunpaman, kinakailangan nilang iulat ang lahat ng mga pagsiklab (3 o higit pang mga kaso tulad ng tinukoy ng CDPH) sa loob ng 48 oras sa pamamagitan ng Binabahaging Portal para sa Pagsubaybay ng Pagsiklab. Para sa karagdagang impormasyon tungkol sa mga kinakailangan sa negosyo para sa pag-uulat ng mga kaso ng COVID-19, mangyaring tingnan ang sumusunod na patnubay mula sa CDPH Pagtugon sa COVID-19 sa Lugar ng Trabaho para sa Mga Employer at Patnubay sa Mga Empleyado at Mga Lugar ng Trabaho. Para sa karagdagang impormasyon sa pag-uulat ng pagsiklab at/o mga kaso sa pamamagitan ng SPOT, mangyaring tingnan ang buod ng proseso dito.

Patnubay sa breakroom ng empleyado (na-update noong Mayo 20, 2021)

Inirekomenda ng Opisyal ng Pangkalusugan na ang paggamit ng mga panloob na breakroom ng mga kawani na hindi pa nabakunahan ay mabawasan hangga’t maaari. Ang mga empleyado na hindi pa nabakunahan ay dapat kumain sa labas, mag-isa sa kanilang mga sasakyan o mag-isa sa kanilang sariling lamesa/lugar ng trabaho. Ang mga employer ay mariing hinihikayat na gumawa ng mga pamamaraan sa kaligtasan na ito (halimbawa, sa pamamagitan ng hindi pagsabay ng mga oras ng break at pag-ayos ng mga panlabas na lugar kung saan maaaring kumain ang mga empleyado at manatili ng hindi bababa sa anim na talampakan na layo sa isa't isa). Kung nais ng mga empleyadong hindi pa nabakunahan na kumain kasama ang mga katrabaho, dapat nilang gawin ito sa labas at sa distansya ng higit sa anim na talampakan na layo sa bawat isa.

Bumalik sa Itaas ▲

Mga Rekomendasyon kung May Pinaghihinalaang Kaso ng COVID-19 sa Lugar ng Trabaho

Hakbang 1: Hikayatin ang mga Empleyado na Manatili sa Bahay kung sa Palagay nila Na Sila ay May Sakit

Hikayatin ang mga manggagawa na may mga sintomas ng COVID-19 na manatili sa bahay kung may sakit sila, o umuwi kung nagkaroon sila ng mga sintomas ng COVID-19 habang nasa lugar ng trabaho. Nalalapat din ang patnubay sa ibaba sa mga manggagawa na nabakunahan ngunit nagpapakita ng mga sintomas ng COVID-19.

Kung pagdating sa lugar ng trabaho o sa anumang oras sa araw ng trabaho, ang isang manggagawa ay parang mayroong anumang mga sintomas ng COVID-19, ang manggagawa ay hikayatin na umuwi sa bahay kaagad at manatili sa bahay hanggang 24 na oras pagkatapos gumaling ang lagnat (nang walang gamot sa lagnat) at pagbuti ng iba pang mga sintomas AT hanggang ang pagsusuri ay negatibo o ang pagpapasiya na hindi na kailangan ang pagpapasuri. 

Inirerekomenda na ang isang empleyadong nagtatrabaho nang malayuan ay mag-report kung nakakaranas ng anuman sa mga sintomas na ito sa kanyang tagapangasiwa kaagad kung ang manggagawa ay nasa lugar ng trabaho sa loob ng 48 oras nang unang nakaranas ng mga sintomas ng COVID-19.

Maaari ninyong masuri at talakayin sa manggagawa kung naaangkop ang malayuang trabaho habang siya ay nasa bahay. 

Hakbang 2: Irekomenda sa manggagawa na magpasuri para sa COVID-19

Irekomenda sa manggagawa na magpasuri para sa COVID-19 sa lalong madaling panahon. Matatagpuan ang mga mapagkukunan sa pagpapasuri sa www.sccfreetest.org. Ang Mga Pansamantalang Pang-emergency na Pamantayan ng Cal/OSHA ay nangangailangan sa mga employer na gawing available ang pagsusuri sa COVID-19 nang walang gastos sa mga empleyado na may mga sintomas ng COVID-19 na hindi pa ganap na nabakunahan, sa oras na binabayaran ang mga empleyado. Dapat sundin ng manggagawa ang patnubay sa pagbubukod kung naaangkop.

 • Kung ang manggagawa ay nasuring negatibo sa COVID-19, ang manggagawa ay dapat manatili sa bahay hanggang sa hindi bababa sa 24 na oras pagkatapos ng paggaling ng lagnat (kung mayroon) at pagbuti ng iba pang mga sintomas. 
 • Kung ang manggagawa ay nasuring negatibo sa COVID-19, dapat abisuhan ng manggagawa ang kanyang superbisor kaagad at magpatuloy na sundin ang patnubay sa pagbubukod

 

Para sa karagdagang impormasyon, mangyaring tingnan ang:

 

 

Bumalik sa Itaas ▲

Ano ang Gagawin Kapag May Nasuring Positibo sa COVID-19 sa Lugar ng Trabaho

Kung sakaling nasuring positibo ang isang manggagawa sa COVID-19, maaaring sundin ng mga employer ang step-by-step na protokol na ito na nagbibigay ng patnubay sa mga employer at empleyado, pati na rin sa mga boluntaryo, kontratista, o ibang mga tao na nagtatrabaho sa pasilidad. Ang mga employer ay dapat sumunod sa lahat ng naaangkop na mga batas ng estado at ng pederal at sa anumang mga obligasyon sa collective bargaining.

Ang mga empleyadong nasuring positibo ay maaaring idirekta sa Mga Hakbang sa Pagbubukod sa Bahay: Ano ang dapat kong gawin kung ako ay maging positibo o sinabihan akong magbukod?

Kailan Gamitin ang Protokol na ito

Gamitin ang protokol na ito kung ang taong nasuri na may COVID-19 ay nasa lugar ng trabaho sa panahon ng kanilang "panahon ng mataas na panganib ng pagkakalantad."

Kung ang taong nasuri na may COVID-19 ay kailanman may mga sintomas, ang kanilang "panahon ng mataas na panganib ng pagkakalantad" ay magsisimula sa 48 oras bago ang pagbuo ng kanilang mga sintomas hanggang sa hindi bababa sa 5 araw pagkatapos na magkaroon sila ng mga sintomas. Tingnan ang patnubay sa pagbubukod ng CDPH para sa karagdagang impormasyon.

Kung ang taong nasuri na may COVID-19 ay hindi kailanman nagkaroon ng mga sintomas, ang kanilang "panahon ng mataas na panganib ng pagkakalantad" ay magsisimula sa 48 oras bago sa kanilang positibong pagsusuri hanggang sa hindi bababa sa 5 araw pagkatapos na sila ay nasuring positibo. Tingnan ang patnubay sa pagbubukod ng CDPH para sa karagdagang impormasyon.

Tandaan: Itong protokol ay dapat magsisimula sa oras na nalaman ninyo na ang isang tao sa lugar ng inyong trabaho ay nakatanggap ng positibong resulta ng pagsusuri mula sa pagsusuring dyagnostiko para sa COVID-19 at nasa lugar ng trabaho sa panahon ng kanilang "panahon ng mataas na panganib ng pagkakalantad." Hindi ninyo maaaring maiwasan ang kinakailangan sa pagpatupad ng protokol na ito sa muling pagpapasuri sa tao, kahit na ang mga resulta ng isa o mahigit pa sa mga naulit na pagsusuri ay negatibo. Ang paulit-ulit na pagsusuri ay hindi inirerekumenda ng Opisyal ng Pangkalusugan ng County upang kumpirmahin ang isang positibong resulta ng pagsusuri dahil sa mababang posibilidad ng isang maling positibo sa paunang pagsusuri.

Hakbang 1: Magbigay ng mga tagubilin sa manggagawang positibo sa COVID-19

Ang Panahon ng Paghihiwalay sa Trabaho at Panahon ng Pagbubukod

Hindi mataas ang panganib at hindi pagtitipon na mga lugar: Ang manggagawang positibo sa COVID-19 ay dapat pauwiin kaagad at atasan na magbukod. Nalalapat ang mga tagubiling ito sa lahat ng mga nasuring positibo, anuman ang katayuan sa pagbabakuna sa COVID-19. 

Ang County ng Santa Clara ay hindi naghihikayat sa mga employer na mangailangan ng medikal na sulat o isang negatibong pagsusuri para makabalik as trabaho hangga’t natugunan ang nakadetalyeng pamantayan.

Mataas na panganib at mga lugar ng pagtitipon: Para sa patnubay sa pagbubukod para sa mga healthcare provider o kawani sa mga lugar ng pagtitipon, kumonsulta sa AFL-21-08.6.

Tandaan: Sa lugar ng trabaho, ang mga employer ay napapailalim sa Mga Pansamantalang Pang-emergency na Pamantayan sa Pagpigil sa COVID-19 ng Cal/OSHA (ETS) o sa ilang lugar ng trabaho ang Aerosol Transmissible Diseases (ATD) Standard ng Cal/OSHA (PDF), at dapat kumunsulta sa mga regulasyon na iyon para sa mga karagdagang naaangkop na kinakailangan.

Hakbang 2: Kilalanin ang lahat ng mga nakipagsalamuha nang malapitan sa manggagawang positibo sa COVID-19

Kung nalaman ng isang employer na ang isang empleyado ay nasuring positibo, dapat subukan ng employer na alamin kung, kung mayroon man, sino sa mga empleyado ang “nakipagsalamuha nang malapitan” sa positibong empleyado. Ang isang nakipagsalamuha nang malapitan ay nangangahulugan bilang isang tao sa loob ng anim na talampakan ng isang kaso ng COVID-19 ng 15 minuto o mahigit sa kabuuan sa anumang 24 na oras na panahon kapag ang kumpirmadong kaso ng COVID-19 ay nasa kanilang "panahon ng mataas na panganib ng pagkakalantad" tulad ng natukoy sa itaas.

Panatilihin ang Pagkakumpidensyal

Dapat panatilihing kumpidensiyal ng mga employer ang medikal na impormasyon ng mga empleyado alinsunod sa mga batas ng pederal at ng estado. Limitahan ang paghahayag ng pagkakakilanlan ng manggagawang positibo sa COVID-19 sa inyong pagsisikap na makilala ang mga nakipagsalamuha nang malapitan. Mangyaring kumunsulta sa inyong abogado kung mayroon kayong anumang mga katanungan tungkol sa naaangkop na mga batas sa trabaho o sa pagkapribado. 

Kilalanin ang mga Nakipagsalamuha nang Malapitan sa Panahon ng Pagkakalantad

Dapat imbestigahan at idokumento ng employer ang iskedyul ng empleyado at lokasyon ng trabaho upang matukoy: 1) ang araw na nagsimula ang kanilang mga sintomas (kung naaangkop); 2) ang petsa ng kanilang unang positibong pagsusuri; at 3) ang huling araw na ang taong nasuring may COVID-19 ay naroon sa lugar ng trabaho.

Ang impormasyong ito ay dapat gamitin ng employer upang makilala ang lahat ng mga indibidwal na maaaring nakipagsalamuha nang malapitan sa kumpirmadong positibong empleyado habang nasa mataas na panganib na panahon ng pagkakalantad.

Kumpletuhin ang Intake Form ng SPOT para sa mga Pagsiklab at magsumite ng kaso at contact information

Binabahaging Portal para sa Pagsubaybay ng Pagsiklab

Sa kaganapan ng isang pagsiklab (3 o higit pang mga kaso tulad ng tinukoy ng CDPH), dapat ipunin ng employer ang sumusunod na impormasyon para sa lahat ng mga tao na nakilala bilang mga nakipagsalamuha nang malapitan (upang maibigay sa Departamento ng Pampublikong Pangkalusugan ng Santa Clara County), kabilang ang mga nagbebenta/supplier, bisita, o iba pang nakipagsalamuha nang malapitan sa empleyado sa lugar ng trabaho:

 • Pangalan
 • Numero ng telepono
 • Address
 • Sinasalitang wika (kung hindi mahusay magsalita sa Ingles)

Maaaring piliin ng mga employer na mag-ulat ng mga indibidwal na kaso na hindi bumubuo ng pagsiklab upang tumulong sa pagtukoy ng isang pagsiklab at/o maghanap ng tulong sa pagpigil ng pagsiklab mula sa Departamento ng Pampublikong Pangkalusugan. Bilang karagdagan, ang ilang mga employer (hal., Mga paaralang K-12, supervised youth programs) ay dapat ding mag-ulat ng mga indibidwal na kaso sa County.

Maaaring isaalang-alang ng mga employer ang paggawa ng isang patakaran na nagpapaalam sa mga empleyado na kung nakumpirma silang may COVID-19, hihilingin silang magbigay ng isang listahan ng iba pang mga empleyado na nakasalamuha nila nang malapitan sa panahon ng pagkakalantad. Maaaring humiling ang Departamento ng Pampublikong Pangkalusugan para sa karagdagang impormasyon na iuulat kung ang isang pagsiklab sa lugar ng trabaho ay natukoy.

Hakbang 3: Makipag-usap sa Lahat ng mga Empleyado

Pagbubukod sa Trabaho, Pagkuwarantina at Pagpapasuri para sa mga Nakipagsalamuha ng Malapitan

Hindi mataas ang panganib at hindi pagtitipon na mga lugar: Para sa pagbubukod sa trabaho, pagkuwarantina at pagpapasuri para sa mga nakipagsalamuha nang malapitan, mangyaring tingnan ang Mga Hakbang sa Pagkuwarantina sa Bahay: Ano ang dapat kong gawin kung ako ay maging positibo o sinabihan akong magbukod? 

Mataas na panganib at mga lugar ng pagtitipon: Para sa pagbubukod sa trabaho, patnubay sa pagkuwarantina at pagpapasuri para sa mga nakipagsalamuha nang malapitan na mga healthcare provider o kawani sa mga lugar ng pagtitipon, kumonsulta sa AFL-21-08.

Tandaan: Sa lugar ng trabaho, ang mga employer ay napapailalim sa Mga Pansamantalang Pang-emergency na Pamantayan sa Pagpigil sa COVID-19 ng Cal/OSHA (ETS) o sa ilang lugar ng trabaho ang Aerosol Transmissible Diseases (ATD) Standard ng Cal/OSHA (PDF), at dapat kumunsulta sa mga regulasyon na iyon para sa mga karagdagang naaangkop na kinakailangan.

Pangkalahatang Payo at Pagsubaybay ng mga Sintomas para sa Lahat ng Iba pang Empleyado

Ang lahat ng iba pang naroon sa lugar ng trabaho, ngunit HINDI nakilala bilang mga taong nakipagsalamuha nang malapitan, ay dapat na payuhan na subaybayan ang sarili para sa mga sintomas ng 14 na araw pagkatapos ng huling araw na ang taong nasuring may COVID-19 ay nasa trabaho. Kasama dito ang mga indibidwal na nabakunahan. Maaari silang magpatuloy na magtrabaho, ngunit kung nagkaroon sila ng mga sintomas, sila ay mariing inirerekomenda na manatili sa bahay (o kung nasa trabaho, dapat ipauwi kaagad) hanggang 24 na oras pagkatapos gumaling ang lagnat (nang walang gamot sa lagnat) at pagbuti ng iba pang mga sintomas AT hanggang sa negatibo ang pagsusuri o ang pagpapasiya na hindi kailangan ang pagsusuri.  Bilang karagdagan, ang lahat ng iba pang mga kodigo sa kalusugan at kaligtasan na nalalapat sa ilang mga sektor (ibig sabihin, mga humahawak ng pagkain, mga daycare atbp.) ay dapat pa ring ipatupad upang mapigilan ang pagkalat ng iba pang mga uri ng mga sakit na nakakahawa. Ang lahat sa lugar ng trabaho ay dapat sumunod sa Protokol ng Pagdistansya sa Ibang Tao ng negosyo. 

Kung ang lugar ng trabaho ay isang "Lokasyong may Mataas na Panganib," kung saan ang mga manggagawa ay nasa mataas na panganib sa pagkakalantad sa COVID-19 dahil sa madalas na harapang pakikipaghalubilo sa mga miyembro ng publiko at walang kakayahang makapagpanatili ng pisikal na pagdistansya sa trabaho, ang mga manggagawa ay dapat magpasuri ng hindi bababa kada 30 araw. Ang mga manggagawa na nasa "Lokasyong may Mataas na Panganib" ay kinabibilangan ng, ngunit hindi limitado sa, mga first responder, empleyado ng botika, manggagawa sa serbisyo ng pagkain, manggagawa na nagdideliver, operator ng pampublikong transportasyon, at mga klerk sa tindahan ng grocery. 

Hakbang 4: Mag-ulat ng mga Pagsiklab sa Departamento ng Pampublikong Pangkalusugan ng Santa Clara County

Karamihan sa mga negosyo ay hindi na kinakailangan ng batas na mag-ulat ng mga indibidwal na kaso ng COVID-19. Gayunpaman, kinakailangan nilang iulat ang lahat ng mga pagsiklab (3 o higit pang mga kaso tulad ng tinukoy ng CDPH) sa loob ng 48 oras sa pamamagitan ng Binabahaging Portal para sa Pagsubaybay ng Pagsiklab.

Ang impormasyong ibinigay ay mananatiling kumpidensyal at hindi makakaapekto sa katayuan ng imigrasyon. Maaari niyong i-update ang impormasyon na inyong ibinigay kung nakatuklas kayo ng karagdagang impormasyon pagkatapos ng inyong paunang ulat. Maaaring humiling ang Departamento ng Pampublikong Pangkalusugan para sa karagdagang impormasyon na iuulat kung ang isang pagsiklab sa lugar ng trabaho ay natukoy.

Hakbang 5: Iulat sa Local Cal/OSHA District Office kung may Naospital o may Namatay

Ang anumang malubhang pinsala, sakit, o kamatayan na naganap sa anumang lugar ng trabaho o may kaugnayan sa anumang trabaho ay dapat i-report ng employer sa lokal na opisina ng distrito ng Cal/OSHA. Para sa COVID-19, kabilang dito ang mga na-ospital at pagkamatay sa mga empleyado, kahit na ang kaugnayan sa trabaho ay hindi sigurado.
 

Hakbang 6: Ang Pagdisisimpekta Pagkatapos ng isang Nakumpirmang Kaso ng COVID-19 sa Lugar ng Trabaho

Ayon sa Cal/OSHA ETS, 8 CCR seksyon ng 3205(c)(7)(B) - Dapat magpatupad ang mga employer ng mga pamamaraan sa paglilinis at pagdidisimpekta, na nangangailangan ng:

Paglilinis ng mga lugar, materyal, at kagamitan na ginamit ng isang kaso ng COVID-19 sa panahon ng mataas na panganib ng pagkakalantad, at pagdidisimpekta kung ang lugar, materyal, o kagamitan ay nasa loob at gagamitin ng ibang empleyado sa loob ng 24 na oras ng kaso ng COVID-19.
 

Hakbang 7: Pagpigil sa Pagkalat ng COVID-19 sa Lugar ng Trabaho

Kinakailangan ang mga negosyo na:

 1. Kumpletuhin ang hindi bababa sa dalawang beses ng pagtiyak ng katayuan ng pagbabakuna ng mga empleyado (Tingnan ang Mga FAQ ng "Pagtiyak sa Katayuan sa Pagbabakuna” ng County para sa karagdagang impormasyon tungkol sa mga kinakailangan para sa mga negosyo upang matiyak ang katayuan sa pagbabakuna ng kanilang mga empleyado.)
 2. Siguraduhin na ang mga empleyadong hindi pa ganap na nabakunahan na nagtatrabaho sa lokasyon ay nakasuot ng mga maskara
 3. Tiyakin na ang mga empleyado na hindi pa nabakunahan at mga empleyadong ganap na nabakunahan na may mga sintomas ay magkuwarantina kung sila ay natukoy bilang isang nakipagsalamuha nang malapitan sa isang kaso
 4. Magbigay ng impormasyon ng pagbabakuna sa lahat ng mga empleyadong hindi pa nabakunahan

Inirerekomenda ang mga negosyo na:

 1. Limitahan o bawasan ang pagbibiyaheng nauugnay sa trabaho para sa mga empleyadong hindi pa nabakunahan kung ang pagkalat ng sakit ay katamtaman o malaki

Hikayatin ang Pagbabakuna

Ang pinakamahalagang bagay na maaaring magawa ng isang lugar ng trabaho upang mabawasan ang panganib ng COVID-19 sa lugar ng trabaho ay ang mapadali ang pagbabakuna kung saan posible. Lahat ng mga indibidwal na nasa edad na 5 at pataas ay kwalipikado para sa pagbabakuna. Ang karagdagang impormasyon tungkol sa mga available na bakuna at kung paano i-access ang mga ito ay matatagpuan sa www.sccfreevax.org 

Ipatupad ang Paggamit ng Panakip sa Mukha Kapag Kinakailangan

Ang mga panakip sa mukha ay dapat isuot sa ilang mga oras ayon sa kinakailangan ng Patnubay para sa Paggamit ng Mga Panakip sa Mukha ng Estado at Mga Pansamantalang Pang-emergency na Pamantayan ng Cal/OSHA ("Cal / OSHA ETS"). Bilang karagdagan, hinihimok ang mga negosyo na gamitin ang mga pangkalahatang kinakailangan sa pagmamaskara para sa mga customer na pumapasok sa panloob na mga lugar ng kanilang mga negosyo upang magbigay ng mas mahusay na proteksyon sa kanilang mga empleyado at customer.

Isaalang-alang ang Muling Pagsasaayos ng Lugar ng Trabaho upang Mas Mahusay na Suportahan ang Pagdistansya sa Ibang Tao

Sa labas ng isang malaking pagsiklab, wala nang pare-parehong kinakailangan sa pisikal na pagdistansya sa ilalim ng ETS ng Cal/OSHA. Gayunpaman, dapat pa ring suriin ng mga employer ang mga panganib sa lugar ng trabaho at magpatupad ng mga kontrol upang mapigilan ang sakit, na sa ilang mga sitwasyon ay maaaring may kasamang pisikal na pagdistansya. Bilang karagdagan, wala sa ETS ang pumipigil sa mga employer mula sa pagpapatupad ng karagdagang mga pamamaraan sa proteksiyon, tulad ng pisikal na pagdistansya at mga harang. Inirekomenda ng County ng Santa Clara na, bilang karagdagan sa pagsunod sa ETS, isaalang-alang ng mga employer kung ang mga karagdagang pamamaraan sa pisikal na pagdistansya ay magagawa at makapagpahusay ng kaligtasan (hal., ang paghiwalay ng mga lamesa o istasyon ng trabaho, hinihikayat ang mga manggagawa na hindi pa ganap na nabakunahan na kumain sa labas, atbp.). 

 

Bumalik sa Itaas ▲

Patnubay para sa mga Sistema ng Bentilasyon at Pagsasala ng Hangin (COVID-19) (PDF)

Bakit Mahalaga na Mahanginan ang mga Panloob na Espasyo?

Ang mga ibinahaging panloob na espasyo ay makabuluhang nagpapataas ng panganib ng pagkalat ng COVID-19. Ipinapakita ng kasalukuyang siyentipikong ebidensya na ang COVID-19 ay pinakamadalas na kumakalat sa pamamagitan ng paglanghap ng hangin habang malapit sa isang nahawaang tao. Ang hangin na naglalaman ng mga butil ng virus ay maaaring magtagal sa mga panloob na espasyo ng mahabang panahon, lalo na kung ang mga espasyo ay nakapaloob at hindi mahusay ang bentilasyon. Ang panganib ng pagkalat ng COVID-19 ay tumataas din kapag tinatanggal ng mga tao ang kanilang mga panakip sa mukha (pati na habang kumakain o umiinom). Ang panganib ay tumataas rin sa bawat karagdagang tao mula sa ibang sambahayan na pumapasok sa parehong lugar at nilalanghap ang parehong panloob na hangin.

Palaging pinakaligtas na umiwas sa pagtitipon kasama ang mga indibidwal na nasa labas ng sariling sambahayan. At ang paglilipat ng mga aktibidad sa labas—kung saan maaaring ikalat ng hangin ang mga maliit na butil at ang init ng araw ay gagawing hindi aktibo ang virus — ay mas ligtas kaysa sa loob, lalo na kung ang aktibidad ay nangangailangan ng pagtanggal ng mga panakip sa mukha.

Kung ang mga aktibidad ay dapat maganap sa mga nakabahaging panloob na espasyo, ang pamamahala ng panloob na hangin ay hindi makakatanggal sa panganib ng pagkalat ng COVID-19, lalo na sa mga taong hindi pa nabakunahan, ngunit maaaring mabawasan ito, lalo na kung isasama sa iba pang mga pag-iingat sa kaligtasan (tulad ng paggamit ng mga panakip sa mukha, mga limitasyon sa bilang ng mga tao sa espasyo, at mapagbantay sa pagdistansya sa ibang tao). (Para sa karagdagang impormasyon, tingnan ang siyentipikong buod sa pagkalat sa hangin ng coronavirus ng CDC.)

Sa pangkalahatan, kung mas marami ang mga tao sa isang panloob na espasyo, (lalo na kung ang ilan ay hindi pa ganap na nabakunahan laban sa COVID-19), mas malaki ang pangangailangan para sa pagpataas ng sirkulasyon ng sariwa at panlabas na hangin upang mapababa ang pagtitipon ng mga butil sa hangin. Magkaroon ng sariwang hangin sa mga lugar ng inyong mga gusali na may pinakamataas na bilang ng mga tao. Sa mga lugar kung saan hindi kayong makapagpataas ng panlabas na hangin, isaalang-alang ang lalong pagbawas ng bilang ng mga tao, ihiwalay ang mga tao ng hindi bababa sa anim na talampakan ang layo, at gumawa ng iba pang mga pamamaraan upang mapabuti ang bentilasyon at pagsasala ng hangin. 

Sino ang Dapat Sumunod sa Patnubay na Ito?

Ang patnubay na ito ay inilaan upang tulungan ang iba't ibang uri mga negosyo, opisina, paaralan, restaurant, mga organisasyong batay sa pananampalataya, at iba pang mga industriya na hindi nasa healthcare sa pagtukoy ng mga pangkalahatang hakbang upang mapabuti ang bentilasyon sa mga panloob na espasyo at mabawasan ang panganib ng pagkalat. Dapat sundin ng mga pasilidad ng healthcare ang kanilang Plano sa Pagpigil at Pagkontrol ng Impeksyon at iba pang mga kinakailangan na partikular sa healthcare. 

Ano ang mga Hakbang na Dapat Gawin ng Aking Pasilidad upang Pagbutihin ang Bentilasyon at Pagsasala ng Hangin?

Gawin ang mga sumusunod na hakbang upang mapabuti ang kalidad ng panloob na hangin sa inyong pasilidad at mabawasan ang potensyal para sa pangmalayuang pagkalat sa hangin ng coronavirus:

 1. Kailanganin ang Paggamit ng mga Panakip sa Mukha – Ang mga panakip sa mukha ay maaaring makatulong na mabawasan ang panganib ng pagkalat sa isang panloob na kapaligiran ng hanggang 50% at samakatuwid ay kritikal para sa mga taong hindi pa ganap na nabakunahan. Ang mga panakip sa mukha ay dapat isuot sa lahat ng oras ayon sa kinakailangan ng Patnubay para sa Paggamit ng Mga Panakip sa Mukha ng CDPH o sa Mga Pansamantalang Pang-emergency na Pamantayan sa Pagpigil ng COVID-19 ng Cal/OSHA. Ang mahusay na bentilasyon at pagsasala ng hangin ay lalong mahalaga para sa mga panloob na pasilidad tulad ng mga restaurant, kung saan dapat pansamantalang tanggalin ang mga panakip sa mukha upang gumawa ng mga aktibidad tulad ng pagkain at pag-inom.
 2. Taasan ang Palitan ng Panlabas na Hangin – Ang pagpataas ng sirkulasyon ng panlabas na hangin ay isa sa pinakasimpleng paraan upang mabawasan ang panganib ng pagkalat ng COVID-19, hangga’t ang pagawa nito ay hindi nagdudulot ng mas malaking panganib sa kaligtasan o kalusugan sa sinumang gumagamit ng pasilidad.
  • Buksan ang mga pintuan at bintana upang mapataas ang sirkulasyon ng sariwang hangin kapag pinapayagan ng mga kondisyon ng kapaligiran, gusali, at kaligtasan. Isaalang-alang ang mga pagbabago sa inyong pasilidad upang gawing ligtas at magawa ang pagbubukas ng mga pintuan at bintana: tulad ng pagpapalit ng hindi nabubuksan na mga bintana ng mga madaling buksan o mag-install ng mga mesh screen o parilya. Kung ang inyong gusali ay mayroon ding mekanikal na sistema ng bentilasyon, tiyaking suriin ang epekto ng mga bukas na bintana/pintuan alinsunod sa hakbang #3 sa ibaba.
  • Isaalang-alang ang paggamit ng mga portable na bentilador upang mapataas ang bisa ng mga bukas na bintana at pintuan. Gayunpaman, kung gagawin ito, mag-ingat na iposisyon ang mga bentilador na hindi humaharap sa mga taong nandoon at para maiwasan ang pag-ihip ng hangin mula sa isang tao patungo sa isa (na maaaring magpakalat ng virus). Sa halip, iposisyon ang mga bentilador malapit sa mga pintuan at bintana at gamitin ang mga ito upang humigop o humihip ng hangin mula sa loob ng pasilidad patungo sa labas, sa halip na humihip ng hangin sa loob. Planuhin ang pagdaloy ng hangin upang mapataas ang paggalaw ng panloob na hangin patungo sa labas.
 3. I-upgrade ang Umiiral na Mekanikal na Sistemang Bentilasyon - Kung ang inyong pasilidad ay mayroong sistema ng Pagpainit, Bentilasyon, at Air Condition (Heating, Ventilation, and Air Conditioning – HVAC system), ipasuri ito sa isang bihasang propesyonal ng HVAC upang matiyak na tumatakbo ito nang maayos at isaalang-alang ang posible at naaangkop na mga pag-upgrade. Ang mga pag-upgrade ay makapagpataas ng sirkulasyon ng panlabas ng hangin at makatanggal din ng mga aerosol na naroroon sa pamamagitan ng pagsasala nito. Isaalang-alang ang pag-upgrade ng kahusayan ng inyong sistema ng mekanikal na pagsala sa pinakamataas na kahusayan na tugma sa air handling system at kasalukuyang naka-install na filter rack; mas mabuti, ang kahusayan ng filter ay dapat MERV 13 o mas mataas. Tiyaking regular na inspeksyonin ang mga air handling system at filter upang matiyak na maayos ang pagpapatakbo nito, at ang mga filter ay na-install ng tama, naserbisyuhan at sa loob ng tagal ng serbisyo. Isaalang-alang ang pagpapatupad ng mga karagdagang protokol ng bentilasyon at ng pagsasala ng hangin na naaangkop sa inyong sistema:
  • Taasan ang porsyento ng panlabas na hangin sa pamamagitan ng sistema ng HVAC, muling pag-aayos o pag-override ng mga recirculation ("economizer") damper.
  • Subukang panatilihin ang halumigmig sa pagitan ng 40% at 60%.
  • Patakbuhin ang mga air handling system nang mas matagal na oras, kabilang ang bago at pagkatapos na magkaroon ng mga tao sa espasyo.
  • Isara ang mga gilid ng filter upang limitahan ang bypass.
  • Huwag paganahin ang mga kontrol sa bentilasyon na demand-control na nagbabawas ng supply ng hangin batay sa temperatura o bilang ng tao, at panatilihin ang mga sistema na nagpapataas ng supply ng sariwang hangin.
  • Taasan ang kabuuang supply ng daloy ng hangin sa mga espasyo na may mga tao, kung maaari.
  • Tiyaking nagpapatuloy at regular ang pagpapanatili ng sistema ng HVAC sa lahat ng mga lugar, ngunit lalo na sa mga maliliit na silid na may mga exhaust fan, tulad ng mga banyo, silid ng paglaba, at kusina.
  • Subaybayan ang bisa ng sistema sa pamamagitan ng direktang pagsukat ng bentilasyon, kung posible. Maaaring repasuhin ng mga may-ari/operator ng gusali ang mga partikular na bahagi tulad ng mga antas ng daloy ng hangin (panlabas na hangin kumpara sa hangin na muling pinapaikot) at mga pagkakaiba-iba ng presyon sa pagitan ng mga lugar na may mas mataas na panganib (hal., mga banyo at lugar ng kainan) at iba pang mga lugar.

  Para sa karagdagang detalye, tingnan ang Patnubay para sa Muling Pagbubukas ng mga Gusali ng Oktubre 5, 2020 ng American Society of Heating, Refrigerating, and Air-Conditioning Engineers (ASHRAE).

 1. Mag-install ng mga Portable na mga Air Cleaner - Ang iba't ibang mga portable na air cleaner, na karaniwang tinatawag na mga HEPA filter, ay mabibili at magagamit sa mga panloob na espasyo upang mapataas ang pagtanggal ng mga maliliit na mga butil na nasa hangin. Isaalang-alang ang paggamit ng mga filter na ito kung wala o hindi mahusay ang panlabas na bentilasyon, walang sistemang HVAC, o kung ang mga pag-upgrade sa sistemang HVAC ay hindi magawa. Ang mga ito ay may hanay ng mga laki, katangian at presyo. Inirerekumenda na bumili ng mga yunit na sertipikado para sa ozone emissions and electrical safety ng California Air Resources Board (CARB), at para iwasan and mga ozone-producing air cleaner. Tiyakin din na ang yunit ay may naaangkop na sukat para sa silid na kung saan ito gagamitin, paggamit ng mga pamamaraan tulad ng Clean Air Delivery Rate (CADR).
 2. Mga Karagdagang Pagsasaalang-alang
  • Ilagay ang mga panloob na aktibidad sa mga malalaking silid na may matataas na kisame, na lumilikha ng mas malaking espasyo para kumalat ang mga ibinubugang maliliit na butil. Kontrolin ang bilang ng mga taong pumapasok sa silid.
  • Iayos ang mga bentilador sa kisame upang humila ng hangin pataas, sa halip na itulak ito pababa patungo sa mga taong nasa silid.
  • Isaalang-alang, kung naaangkop, ang pag-install ng naaangkop na idinisenyo at magagamit na ultraviolet germicidal irradiation (UVGI) upang patayin ang mga butil ng virus sa hangin.
  • Tandaan na ang mga pamamaraan sa bentilasyon at pagsasala ng hangin ay nalalapat din sa mga nakapaloob na tolda na nilagay para sa mga kaganapan o negosyo. Buksan ang mga gilid ng tolda hangga't maaari upang mapataas ang palitan ng panlabas na hangin, at tandaan na ang mga tolda na may dalawa o higit pang saradong gilid ay kwalipikado bilang mga panloob na espasyo sa ilalim ng Kautusan ng Opisyal ng Pangkalusugan ng County.

 

Kumonsulta sa isang Propesyonal sa HVAC

Ang impormasyon sa patnubay na ito ay para sa pangkalahatang madla na maaaring may mga katanungan tungkol sa kalidad ng hangin sa mga gusali at mga hakbang sa pagpapagaan upang mabawasan ang panganib ng pagkalat ng coronavirus na nasa hangin. Maraming mga gusali ang may kumplikadong mga sistema ng HVAC, at mahalaga na makipagtulungan sa isang propesyonal sa HVAC upang suriin ang bentilasyon, pagsala, at sistema ng paglilinis ng hangin ng inyong gusali at isaalang-alang ang mga pag-upgrade at pagpapabuti na naaangkop sa inyong sistema at espasyo at para sumunod sa mga kinakailangan ng Cal/OSHA ETS para sa bentilasyon.

Karagdagang mga Mapagkukunan:

Centers for Disease Control ng Estados Unidos:

Bentilasyon sa mga Gusali

Impormasyon ng Employer para sa mga Opisina na Gusali

Pagpapatakbo ng mga paaralan habang may COVID-19: Mga Pagsasaalang-alang ng CDC

Usok ng Wildfire at COVID-19: Mga Madalas na Katanungan at mga Mapagkukunan para sa mga Air Resource Advisor at ibang pang Environmental Health Professional

American Society of Heating, Refrigerating, and Air-Conditioning Engineers (ASHRAE):

Magagamit ang mga Mapagkukunan ng ASHRAE upang Matugunan ang mga Inaalala sa COVID-19

Patnubay para sa Pagpapatakbo ng Gusali sa panahon ng Pandemyang COVID-19

C19 na Patnubay sa Muling Pagbubukas ng mga Paaralan at Unibersidad ng ASHRAE

ASHRAE Epidemic Task Force: Building Readiness

Environmental Protection Agency ng Estados Unidos:

Bentilasyon at Coronavirus (COVID-19)

Panloob na Hangin sa mga Bahay at Coronavirus (COVID-19)

Mga mapagkukunan ng Agham at Teknikal na nauugnay sa Panloob na Hangin at Coronavirus (COVID-19)

Patnubay sa mga Air Cleaner sa Bahay

World Health Organization:

Q&A: Ang bentilasyon at air conditioning sa mga pampublikong espasyo at gusali at COVID-19

Bumalik sa Itaas ▲

Karagdagang Patnubay ng Estado at Pederal

Ang mga sumusunod na ahensya ng gobyerno ay nakabuo ng patnubay upang matulungan ang mga pagsisikap sa pagpaplano bilang tugon sa pandemyang COVID-19.

Estado ng California

Ang Division of Occupational Safety and Health - Cal OSHA

 

Centers for Disease Control and Prevention

Bumalik sa Itaas ▲

Tulong at mga Mapagkukunan

Tulong at mapagkukunan para sa pagpopondo at pagsuporta para sa mga negosyo na nakakaranas ng kahirapan dahil sa COVID-19.

Pananalapi at mga Mapagkukunan para sa mga Maliliit na Negosyo

 • Sa website ng SBA, mayroong impormasyon tungkol sa ilang mga pansamantalang programa ng pagtulong upang suportahan ang mga maliliit na negosyo na itinatag ng CARES Act at kasunod na batas.
 • Ang Northern California Small Business Development Center ay makakatulong sa maliliit na negosyo sa paggamit ng mga mapagkukunan at sagutin ang mga tanong ng negosyo.
 • Ang mga maliliit na negosyo na lumahok sa Programa sa Proteksyon ng Paycheck ("PPP"), ay maaaring makahanap ng impormasyon tungkol sa kapatawaran ng utang sa PPP sa Website ng SBA. Ang karagdagang impormasyon sa PPP ay available sa U.S. Department of the Treasury.
 • California IBank ay may mababang interes at garantisado ng estado ang pautang sa negosyo at mga microloan para sa mga maliliit na nangutang na negosyo na naapektuhan ng mga sakuna sa rehiyon at nangangailangan ng mga pautang o linya ng kredito para sa kapital sa negosyo.
 • Ang California Capital Access Program(CalCAP) para sa Maliliit na Negosyo ay naghihikayat sa mga bangko at iba pang institusyong pinansyal na gumawa ng mga pautang sa maliliit na negosyo na nahihirapang makakuha ng pananalapi. Kung nagmamay-ari kayo ng isang maliit na negosyo at nangangailangan ng pautang para sa pagsisimula, pagpapalawak, o kapital sa negosyo, maaari kayong makatanggap ng mas kanais-nais na mga termino ng pautang mula sa isang nagpapahiram kung ang inyong pautang ay naka-enrol sa CalCAP Loan Loss Reserve Program. Ang isang listahan ng mga kalahok na institusyong pagpapahiram ay magagamit dito.
 • Ang Governor's Office of Business and Economic Development (Go-Biz) ay nag-aalok ng impormasyon ng mapagkukunan sa tulong sa pinansiyal at teknikal para sa mga maliliit na negosyo sa buong California.
 • Kredit para sa Pagpapanatili ng mga Empleyado: Inilunsad ng Treasury Department at Internal Revenue Service ang Kredit para sa Pagpapanatili ng Empleyado, na idinisenyo upang hikayatin ang mga negosyo na panatilihin ang mga empleyado sa kanilang suweldo. Ang refundable credit ay 50% hanggang sa $10,000 na sahod na binabayaran ng isang kwalipikadong employer na ang negosyo ay naapektuhan sa pananalapi ng COVID-19. Ang mga sahod na binayaran pagkatapos ng Marso 12, 2020, at bago sa Enero 1, 2021, ay kwalipikado para sa kredito. 
 • Ang Komite ng Senado ng U.S. sa Maliit na Negosyo at Entrepreneurship ay nilikha itong Gabay para sa mga May-ari ng Maliit na Negosyo sa Batas ng CARES upang matulungan ang mga may-ari ng mga maliliit na negosyo na gamitin ang mga mapagkukunan na ipinakilala ng Batas ng Coronavirus Aid, Relief, and Economic Security (CARES).
 • Ang mga empleyado na nahihirapan sa paghahanap at pagbili ng mga di-medikal na grado na Personal na Kagamitang Pangproteksiyon (PPE) para sa kanilang mga manggagawa ay maaaring gumamit ng Safely Making California, isang pakikipagtulungan sa pagitan ng Estado, California Manufacturers & Technology Association, at Autodesk. Ang Safely Making California ay tumutulong sa pagkonekta ng mga employer sa mga tagagawa ng di-medikal na gradong PPE.

Pananagutan sa Buwis ng Pagbebenta at Paggamit (Estado ng California) - Mga Pagpapalawig at Pagtulong para sa mga Maliliit na Negosyo na Nagbabayad ng Buwis

Epektibo noong Disyembre 15, 2020, ang mga maliliit negosyo na nagbabayad ng buwis (na may mas mababa sa $5 milyon na buwis sa taunang benta ay maaaring gumamit ng isang 12-buwan na planong pagbabayad na walang interes hanggang $50,000 sa pananagutan ng buwis sa pagbebenta at paggamit. Ang lahat ng mga plano sa pagbabayad ay dapat bayaran nang buo bago sa Abril 30, 2022, upang maging kwalipikado para sa sero na interes. Mga negosyong may $5 milyon o higit pa sa taunang benta na may buwis sa mga sektor na partikular na naapektuhan ng mga paghihigpit sa pagpapatakbo dahil sa pandemya ay maaari ring mag-aplay para sa 12-buwang plano sa pagbabayad na walang interes. (Pakitandaan: Nalalapat lamang ang tulong na ito sa buwis sa pagbenta at paggamit na dapat bayaran sa mga returns na may orihinal na takdang petsa sa pagitan ng Disyembre 15, 2020 at Abril 30, 2021. Ang isang negosyo na dating nagsamantala sa 12-buwang, planong pagbayad na walang interes na dapat bayaran nang buo sa Hulyo 31, 2021, ay maaari ring humiling na lumahok sa bagong 12-buwang planong pagbabayad na walang interes.) Para sa karagdagang detalye at upang mag-apply, bisitahin ang website ng California Department of Tax and Fee Administration o tumawag sa 1-800-400-7115 (California Relay Service : 711).

 

Mga Mapagkukunan ng Manggagawa

 • Ang Labor & Workforce Development Agency ay nagtipon ng isang sentralisadong mapagkukunan ng impormasyon sa mga paksa tulad ng bayad ng sick leave, insurance para sa kapansanan at kawalan ng trabaho, gabay sa kalusugan at kaligtasan sa lugar ng trabaho, at tulong sa employer. Gamitin ang gabay sa kanilang website upang matukoy kung ano ang pinakamahusay para sa inyo, sa inyong pamilya, at sa inyong lugar ng trabaho.
 • Ang California Labor Commissioner’s Office (sa español) ay naglista ng mga sagot sa Mga Madalas na Katanungan tungkol sa mga opsyon ng leave ng mga empleyado, kabayaran, at suweldo.
 • Ang Employment Development Department(EDD) (sa español) ay nagbibigay ng iba't ibang mga mapagkukunan para sa mga employer na inaasahan ang pagbawas ng oras ng trabaho, o potensyal na pagsasara o pagtanggal sa trabaho bilang resulta ng COVID-19. Ang mga employer na nakakaranas ng kahirapan bilang isang resulta ng COVID-19 ay maaari ring humiling ng isang 60-araw na extension mula sa EDD upang mag-file ng kanilang mga report ng payroll ng estado at/o magdeposito ng mga buwis ng payroll ng estado nang walang parusa o interes. Para sa mga katanungan, maaaring tumawag ang mga employer sa Sentro sa Pagtulong sa Nagbabayad ng Buwis ng EDD sa (888) 745-3886 (TTY: 1-800-547-9565).
 • Ang California Division of Occupational Safety and Health ay nag-ipon ng impormasyon tungkol sa kaligtasan sa lugar ng trabaho at mga kinakailangan sa kalusugan na dapat gawin ng mga employer sa California upang maprotektahan ang mga manggagawa mula sa COVID-19 sa lugar ng trabaho.
 • Ang Equal Employment Opportunity Commission (EEOC) ay nagbigay ng patnubay patungkol sa pagsunod sa ADA, mga pagsusuring medikal, kumpidensyal na impormasyong medikal, mga batas laban sa diskriminasyon, at iba pang mga bagay sa pagtatrabaho na may kaugnayan sa COVID-19. Ang mga negosyo ay dapat magtrabaho kasama ang ligal na payo upang matugunan ang mga katanungan sa batas ng trabaho dahil ang County ay hindi maaaring magbigay ng ligal na payo tungkol sa mga usapin sa pagtatrabaho na may kaugnayan sa COVID-19 sa lugar ng trabaho. 
 • Nagbigay din ang California Department of Fair Employment and Housing (DFEH) ng mga COVID-19 na patnubay at mapagkukunan para sa mga employer at housing provider.

Bumalik sa Itaas ▲

Patnubay para sa mga Manggagawa

Nag-aalok kami ng mga sumusunod na tip kung paano mabawasan ang panganib ng COVID-19 (novel coronavirus) para sa inyo at sa inyong pamilya. Ang lahat ng mga manggagawa ay dapat na ganap na mabakunahan sa lalong madaling panahon. Para sa karagdagang impormasyon tungkol kung paano mabakunahan, bisitahin ang webpage ng "Impormasyon ng Bakuna sa COVID-19" ng County.

Kapag Pumunta sa Trabaho:

If each of us wears a mask, everyone is protected. You can make yours using two or more layers of common fabric, like cotton.
 • Habang nagbibiyahe patungo o galing sa trabaho, kinakailangan kayong magsuot ng mga panakip sa mukha sa lahat ng oras na kinakailangan ng Patnubay para sa Paggamit ng Mga Panakip sa Mukha ng CDPH.
 • Kung hindi pa kayong ganap na nabakunahan, ang pagsakay na nag-iisa sa isang pribadong sasakyan ay ang pinakaligtas na paraan upang magbiyahe.
 • Alam nating hindi ito posible para sa lahat ng mga manggagawa na hindi pa ganap na nabakunahan. Kung pumupunta kayo sa trabaho na magkasama ang iba sa isang kotse, ngunit hindi pa ganap na nabakunahan, magsuot ng panakip sa mukha na nakatakip sa inyong bibig at ilong at panatilihing bukas ang mga bintana ng kotse hangga't maaari.
 • Kung pumupunta kayo sa trabaho gamit ang pampublikong transportasyon, dapat magsuot kayo ng panakip sa mukha habang naghihintay at sumasakay sa bus o tren. Para sa karagdagang patnubay sa mga kinakailangan sa pampublikong transportasyon, tingnan ang VTA o Caltrain.
 • Iwasang hawakan ang inyong mga mata, ilong o bibig lalo na gamit ang di-nahugasang kamay.
 • Kung maaari, magdala ng isang maliit na bote ng sanitizer ng kamay na gagamitin pagkatapos hawakan ang mga ibabaw tulad ng mga makina ng tiket, mga handrail, at mga pintuan.

Kapag nasa Trabaho:

 • Hugasan ang inyong mga kamay gamit ang sabon at tubig sa pagdating sa trabaho at sa panahon ng inyong shift. Hugasan ng hindi bababa sa 20 segundo. Kung hindi magagamit ang mga pasilidad sa paghuhugas ng kamay, gumamit ng sanitizer ng kamay na may hindi bababa sa 60% ng nilalaman ay alkohol.
 • Magsuot ng panakip sa mukha sa inyong bibig at ilong sa lahat ng oras na kinakailangan ng Mga Pansamantalang Pang-emergency na Pamantayan sa COVID-19 ng Cal/OSHA. 

Sa Tahanan:

 • Hugasan nang lubusan ang inyong mga kamay o gumamit ng sanitizer ng kamay kaagad pagkatapos kayong makauwi sa bahay.
 • Takpan ang inyong bibig/ilong ng isang tisyu o manggas kapag umuubo o bumabahing, pagkatapos itapon ang nagamit na tisyu.

Gumawa ng Plano Sakaling Magkasakit Kayo:

 • Magplano kung paano matutugunan ang inyong mahahalagang pangangailangan kung magkasakit kayo.
 • Panatilihin ang supply ng mga hindi masisira na pagkain, mga gamit sa bahay, mga gamit sa paglilinis, at mga gamot upang maaaring mabawasan ang inyong mga pagbiyahe sa grocery store, parmasya, at iba pang mga lokasyon.
 • Tukuyin kung sino ang magiging responsable sa mga aktibidad tulad ng shopping sa groserya at iba pang mahahalagang aktibidad kung kayo ay nagkasakit. Mayroon bang isang tao sa bahay na makakatulong? Mayroon bang pamilya o matalik na kaibigan na makapaghatid ng groserya sa pintuan?

Mga Empleyado ng mga Apektadong Negosyo/ Mga Unemployment Claim

 • Ang Employment Development Department (sa español) ay nagbibigay ng iba't ibang mga serbisyong pangsuporta sa mga indibidwal na apektado ng COVID-19 sa California:
 • May Sakit o Nagkuwarantina: Kung hindi kayo makatrabaho dahil sa pagkakaroon o pagkakalantad sa COVID-19, maaari kayong mag-file ng Disability Insurance (DI) claim. Nagbibigay ang DI ng mga panandaliang pagbabayad ng benepisyo sa mga kwalipikadong manggagawa na may buo o bahagyang pagkawala ng sahod dahil sa mga sakit na hindi nauugnay sa trabaho.
 • Pag-aalaga: Kung hindi kayo makakapagtrabaho sapagkat nag-aalaga kayo sa may sakit o sa mga nagkuwarantinang miyembro ng pamilya na may COVID-19, maaari kayong mag-file ng Paid Family Leave (PFL) claim. Ang PFL ay nagbibigay ng hanggang sa walong linggo ng mga pagbabayad ng benepisyo sa mga kwalipikadong manggagawa na may buo o bahagyang pagkawala ng sahod dahil nangangailangan sila ng oras na hindi magtrabaho upang alagaan ang isang malubhang may sakit na miyembro ng pamilya.
 • Nabawasang Oras sa Trabaho: Kung binawasan ng inyong employer ang inyong oras o isinara ang mga operasyon dahil sa COVID-19, maaari kayong mag-file ng Unemployment Insurance (UI) claim. Nagbibigay ang UI ng bahagyang pagbabayad ng kapalit na benepisyo sa mga manggagawa na nawalan ng trabaho o nabawasan ang kanilang mga oras, na hindi nila kasalanan.
 • OnwardCA ay isang pribadong inisyatibo ng mga kompanya at foundation na nagsisilbi sa mga manggagawa sa California na naapektuhan ng COVID-19. Nagbibigay ang OnwardCA ng mahahalagang serbisyo sa buhay (tulad ng pera, mga groseri, o pangangalaga sa bata), pagsasanay sa trabaho, at pagtutugma ng trabaho.
 • Nakalista sa pahina ng mga Manggagawasa website sa COVID-19 ng Estado ang impormasyon tungkol sa unemployment insurance, tulong para sa mga self-employed na manggagawa at mga independiyenteng kontratista, at marami pa.
 • Ang tsart na ito na nilikha ng Labor & Workforce Development Agency ng Estado ay naglilista ng mga benepisyo na magagamit ng mga manggagawa na apektado ng COVID-19.
 • Maraming fact sheet na nauugnay sa COVID-19 sa lugar ng trabaho ay magagamit sa website ng Legal Aid at Work.

Libreng Serbisyo na Pangsuporta:

 • Para sa suporta sa pabahay para sa mga walang tirahan, tawagan ang Joint Operations Center ng County sa 408-278-6420.
 • Para sa mga nangangailangan ng suporta na natukoy bilang nakipagsalamuha nang malapitan sa isang positibong kaso o positibo para sa COVID-19, mangyaring tumawag sa 408-808-7770. Mangyaring repasuhin ang lahat ng mga serbisyong pagsuporta sa Pagbubukod at Pag-kuwarantina dito.
 • Para sa tulong sa pagkain, tawagan ang Second Harvest Food Bank sa 1-800-984-3663.
 • Kung wala kayong isang regular na doktor, mangyaring tawagan ang Primary Care Access Program sa 408-556-6605 upang makipag-usap sa isang doktor tungkol sa inyong mga sintomas.
 • Para sa impormasyon tungkol sa pagpapasuri sa COVID-19 sa County — kasama na kung sino ang dapat magpasuri at kung saan—-bisitahin ang website ng Departamento ng Pampublikong Pangkalusugan ng County: www.sccgov.org/cv19testing.
 • Tandaan, hindi bababa ang inyong pagkakataon na makatanggap ng residency o citizenship sa US dahil sa inyong pagtanggap ng tulong para sa COVID-19. Mangyaring humingi ng tulong kung kailangan ninyo.
 • Upang makita kung kwalipikado kayo para sa isang programa na maaaring mabayaran ang bahagi ng inyong nawala na sahod dahil sa COVID-19 bisitahin ang: sccfairworkplace.org o tumawag sa 1-866-870-7725.
 • Kung ang inyong employer ay hindi sumusunod sa mga kinakailangan sa negosyo upang magpatakbo o sa Protokol ng Pagdistansya sa Ibang Tao, tawagan ang Office of Labor Standards Enforcement ng County ng Santa Clara sa 1-866-870-7725 o bisitahin ang www.sccCOVIDconcerns.org upang mag-ulat ng anumang mga kakulangan sa pagsunod sa mga kinakailangan sa Protokol.

Bumalik sa Itaas ▲

 

Makipag-ugnayan sa Amin

Mangyaring repasuhin ang Pahina ng Mga Madalas na Katanungan ng County. Kung mayroon kayong mga karagdagang katanungan na hindi natugunan ng mga FAQ o nais na magbigay sa amin ng puna, mangyaring makipag-ugnayan sa amin sa pamamagitan ng pagkumpleto ng form sa ibaba o tawagan ang COVID-19 Business Call Center sa (408) 961-5500, Lunes - Biyernes, 8am-5pm, para sa anumang mga katanungan na may kaugnayan sa inyong negosyo o lugar ng trabaho.

Contact Us

Name

©2022 County of Santa Clara. All rights reserved.